Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

Elektrotechnik §21, §22, §23


Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov §21, samostatných elektrotechnikov §22 a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky §23

 • Počet hodín výchovy a vzdelávania §21: 20 hodín
 • Cena školenia: 96 eur

 

 • Počet hodín výchovy a vzdelávania §22: 23 hodín
 • Požadovaná odborná prax: do 1000 V - 1 rok, nad 1000 V – 2 roky
 • Cena školenia: 120 eur

 

 • Počet hodín výchovy a vzdelávania §23: 26 hodín
 • Požadovaná odborná prax: do 1000 V - 4 roky (vyučený), 3 roky (ÚSO), 2 roky (VŠ) nad 1000 V – 5 roky (vyučený), 4 roky (ÚSO), 3 roky (VŠ)
 • Cena školenia: 126 eur

Cieľ výchovy a vzdelávania

Cieľom výchovy a vzdelávania elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky je pripraviť elektrikárov k preskúšaniu z odbornej spôsobilosti z tematiky elektrotechnických predpisov a noriem, z poskytovania prvej pomoci pri úrazoch elektrickou energiou, ako aj súvisiacich zákonov a vyhlášok. Upresniť základné poznatky z bezpečnostných predpisov a predpisov pre ochranu zdravia pracovníkov a ochranu materiálnych hodnôt. Osvojiť si nové zákony, vyhlášky a technické normy a ich zmeny v oblasti práce elektrotechnikov. Pozornosť upriamiť na najdôležitejšie technické predpisy a technické normy.

Požadované podmienky zaradenia uchádzača do výchovnej a vzdelávacej aktivity

Podmienkou na vydanie osvedčenia pre fyzickú osobu :

 • vek najmenej 18 rokov,
 • vzdelanie a prax podľa osobitného predpisu (Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia sa o danú výchovnú a vzdelávaciu aktivitu elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo riadenie prevádzky)
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára

 1. v zmysle § 21 na elektrotechnika
  1. fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie.
  2. fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické, alebo ak absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe 9a) zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín.
  3. osoba s učebným odborom elektrotechnického zamerania alebo so študijným odborom elektrotechnického zamerania, ktorá v rámci učebných osnov vykonáva aj výučbu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení na technických zariadeniach elektrických, zásad ochrany pred úrazom elektrickým prúdom a postupu pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom, môže overovať odbornú spôsobilosť elektrotechnika ako súčasť záverečných skúšok.

Počet hodín výchovy a vzdelávania §21: 20 hodín

Cena školenia: 96 eur

 


 1. v zmysle § 22 na samostatného elektrotechnika
  1. fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11 Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
  2. samostatný elektrotechnik môže riadiť činnosť poučených osôb bez obmedzenia ich počtu a riadiť činnosť najviac dvoch elektrotechnikov.
  3. fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie a ktorá pracuje v laboratóriu vedeckého ústavu, výskumného ústavu alebo vývojového ústavu, môže samostatne vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom na tomto pracovisku po splnení požiadavky na odbornú prax pre samostatného elektrotechnika uvedenú v prílohe č. 11 Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia; overenie jeho odbornej spôsobilosti sa nevyžaduje.

Požadovaná odborná prax: do 1000 V - 1 rok, nad 1000 V – 2 roky

Počet hodín výchovy a vzdelávania §22: 23 hodín

Cena školenia: 120 eur


 1. v zmysle § 23 elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky
  1. elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11 Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
  2. elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky môže vykonávať činnosť samostatného elektrotechnika a riadiť činnosť poučených osôb, elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky bez obmedzenia ich počtu alebo riadiť prevádzku technických zariadení elektrických.

Požadovaná odborná prax: do 1000 V - 4 roky (vyučený), 3 roky (ÚSO), 2 roky (VŠ)

nad 1000 V – 5 roky (vyučený), 4 roky (ÚSO), 3 roky (VŠ)

Počet hodín výchovy a vzdelávania §23: 26 hodín

Cena školenia: 126 eur

 

 

PRIHLÁSIŤ SA DO KURZU TU!