Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov


Dĺžka trvania kurzu: 176 hodín        
Rozsah hodiny: 60 minút
Cena: 585€
 

Cieľ výchovy a vzdelávania

Kurz bezpečnostných technikov realizujeme podľa §23 zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom kurzu bezpečnostných technikov je poskytnúť účastníkom kurzu všeobecné poznatky z tejto oblasti – právne, technické, ekonomické, pedagogické, psychologické v rozsahu nevyhnutne potrebnom na výkon profesie. Cieľom výchovy a vzdelávania je naučiť účastníkov vypracovať požadovanú dokumentáciu BOZP v zmysle platných právnych predpisov v oblasti BOZP, mať prehľad v legislatíve BOZP, bezpečne posudzovať, riadiť a hodnotiť priestory, strojné zariadenia, úpravu a spracovanie materiálov. Teoreticky zvládnuť technológiu postupov prác, ale predovšetkým ovládať postupy prác tak, aby bola efektívne dodržaná bezpečnosť práce pri jednotlivých činnostiach. Cieľom danej výchovy a vzdelávania je preukázať schopnosti metodiky vzdelávania a odovzdávať získané poznatky iným pracovníkom, vysvetliť a zdôvodniť skúsenosti pri práci s dodržaním právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti práce.

Požadované ukončené vzdelanie a náležitosti na zaradenie uchádzača do výchovnej a vzdelávacej aktivity

  • dovŕšenie veku 18 rokov,
  • úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára

 

PRIHLÁSIŤ SA DO KURZU TU!