Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

SOFT SKILLS - pre firmy a zamestnancov


Ponúkame tieto školenia pre vaších zamestnancov:


Prezentačné zručnosti

Odporúčaný rozsah: 16 hodín 
 

Cieľom kurzu je osvojiť si poznatky a zručnosti umožňujúce získať si poslucháčov a tak úspešne presadzovať myšlienky, či predávať produkty a služby. Naučiť sa, ako efektívne prezentovať pred kolegami, šéfmi, náročnými odborníkmi, pred laikmi i na workshopoch, konferenciách či verejných zhromaždeniach. Prostredníctvom nácviku i spätnej väzby porozumieť tomu, ako postaviť  úspešnú prezentáciu a naučiť sa ľudí osloviť, zaujať i presvedčiť.

 

Po skončení kurzu budete:

 • vedieť stanoviť svoje prezentačné ciele a zvoliť vhodné stratégie na ich dosiahnutie
 • schopní pripraviť a štruktúrovať prezentáciu tak, aby ste zvýšili jej zrozumiteľnosť a dopad
 • vedieť odhadnúť, kedy využiť PowerPoint a zvoliť vhodné pomôcky a média
 • cieľavedome využívať reč tela a prácu s hlasom
 • zvládať podnety a otázky adresátov a trému pri prezentácii
 • vedieť použiť metódy a techniky užitočné pri príprave štruktúry a argumentácie prejavu

Komunikačné zručnosti

Odporúčaný rozsah: 16 – 40 hodín
 

Cieľom kurzu je pripraviť a naučiť účastníkov kurzu správne komunikovať tak, aby aj okolie pochopilo jeho myšlienky a ciele, rozvoj osobnosti prostredníctvom rozvoja komunikačných zručností, osvojenie si poznatkov o verbálnej a neverbálnej komunikácii, nácvik techník efektívnej komunikácie.
 

Komunikácia je pri mnohých profesiách nesmierne dôležitá. Jej význam na pracovisku spočíva najmä v tom, že spoluvytvára vzťahy medzi jednotlivými pracovníkmi. Je veľmi dôležité dokázať rešpektovať názory iných aj napriek tomu, že sa nezhodujú s Vašimi.
 

Účastníci  kurzu získajú poznatky a praktické skúsenosti od základov komunikácie cez jej rôzne typy a pravidlá až po praktické využitie komunikačných zručností v bežnom aj pracovnom živote. Po absolvovaní kurzu budú účastníci  schopní sebavedomejšie komunikovať svoje názory, asertívnejšie presadzovať požiadavky a efektívnejšie komunikovať.
Návrat hore


Umenie vyjednávať

Odporúčaný rozsah: 8 hodín
 

Cieľom tohto kurzu je uviesť účastníkov do základných princípov vyjednávania, postupne vysvetliť časti teórie a nácvik jej prenesenia do praxe, uvedomiť si, že každá situácia má niekoľko možných riešení a dobrá príprava a znalosť vlastných možností  zvyšuje silu a vyjednávaciu pozíciu.
 

Hlavné témy:

 • Čo všetko musím vedieť o druhej strane, než si sadnem s partnerom za spoločný stôl
 • Vyjednávanie bez slov - účinnosť neverbálnej komunikácie
 • Stratégie vyjednávania
 • Identifikácia problémov zabraňujúcich dohode a ich riešenie
 • Identifikácia ústupkov, ktoré  som ochotný ponúknuť druhej strane a aké od nej akceptovať
 • Vhodná argumentácia na oprávnené i neoprávnené námietky
   

Absolventi kurzu budú vedieť využívať vhodné techniky a stratégie pri vyjednávaní, naučia  sa zvládať námietky a budú vedieť sa obrániť vhodnou argumentáciou. Cieľom úspešného vyjednávania  musí byť obojstranná výhra, pri ktorej sa žiadna zo strán necíti ako porazená a správa sa k sebe so vzájomnou úctou.
Návrat hore


Vedenie tímu

Odporúčaný rozsah: 16 hodín
 

Cieľom tréningu je objasniť účastníkom základné formy vedenia ľudí a ich motivácie. Naučiť sa spoznať a ovplyvniť svoj manažérsky štýl a využívať svoje prirodzené vodcovské zručnosti. Ako viesť zamestnancov či spolupracovníkov tak, aby boli angažovaní, pracovali efektívnejšie a vzťahy na pracovisku sa upevnili. Získať  vedomosti a zručnosti  z verbálnej a neverbálnej komunikácie a ich praktické využitie pri definovaní, riešení a predchádzaní konfliktov.
 

Počas tréningu:

 • sa zameriavame na to, aby ste si ako manažéri uvedomili a prijali svoje vodcovské poslanie
 • získate znalosti najúčinnejších manažérskych prístupov, tak aby ste dokázali robiť vlastné nezávislé rozhodnutia všade tam, kde to je možné
 • spoznáte rozdiel medzi riadením a vedením, kľúčové riadiace procesy, princípy účinného vedenia spolupracovníkov
 • naučíte sa prispôsobiť vedenie úrovni rozvoja podriadeného spolupracovníka, správne delegovať kompetencie a zodpovednosť podriadeným
 • získate potrebné soft skills a schopnosť viesť pracovný tím tak, aby dosahoval optimálny výkon, podporovať pracovné vzťahy a odstraňovať bariéry
 • výstupom tréningovej práce sú vodcovské zručnosti a priame skúsenosti vo vedení ľudí, ktoré môžete ako riadiaci pracovníci, vedúci či manažéri v praxi

Návrat hore


Obchodné zručnosti a psychológia predaja

Odporúčaný rozsah: 16 hodín
 

Cieľom kurzu je profesionálnou prípravou vzdelať obchodných manažérov tak, aby obchodné rokovanie nebolo ani záťažou v rétorike, ani psychologickou hrou, ale premysleným, strategickým, profesionálnym, taktiež vysoko ľudským stretnutím.
 

Po skončení kurzu ovládnete:  

 • predajné zručnosti - schopnosť definovať ciele obchodu, vyhľadávanie potenciálnych klientov, vytvorenie dôvery u klienta, predajný cyklus, identifikáciu potrieb potenciálneho zákazníka
 • techniky uzatvárania obchodu - odhadnúť predpoklady na uzavretie obchodu a schopnosť správne načasovať ponuku na zatvorenie obchodu
 • zdolávanie námietok - presvedčivá argumentácia pri jednaní s interným alebo externým klientom, efektívny postup pri prerokovaní námietok komunikačných partnerov
 • získanie klienta - získať či rozvinúť obchodné zručnosti s dôrazom na efektívnosť každého obchodného jednania
 • starostlivosť o klienta - nesmieť zabúdať na osobný prístup
 • komunikácia s klientom - základné prvky komunikácie, aktívne počúvanie a rôzne typy rozhovorov,
 • prezentačné zručnosti - príprava prezentácie a jej štruktúra, prehĺbenie prezentačných zručností, hlavné zásady prejavu a práce so skupinou či jednotlivcami
 • telefonické zručnosti a telemarketing - profesionálna telefonická komunikácia s klientom, partnermi a dodávateľmi
 • psychológia predaja - typológia zákazníka – ako poznať a osvojiť si stratégie prípravy a realizácie predaja, osvojiť si typológiu zákazníkov

Návrat hore


Time-manažment a zvládanie stresu

Odporúčaný rozsah:  16 hodín
 

Tréningový program zameraný na osvojenie si účinných princípov riadenia vlastného času, odbúravanie časového stresu a získanie praktických zručností pre vyššiu osobnú efektivitu.

Rozvoj osobnosti prostredníctvom rozvoja zručností potrebných pre zvládanie stresu. Osvojenie si základných poznatkov o strese, jeho prevencii a zvládaní. Nácvik prístupov a techník efektívnych v zvládaní stresových situácií.
 

V rámci kurzu:

 • dozviete sa fakty a argumenty ako čas aj stres správne „nasmerovať“
 • pomôžeme Vám nájsť rezervu v čase a ostane Vám aj čas pre seba a rodinu 
 • naučíme Vás rozpoznávať nástrahy, ktoré Vám môžu narušiť Vaše plány
 • lepšia organizácia práca / eliminácia časových strát
 • efektivita v sledovaní cieľov / vyššia osobná a pracovná pohoda
 • redukcia stresu, prevencia a zvládanie stresu, relaxačné techniky

Návrat hore


Nábor, výber a hodnotenie zamestnancov

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín


Tento kurz je zameraný na plánovanie, nábor a výber vhodných zamestnancov. Ako efektívne vplývať na ľudí tak, aby sme ich motivovali, rozvíjali, ale aj vedeli správne odhadnúť či hodnotiť ? Nábor, výber a prijímanie pracovníkov sú dôležitou súčasťou systému práce s ľuďmi. Dobrá organizácia celého procesu je základom spokojnosti novoprijatého pracovníka a aj jeho vedúcich.

Cieľom náboru je získať odborne a profesionálne vhodných pracovníkov v potrebnom čase pre konkrétne pracovisko.

Úlohou výberu je posúdiť každého uchádzača vzhľadom k uvažovanej profesii. Posúdiť kvalifikačné a osobnostné predpoklady k nárokom, ktoré práca vyžaduje splniť, prípadne rozhodnúť o tom, ktorý uchádzač sa na príslušné miesto viac hodí.

Cieľom správneho hodnotenia je poznať motivačné faktory, psychológiu správania tak jednotlivcov, ako aj tímov.
 

Po absolvovaní kurzu:

 • absolventi sa zdokonalia v správnom výbere, nábore aj hodnotení podriadených
 • absolventi budú poznať mechanizmy v uvedených oblastiach práce s ľuďmi
 • spoznajú zásady zvládania „ťažkých“ situácií a námietok pri vedení, príprave či realizovaní pohovorov
 • dokážu využiť výbery a hodnotenia ako jeden z nástrojov riadenia či vedenia podriadených
 • absolventi sa budú vedieť uplatniť v riadiacich a manažérskych pozíciách na líniovej strednej aj vrcholovej úrovni riadenia vo výrobných a nevýrobných spoločnostiach a vo verejnom sektore

Návrat hore


Efektívne vedenie porád

Odporúčaný rozsah: 8 hodín
 

Tréning naučí absolventa pripraviť a dôsledne a kvalitne viesť pracovnú poradu. Posilní schopnosti manažéra pri riadení tímu a odovzdávaní informácií, pri rozhodovaní, príprave plánov, stratégií a kompetencií.

Cieľom tréningu je naučiť účastníkov ako pripraviť štruktúru a  program porád,  pripraviť účastníkov moderovať priebeh porady a hodnotiť výsledky.
 

Po skončení kurzu:

 • zistíte, že poradu si môžete vy aj vaši zamestnanci či obchodní partneri užiť
 • viete aplikovať zručnosti k príprave akýchkoľvek stretnutí či porád
 • máte zážitok ako sami ovplyvňujete priebeh porady, schôdzky či stretnutia
 • viete aplikovať techniky potrebné pre vedenie porád vo vzťahu k cieľom
 • viete rozpoznať vlastné zdroje a možnosti rozvoja

Návrat hore


Teambuilding

Odporúčaný rozsah: 16 hodín
 

Tréning umožňuje účastníkom posun v osobnej aj tímovej rovine prostredníctvom zvládania rôznych netradičných výziev a prekážok. Ide o prekonanie fyzicky a psychicky náročných úloh, čo napomáha k posilneniu sebadôvery, vytvoreniu bližších vzťahov a posilneniu pocitu spolupatričnosti v tíme. Rozvoj tímu sa spája s rozvojom jednotlivcov
 

Kurz pozitívne ovplyvní:

 • osobnostný rast, motivovanie zamestnancov, stanovovanie cieľov a budovanie tímov
 • nové podnety, impulzy k ďalšiemu rozvoju
 • lepšie spoznanie tímových silných a slabých stránok
 • lepšie spoznanie kolegov
 • posilnenie dôvery, otvorenosti, súdržnosti, tolerancie a zlepšenie komunikácie medzi členmi tímu

Návrat hore


Konflikt a jeho riešenie

Odporúčaný rozsah: 16 hodín
 

Cieľom kurzu je naučiť účastníka ako predchádzať konfliktom a zdokonaliť sa v prevencii konfliktov. Rozvinúť schopnosť efektívne sa vyrovnávať s problémovými a konfliktnými situáciami. Zvládnuť techniky riešenia konfliktu. Získať sociálno-psychologické zručností pre uplatňovanie princípov konštruktívneho riešenia konfliktov, ktoré môžu účastníci využiť v rôznych sférach pracovného a osobného života.
 

Pozitívne a praktické prínosy po kurze:

 • optimalizácia spolupráce
 • lepšia orientácia v reálnych náročných a konfliktných situáciách
 • skvalitnenie komunikácie hlavne pri nutnosti komunikovať nepríjemné obsahy a dôsledky
 • efektívnejšie riešenie prirodzene vznikajúcich konfliktov
 • vyššia spokojnosť s riešením kolíznych situácií
 • lepšie zvládanie emócií - sebakontrola - efektivita komunikácie a správania
 • rozšírenie možnosti v prípade konfliktu, sporu v tíme či medzi jednotlivcami
 • zvýšenie kvality vzťahov na pracovisku, doma, či vo vzťahoch

Návrat hore


Delegovanie

Odporúčaný rozsah: 16 hodín
 

Kurz je určený vedúcim pracovníkom, ktorí chcú pomocou delegovania zlepšiť svoj časový manažment a zároveň rozvíjať svojich spolupracovníkov.

Cieľom kurzu je naučiť, ako efektívne zvládnuť proces delegovania, minimalizovať straty spôsobené nedorozumením pri zadávaní úloh, zvládnuť metodiku delegovania úloh.

Účastníci kurzu sa oboznámia so základnými princípmi delegovania,  delegovaním pracovných úloh podriadeným,  najefektívnejšími štýlmi delegovania, rozdeľovaním úloh, metodikou delegovania, prácou pod tlakom, opatreniami  pri nedosiahnutí vytýčených cieľov.
 

Prínosy pre účastníkov:

 • využitie vlastných vodcovských zručností
 • istejšie vedenie zamestnancov a ich motivovanie
 • presvedčivejší osobný prejav z hľadiska delegovania úloh
 • úspešné delegovanie

Návrat hore


Motivácia

Odporúčaný rozsah: 16 hodín
 

Kurz je určený vedúcim pracovníkom s cieľom naučiť ich, ako správne motivovať podriadených s využitím rôznych foriem a metód.  V rámci kurzu nadobudnú vedomosti a zručnosti ako efektívne hľadať motivačné faktory pre zamestnancov, zdokonalia sa v motivačných procesoch (spokojnosť, pozitívny prístup, motivovanosť), spoznajú formy materiálnej a nemateriálnej motivácie,  ako správnou motiváciou minimalizovať fluktuáciu zamestnancov.
 

Absolvent kurzu:

 • vie vytvoriť a modifikovať vhodný motivačný program firmy
 • dokáže používať v praxi manažérske zákony motivácie
 • je schopný rozoznať manipuláciu od motivácie a predchádzať jej negatívnym následkom
 • vie efektívne identifikovať potreby pracovníkov a zabezpečiť ich uspokojenie

Návrat hore


Vedenie krízových rozhovorov

Odporúčaný rozsah: 8 hodín
 

Najväčšou výzvou manažérov je zvládnuť riadenie zmien a riešenie konfliktov. Riadenie zmien je zväčša ťažko prijímaný proces, a preto je treba poznať zákonitosti jeho priebehu a vedieť, na čo treba dať pozor, aby ľudia zmenu lepšie akceptovali. Riešenie konfliktov je citlivá otázka najmä v časoch prebiehajúcich zmien, preto manažér potrebuje poznať aj alternatívne cesty, k ich zvládaniu.

Po absolvovaní kurzu bude manažér schopný viesť krízové rozhovory – odkomunikovať organizačné zmeny týkajúce sa organizačných jednotiek  a ním riadených zamestnancov 
 

Hlavné témy:

 • Fázy rozhovoru
 • Spracovanie a podanie nepríjemných informácií, uvoľnenie atmosféry, ale zároveň nezľahčovanie situácie, taktnosť a korektnosť
 • Techniky zvládania emócií v konfliktných situáciách
 • Emocionálna inteligencia
 • Dobré rady (oznámiť organizačnú zmenu v čas a priamo, zvolenie najvhodnejšieho momentu oznamu...)

Návrat hore


Kreatívne myslenie

Odporúčaný rozsah: 8 hodín


Cieľom kurzu je spoznať vlastné možnosti v oblasti kreatívneho myslenia a riešenia problémov, identifikovať vlastné bariéry kreativity a naučiť sa s nimi pracovať, znovuobjaviť schopnosť byť tvorivý a kreatívny. Kurz je určený každému, kto chce zlepšiť efektivitu svojho myslenia, naučiť sa vytvárať a pracovať s nápadmi.


Obsah kurzu:

 • identifikácia kreativity v našom živote – definícia, čo je kreativita, čo nie je kreativita, kde sa s kreativitou stretávame
 • bariéry kreativity – čo bráni človeku v tom, aby riešil bežné aj problémové situácie s invenciou a dobrým nápadom
 • návod na odstránenie bariér kreativity – praktické prístupy a cvičenia, ktorých jasným cieľom je ponúknuť účastníkom osvedčený spôsob prekonávania obmedzení v kreatívnom myslení
   

Po absolvovaní kurzu budú účastníci pristupovať ku riešeniu rôznych životných a pracovných situácií s novým - tvorivejším prístupom.
Návrat hore