Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

Prevádzkovateľ
Obchodné meno a právna forma: NOVA TRAINING, s.r.o.
Sídlo: Popradská 86, 040 11 Košice
IČO: 36 195 219
Kontaktné údaje: 055/644 62 81
(ďalej len „prevádzkovateľ“)


Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi so spracúvaním svojich osobných
údajov v rozsahu osobných údajov uvedených v prihláške (meno, priezvisko, adresa, tel. kontakt, e-
mail,) na účel evidencie záujemcov o kurz vo vlastnej databáze prevádzkovateľa.
Dané osobné údaje budú uchované po nevyhnutnú dobu. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované.
Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii
Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné.
Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu
prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Udelením súhlasu nie sú
dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa
máte právo:

  • - žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania
  • svojich osobných údajov;
  • - namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
  • - na prenosnosť osobných údajov;
  • - podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté
slobodne.