Banner

 


Meno Názov zaverečnej práce Anotácia
Mgr. Anna Harmanová Detektívka so slovnými druhmi Prezentácia je zameraná na učivo, slovné druhy v 4. ročníku. Žiaci si hravým spôsobom upevnia a zopakujú slovné druhy a ich gramatické kategórie pri odkrývaní utajeného obrazu.
Mgr. Jarmila Fedoríková Komunikácia na vyučovaní V práci som sa snažila stručne načrtnúť predpoklady pre úspešnú komunikáciu medzi učiteľom a žiakom na vyučovaní.zdôraznila som pravidlá formulovania otázok a dôležitosť spätnej väzby.Prácu som doplnila ukážkou využitia informačno-komunikačných technológií na hodine Dejepisu pri výuke regionálnych dejín-Judaizmus a jeho rozšírenie v meste Stropkov.
Mgr. Michaela Fábová Aby bol učiteľ efektívny a spokojný Základné kamene spokojnej a efektívnej práce učiteľa. Učiteľ má v rukách seba a žiakov. Správnymi nástrojmi motivuje a posúva žiakov k cieľom. Voľba správnych slov, aby bol učiteľ taktný, pravdivý a vecný.
Mgr. Michaela Fábová Voda - vyučovací blok pre prírodoveda, vlastiveda, hudobná výchova. Dvojhodinový vyučovací blok pre 3. ročník pomocou interaktívnej tabule. Voda - kde ju môžme nájsť, aká je, prečo je, jej vlastnosti, jej kolobeh. Rieka - dar života. Voda v hudbe.
Mgr. Mrarta Harmanová Delenie slov na slabiky Práca je zameraná na prezentáciu učiva o delení slov na slabiky v 3. roč. Žiaci sa zoznamia so zložením slabiky, s pravidlami delenia slov na slabiky a zároveň si pomocou daných úloh učivo precvičia.
PaedDr. A Kolcunová Poznávanie a uskladňovanie ovocia V prezentácii oboznamujem žiakov s ovocím, ktoré je tuzemské a ktoré rastie v iných krajinách. Následne ho rozdeľujem a poukazujem na ich uskladňovanie a potrebnosť pre zdravie človeka.
ALŽBETA KERUĽOVÁ PRÍPRAVA POLIEVOK Príprava jedál je základným prvkom učiva žiakov Obchodnej prevádzky so zameraním na prácu pri príprave jedál. Príprava polievok patrí k tematickému celku Tepelná úprava jedál a žiaci sa oboznamujú s významom a druhmi polievok vo výžive človeka. Pre lepší výklad a hlavne maximálne sprístupnenie a pochopenie látky žiakom je veľký priestor na množstvo ukážok postupov, surovín, náradia, nových a špeciálnych receptúr k tejto téme. Učivo podané čo najzaujímavejšou formou rozvíja žiakovu predstavivosť, tvorivosť a nápaditosť , ktoré vhodne uplatní pri práci na Odbornom výcviku.
MGR ANNA MAĽCOVSKÁ UHLY Prezentácia je zameraná na zopakovanie rozdelenia uhlov a rozdelenie trojuholníkov podľa uhlov. Obsahuje úlohy na opakovanie učiva o uhloch v 6.ročníku
Adela Gurskà Vodnè elektrárne Využitie vodných elektrárni a celková produkcia el.energie.Vodne elektrárne ako pružne zdroje,ako hydroenergetické dielo.Prečerpávacia vodná elektraren Ruzin
Mgr. Adela Vargová Učiteľ a žiak - interakcia vo vyučovaní Výchovno-vzdelávací proces je proces plný mnohorakých vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi. Cesta ku žiakovi nevedie len cez obsah vzdelávania či vyučovacie metódy, ale i cez poznanie žiaka, poznanie jeho pocitov, ako sa žiak v škole cíti, aký prístup majú k nemu učitelia... To všetko má silný vplyv na učebné výsledky žiaka.
Mgr. Adriana Barnáková Pedagogická komunikácia Prezentácia je zameraná na vymedzenie pojmu pedagogická komunikácia, jej účastníci, pravidlá , roviny a ciele.
Mgr. Adriana Barnáková Samohlásky Prezentácia je zameraná na učivo o samohláskach, ich poznávanie, písanie a precvičovanie.
Ing. Adriana Behúnová Možnosti eliminácie stresu učiteľov Prvej časti prezentácie je vysvetlené čo je to stres .Ďalej je vysvetlené aké sú prejavy , príznaky a dôsledky stresu .V ďalšej časti sú rady ,ako sa môžu využívať relaxačné techniky v práci učiteľa .
Ing. Adriana Behúnová My family -Moja rodina Prvej časti prezentácie je báseň a potom pieseň ,v ktorých je použitá slovná zásoba o rodine .V ďalšej časti je vysvetlenie slovnej zásoby pomocou obrázkov .Na konci prezentácie sú cvičenia , ktoré sú zamerané na precvičenie slovnej zásoby o rodine .
Mgr. Adriana Fiľková Prítomný čas jednoduchý – anglický jazyk Základné princípy pri tvorení prítomného času jednoduchého. Precvičenie.
Mgr. Adriana Fiľková Zvládanie záťaže a stresu učiteľa Príčiny stresu učiteľov. Vplyv záťaže a stresu na osobnosť učiteľa.
Ing. Adriana Hačková Multimédiá v edukačnom procese V prezentácii som poukázala na nevyhnutnosť využívať v dnešnej, modernej, dobe vymoženosti informačno-komunikačných prostriedkov, teda multimédií vo vyučovacom procese na stredných školách.
Ing. Adriana Hačková Personálny manažment Prezentácia je určená ako učebná pomôcka pre výučbu v 2. ročníku predmetu podniková ekonomika, v študijnom odbore obchodná akadémia. Je v nej obsiahnutá celá problematika manažmentu ľudských zdrojov z pohľadu podniku.
Mgr. Adriana Kruppová Osobnosť učiteľa v procese rozvoja komunikačných zručností Práca je zameraná na učiteľa, jeho vlastnosti a dôležitú úlohu vo výchovno.vzdelávacom procese, pri rozvoji komunikačných zručností žiakov.
Mgr. Adriana Kruppová Voda pre život Prezentácia pojednáva o vode ako látke potrebnej pre život, ponúka náhľady na jej výskyt, skupenstvá, využitie. Súčasťou je vysvetlenie kolobehu vody v prírode osviežené hrou typu puzzle a krátkym videom o ochrane vody.
Ing Adriana Kundrátová Modelácia nechtov Práca, ktorú predkladáme sa zaoberá modelovaním nechtov pomocou gélu. Práca je obsahovo rozdelená na päť častí, ktoré oboznamujú žiakov s modeláciou nechtov a všetkým, čo k nej potrebujú. V závere kladieme kontrolné otázky, kde žiaci dopisujú odpovede.
Mgr. Adriana Selecká Komunikácia ako prostriedok predchádzania stresových a konfliktných situácií Úvodná časť práca obsahuje definície pojmov komunikácia, stres a konflikt. V druhej časti sú uvedené rady, ako predchádzať týmto negatívnym javom a ako využiť komunikáciu ako ich prevenciu.
Mgr. Adriana Selecká Využitie interaktívnej tabule na hodinách nemeckého jazyka Táto práca obsahuje všeobecné geografické informácie o Nemeckej spolkovej republike. Na konci je ukážka malého kvízu.
Mgr. Adriana Siksová Pedagogická komunikácia Prezentácia pozostáva z 12 snímkov. Osobnosť učiteľa ( vlastnosti, vedomostná úroveň ) a osobnosť žiaka ( vlastnosti, správanie ). Charakteristika vzťahu medzi žiakom a učiteľom.
Mgr. Adriana Václavková Egypt -architektúra Pomocou interaktívnej tabule chcem deťom priblížiť život a architektúru starých Egypťanov. Oboznámiť ich s mohutnými a netypickými stavbami egyptských pyramíd.
Mgr. Adriana Václavková Neverbálna komunikácia učiteľa so žiakmi Neverbálna komunikácia zahŕňa všetky prejavy komunikácie, ktoré sú neslovné. Ide o mimiku a gestá. Podáva informácie o emóciách, pocitoch, vyjadruje čo si človek myslí.
Mgr. Adriana Zemčáková Neverbálna komunikácia vo svojej prezentácii som bližšie rozobrala neverbálnu komunikáciu, lebo má veľký význam pri komunikácii ako takej a nevenuje sa jej dostatočná pozornosť
Mgr. Adriana Zemčáková Vybrané slová po M Učivo pre 3. roč. ZŠ- opakovanie, obojaké spoluhlásky.Nová látka- vybrané slová po m, prvá časť.
Mgr. Adriana Šimšajová Slnečná sústava - planéty Prezentácia je zostavená pre interaktívnu tabuľu. Obsahuje Výkladovú časť – jednotlivé planéty s obrázkami, faktami a zaujímavosťami a časť na upevnenie vedomostí z danej témy - obsahuje úlohy, pri ktorých žiaci píšu, spájajú a dopĺňajú chýbajúce názvy a fakty. Prezentácia je využiteľná v učive fyziky v 9. ročníku ZŠ.
Mgr. Adriana Zemčáková Vybrané slová po m Prezentácia slúži ako príprava na vyučovaciu hodinu SJL pre 3. roč. ZŠ.Úvodná časť prezentácie je venovaná opakovaniu, v ďalšej časti podľa obrázkov preberieme vybrané slová po m- prvú časť.V závere je cvičenie na fixáciu učiva a zadanie domácej úlohy.
Mgr. Adriana Šebestová Opakovanie zvierat, farieb a čísel Prezentácia je zameraná na opakovanie učiva o zvieratách, farbách a číslach v anglickom jazyku.
Mgr. Adriána Godočíková Aktuálne problémy triedneho kolektívu Práca zahŕňa aktuálne problémy triedneho kolektívu, jeho špecifiká. Ako sa javia problémy pred žiakmi a pred pedagógmi a ako sa delia problémy z pohľadu žiaka a pedagóga.
Mgr. Agáta Kulanová Komunikácia ako prostriedok na predchádzanie konfliktných situácií predchádzanie konfliktných situácií Prezentácia je zameraná na komunikáciu, ktorá slúži ako prostriedok na predchádzanie konfliktov. Popisuje pojem konflikt, komunikácia, druhy komunikácie a chyba pri komunikácii a zásady, ktoré je potrebné dodržiavať pri komunikácii. Ako praktická časť sú vložené aktivity, ktoré sú vhodné praktizovať so žiakmi v škole, či v školskom klube. Záverečná časť obsahuje literatúru, použitú pri tvorbe prezentácie.
Mgr Agáta Lehocká Matematika - Slovné úlohy Prezentácia je zameraná na riešenie jednoduchých slovných úloh na sčitovanie a odčítanie v obore do 1000.
Mgr Agáta Lehocká Verbálna a neverbálna komunikácia Obsahom prezentácie je priblížiť druhy komunikácie /verbálna a neverbálna komunikácia/.
Mgr. Alena Blašková Záškoláctvo žiakov Moja práca skúma príčiny záškoláctva žiakov.
Mgr. Alena Compľová Pedagogická dokumentácia Vymedzenie pojmu pedagogická dokumentácia, pedagogické informácie sprostredkované verbálnymi a neverbálnymi prostriedkami.
Mgr. Alena Compľová Podstatné mená - osvojenie učiva o podstatných menách na 1. stupni ZŠ - využívanie úloh na upevnenie vedomostí
Ing. Mgr. Alena Derenčényiová Neverbálna komunikácia Práca je zameraná na interaktívne vyučovanie odborného predmetu spoločenská komunikácia v 1. ročníku obchodnej akadémie. Populárnou a pre žiaka prístupnou formou predstavuje jednotlivé formy neverbálnej komunikácie. Obsahuje tiež niekoľko interaktívnych cvičení pre samostatnú aj skupinovú prácu žiakov pri overovaní osvojenia daného učiva.
Mgr. Alena Gregová Dramatická výchova ako metóda rozvoja komunikačných zručností Vysvetľijem pojem, základné zložky komunikácie, komunikačných zručností v pedagogickom procese, verbálnu a neverbálnu komunikáciu. Prezentujem dramatickú výchovu ako účinnú metódu rozvoja komunikačných zručností vo vyučovacom procese.
Mgr. Alena Gregová Vetné členy Práca je štruktúrou vyučovacej hodiny slovenského jazyka v 9. ročníku. Téma - vetné členy - precvičovanie a upevňovanie učiva. Interaktívnu tabuľu s úlohami pre žiakov využívaním na precvičovanie základných a rozvíjacích vetných členov.
Alena Korheľová Verbálna a neverbálna komunikácia Cieľom mojej prezentácie je poukázať na potrebu komunikácie, pretože je jednou z podmienok existencie spoločnosti. Výraz osobného prejavu sa predovšetkým skladá z verbálnej a neverbálnej zložky. Slovná zložka je akoby viac spojená s oznamovacím obsahom, kým neverbálna stránka je skôr spojená s emotívnymi prvkami a vnútorným stavom komunikajúceho človeka. Jedno bez druhého nemôže existovať.
Mgr. Alena Lešková Individuálne osobitosti učiteľovej osobnosti Prezentácia objasňuje, čo sa rozumie pod individuálnymi osobitosťami učiteľovej osobnosti.
Mgr. Alena Lešková Podstatné mená Prezentácia je určená na odovzdanie a upevnenie vedomostí žiakov piateho ročníka špeciálnej základnej školy. Zameriava sa na objasnenie vedomostí o tom, čo sú to podstatné mená, ich rod a číslo podstatných mien.
Mgr. Alena Marcinová Austrália známa i neznáma Prezentácia poskytuje praktický námet vyučovacej hodiny na zefektívnenie vých. - vzdelávacieho procesu s využitím učiva o známych a menej známych skutočnostiach o Austrálii pre 6.roč ZŠ. Žiaci by mali spoznať túto krajinu, osvojiť si základné vedomosti o tomto svetadieli, oboznámiť sa so závažnými problémami krajiny a svoje znalosti si overiť doplnením geografických údajov.
Mgr. Alena Marcinová Šikanovanie a kyberšikanovanie Práca sa zaoberá vymedzením základných pojmov, faktov,príznakov, druhov šikanovania, riešenie možností a eliminácie javov šikanovania a kyberšikanovania. Je určená ako náukový text pre triednych učiteľov s návodom ako eliminovať tento fenomén dnešnej doby.
Mgr. Alena Moudrá Stabilita ľudského tela Prezentácia popisuje stabilitu ľudského tela, vplyv výšky ťažiska a veľkosti podpornej plochy na stabilitu. V závere sú jednoduché cvičenia na precvičenie a upevnenie získaných poznatkov.
Mgr. Alena Moudrá Činitele vzťahu žiaka a učiteľa Prezentácia je zameraná na činitele vzťahu žiaka a učiteľa. Popisuje psychologický význam medziľudských vzťahov, charakteristiku vzťahu, dôsledky kvality vzťahu a humanizáciu interakcie žiaka a učiteľa.
PaedDr. Alena Senajová Vybrané slová Rozdelenie spoluhlások na mäkké, tvrdé a obojaké. Žiaci si upevnia učivo o vybraných slovách po obojakých spoluhláskach. Budú vedieť doplniť i/í a y/ý v rovnako znejúcich slovách, ale s iným významom. Napr. biť – ubližovať niekomu a byť – existovať.
Mgr. Alena Blašková Ročné obdobia-prírodoveda 1.ročník Pomocou prezentácie si žiaci zopakujú ročné obdobia,presúvajú a pomenúvajú obrázky.
Mgr. Alena Fejsáková Asertivita v komunikácii Témou mojej práce je formovanie a rozvoj asertívneho správania v komunikácii s využitím moderných technológii.
Mgr. Alexander Keselica Komunikácia-dôležitý prostriedok dorozumenia Práca opisuje komunikáciu ako dôležitý prostriedok dorozumenia. Opisuje ake formy a spôsoby komunikácie existujú. Zaoberá sa tiež zásadami a pravidlami vedenia rozhovoru.
Mgr. Alexander Keselica Podstatné mená Práca pomáha učiť žiakov čo sú podstatné mená a tiež rozpoznávať ich vo vetách.
PaedDr. Alexandra Kotradyová Agresivita v škole Práca popisuje jeden z problémov súčasnej školy - agresivitu žiaka. Bližšie sa zaoberá príčinami vzniku agresivity v škole. Zároveň sa snaží byť pre učiteľa pomôckou pri zvládaní žiackej agresivity a pri prevencii jej vzniku.
Mgr. Alexandra Mišková Ako komunikovať so žiakom Prezentácia je zameraná na utváranie správnej komunikácie medzi učiteľom a žiakom. Obsahuje základné pojmy, formy a zložky komunikácie a ich vplyv na správny vzťah medzi učiteľom a žiakom.
Mgr. Alexandra Mišková Opakovanie vybraných slov Prezentácia je zameraná na opakovanie a precvičenie učiva o vybraných slovách po spoluhláskach p, r a s.
Mgr. Aleš Chovanec Podmienky utvorenia správneho vzťahu učiteľa k žiakom Kladné a záporné činitele vzťahu učiteľa a žiaka vo vyučovacom procese.
Alfréd Csiszár Geometria kolies Prezentáciu,ktorú predkladám sa zaoberá významom geometrie kolies na vozidlách.Informuje prečo je zapotreby,aby vozidlo malo správne nastavenie geometrie kolies a vplyv na správne jazdné vlastnosti vozidiel.
Ing Alica Krivanská Požiadavky na správny vzťah a komunikáciu učiteľa a žiakov V práci som sa venovala vzťahu učiteľa a žiaka v edukačnom procese, žiakom s problémovým správaním a všetkým okolnostiam, ktoré majú vplyv na žiaka a jeho správanie v edukačnom procese.
RNDr. Alica Neubauerová Neverbálna komunikácia Práca je zameraná na spôsoby správania, konkrétnejšie neverbálnej komunikácie a utváranie efektívneho vzťahu medzi učiteľom a žiakom. Kladie dôraz na utvorenie vzájomnej dôvery aj bez "slov".
RNDr. Alica Neubauerová Stavba kvetu Práca podrobne opisuje rastlinný orgán kvet, odlišnosti v stavbe u nahosemenných a krytosemenných rastlín. Dôraz kladieme na podrobnú stavbu kvetu krytosemenných rastlín.
Mgr. Alica Pivovarníková Európa po Viedenskom kongrese Učebná pomôcka: Európa po Viedenskom kongrese je spracovaná v programe PowerPoint a je určená na prácu prostredníctvom interaktívnej tabule. Prezentácia má pomôcť pri výučbe dejepisu v tercii a v septime 8-ročného gymnázia a v 3. ročníku 4-ročného gymnázia, ale je možné ju využiť aj pri maturitnej príprave. Forma práce s interaktívnou tabuľou má, vzhľadom na názornosť prezentovania témy, žiakom pomôcť rýchlejšie sa zorientovať v územných zmenách, ktoré kongres priniesol. Učebná pomôcka zároveň umožňuje aktívnu účasť žiakov, hlavne vo fáze opakovania učiva, prostredníctvom práce s interaktívnou tabuľou, čo má poslúžiť na rýchlejšie osvojenie preberaného učiva.
Mgr. Alica Pivovarníková Zovňajšok a povahové vlastnosti človeka Učebná pomôcka: Zovňajšok a povahové vlastnosti človeka je spracovaná v programe PowerPoint, je preto možné ju použiť aj na prácu prostredníctvom interaktívnej tabule. Uvedenú pomôcku je možné využiť na získavanie komunikačných zručností v ruskom jazyku v 4-ročnom gymnáziu a vo vyšších ročníkoch 8-ročného gymnázia, ale aj pri maturitnej príprave na úrovni B1 – B2. Obsahovo je zameraná na rozvíjanie a precvičovanie slovnej zásoby a komunikačných zvratov k problematike – výzor človeka, ľudské telo, oblečenie a povahové vlastnosti. Na ilustráciu slovnej zásoby a jej ľahšie osvojenie slúži aj obrazový materiál.
Mgr. Alica Pšaková Osobnosť žiaka Vstup do školy je prelomom v živote dieťaťa. Vytvárajú sa nové vzťahy k dospelým (učiteľom) a svojim vrstovníkom (spolužiakom), dieťa je včlenené do celého radu kolektívov. Zapojenie do nového druhu činnosti - učenia, ich núti podriadiť svoj život prísne organizácii školy. Toto všetko sa rozhodujúcim spôsobom prejavuje na formovaní jeho osobnosti.
Mgr. Alica Repková Ako prechádzať cez cestu pešo Cieľom prezentácie je aktívne prispieť k zvýšeniu bezpečnosti na cestách, hlavne pri prechode cez cestu
Mgr. Alica Repková Verbálna a neverbálna komunikácia Obsahom prezentácie je priblížiť druhy komunikácie /verbálna a neverbálna komunikácia/.
Ing Alica Krivanská Rozobereteľné a nerozoberateľné spoje V práci som sa venovala technickému kresleniu a rozoberateľným a nerozobereteľným spojom, spôsobom kreslenia, využitia týchto spojov v praxi, zaradeniu jednotlivých spojov do skupín.
Alojz Fedor Kostra človeka Práca je zameraná na stavbu tela, kostru a jej jednotlivé časti. Krátke testy slúžia na rozvoj schopnosti pracovať s IKT, na rozvoj soc. zručnosti,spoluprácu a tvorivosť. Cieľom je vedieť vymenovať jednotlivé druhy kosti a pomenovať časti kostry.
Mgr. Alžbeta Kozubaľová Verbálna komunikácia Úvod prezentácie obsahuje všeobecnú charakteristiku komunikácie, jej zložky, fázy a typy. Pri charakterizovaní verbálnej komunikácie sa prezentácia zameriava na hovorovú a písomnú komunikáciu v školskom prostredí, komunikáciu medzi učiteľom a žiakom a možnosti zlepšenia verbálnej komunikácie v škole.
Mgr. Alžbeta Mokrišová Komunikačný jazyk vo vyučovaní matematiky na sekundárnom stupni vzdelávania Komunikačný jazyk používaný vo vyučovaní matematiky je úzko prepojený z komunikačným jazykom používaným v bežnom živote. Bližšie sa venujeme pedagogickým situáciám vznikajúcim pri komunikácii počas vyučovania matematiky. Charakterizujeme historické súvislosti majúce vplyv na terminológiu používanú pri vzájomnej matematickej komunikácii učiteľa a žiaka.
MVDr. Alžbeta Pľutová Racionálna výživa Výživa obyvateľstva je nesmierne dôležitá otázka. Možno povedať, že pokiaľ výživa je proces biologický, jej zabezpečovanie je úloha spoločenská.. Stravovacie návyky populácie sú nesprávne, preto je na mieste zdravé stravovanie ako prevencia proti civilizačným ochoreniam. Vo svojej prezentácií som sa za- merala na zdravú a nezdravú stravu, zásady zdravého stravovania a pitia ako prevenciu proti chorobám.
Ing. Alžbeta Sedmáková Hodnotenie žiakov Práca sa zaoberá hodnotením žiakov ako organickou súčasťou vyučovacieho procesu. Popisuje druhy hodnotenia, jeho prostriedky a spôsoby, ako i metódy moderného hodnotenia žiakov. Zdôrazňuje význam hodnotenia pre motiváciu žiaka.
Ing. Alžbeta Sedmáková Využitie interaktívnej tabule vo vyučovaní chémie v 9. ročníku Práca sa venuje využitiu moderných vzdelávacích prostriedkov, hlavne interaktívnej tabule na hodinách chémie v 9. ročníku. Popisuje využitie rôznych druhov cvičení, prezentácií a činností na interaktívnej tabuli, ktoré sú využité v rôznych častiach hodiny na zefektívnenie opakovania i osvojenia nového učiva.
Ing. Alžbeta Vokuličová Matematika O. roč.- číslo 3 Cieľm práce je vyvodenie čísla 3,piradenie množstva k číslici, opakovanie:farieb, ovocia, zeleniny, pojmov hore-dole, rozklad čísla 3.
Ing. Alžbeta Vokuličová Zložky vo vzťahu učiteľ a žiak Práca obsahuje stručnú charakteristiku osobnosti učiteľa a žiaka, možností riešenia pedagogických situácii a popis bdovania vzťahov medzi U-Ž
Mgr. Anastázia Mačingová Dorozumievame sa aj bez slov V praxi sa stretávame nielen s verbálnou, ale dôležité nezastupiteľné miesto má aj neverbálna komunikácia. Neverbálna komunikácia je súčasťou každodenného školského dňa aj medzi žiakmi základnej školy. Prezentácia popisuje okrem teoretickej časti aj fotografie s rôznymi situáciami vyjadrovania pocitov neverbálnou komunikáciou.
RNDr. Andrea Alexiková Akustika V tejto prezentácii je spracovaná téma Akustika pre žiakov 9. roč. Primeranou formou je v prvej časti vysvetlený pojem fyziologická akustika a podrobne opísané ľudské hlasivky a ucho. V ďalšej časti sa zaoberám využitím týchto poznatkov v reálnom živote a praxi. Posledná časť je zameraná na overenie prijatých informácií formou kladenia zaujímavých otázok a odpovedí.
RNDr. Andrea Alexiková Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovaní fyziky Táto prezentácia je zameraná na rozvoj komunikačných zručností vo vyučovaní fyziky. V prvej časti ponúkam teoretické vedomosti o komunikačných bariérach na vyučovacích hodinách a ponúkam návod ako vzájomnú komunikáciu oživiť. V ďalšej praktickej časti predstavujem motivačné hry, ktoré slúžia na rozvoj komunikácie medzi žiakom a učiteľom, ale aj žiakmi navzájom.
Mgr. Andrea Antesová Krajinoveda – Nemecko Prierez informácií na tému Nemecko (geograficko-historické, hospodársko – politické a spoločenské informácie), s dôrazom na využitie internetovej tabule a internetu.
Mgr. Andrea Antesová Multikultúrna spoločnosť Využitie poznatkov z oblasti emocionálnej inteligencie, empatie, asertivity pri sebapoznávaní, posudzovaní vlastných citov a ich prejavov, pri zvládaní vlastného napätia, pri riešení náročných a problémových situácií na tému „Multikultúrna spoločnosť“
Ing Andrea Brocková Kreativita v tvorbe a v komunikácii. Správny rozvoj komunikačných zručností pri tvorbe tvorivých zadaní výrazne vplýva aj na rozvoj duševných a sociálnych schopností žiakov a vytvára správne spoločenské postoje voči nadriadeným a kolegom v rámci jedného kreatívneho tímu. Tieto schopnosti pomáha formovať nielen kreatívna komunikácia pri tvorbe riešenia, ale aj komunikácia smerom von z tímu pri prezentácii projektu.
Ing Andrea Brocková kreativita v tvorbe a komunikácii Ako ovplyvňuje správna komunikácia medzi učiteľom a žiakom realizáciu tvorivých zadaní. Ako vplýva komunikácia žiakov v rámci skupinovej práce s cieľom vytvoriť kreatívne riešenie zadania. Ako správne odprezentovať kreatívne riešenie.
Mgr. Andrea Brondošová Komunikácia s rodičmi Práca je venovaná dôležitosti komunikácie učiteľa a rodiča. Charakterizuje typy rodičov a podáva návrhy na skupinové a individuálne formy spolupráce učiteľa s rodičom. V závere sú odporúčané stratégie dobre vedeného rozhovoru.
Mgr. Andrea Brondošová Slovná zásoba Práca je venovaná deleniu slovnej zásoby z viacerých hľadísk. Žiaci si netradičnou formou precvičia a zároveň upevnia vedomosti z danej oblasti.
Mgr. Andrea Deáková Efektívna komunikácia Práca je zameraná na zvýšenie kvality a efektivity komunikácie v školskom prostredí. Zameriava sa na pravidlá zrozumiteľnej komunikácie, na úrovne počúvania a bariéry efektívnej komunikácie. Zvlášť sa zaoberá vyjadrovaním a prijímaním kritiky, konštruktívnou a deštruktívnou kritikou.
Mgr. Andrea Deáková Využitie interaktívnej tabule pri téme: Názvoslovie anorganických kyselín Využitie moderných informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní chémie na zvýšenie motivácie žiakov, zlepšenie názornosti učiva, na sprostredkovanie vedomostí pútavou formou, na rozvoj aktivity, samostatnosti a tvorivosti žiakov.
Mgr. Andrea Gajdošová Dráma ako literárny druh Cieľom práce je charakteristika drámy ako literárneho druhu , priblíženie základných literárnych žánrov. žiaci sa oboznámia s divadelnými scénami na Slovensku a dokážu priradiť divadelné scény do mapy Slovenska.
Ing. Andrea Hanečáková Chemické látky a zlúčeniny Prezentácia je určená pre 8. ročník ZŠ. Obsahuje rôzne druhy úloh určených na upevnenie vedomostí, a na precvičovanie chemického názvoslovia. Pri práci je potrebné pripojenie na internet.
Mgr. Andrea Labancová Cicavce Charakteristické znaky. Životné prostredie cicavcov. Rozdelenie cicavcov. Hlavní predstavitelia.
Mgr. Andrea Labancová Hodnotenie žiakov Zásady hodnotenia. Druhy hodnotenia. Postup pri hodnotení žiakov. Hodnotenie ako motivačný stimul.
Mgr. Andrea Legátová Komunikácia medzi učiteľom a žiakom Téma prezentácie poukazuje na komunikáciu, ktorá vo veľkej miere ovplyvňuje vzťah medzi učiteľom a žiakom. Obsahom prezentácie je teoretické spracovanie pojmu verbálna a neverbálna komunikácia, poukázanie na bariéry verbálnej komunikácie a podnety na zlepšenie neverbálnej komunikácie.
Mgr. Andrea Legátová Opakovanie slovies Práca sa venuje využitiu interaktívnej tabule pri výučbe slovenského jazyka. Jej cieľom je upevniť učivo o slovesách, prostredníctvom konkrétnych úloh a cvičení uplatniť nadobudnuté vedomosti a zručnosti u žiakov.
Andrea Nováková Interaktívna tabuľa a Rysavá jalovica Práca pozostáva z cvičení pre dve vyučovacie hodiny. V prvej časti je cvičenie, ktorépoukazuje na carakteristické črty daného literárného obdobia. Ďalej je výklad nového učiva, potom obrázky a interaktívne cvičenia, ktoré pokračujú aj v druhej časti- 2. vyučovacej hodiny, ktorá je zameraná konkrtne na tvorbu M. Kukučína a na jeho poviedku Rysavá jalovica.
Andrea Nováková Plynulosť reči a slovná komunikácia Práca rozoberá štyri podtémy. 1. Otázky a odpovede vo vyučovaní 2. Spätnú väzbu - obojstrannú komunikáciu- "učiteľ-žiak" 3. Pochvalu a kritiku na vyučovaní 4. Rôzne cvičenia na plynulosť reči a slovnú komunikáciu, ktoré sa dajú použiť na vyučovacích hodinách.
Ing. Andrea Petrová Zmyslové orgány - Sluch Zámerom práce je aktivácia žiakov na vyučovacom procese s využitím interaktívnej tabule. Učivo je spracované podľa ŠVP ako rozširujúce pre žiakov 3. ročníka v predmete Prírodoveda a základné učivo v predmete Biológia v 8. ročníku. Je vhodné na sprístupnenie a fixáciu učiva pre žiakov. Zámerom je aktivácia a rozvoj kľúčových kompetencií u žiaka.
MVDr. Andrea Pľutová Špecifický typ komunikácie – verejné vystúpenie a iné typy komunikácie Reč spája človeka s inými ľuďmi, ale aj so spoločnosťou , kultúrou, je spôsobom prenášania historickej skúsenosti ľudstva. Situácie, keď musíme osloviť viac ľudí, nie sú v našom živote zriedkavé. Moja prezentácia hovorí o tom, ako by malo vyzerať kvalitné verejné vystúpenie, a čo od nás vyžaduje. Spomenuté sú tu aj iné typy komunikácie.
Mgr. Andrea Radkoffová Asertivita-súčasť vzdelávania V prezentácii poukazujem na dôležitosť asertívneho správania sa v školách, na zvyšovanie sociálnej a emocionálnej inteligencie prostredníctvom príkladu-učiteľ,ale aj prostredníctvom didaktických hier zameraných na precvičovanie komunikačných zručností.
Mgr. Andrea Radkoffová Vybrané slová -opakovanie Práca na uvedenú tému bola spracovaná pre interaktívnu tabuľu z dôvodu zefektívnenie vyučovania a zvyšovania IKT gramotnosti. Obsahovo je zameraná na opakovanie a fixovanie vybraných slov prostredníctvom zábavných úloh.
Mgr. Andrea Labancová Hodnotenie žiakov Zásady hodnotenia. Druhy hodnotenia. Postup pri hodnotení žiakov. Hodnotenie ako motivačný stimul.
Mgr. Andrej Pavlík Antarktída, Arktída Prezentácia je rozdelená do troch častí. V prvej žiaci pomocou otázok nadväzujú na nové učivo. V druhej časti vysvetľuje učiteľ pomocou snímok, obrázkov a máp polohu, povrch a využitie Antarktídy a Arktídy. Ďalej sa zameriava na živočíšstvo, známych dobyvateľov a vplyv znečisťovania ovzdušia na danú oblasť. Snímky sú doplnené textom, ktorý tvorí základ pre poznámky žiakov. V závere si žiaci pomocou otázok zopakujú prebrané učivo a prípadné nedostatky učiteľ ešte raz objasní.
Mgr. Andrej Pavlík Rozvoj komunikačných zručností na hodinách geografie Prezentácia je rozdelená do troch častí. V prvej žiaci pomocou obrázkov popíšu ústnou formou polohu, prírodné podmienky a charakter Oravy. Druhá časť je zameraná na čítanie s porozumením a písomnú formu komunikácie. Žiaci na základe prečítaného textu o Orave odpovedajú na otázky, ktoré sa k danému textu viažu. Poslednou časťou je samostatná práca, kde si žiaci vyhľadajú obrázky o svojom regióne a pripravia o ňom krátky propagačný materiál. Táto úloha prebehne písomnou formou v rozsahu minimálne pol A4.
Bc. Angela Antošová Aranžovanie sušených kvetov Príprava sušeného materiálu na aranžovanie z lisovaných a sušených rastlín.Vytváranie aranžmá zo sušených rastlín. Výzdoba k rôznym ročným obdobiam. Skrášľovanie interiéru
Mgr Anna Fedičová Meranie času, jednotky času Prezentácia je vhodná na hodinu prírodovedy v 3. ročníku. Názornou formou oboznamuje žiakov s rôznymi druhmi hodín od minulosti až po súčasnosť. Zároveň oboznamuje žiakov so základnými jednotkami času, ich veľkosťou i označením.
Mgr Anna Fedičová Tréma - čo s ňou? Prezentácia objasňuje prečo má človek trému a ako sa tréma u človeka prejavuje. Zároveň ponúka niekoľko krokov ako sa trémy zbaviť. Ukazuje aj na niektoré prostriedky, ktoré pomáhajú trému zmierniť alebo ju celkom odstrániť.
Anna GABRIOVÁ Využitie interaktívnej tabule a jej druhy • Čo je to interaktívna tabuľa ? • Prečo interaktívne ? • Statická interaktívna učebňa • Typy interaktívnych tabúľ : INTERWRITE INTERAKTÍVNE TABULE QOMO eBEAM PROJECTION
Ing. Anna Gallová Interaktívne cvičenia pre predmet technológia cestovného ruchu Prezentácia je zameraná na precvičenie učiva z predmetu technológia služieb cestovného ruchu. Žiaci si prostredníctvom cvičení zopakujú a upevnia základné pojmy, vzťahy a členenia.
Ing. Anna Gallová Vzťah učiteľa ku žiakovi Vo práci som sa zamerala na stručnú charakteristiku osobnosti učiteľa, typy osobnosti učiteľa ako aj popis činiteľov ovplyvňujúcich osobnosť žiaka. V závere práce sú aj odporúčania ako dosiahnuť pozitívny vzťah medzi učiteľom a žiakom.
Anna Ganzová Stroje a nástroje Využitie IKT vo vyučovaní odborných predmetov Strojníctvo a Technológia z odboru strojárska výroba umožní žiakom lepšiu názornosť a dá sa využiť vo všetkých fázach vyučovacej hodiny. Žiaci sa oboznámia s rôznymi druhmi strojov a nástrojov, ich časťami a využitím na odbornom výcviku.
Mgr Anna Gladičová Vyjadrovanie a komunikačné techniky v škole Cieľom prezentácie je priblížiť zložky komunikačného procesu, formy komunikácie, komunikačné techniky, verbálnu a neverbálnu komunikáciu. Správna komunikácia je dôležitým prostriedkom pre osvojovanie a upevňovanie učiva, či už na tradičnej, alebo na netradičnej vyučovacej hodine.
Mgr. Anna Guziová Hovorenie ako komunikačná zručnosť Vo svojej prezentácii uvádzam čo je komunikácia, jej ciele, kedy je efektívna, úrovne ... Uvádzam komunikačné bariéry, rozdelenie komunikácie, podoby verbálnej a neverbálnej komunikácie. Vysvetľujem čo je komunikačná kompetencia, jazyková kompetencia a zameriavam sa na hovorenie, metódy hovorenia a na rozvíjanie komunikácie.
Bc Anna Hadbavná Tepelné úpravy pokrmov Používať nové metódy vo vyučovacom procese v tematickom celku tepelné úpravy pokrmov.
Ing Anna Harkotová Od myšlienky k technickému dielu Prezentácia je určená na predmet technika alebo technická výchova. Cieľom prezentácie je poukázať na význam technického vzdelávania, akým spôsobom umožňuje technika človeku oslobodiť sa od ťažkej a namáhavej práce. V prezentácií je vysvetlené aké je to tzv. „technické myslenie“ a popísané jednotlivé kroky výroby nového výrobku. Žiaci si nadobudnuté vedomosti overia pri riešení otázok a úloh v závere tejto prezentácie.
Ing Anna Harkotová Učiteľova osobnosť - učiteľove vlastnosti, spôsoby správania Téma prezentácie je potvrdením, že vo výchovno – vzdelávacom procese je hlavným činiteľom učiteľ, ktorého osobnosť formujú nielen jeho povahové črty, pedagogické schopnosti a zručností, ale aj vzťahy medzi učiteľom a žiakom. Prezentácia zahŕňa proces utvárania učiteľovej osobnosti pod vplyvom prostredia a v príslušnej činnosti, jeho talent, schopnosti a pedagogický takt. Významné miesto medzi učiteľovými dobrými vlastnosťami tvorí otázka utvárania správneho vzťahu k žiakom. Túto problematiku prezentuje „Desatoro pre učiteľa“, ktorá je hlavnou odmenou učiteľského povolania vo vzťahu so žiakmi.
Anna Herichová Zhotovenie sukne Charakteristika odboru krajčír. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, dielenský poriadok. Druhy sukní, druhy materiálov, kreslenie sukne.
Mgr. Anna Hromjáková Minulý čas jednoduchý a predprítomný čas - použitie Elektronická prezentácia rozdielov v používaní minulého času jednoduchého a predprítomného času určená pre študentov úrovne A2, resp. ako forma upevňovania učiva pre študentov úrovne B1 s mož-nosťou uplatniť učivo na situačných úlohách v párovej komunikácii a overiť si jeho zvládnutie pros- tredníctvom krátkeho testu.
Mgr. Anna Hromjáková Riadený dialóg vo vyučovaní cudzieho jazyka Riadený dialóg ako forma aktivizácie osvojených a forma nadobúdania nových jazykových kompe-tencií ,spôsobilostí a ich funkcií so zreteľom na požadovanú úroveň cieľovej skupiny používateľa cu-dzieho jazyka dynamickou a prirodzenou cestou, t.j. prostredníctvom simulovania anglicky hovoriace-ho prostredia a reálnych životných situácií učiteľom podnecuje študenta k používanie cudzieho jazyka počas celej vyučovacej jednotky, čo vedie k nadobudnutiu sebavedomia v komunikácii. Simulované anglicky hovoriace prostredie a reálne životné situácie zohľadňujú rozvoj sociolingvistických a prag-matických kompetencií v interkulturálnom kontexte.
Mgr. Anna Hudačková Komunikácia v školskom prostredí Komunikácia ako zdroj dorozumievania v školskom prostredí je dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou života. Vzájomná komunikácia podporuje rozvoj všetkých zložiek vzdelávania. Použila som dostupné teoretické poznatky podporujúce praktické skúsenosti.
Mgr. Anna Hudačková Podstatné mená Moja práca s interaktívnou tabuľou bola zameraná na upevnenie učiva o podstatných menách v 5. ročníku ŠZŠ. Zaujímavou formou som vypracovala jednotlivé úlohy pre žiakov a prispôsobila ich mentálnej úrovni. Použila som demonštračný a obrázkový materiál na spestrenie vyučovacej jednotky.
Ing. Anna IVANOVÁ Lomené výrazy V prezentácií je rozpracované učivo rozširovanie lomených výrazov určené pre 9.ročník ZŠ. Prezentácia pozostáva z10 snímok. Definuje pojem rozširovanie lomených výrazov, vysvetľuje ako sa určujú podmienky lomených výrazov. Je doplnená príkladmi na precvičenie a upevnenie učiva.
Mgr. Anna IVANOVÁ Verbálna komunikácia Prezentácia je spracovaná v teoretickej rovine. Definuje pojem verbálna komunikácia, vysvetľuje aké sú predpoklady a formy verbálnej komunikácie. Ďalej sú tu rozpracované typy hovorovej komunikácie.
Ing. Anna IVANOVÁ Verbálna komunikácia Prezentácia je spracovaná v teoretickej rovine. Definuje pojem verbálna komunikácia, vysvetľuje aké sú predpoklady a formy verbálnej komunikácie. Ďalej sú tu rozpracované typy hovorovej komunikácie.
Mgr. Anna Ileková Národnostné menšiny v SR Prezentácia obsahuje charakteristiku národnostných menšín žijúcich na území SR. Jednotlivo charakterizuje národnostné menšiny, ich hlavné znaky.
Mgr. Anna Jusková Šikanovanie na školách Šikanovanie na školách je fenomén, ktorý sa týka nás všetkých. Je veľmi ťažké odhaliť šikanovanie. Dôležitá je dôvera a komunikácia v triednom spoločenstve (učiteľ –žiak, žiaci navzájom) a v rodine. Nezastupiteľné miesto tu zohráva prevencia
Mgr. Anna Kalivodová Vlastnosti jadra a obalu Práca je zameraná na vysvetľovanie rozdielnych vlastností atómového jadra a elektrónového obalu, s ktorými súvisia rôzne fyzikálne vlastnosti. V závere sú jednoduché cvičenia a úlohy na precvičenie učiva.
Mgr. Anna Kalivodová Vzťah učiteľa k žiakom Práca je zameraná na komunikáciu medzi učiteľom a žiakom. Navrhnutých desiatich tipov navrhuje ako si vytvoriť a udržať dobré vzťahy so žiakmi a predchádzať konfliktom.
Mgr. Anna Kavková Spolupráca medzi školou a rodinou. Na základe dobrej spolupráce s rodinou budovať vzájomnú dôveru a tým prispievať k pozitívnej klíme vo výchovnovzdelávacom procese na vyučovacích hodinách.
PaedDr. Anna Kolcunová Dôležitosť správnej komunikácie vo výchovno-vzdelávacom procese Ovládanie a poznanie správnej komunikačnej zručnosti je dôležité pri dosiahnutí výchovno-vzdelávacích cieľov.Dobrá interakcia učiteľa a žiaka spočíva v správnych pedagogických komunikačných zásadách.
Mgr. Anna Kosťunová Regionálna kuchyňa Moja prezentácia slúži ako učebná pomôcka pre odborný výcvik odboru kuchár. Téma Regionálna kuchyňa sa vyučuje v III. Ročníku.
Mgr. Anna Kozubaľová Asertívne komunikačné techniky vo vyučovacom procese Prezentácia vysvetľuje históriu vzniku asertivity a jej možné prejavy v školskej praxi. Poukazuje na možnosť vyjadrovať otvorene a primerane svoje myšlienky, pocity, postoje, či už negatívne alebo pozitívne a správať sa pritom tak, aby neboli porušované asertívne práva druhých ľudí. Demonštruje zároveň základné asertívne techniky a ich možnosti použitia.
Mgr. Anna Kozubaľová Osobnosť Ľudovíta Štúra vo vyučovaní slovenského jazyka na základnej škole Cieľom prezentácie je oboznámiť žiakov s osobnosťou jazykovedca, spisovateľa a novinára Ľudovíta Štúra formou interaktívnej prezentácie, ktorá vychádza zo základných faktov jeho života, diela a konkréte prezentovaných myšlienok a obrazového materiálu. Súčasťou obsahu je motivačná časť nadväzujúca na pomenovanie ulíc v našom meste a využitie Štúrovho mena v celosvetovom meradle.
Mgr. Anna Ladižinská Aktuálne problémy v súčasnej škole - šikanovanie Práca obsahuje definíciu šikanovania, základné znaky a následky šikanovania, príčiny a varovné signály, postup pri riešení šikanovania
Mgr. Anna Ladižinská Využitie interaktívnej tabule na hodinách slovenského jazyka a literatúry Práca obsahuje textové polia, obrázky z iného zdroja - z internetu, interaktívne cvičenia na dopĺňanie textov, presúvanie objektov, tajničky
Mgr. Anna Lenkeyová Komunikácia učiteľa a žiakov v škole Cieľom práce je spracovanie komunikatívneho poňatia výchovy v škole. V práci sa zaoberám pedagogickou komunikáciou a jej druhmi, typmi a štýlmi komunikácie, najčastejšími chybami v komunikácii, odporúčaniami, ako sa vyhnúť chybám v komunikácii. demokratickými komunikačnými pravidlami.
PaedDr. Anna Macková Geografická exkurzia ako nástroj poznávania žiaka Geografická exkurzia v teréne sa nám osvedčila veľmi ako nástroj poznávania žiaka. Mimo školy na exkurziách sa mení podstata vzťahu žiak a učiteľ, pretože učiteľ sa stáva partnerom žiaka a nie je jeho nadriadeným. Vzťahy sú potom so žiakmi lepšie aj v triede.
PaedDr. Anna Macková PLANÉTY SLNEČNEJ SÚSTAVY Cieľom prezentácie je oboznámiť na hodine geografie žiakov 5.ročníka s planétami Slnečnej sústavy čo najzábavnejšie a najzaujímavejšie.
Anna Mihoková Jadrové rožky Spracovanie jadrovín na trvanlivý zákusok, t.j. špeciálny cukrársky výrobok vhodný pre všetky vekové kategórie konzumentov.
Mgr. Anna Mináriková Šikanovanie v škole Práca obsahuje typy a formy šikanovania, druhy a príčiny. ďalej venujem pozornosť vonkajším a nepriamym znakom šikonovania, psychologickému profilu agresora a obete. v závere navrhujem stratégie prevencie šikanovania.
Mgr. Anna Muľová Moja kamarátka abeceda Využitie IT na hodinách SJL.Prezentácia je zameraná na opakovanie a precvičovanie abecedy, hravou formou
Mgr. Anna Muľová Zložky vo vzťahu učiteľ a žiak Cieľom prezentácie je priblížiť proces utvárania uč. a žiakovej osobnosti v edukačnom procese. Opis stručnej charakteristiky uč. a žiaka ako aj pedagogické situácie v edukačnom procese vo vzťahu uč. a žiak.
Mgr. Anna Nováčeková Kyseliny Prezentácia je učebný materiál s využitím pri zhrnutí učiva o kyselinách v 8. ročníku Základnej školy. Žiak si pomocou neho utvorí systém vo vedomostiach o vlastnostiach, význame i použití najznámejších kyselín – chlorovodíkovej, sírovej, dusičnej. Svoje znalosti o kyselinách, indikátoroch i bezpečnosti práce s kyselinami si overuje pri vypracovaní úloh pomocou interaktívnej tabule.
Mgr. Anna Nováčeková Pedagogické situácie Medzi zložky vzťahu učiteľov a žiakov patria aj pedagogické situácie ako výklad, skúšanie, hodnotenie, výlety, exkurzie a mimoškolské podujatia. V nich sa učiteľ a žiak navzájom poznávajú, zlepšuje či zhoršuje a prejavuje sa v nich ich vzájomný vzťah. Cieľom prezentácie je rozobrať teoreticky dané situácie a venovať pozornosť metódam riešenia konfliktných situácií.
Mgr. Anna Pajdičová Pedagogická komunikácia Práca sa zaoberá teóriou a základným rozdelením pedagogickej komunikácie a vymedzením jej základných pojmov.
Mgr. Anna Pajdičová Ľudovít Štúr Život a dielo Ľ. Štúra. Pôsobenie autora na bratislavskom lýceu. Uzákonenie spisovnej slovenčiny.
Mgr. Anna Pavlikovská Ročné obdobia Prezentácia je zameraná na 4 ročné obdobia – jar, leto, jeseň, zima. Obsahuje jednoduchý text s obrázkami. Svojou prácou som chcela poukázať na rozdiely ročných období.
Mgr. Anna Pavlikovská Verbálna a neverbálna komunikácia Prezentácia je zameraná na komunikáciu - verbálnu a neverbálnu. Obsahuje stručné informácie o komunikácii človeka.
Mgr. Anna Pavlikovská Verbálna a neverbálna komunikácia Prezentácia je zameraná na komunikáciu - verbálnu a neverbálnu. Obsahuje stručné informác ie o komunikácii človeka.
Bc. Anna Ruppová Kvety Práca je zameraná na príchod jari, obsahom sú obrázky kvetov, básničky a hádanky o kvetoch.
Mgr. Anna Rybárová Poznaj Svätú zem- Príchod Mesiáša Cieľom týchto cvičení je upevniť u žiakov 6. ročníka ZŠ biblické vedomosti o príchode Mesiáša a poznať miesta na mape, kde sa odohrali.
Mgr. Anna Sikorjaková Konflikty v triede Práca je zameraná na vymedzenie pojmu konflikt, druhy konfliktov, možnosti riešenia, zásady aktívneho počúvania, predchádzanie a eliminácia problémov a zlepšenie vzťahov v triede.
Mgr. Anna Sikorjaková Využitie interaktívnej tabule na hodinách ruského jazyka a geografie Práca je zameraná na upevňovanie slovnej zásoby pomocou obrázkov a precvičovanie písaného textu v RUJ, preklad slov - doplňovaním do tajničky. Využitie slepej mapy v geografii, doplňovanie geografických údajov formou didaktickej hry.
Mgr. Anna Skovajsová Dve bodky ä Správne používať rozlišovacie znamienka, správne používať dve bodky.
Mgr. Anna Skovajsová Dve body ä Správne používať rozlišovacie znamienka, správne používať dve bodky.
Mgr. Anna Skovajsová Pedagogická komunikácia Pedagogická komunikácia, funkcie pedagogickej komunikácie, ciele, osobnosť pedagóga
Mgr. Anna Tabačáková Modernizácia vyučovacieho procesu prostredníctvom interaktívnej tabule Vo svojej prezentácii sa sústredim na význam modernizácie vyučovacieho procesu.Je potrebné využívať všetky dostupné formy a metódy, ktoré umožnia žiakom sprístupniť výučbu zážitkovou formou, vtiahnuť ich do deja, získať spätnú väzbu. V práci som využila svoje poznatky, čerpala som z internetu a z odbornej literatúry autorov M. Zelinu, I.Tureka a E.Petláka. Využívala som tiež ukážky z Virtuálnej knižnice.
Mgr. Anna Tabačáková Vplyv dramatickej výchovy na rozvoj komunikatívnych zručností V prezentácii chcem poukázať na význam rozvoja komunikácie, na vplyv dramatizácie na celkový rozvoj dieťaťa. Aj submisívnejšie dieťa sa počas hry uvoľní, prejaví svoje pocity a ľahšie sa s ním komunikuje. Čerpala som z vlastných skúsenosti, ale aj z odbornej literatúry autorov M. Zelinu, I.Tureka, E. Petláka a z internetu.
Mgr. Anna Tarajová Tradície a zvyky na Slovensku Prezentácia je pripravená na hodinu vlastivedy pre 4. ročník. Je zameraná na opakovanie tematického celku.
Mgr. Anna Tarajová Verbálna komunikácia Zamerala som sa na úlohu a spôsob verbálnej komunikácie.
Mgr. Anna Vozárová Využitie interaktívnej tabule na hodinách SJL Prezentácia je určená na hodinu literatúry pre 5. ročník. Konkrétne sa venuje téme "Povesti", pričom rozoberá základnú charakteristiku tohto literárneho žánru a jeho delenie.
Mgr. Anna Vozárová Základné modality komunikácie vo vyučovaní SJL Práca sa zaoberá problematikou rôznych druhov a modalít (vlastností, spôsobov) komunikácie, ktoré sa uplatňujú a využívajú nielen na hodinách slovenského jazyka a literatúry.
Bc Anna Čačková Komunikácia Práca sa zaoberá komunikáciou a vymedzením jej základných pojmov a spôsobov komunikácie.
Mgr. Anna Šoltýsová Efektívna komunikácia Vo svojej prezentácii som venovala pozornosť verbálnej a neverbálnej komunikácii .Uvádzam možnosti komunikácie a jej spôsoby. V závere uvádzam, kedy je komunikácia efektívna.
Mgr. Anna Šoltýsová Sčítanie a odčítanie do 10 000 Vo svojej prezentácii som sa zamerala na vyučovanie matematiky. Učím na primárnom stupni ,preto je rozsah učiva sčítanie a odčítanie do 10 000.V prezentácii sú hravé úlohy na riešenie a precvičovanie tohto učiva a slovná úloha.
PaedDr Anna Harvišová Elektronické šikanovanie Elektronické šikanovanie je nová forma sociálno-patologického javu a rozšírená forma agresie, ktorá stále narastá, tak ako narastajú možnosti a vplyv nových médií.Cieľom práce je poskytnúť informácie (deťom, učiteľom, rodičom) o nástrahách, prostriedkoch, formách a negatívach elektronického šikanovania, ale poskytuje aj rady ako sa mu brániť.
Mgr. Anna Pazičová Činitele vzťahu žiaka k učiteľovi Cieľom prezentácie je charakterizovať činitele vzťahu žiaka k učiteľovi. Poukázať na vekové osobitosti, rodinnú výchovu, individuálne osobitosti učiteľovej osobnosti a psychickú klímu.
Ing. Anna Salajová Brainstorming Brainstorming je metóda, ktorá podporuje nové a netradičné nápady a zároveň podporuje rozvíjanie komunikačných zručnosti žiakov. Podstatou je uvoľniť predstavivosť, fantáziu, obrazotvornosť, generovať nápady, vzájomne sa inšpirovať so snahou sa uplatniť a odstrániť zábrany. Dodržiavaním základných zásad pri brainstormingu odbúrame strach a žiaci budú smelo vyjadrovať svoje myšlienky. Prezentácia dáva žiakom návod, ako pri brainstormingu postupovať.
Ing. Anna Salajová Odpaľované cesto Prezentácia Odpaľované cesto je učebná pomôcka, ktorá sa môže využívať v predmete technológia a odborný výcvik pre žiakov 1. ročníka učebného odboru cukrár. V prezentácii je priblížená charakteristika odpaľovaného cesta, suroviny potrebné na jeho výrobu, technologický postup výroby, režim pečenia a technologické postupy niektorých výrobkov.
Mgr. Antónia Klučarovská Prevencia šikanovania v edukačnom procese Prezentácia sa zaoberá dôležitosťou prevencie šikanovania. Prevencia a samotné riešenie, resp. odstraňovanie šikanovania má pre školu strategický význam. Prevencia má svoje nespochybniteľné pozitíva- je jednoduchšia, účinnejšia a lacnejšia, než liečba či odstraňovanie už rozvinutého šikanovania v edukačnom procese.
Mgr. Antónia Marcinová Slovenský literárny romantizmus V prezentácii som spracovala stručný prehľad slovenského literárneho romantizmu - spoločensko-historické pomery, znaky, rozdelenie romantickej literatúry, detailnejšie som spracovala romantickú poéziu - predstaviteľov a ich diela. V závere sú úlohy pre žiakov na zopakovanie daného učiva.
Mgr. Antónia Marcinová Verbálna a neverbálna komunikácia Prezentácia je zameraná na vymedzenie pojmu komunikácia, jej základné zložky a druhy. Bližšie sa zaoberám verbálnou komunikáciou, jej formami, bariérami a chybami, ktoré nastávajú pri komunikácii. V závere som stručne charakterizovala prejavy neverbálnej komunikácie.
Mgr. Antónia Rovderová Bez vody niet života Práca sa zameriava na prípravu vyučovacej hodiny prírodovedy v štvrtom ročníku s použitím prezentácie na interaktívnej tabuli. V motivčnej časti žiaci charakterizujú čo je voda, význam vody. Hlavná časť vyučovacej hodiny je zameraná na vlastnosti vody, použitie vody ,skupenstvá vody, obeh vody v prírode. Práca je doplnená zaujímavými informáciami, obrázkami, čím sa vyučovacia hodina spestrí.
Mgr. Antónia Rovderová Šikanovanie v školskom prostredí Šikanovanie možno považovať za celosvetový problém, pred ktorým nie je imúnny žiadny typ školy. Preto som sa rozhodla venovať tejto téme a deťom priblížiť problematiku šikanovania. V prvej časti som sa zamerala na definíciu šikanovania, vývojove stupne, charakterizovala som typy agresorov a obetí šikanovania. V hlavnej časti prezentácie som sa zaoberala prvými signálmi a prevenciou šikanovania. Šikanovanie možno považovať za celosvetový problém, pred ktorým nie je imúnny žiadny typ školy. Preto som sa rozhodla venovať tejto téme a deťom priblížiť problematiku šikanovania. V prvej časti som sa zamerala na definíciu šikanovania, vývojove stupne, charakterizovala som typy agresorov a obetí šikanovania. V hlavnej časti prezentácie som sa zaoberala prvými signálmi a prevenciou šikanovania. Pri vyšetrovaní šikanovania sa pedagógovia často dopúšťajú zásadných chýb, preto som nasledujúcu časť venovala práve tejto téme. Taktiež v práci poukazujem na dôležitosť prevencie a jej trestnoprávnu zodpovednosť.
Mgr. Antónia Rovderová Šikanovanie v školskom prostredí Šikanovanie možno považovať za celosvetový problém, pred ktorým nie je imúnny žiadny typ školy. Preto som sa rozhodla venovať tejto téme a deťom priblížiť problematiku šikanovania. V prvej časti som sa zamerala na definíciu šikanovania, vývojove stupne, charakterizovala som typy agresorov a obetí šikanovania. V hlavnej časti prezentácie som sa zaoberala prvými signálmi a prevenciou šikanovania. Pri vyšetrovaní šikanovania sa pedagógovia často dopúšťajú zásadných chýb, preto som nasledujúcu časť venovala práve tejto téme. Taktiež v práci poukazujem na dôležitosť prevencie a jej trestnoprávnu zodpovednosť.
PaedDr. Arnold Hreha Učiteľ telesnej a športovej výchovy v pedagogickej komunikácii Obsahom práce je komunikácia na hodinách telesnej výchovy. Každý učiteľ bez rozdielu vyučovaného predmetu na škole by mal ovládať princípy rétoriky a verbálneho pôsobenia na žiakov. Práca prezentuje výsledky rôznych výskumov so záverom, že učitelia málo vytvárajú priaznivú komunikačnú atmosféru vo vyučovacom procese, nemajú veľkú snahu vzbudzovať veľký záujem o pohybovú aktivitu. Práca akcentuje fakt, že aj v telovýchovnom procese predstavuje efektívna komunikácia kľúčový moment správneho prenosu informácií v zmysle kvalitného a efektívneho priebehu vyučovacej hodiny.
Arnold Rizman Prezuvanie pneumatík Detailný postup pri prezuvaní a vyvažovaní pneumatík
Ing. Avtónia Danková Činitele vzťahu žiaka k učiteľovi - rodinná výchova prácou chcem poukázať na status učiteľa v dnešnej dobe, ako rodičia vedú deti ku vzťahu k učiteľovi, ako sa žiaci správajú doma a ako v škole
PaedDr. Bauerová Eva Osobnosť človeka Zámerom mojej prezentácie je oboznámiť žiakov s typológiou osobnosti a jej znakmi na hodine etickej výchovy. Taktiež aj dosiahnuť, aby sa žiaci sami pokúsili začleniť do niektorého z typov osobností.
Beata Kováčová Včela medonosná Výklad učiva z prírodovedy o živote včiel , časti tela včely, spôsob života, význam a úžitok pre človeka.
Mgr. Beata Motyčková Génové mutácie Práca rozoberá príčiny a následky mutácií a je určená študentom nadstavbového štúdia v predmete biológia.
Mgr. Beata Motyčková Verbálna komunikácia Práca prehľadne uvádza spôsoby všeobecnej komunikácie a je určená študentom stredných škôl.
Mgr. Beata Palacková Rodinná výchova a žiak V tejto práci sa venujem tomu,ako rodina ovplyvňuje proces výchovy žiaka.Charakterizujem funkcie rodiny,metódy výchovy a vplyv rodiny na osobnosť žiaka.
Mgr. Beata Palacková Hlásky - delenie hlások Túto prácu je možné využiť ako interaktívne cvičenie v 3.ročníku pri učive "Hlásky-delenie hlások".Žiaci si novým spôsobom využívania IKT precvičia a utvrdia učivo o hláskach a o písaní i/í ,y/ý po spoluhláskach.
Mgr. Beatrix Trojanová Čítame hravo Práca je zameraná na zisťovanie stavu aktuálnych čitateľských schopnosti detí prvého ročníka, zároveň precvičovanie čítania prostredníctvom zábavných praktických činností.
Ing. Bernardína Suchárová Agresivita a šikanovanie v škole Prezentácia sa týka hlavne šikanovania v škole. Je určená pre triedných učiteľov , po prípade všetkým zamestnancom v škole.Má vysvetliť základné pojmy týkajúce sa šikanovania a usmerniť žiakov, učiteľov a aj ostatných zamestnancov školy ako so šikanovaním bojovať.
Ing. Bernardína Suchárová Fotografický prístroj Táto prezentácia je pripravená na sprístupňovanie učiva na hodinu fyziky. Téma je vybraná z tematického celku pod názvom "Optika". Zdroje z ktorých som čerpala : Lapitková , Učebnica fyziky pre 9.roč., google,...
Mgr. Beáta Brezinová Komunikácia vo vyučovaní Práca sa zaoberá komunikáciou ako súčasťou života človeka a súčasťou vyučovacieho procesu. V práci sú popísané druhy komunikácie, komunikácia v škole, prejavy učiteľa a žiaka a typy, ako zmeniť disproporciu medzi množstvom verbálneho prejavu učiteľa a žiaka.
Mgr. Beáta Brezinová Využitie interaktívnej tabule vo vyučovaní anglického jazyka v 7. ročníku Práca sa venuje využitiu interaktívnej tabule pri výučbe anglického jazyka.Popisuje cvičenia, ktoré pomáhajú učiteľovi pri osvojovaní novej slovnej zásoby, pri nácviku správnej výslovnosti, pri precvičovaní a upevňovaní učiva.
Mgr. Beáta Greczmajerová Matematika pre 4. ročník variantu B - Numerácia v obore do 10. Prezentácia je zameraná na objasnenie základných poznatkov o predmete matematika v špeciálnej základnej škole. Cieľom prezentácie je prostredníctvom cvičení oboznámiť žiakov 4. ročníka B variantu s prácou na interaktívnej tabuli v rámci učiva „Numerácia v obore do 10.
RNDr. Beáta Hatalová Soli - opakovanie Práca je vypracovaná v predmete Chémia pre žiakov 8. ročníka základných škôl. Je zameraná na precvičovanie a upevňovanie si vedomostí z tematického celku Soli.
RNDr. Beáta Hatalová Žiak a stres V prezentácii pod názvom Žiak a stres som sa zamerala na definíciu stresu. Opísala som fyziologické deje a zmeny v organizme, ktoré môže stres vyvolať u žiaka. Uviedla som 7 tipov ako zvládnuť stres.
Mgr. Beáta Imrichová Vodný ekosystém - cicavce Táto prezentácia sa venuje trom zástupcom cicavcov žijúcich pri vode a vo vode. Sú tu spomenuté ich spoločné znaky, ale aj charakteristika každého z nich. Obsahuje veľa fotografií a má za cieľ, aby deti vedeli priradiť k fotografii meno živočícha, doplniť text alebo aj dopísať nové informácie.
Mgr. Beáta Imrichová Vodný ekosystém - stavovce V prezentácií sa venujem trom zástupcom cicavcov žijúcich pri vode a vo vode. Sú v nej spomenuté spoločné znaky týchto živočíchov, charakteristické znaky každého z nich, spôsob života a množstvo fotografií. Prečo tento typ prezentácie? Dá sa s pomocou žiakov ľahko dotvárať na vyučovacej hodine, žiaci môžu byť aktívny a pracovať s ňou na hodine.
Mgr. Beáta Karašová Dom /A house/ Prezentácia je určená pre 3.ročník ZŠ, na opakovanie učiva Dom, v predmete anglický jazyk. Žiaci si pomocou prezentácie zopakujú izby v dome a predložky miesta na, pod, v. Prezentácia je obohatená obrázkami a anglickou pesničkou, ktorú žiaci poznajú. Žiaci v prezentácii priraďujú slová k obrázkom, dopĺňajú vety, odhaľujú miesta, zaspievajú si a vykonávajú sebakontrolu.
Mgr. Beáta Lukáčová Komunikačné schopnosti V tejto prezentácií prezentujem to, čo je vlastne komunikácia, kde všade sa s ňou stretávame, čo je pri komunikácií dôležité.
Mgr. Beáta Lukáčová Pravidlá komunikácie v našej triede Komunikácia so žiakmi je veľmi dôležitá.V dnešnej pretechnizovanej dobe, žiaľ rodičia so svojimi deťmi veľmi málo komunikujú. Samé odporúčania, počítač, povinné krúžky / ktoré deti neznášajú/, príkazy a zákazy... To detské srdce sa chce vyrozpráváť, ale aj tu platia isté pravidlá. Aký človek je, v akom prostredí žije, tak aj komunikuje. N a základe toho, je tu istá skúsenosť pre žiakov: ako sa prejaviť, dať o sebe vedieť, posmeliťsa, dať im slovo, usmerniť ich, vyjadriť vlastné „ja“, a naučiť ich správne komunikovať.
Bc. Beáta Michalová Lesné dreviny ihličnaté Práca je zameraná pre žiakov prvého ročníka odboru lesná výroba. Jej cieľom je dosiahnuť rozoznávanie jednotlivých ihlačnatých drevín u žiakov a ich stručnú charakteristiku. Žiaci sa naučia rozlišovať ihličnaté dreviny podľa koruny, kôry, ihličiek a šišiek.
Mgr. Beáta Motyčková Verbálna komunikácia Práca prehľadne uvádza spôsoby všeobecnej komunikácie a je určená študentom stredných škôl.
Mgr. Beáta Nemcová Osobnosť učiteľa Osobnosť učiteľa-špeciálneho pedagóga - odborné vedomosti, emocionálne, intuitívne a vôľové zložky osobnosti, komunikačné zručnosti.
PaedDr. Beáta Palková Aktuálne problémy v súčasnej škole V prezentácii sa venujem vzťahu medzi učiteľom a žiakom, ich vzájomnej komunikácii ako aj vzťahom medzi žiakmi, agresivite v školskom prostredí a šikanovaniu
PaedDr. Beáta Palková Zákon lásky Prezentácia je určená na overenie vedomostí u žiakov 6. ročníka v predmete náboženská výchova.
Mgr. Beáta Ryniková Rozvoj komunikačných zručností v cudzom jazyku Práca sa zaoberá komunikáciou ako neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu a rozvojom komunikačných zručností t. j. počúvania, čítania, písania a hovorenia v cudzom jazyku. Autorka v úvode podáva charakteristiku pedagogickej komunikácie, ktorá prebieha medzi učiteľom a žiakom. Po uvedení cieľa a obsahu výučby cudzieho jazyka prezentuje konkrétne ciele, ktoré sa majú dosiahnuť rozvojom jednotlivých komunikačných zručností. V závere uvádza metódy a postupy, ktoré sa používajú pri rozvíjaní komunikačných zručností v cudzom jazyku.
Mgr. Beáta Ryniková Využitie interaktívnej tabule na hodinách anglického jazyka Autorka sa v práci zaoberá využitím interaktívnej tabule na hodinách anglického jazyka. V úvode vysvetľuje, čo je interaktívna tabuľa a aké sú jej výhody a nevýhody. Práca obsahuje konkrétne úlohy pre výučbu anglického jazyka s presným popisom ako pracovať s interaktívnou tabuľou pri riešení týchto úloh. K tomu, aby si učitelia a žiaci obľúbili interaktívnu tabuľu, poslúži aj niekoľko rád v závere práce.
Ing. Beáta Sárossyová Vykurovacie telesá Prezentácia obsahuje tému z odborného predmetu "Vykurovanie" a v závere sa prezentácie nachádzajú úlohy, ktoré žiaci riešia priamo pri interaktívnej tabuli.
Mgr. Beáta Čujová Biogénne prvky V práci stručne charakterizujem 14 najdôležitejších biogénnych prvkov. Uvádzam, kde sa nachádzajú v ľudskom tele, na čo slúžia, čo spôsobuje ich nedostatok. Na preverenie vedomostí slúži krížovka v programe AktivInspire, kde za clonou je schované riešenie.
Mgr. Beáta Čujová Pravidlá komunikácie učiteľ - žiaci V práci charakterizujem komunikáciu v škole, ako výmenu informácií medzi účastníkmi výchovno - vzdelávacieho procesu. Poukazujem, na čo komunikácia slúži učiteľovi, čo pomocou nej môže realizovať. Uvádzam pravidlá pre učiteľa a pre žiaka, ktoré zabezpečujú pohodlnosť a efektívnosť vyučovacieho procesu.
Mgr. Beáta Greczmajerová Zložky vo vzťahu učiteľ-žiak. Učiteľova a žiakova osobnosť. Cieľom prezentácie je poukázať na učiteľovu a žiakovu osobnosť ako základných zložiek vo vzťahu učiteľ – žiak. V prezentácii je charakterizovaný termín osobnosť, priblíženie požiadaviek na osobnosť učiteľa a žiaka. Zároveň sú v nej objasnené vlastnosti ich osobnosti, dôležité pre vytvorenie kvalitného vzťahu medzi nimi.
Mgr. Blanka Guľašiová Komunikácia na 1. stupni ZŠ - oboznámenie s pojmom komunikácia - druhy komunikácií - neverbálna komunikácia
Mgr. Blanka Guľašiová Písmeno a hláska F - vyvodenie písmena a hlásky F - úlohy na precvičenie a upevnenie vedomostí
Mgr. Blanka Hanuľová Sebahodnotenie žiaka vo vyučovacom procese Práca popisuje sebahodnotenie ako nevyhnutnú súčasť formatívneho hodnotenia. Vymedzuje pojmy pozitívne a negatívne sebahodnotenie, znaky sebahodnotenia, spôsoby rozvoja pozitívneho sebahodnotenia. V závere ponúka praktické ukážky a návrhy na sebahodnotenie žiakov.
Mgr. Blanka Horváthová Lesné huby - opakovanie Práca obsahuje interaktívne úlohy na zopakovanie učiva o lesných hubách v 5. ročníku na hodine biológie.
Mgr. Blanka Horváthová Problémy v súčasnej škole - agresivita V práci vysvetľujem čo je agresivita, aké sú jej príčiny u žiakov, aké druhy agresivity existujú. Ďalej oboznamujem s typmi agresorov a predchádzaní agresivite na škole, doplnenej o námet na aktivitu na hodine.
PhDr. Blanka Vaľovská Jazyková komunikácia a jej princípy v moderných útvaroch bežnej komunikácie V práci som použila deduktívnu metódu výkladu, v ktorej sa vychádza z pojmu jazyková komunikácia a jej druhy. Z druhov komunikácie som venovala pozornosť princípom efektívnej komunikácie a moderným útvarom bežnej komunikácie: e-mail, esemeska, odkaz na záznamník, chat. Žiak môže postupovať logicky, tvorivo, správne a efektívne.
PhDr. Blanka Vaľovská Kompozícia divadelnej hry V práci vysvetľujem pojmy: kompozícia, vonkajšia a vnútorná kompozícia, mikro- a makrokompozícia. Na základe poznania týchto pojmov žiak s využitím interaktívnej tabule rieši konkrétne úlohy na vyzvanie podľa pokynov: napr. doplňte, označte, priraďte, zoraďte, podčiarknite, pretransformujte ... Výsledky niektorých úloh si môže žiak overiť hneď v kľúči, iné nachádza na internete.
Mgr. Božena Kubányiová Dopravné prostriedky Prezentácia bola využitá na interaktívnej tabuli pri preberaní učiva v predmete pracovné vyučovanie. Cieľom prezentácie je oboznámiť žiakov s rozdelením dopravných prostriedkov a upevnenie získaných vedomostí vypracovaním testu.
Mgr. Božena Kubányiová Pedagogická komunikácia Cieľom prezentácie je poukázať na pedagogickú komunikáciu ako špecifickú súčasť sociálnej komunikácie. Pedagogická komunikácia slúži na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích cieľov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Pre učiteľa je komunikácia nevyhnutnou súčasťou jeho pedagogických kompetencií. V práci sú uvedené roviny, formy, dimenzie, pravidlá pedagogickej komunikácie a pojem intrakomunikácia.
Mgr. Božena Kucerová Komunikácia Prezentácia spracováva teoretické východiská o komunikácii. Vysvetľuje pojem komunikácie. Uvádza priebeh komunikácie, druhy, výhody a nevýhody komunikácie, priamu a nepriamu komunikáciu a základné kategórie neverbálnej komunikácie.
Mgr. Božena Kucerová Stromy Prezentácia „ Stromy“ má metodologický charakter. Je vhodnou učebnou pomôckou využiteľnou vo viacerých predmetoch na 1.stupni základnej školy (prírodoveda, vlastiveda, ...). Žiaci si prostredníctvom nej osvoja jednotlivé druhy listnatých a ihličnatých stromov a získajú poznatky o tom, ako daný strom vyzerá, aký má list, plod, ... .
Božena Leskovjanská Moje mesto Spišská Nová Ves V mojej práci som sa zamerala na mesto , v ktorom žijem. Prezentáciou oboznamujem s históriou, kultúrou, športovým využitím v meste Spišská Nová Ves. Prezentácia je vhodná a vyučovanie o našom meste, pre turistov,....
Mgr. Božena Sentpéteryová Pedagogická komunikácia Prezentácia sa v úvode zaoberá všeobecnými pojmami pedagogickej komunikácie a ďalej popisuje základné princípy, formy a stratégie pedagogickej komunikácie vo výchovno-vzdelávacom procese.
Mgr. Božena Červenáková Živočíchy - súčasť prírody Využitie prezentácie pri preberaní učiva z prírodovedy. Cieľom je vizuálne sprístupniť žiakom učivo o zvieratách, ich delení a typických znakoch.
RNDr. Božena Švecová Stres v komunikácii Čo je stres, príčiny jeho vzniku, príznaky stresu v neverbálnej a vo verbálnej komunikácii, eliminácia stresu.
PaedDr. Božena Bilá Osobnosť učiteľa v procese rozvoja komunikačných zručností Všeobecná charakteristika osobnosti učiteľa, komunikácia ,druhy komunikácie a miera ich využitia vo vyučovacom procese v interakcii učiteľ-žiak
PaedDr. Božena Bilá Ročné obdobia Naučiť žiakov vymenovať ročné obdobia,ich charakteristické črty a naučiť ich vymenovať mesiace ročných období
Božena Leskovjanská Moje mesto Spišská Nová Ves V mojej práci som sa zamerala na mesto , v ktorom žijem. Prezentáciou oboznamujem s históriou, kultúrou, športovým využitím v meste Spišská Nová Ves. Prezentácia je vhodná a vyučovanie o našom meste, pre turistov,....
Mgr. Božena Vargovičová Duševné zdravie a stres vo vyučovacom procese Cieľom práce je upozorniť na dôležitosť duševného zdravia vo vyučovacom procese a predchádzanie stresov,ktoré negatívne ovplyvňujú zdravotný stav žiaka.
Ing. Branislav Augustín Agresivita a šikanovanie v škole boj proti šikanovaniu, práca triedneho učiteľa, agresor
Ing. Branislav Augustín Fitness fitness, sport, doplnky, potraviny, výživa
Ing. Branislav Augustín Racionálna výživa Zdravá výživa, choroby ľudstva, pitný režim
Mgr. Branislav Ondáš Ázia - opakovanie Práca je vypracovaná na predmet geografia a je určená pre 7. ročník základných škôl. Jej cieľom je upevnenie vedomostí o danom tematickom celku. Zvolil som tam rôzne cvičenia a úlohy, ktoré žiakom umožnia ľahšie a zaujímavejšie zapamätávanie. V cvičeniach som sa zameral najmä na základné poznatky o polohe, povrchu, členitosti a obyvateľstve.
Mgr. Branislav Ondáš Šikanovanie v školskom prostredí V prezentácii sú objasnené termíny týkajúce sa šikanovania. Práca sa predovšetkým zameriava na odhalenie šikanovania v triede, na možnosti riešenia daného problému a v neposlednom rade na elimináciu šikanovania v školskom prostredí.
Mgr. Branislav Popik Asertívna komunikácia Asertívna komunikácia umožňujú primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii s inými ľuďmi. Vo svojej práci chcem poukázať aké komunikačné schopnosti máme využívať vo vyučovacom procese a poukázať na 10 asertívnych práv.
Mgr. Branislav Soták Kosti a svaly Prezentáciu je možné využiť pri opakovaní tematického celku „Oporná a pohybová sústava“ ako vhodný nástroj systematického zisťovania výsledkov vyučovania a učenia. Prezentácia bola najprv externe posúdená, tým sa zvýšila spoľahlivosť zisťovania výsledkov vyučovania. V prezentácii sú použité otvorené typy otázok s krátkou odpoveďou – doplňovacie, kde žiak doplňuje chýbajúci údaj, napr. “Rozdelenie svalov“ alebo otázky produkčné, kde sa od žiaka očakáva stručná odpoveď na otázku, napr. „Názvy kostí v slovenskom jazyku“.
Mgr. Branislav Soták Verbálna komunikácia vo vyučovacom procese na ZŠ Základnými črtami komu komunikatívnej pedagogiky je otvorený vzťah medzi učiteľom a žiakom. Dôležitý je rešpekt a úcta k žiakovi. To dáva predpoklad na rozvoj motivácie žiaka.Vo verbálnej komunikácii je venovaná pozornosť javom, „čo sa vo vyučovaní hovorí“ a „ako sa to hovorí“. Vo vyučovaní sa využíva monológ a dialóg. Dôležité je tempo a formulácia otázok. Následné odpovede plnia motivačný, ale aj výchovný a diagnostický charakter. A v neposlednom rade sa zdôrazňuje aj práca s textom, ktorá sprostredkúva informácie žiakom.
Mgr. Branislav Šmelko Prirodzené čísla Táto prezentácia je vytvorená ako praktická a účelová pomôcka na precvičenie zručností s prácou v obore prirodzených čísel. Uvedený tém.celok sa vyučuje v piatom ročníku ZŠ .
Mgr. Branislav Šmelko Verbálna komunikácia a asertivita. Prezentácia k vyučovaniu danej problematiky na hodinách etickej výchovy ...
Mgr. Branislav Šmelko Prirodzené čísla Vymedzenie pojmov,vysvetlenie termínov s danou problematikou.Učebná pomôcka k vyučovaniu matematiky v piatom ročníku.
Mgr. Branislav Šmelko Verbálna komunikácia a asertivita Prácu som zameral na vysvetlenie pojmov v oblasti komunikácie. Z praxe som čerpal jednotlivé fakty a zaradil som do tejto problematiky aj zákonitosti asertivity...
Mgr. Claudia Melegová Agresivita Prezentácia obsahuje všeobecnú charakteristiku agresivity, jej druhy a metódy. Poukazuje na zdroje a stupne vývoja agresivity u dieťaťa, ako aj faktory ovplyvňujúce správanie žiaka. V závere rozoberá agresivitu na školách, príčiny jej vzniku, pomoc a riešenie agresívneho správania.
Mgr. Dagmar Dudášová Osobnosť učiteľa Práca sa zaoberá vplyvom osobnosti učiteľa na žiaka. Vymedzuje žiaduce vlastnosti pre profesiu učiteľa (3 skupiny: vlastnosti personálneho, sociálneho a etického charakteru), schopnosti (kognitívne, psychomotorické, afektívne) a korektné správanie voči žiakovi (vymedzenie jeho základných znakov). Pri rozvoji učiteľovej osobnosti má nezastupiteľné miesto sebarozvoj, sebavýchova a sebahodnotenie. V závere práca vymedzuje predpoklad stability učiteľovej osobnosti: zrelosť a odolnosť voči záťaži.
Mgr. Dagmar Dudášová Osobnosť učiteľa Práca sa zaoberá vplyvom osobnosti učiteľa na žiaka. Vymedzuje žiaduce vlastnosti pre profesiu učiteľa (3 skupiny: vlastnosti personálneho, sociálneho a etického charakteru), schopnosti (kognitívne, psychomotorické, afektívne) a korektné správanie voči žiakovi (vymedzenie jeho základných znakov). Pri rozvoji učiteľovej osobnosti má nezastupiteľné miesto sebarozvoj, sebavýchova a sebahodnotenie. V závere práca vymedzuje predpoklad stability učiteľovej osobnosti: zrelosť a odolnosť voči záťaži.
Mgr. Dagmar Sasáková Meranie objemu kvapalín V prezentácii je bližšie popísané ako a čím správne merať objem kvapalín, čo dodržiavať pri meraní. Ďalej vysvetľuje čím merať hmotnosť telies, aké druhy váh poznáme a základné pravidlá pri meraní. V závere sa môžeme oboznámiť so základnými aj odvodenými jednotkami.
Mgr. Dagmar Sasáková Verbálna a neverbálna komunikácia Práca objasňuje pôvodný význam slova komunikácia, bližšie charakterizuje tento pojem a ako prebieha. Stručne popisuje ciele a zložky komunikácie.
Mgr. Dagmar Subihová Hodina slohu v 9. ročníku ŠZŠ s využitím interaktívnej tabule. Prezentácia je zameraná na hodinu slohu v podmienkach špeciálnej základnej školy. Obsahuje súbor interaktívnych cvičení, ktoré prispievajú k rozvoju komunikačných , motorických a IKT zručnosti žiakov.
Mgr. Dagmar Subihová Interakcia učiteľ – žiak v edukačnom procese Kľúčovými pojmami prezentácie sú činitele, zložky a prejavy vzťahu učiteľ –žiak. Záver obsahuje odporúčania na vytvorenie dobrých vzťahov medzi učiteľom a žiakom, ktoré sú v rámci edukácie predpokladom pre úspešnú pedagogickú prácu.
Mgr. Dagmar Szaniszlová Verbálna a neverbálna komunikácia Prezentácia pojednáva o komunikácii v školskom prostredí medzi učiteľom a žiakom. Uvádza možnosti a význam jej využitia.
Mgr. Dagmar Vargová Príroda v jeseni Poznávanie znakov jesene, striedanie štyroch ročných období a poradie mesiacov v roku. Vedieť zaradiť jesenné plody medzi ovocie a zeleninu. Oboznámiť sa so spôsobom života niektorých zvierat.
Mgr. Dagmar Vargová Vyučovací proces a komunikácia Na rozvíjanie komunikačných zručností je nutné rozvíjať komunikáciu podporujúcu úspešnosť žiaka v škole. Nevyhnutná je vzájomná dôvera učiteľa a žiaka. Ak má byť komunikácia v škole úspešná, musí byť obojstranná. Zdôrazňujeme aktívne počúvanie, zadávanie otázok a reagovanie na ne, spätná väzba, pochvala, kritika.
Mgr. Dagmar Šipošová Uhol a jeho veľkosť V práci Uhol a jeho veľkosť sú vysvetlené pojmy uhol, druhy uhlov, stupňová a oblúková miera. Interaktívne cvičenia sú zamerané na preverenie nadobudnutých vedomostí s použitím aplikácií interaktívnej tabule.
Mgr. Dagmara Dieová Požiadavky na správny vzťah učiteľa k žiakovi Ako výchovne pôsobiť na žiakov, nenásilne získanie žiakov na plnenie školských povinností, priblížiť sa k žiakovi, mať ich rád a prejavovať im úctu. Vytvoriť kladný vzťah k škole a učeniu sa.
Mgr. Dagmara Dieová Telesá v stereometrii Prezentácia je zameraná na telesá v stereometrii, povrchy a objemy telies, siete telies. Žiaci charakterizujú telesá, priraďujú vzťahy pre povrch a objem k jednotlivému telesu. Využitie povrchu a objemu telesa v praxi.
PaedDr. Dana Blahovská Prieniky umenia a vedy - reč farieb Všeobecný význam a pôsobenie farieb, psychologický význam farieb. Farba ako základný vyjadrovací prostriedok v maľbe, jej funkcie. Hlbšie vnímanie farieb, rozvíjanie citu pre farbu. Poznávanie možností vyjadrenia emócií farbou, sebavyjadrenie.
PaedDr. Dana Blahovská Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovaní výtvarnej výchovy Verbálna a neverbálna komunikácia,rozvoj komunikačných zručností na hodinách výtvarnej výchovy,tvorba ako prostriedok komunikácie, komunikácia kresbou, maľbou. Vzájomné prepojenie slova a obrazu.
Dana Dorková Ručné vyšívanie Vyučovanie odborného predmetu v učebnom odbore služby a domáce práce sa zameriava na využitie interaktívnej tabule v rôznych fázach vyučovacej hodiny. V prezentácii je spracovaná téma Ručné šitie - význam ručného vyšívania, základné stehy a pomôcky a ošetrovanie výšiviek.
Mgr. Dana Fabianová Druhy hodnotenia. Funkcie hodnotenia. Hodnotenie. Klasifikácia. Sebahodnotenie. Slovné hodnotenie. Práca prezentuje pohľad na hodnotenie ako možný motivačný činiteľ učenia sa žiakov. Zaoberá sa teoretickým vymedzením problematiky a definíciami hodnotenia. Klasifikuje druhy a funkcie hodnotenia. V práci sa venujeme aj súčasným trendom v hodnotení, ku ktorým patrí klasifikácia, slovné hodnotenie a sebahodnotenie.
Mgr. Dana Fabianová Kalendár. Rok. Kalendárny rok. Školský rok. Štyri ročné obdobia. Jar. Leto. Jeseň. Zima. Práca sa zaoberá popisom kalendára, členením roka. V práci je obsiahnuté členenie roka na kalendárny rok a školský rok. Oba tieto členenia roka sú určené s vymenovaním mesiacov. Zaoberá sa aj členením roka na štyri ročné obdobia. Každé ročné obdobie je charakterizované básničkou a určením mesiacov. Práca poukazuje na pravidelné striedanie ročných období.
Ing. Dana Fabišíková Die Stadt ( Mesto) Prostredníctvom tejto prezentácie si žiaci osvoja zákl. slovnú zásobu, precvičia si gramatiku - predložky s datívom a akuzatívom, naučia sa opísať obrázok mesta a konverzovať na danú tému.
Ing. Dana Fabišíková Verbálna a neverbálna komunikácia Cieľom tejto prezentácie bolo poukázať na rozdiely medzi verbálnou a neverbálnou komunikáciou, objasniť žiakom základné pojmy a aplikovať tieto poznatky na výchovno- vzdelávací proces vo vzťahu " komunikácia žiak - učiteľ".
Ing. Dana Fedorová Možnosti rozvíjania komunikačných zručností Táto prezentácia poukazuje na nevyhnutnosť vzájomnej dôvery učiteľa a žiaka a na dôležitosť nácviku aktívneho počúvania a reagovania na jednotlivé podnety pri rozvíjaní komunikačných zručností.
Ing. Dana Fedorová Vecné učenie "Z každého rožka troška" Táto prezentácia je zameraná na oboznamovanie žiakov s charakteristickými črtami živej a neživej prírody z prírodovednej oblasti a na poznávanie školského prostredia s jeho najbližším okolím a na upevňovanie základných návykov nevyhnutných na ochranu zdravia zo spoločenskovednej oblasti na hodine vecného učiva.
PaedDr. Dana Fľaková Verbálna a neverbálna komunikácia Moja prezentácia je robená v programe PowerPoint. V jej úvode opisujem pojem komunikácia, kde neskôr vyvodím jej hlavné rozdelenie- verbálna a neverbálna komunikácia. Hlbšie som sa zamerala na neverbálnu komunikáciu, v ktorej opisujem bližšie pojmy s ňou súvisiace.
PaedDr. Dana Fľaková Časti dňa Prezentácia je určená pre žiakov 2. ročníka ZŠ k predmetu Prírodoveda, kde hlavným cieľom bolo oboznámiť žiakov s jednotlivými časťami dňa. Na interaktívnej tabuli je možné priraďovať jednotlivé hodiny k daným častiam dňa.
Mgr. Dana Hiráková Komunikačné vyučovanie slovenského jazyka Obsah tvorí komunikačný princíp, ktorý skvalitňuje a usmerňuje vývin jazykového vedomia žiakov. Princíp, ktorý aktivizuje učiteľa zameriavať výchovno - vzdelávací proces na vlastnú jazykovú činnosť žiakov. Zahrnutý je i pragmatický cieľ komunikačného vyučovania.
Mgr. Dana Hiráková Vybrané slová po S Základom sú vybrané slová po S v 3.roč. Zahrňuje úvod do vyučovacej hodiny. Poskytuje všeobecné informácie o vybraných slovách po S a zároveň výnimky pri vybraných slovách. Napr. synka a sinka rozdiel.
Mgr. Dana Janecková Aktuálne problémy v súčasnej škole v oblasti vzťahu učiteľ a žiak Analýza prejavov žiaka vo výchovno vyučovacom procese-agresivita,egocentrizmus, poddajnosť, emočná labilita, neschopnosť začleniť sa do skupiny
Mgr. Dana Janečková Aktuálne problémy v súčasnej škole v oblasti vzťahu učiteľ a žiak Analýza prejavov žiaka vo výchovno vyučovacom procese-agresivita,egocentrizmus, poddajnosť, emočná labilita, neschopnosť začleniť sa do skupiny
Mgr. Dana Janečková Príprava na vyučovaciu hodinu Príprava na vyučovaciu hodinu z matematiky
Mgr. Dana Krišková Agresivita v školách Vysvetliť pojmy: Agresivita, Agresia, Agresívne správanie. Oboznámiť sa s typmi agresie. Čo je motívom a aké druhy agresívneho správania poznáme. Ako sa prejavuje. Ako sa brániť pred agresivitou.
Mgr. Dana Krišková Rastliny Práca sa zaoberá opakovaním tematického celku "Rastliny", pomocou IKT a interaktívnej tabule vo 4. ročníku ŠZŠ
Mgr. Dana Križáková Vzťah učiteľ a žiak v školskom prostredí Vymedzenie a charakteristika vzťahu učiteľ- žiak,Vytvorenie a udržanie pozitívneho vzťahu medzi nimi-aktivity na to zamerané.poukázanie na konkrétne situácie vo vzťahu učiteľ- žiak.
Dana Kóňová Veľký stolový inventár- sklenený Interaktívna tabuľa je výbornou pomôckou v prípade ak nemáme názornú ukážku inventára. V predmete Stolovanie , ktorý vyučujem, som svoju prezentáciu pripravila na hodinu z tematického celku Stolový inventár. V úvode je rozdelenie reštauračného stolového inventára ,v jadre sa venujem veľkému stolovému inventáru, konkrétne sklenenému. Záver patrí opakovaniu učiva.
Mgr. Dana Kútniková Dyslektické cvičenia Cvičenia pre deti ŠVVP na 1. stupni ZŠ. Rozlišovanie tvrdých a mäkých slabík, problémových písmen, čítanie s porozumením.
Mgr. Dana Petrušková Agresivita v škole V záverečnej práci sa venujem pojmu agresivita, agresor a formám agresivity. Aké sú úlohy a postupy pedagóga pri práci so žiakmi s agresívnymi sklonmi. Zvládanie šikanovania a spôsoby jeho vyšetrovania - obete a agresora je ďalšia časť prezentácie. V závere sa zameriavam na podstatnú úlohu školy, rodičov a žiakov proti agresii, agresorom a šikanovaniu v školách.
Mgr. Dana Roháčová Komunikácia vyučovania Práca je zameraná na komunikáciu učiteľa a žiaka vo vyučovacom procese. Je v nej rozobraná verbálna a neverbálna komunikácia a spôsoby komunikácií
Mgr. Dana Roháčová Živá a neživá príroda Práca je zameraná na oboznamovanie žiakov s charakteristickými črtami živej a neživej prírody. Touto prezentáciou si žiaci môžu precvičiť a upevniť učivo.
Ing. Dana Šipošová Ponuka - obchodný list Práca je zameraná na obchodnú korešpondenciu, učivo 3. ročníka. Cieľom práce bolo poukázať na štruktúru ponuky a jej náležitosti. Práca je doplnená o ukážky správne napísaných častí obchodného listu.
Ing. Dana Šipošová Verbálna a neverbálna komunikácia Vo svojej práci rozoberám problematiku komunikácie všeobecne, kladiem dôraz na vhodné formy komunikácie v škole. Vymedzujem základné druhy komunikácie, znaky i výrazové prvky. Dôraz kladiem na asertívnu komunikáciu vo vyučovacom procese.
Mgr. Dana Študijová Druhy komunikácie Vo svojej prezentácii som venovala pozornosť verbálnej a neverbálnej komunikácii, priamej komunikácii a nepriamej komunikácii. Uvádzam aj iné spôsoby komunikácie. V závere prezentácie sú dve otázky na zopakovanie toho, čo sme si o komunikácii povedali.
Mgr. Dana Študijová Násobenie a delenie do 20 Vo svojej prezentácii som sa zamerala na vyučovanie matematiky. Vybrala som si tematický celok násobenie a delenie do 20. V prezentácii je hravou formou, pomocou obrázkov vysvetlený princíp násobenia a delenia.
Mgr. Dana Kútniková Rozvoj komunikkačných zručností u detí s ŠVVP Možosti rozvoja komunikačných zručností u detí s ŠVVP, najmä deti s narušenou komunikáciou
Mgr. Danica Kalaninová Asertivita v komunikácii Cieľom prezentácie je poukázať na to, aké má byť správanie sa ľudí (teda i učiteľov a žiakov voči sebe navzájom) a ich vzájomná komunikácia v súčasnom modernom svete; v čom spočíva asertívna komunikácia, aké sú jej znaky, pravidlá, zásady; cieľom je ukázať, že schopnosť komunikovať slušne či byť ohľaduplný k iným má byť na prvom mieste.
Mgr. Danica Kalaninová Základné druhy výtvarného umenia Cieľom prezentácie je obohatiť žiakov o poznanie základných druhov výtvarného umenia. Prostredníctvom nich naučiť žiakov hľadať a vnímať krásu malieb, sôch, architektonických diel i úžitkových predmetov, ktoré boli vytvorené najznámejšími umelcami u nás i vo svete.
Mgr. Daniel Vasilišin Vlastiveda - ročné obdobia Opakovanie ročných období a mesiacov v roku.
Mgr. Daniela Bakajsová Osvietenstvo Prezentácia Osvietenectvo obsahuje podobizne európskych osvieteneckých panovníkov, ich reformy počas vlády, podobizne osvieteneckých filozofov a ich myšlienky. Využitie prezentácie prostredníctvom IKT je vhodné na hodine dejepisu pre ôsmy ročník základnej školy.
Mgr. Daniela Bakajsová Verbálna a neverbálna komunikácia Prezentácia Verbálna a neverbálna komunikácia obsahuje teoretické informácie o komunikácii, charakteristiku a formy verbálnej a neverbálnej komunikácie a ich využitie na hodine dejepisu.
Mgr. Daniela Duláková Dieťa. Edukácia. Funkcie rodiny. Rodina. Rodinná výchova. Štýly výchovy. Typy rodiny. Práca je obsahovo zameraná na význam rodiny v živote človeka. Práca sa zaoberá vymedzením základných pojmov ako sú, rodina, výchova a význam výchovy v rodine. V práci sa zameriavame na výchovné poslanie rodiny. Charakterizujeme v nej funkcie a typy rodinnej výchovy, ako aj poruchy alebo zlyhanie základných funkcií rodiny. Práca poukazuje aj na významnú úlohu spolupráce rodiny a školy z hľadiska priaznivého pôsobenia na vývin dieťaťa.
Mgr. Daniela Duláková Človek. Ihličnaté stromy. Listnaté stromy. Príroda. Stromy. Zvieratá. Práca je zameraná na stromy v prírode. Zaoberá sa stavbou stromu, životom stromu a tajomstvami kmeňa stromu. V práci sa zameriavame na rast stromov. Stručne v nej charakterizujeme niektoré listnaté a ihličnaté stromy. Práca poukazuje aj na význam stromov v prírode a ich vplyv na život človeka a zvierat.
Mgr. Daniela Grechová Prevencia a riešenie šikanovania v školskom prostredí Práca pojednáva problematiku šikanovania a agresivity na ZŠ. Vymedzuje pojem šikanovania, typov agresorov i obetí. Dáva návod pre rodičov ako rozoznať, či je ich dieťa v škole pod nátlakom. Taktiež ponúka odporúčania a tipy na riešenie pre pedagogických zamestnancov.
Mgr. Daniela Grechová Zvieratká z farmy - angličtina Deti sa oboznámia so zvieratkami z farmy, učia sa nové slovíčka. Základná gramatika. Ktoré zvieratko sa ti páči? Krátke otázky a odpovede. Obrázky sú ozvučené.
Mgr. Daniela Juraševská Komunikácia medzi učiteľom a žiakom v interakcii s rodinou Touto prácou chcem poukázať na dôležitosť komunikácie ako takej v interakcii učiteľ - žiak - rodič, ktorá je jedným zo základných prostriedkov pri výchove a vzdelávaní žiaka. Poukazujeme na zložky komunikačného procesu, verbálnu komunikáciu ako aj druhy neverbálnej komunikácie, ktoré sú samozrejmé a nevyhnutné.
Mgr. Daniela Juraševská Liečivé rastliny Liečivé rastliny sú jednou z tém, ktorá sa vyučuje v 8. ročníku ŠZŠ v predmete biológia. Touto prezentáciou chcem priblížiť žiakom vyučovanie s využitím IKT, kedy si môžu precvičiť a upevniť toto učivo.
Mgr. Daniela Kapušanská Požiadavky na správny vzťah učiteľ k žiakom Práca pozostáva z pozitívneho vzťahu učiteľ - žiak, úcte k žiakovej osobnosti, porozumenie učiteľa k žiakovým problémom, učiteľova trpezlivosť, pedagogická ochota a spravodlivosť učiteľa k žiakom.
Mgr. Daniela Katreničová Ovocie a zelenina Táto prezentácia je zameraná na poznávanie druhov ovocia a zeleniny. Triedenie a delenie zeleniny a ovocia.
Mgr. Daniela Katreničová Verbálna a neverbálna komunikácia Cieľom tejto práce bolo poukázať na dôležitosť verbálnej a neverbálnej komunikácie. Zamerala som sa na zložky a fázy komunikácie. Bližšie som sa venovala verbálnej a neverbálnej komunikácii. Je tu ich stručná charakteristika a jej typy.
Mgr. Daniela Koscelníková Mussolini a jeho čiernoodenci Práca pojednáva o téme nástupu fašizmu na území Talianska. Vykresľuje dôsledky krízy a príčiny, ktoré vedú k následnému prijatiu fašizmu ako lieku na problémy spoločnosti. Téma má žiakov upozorniť na dôsledky radikálnych riešení pravicových extrémistov. Téma je dnes viac než aktuálna.
Ing. Daniela Motúzová Oblečenie Príprava na vyučovaciu hodinu anglického jazyka pre 3.ročník.Hlavným cieľom je naučiť žiakov novú slovnú zásobu-oblečenie,pričom bude využitá interaktívna tabuľa. Aj samotní žiaci si niektoré aktivity vyskúšajú,precvičia a bude to pre nich zaujímavé.
Ing. Daniela Motúzová Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese Prezentácia je zameraná na konkrétne aktivity vo výučbe anglického jazyka na 1. aj 2.stupni ZŠ, zamerané na komunikáciu. Ich aplikáciou na vyučovacích hodinách sa snažím rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov a ich kreativitu. Ďalším cieľom je dosiahnuť u žiakov pozitívny vzťah k cudziemu jazyku, aby hodiny boli pre nich zaujímavé.
RNDr. Daniela Pastírová Interaktívna tabuľa a jej využitie Prezentácia obsahuje tému efektivity využívania interaktívnej tabule. Porovnáva rôzne druhy interaktívnych tabúľ, ich výhody a nevýhody súvisiace s cenou, mobilitou a ich výbavou.
RNDr. Daniela Pastírová Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese Prezentácia rozoberá tematiku konštruktívneho riešenia konfliktov a neverbálnej komunikácie popisujúcej hlavne reč tela. Ďalej sa zaoberá stresom, vyvolávačmi stresov, uľahčením stresu a technikami, ktoré uvoľňujú stres.
Daniela Pirschelová Ovocie Ako ovocie označujeme jedlé plody, alebo semená viacročných semenných rastlín, najčastejšie stromov, kríkov, ktoré sa postupne zušľachťovali. Používame ich ako dekoráciu na predjedlá, miešané nápoje a múčniky. Ovocie patrí k skupine potravín, ktoré konzumujeme v surovom stave.
Mgr. Daniela Sotáková Neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese na ZŠ Neverbálna komunikácia – komunikácia bez slov. Neslovným komunikovaním sa vyjadrujú hlavne emócie človeka. V tomto druhu komunikácie ide napr. o reč tela, t. j. držanie tela, mimiku, gestá, komunikáciu očami, dotykmi, pohyby v priestore, o úprave zovňajšku. Neverbálnou komunikáciou učiteľ vyjadruje to, čo nemôže, nevie, alebo nechce vyjadriť pomocou slov. Dôležité je, aby neverbálne signály, informácie smerujúce od žiakov vedel učiteľ správne „čítať“, aby im rozumel.
Mgr. Daniela Sotáková Stavovce – opakovanie tematického celku V prezentácii Stavovce sú použité otvorené a zatvorené typy otázok. Z uzavretých typov otázok sú praktizované úlohy priraďovacie, ktoré obsahujú dva zoznamy pojmov (napr. „Zmysly“), pričom žiak má vyhľadať navzájom zodpovedajúce dvojice podľa určitých kritérií. Z otvorených typov otázok sa aplikovali otázky s krátkou odpoveďou – otázky doplňovacie („Pohyb stavovcov“), kde žiak doplní vo vete chýbajúci údaj, taktiež otázky so širokou odpoveďou, kam sa zaraďujú aj popisy obrázkov a schém („Krvný obeh“). Takéto opakovanie prebratého učiva je efektívne a poskytuje učiteľovi maximálne objektívne hodnotenie žiakov.
Mgr. Daniela Šinálová Naučme sa komunikovať Vo vyučovacom procese využívame rôzne formy komunikácie vo vzťahu učiteľ - žiak. V prezentácii poukazujeme na ich výhody i nevýhody. Predpokladáme, že správne komunikovať je možné naučiť sa. Komunikačné zručnosti teda rozvíjame už u detí, a to hravou formou.
Mgr. Daniela Facunová Komunikačné zručnosti v rozhovore s rodičmi Práca hovorí o forme komunikácie školy s rodičmi prostredníctvom zmeny spolupráce s rodinou na rôznych úrovniach od minimálnej cez partnerskú až po rozhodujúcu. Ukazuje ako sa môže zmeniť komunikácia prostredníctvom zmeny vzťahov. Uvádza kategórie rodičov a typy angažovanosti sa rodičov podľa J. Epsteinovej.
Mgr. Daniela Facunová Zátišie vo výtvarnom umení. Prezentácia sa dá využiť ako motivácia pred samostatnou prácou žiakov pri kresbe a maľbe zátišia na hodinách výtvarnej výchovy, prípadne aj na hodine dejepisu. Obsahom prezentácie je samotná definícia, čo je zátišie. Zobrazuje malé dejiny ako zátišie vznikalo vo výtvarnom umení. Uvádza niekoľko námetov a výtvarných umelcov, ktorý zátišia maľovali.
Mgr. Daniela Kapušanská Prehľad a vývin spisovnej slovenčiny Prezentácia poukazuje na chronologický vývin spisovnej slovenčiny. Uvádza jazykovedcov, ktorí sa podieľali na tvorbe spisovnej slovenčiny. V závere prezentácie sú úlohy na overenie osvojeného učiva z danej témy.
Mgr. Daniela Katreničová Verbálna a neverbálna komunikácia Cieľom tejto práce bolo poukázať na dôležitosť verbálnej a neverbálnej komunikácie. Zamerala som sa na zložky a fázy komunikácie. Bližšie som sa venovala verbálnej a neverbálnej komunikácii. Je tu ich stručná charakteristika a jej typy.
Mgr. Daniela Koscelníková Dialóg na hodine dejepisu Moja práca pojednáva o dôležitosti komunikácie vo vyučovacom procese vôbec a zvlášť o forme dialógu na hodine dejepisu. Komunikácia sa vyvíja a je potrebné, aby sa tieto nové formy komunikácie začali využívať ako nové perspektívne metódy vyučovania. Nové formy dialógu, kde učiteľ len riadi a žiaci sa učia viesť dialóg vo všetkých možných formách, učí žiakov premýšľať o téme.
Mgr. Daniela Šinálová Romantizmus v slovenskej literatúre Prezentácia je tematicky zameraná na obdobie slovenského literárneho romantizmu. Zároveň poukazuje na prepojenie súčasnosti s históriou prostredníctvom diela Pokiaľ Tatra stojí. Obsahuje aj úlohy na rozvoj tvorivosti, komunikačných zručností a preverenie pozornosti.
Ing. Danka Ducková Komunikácia v škole Vo svojej prezentácii som sa zamerala na vysvetlenie pojmov komunikácia, pedagogická komunikácia, symetrické a asymetrické vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi, verbálne komunikovanie v škole, neverbálnu komunikáciu v škole. Uviedla som viacero možností vedenia dialógu učiteľov so žiakmi a tiež funkcie , ktoré má dialóg vo vyučo- vaní žiakov rozvíjať. Poukázala som aj na význam reči a hovoreného a písaného slova.
Ing. Danka Ducková Účet a jeho podstata, obraty a zostatky na účtoch. Vo svojej prezentácii som sa zamerala na tému z podvojného účtovníctva, ako vypočítať obraty na aktívnych a na pasívnych účtoch, ako správne zapisovať na účty začiatočné stavy, prírastky a úbytky. Poukázala som aj na zásadu podvojnosti, na viaceré pome- novania pre ľavú a pravú stranu účtov. Zadala som žiakom aj prí- klad na samostatné riešenie. Uviedla som aj znázornenie účtu, a jeho a jeho slovné a číselné označenie.
Mgr. Danka Handlovičová Krv Témou prezentácie je krv a jej zložky. Cieľom je oboznámiť študentov s funkciou krvi, jej  zložením a stavbou srdca. Prezentácia sa dá využiť ako vhodná učebná pomôcka na hodinách zdravovedy pre učiteľov aj pre študentov. V závere práce si môžu študenti riešením úloh overiť nadobudnuté vedomosti.
Mgr. Danka Salanciová Komunikácia Komunikácia je neodmysliteľnou súčasťou ľudskej existencie ako aj každej výchovy a vzdelávania. V práci sa oboznámime so základnými poznatkami o teórii komunikácie v škole. Základom toho, čo by mal vedieť a ovládať každý pedagóg – cieľ, druhy, zásady, efektívnosť, komunikačné techniky, bariéry komunikácie a otázky komunikácie.
Mgr. Danka Salanciová Rímske čísla Žiaci sa oboznámia s históriou vzniku rímskych číslic, ich použitím, so základnými rímskymi číslicami, naučia sa pravidlá pri vytváraní rímskych číslic. Spoločne sa podieľajú na prezentácii – odpovedajú na dané otázky a na konkrétnych úlohách si vyskúšajú získané vedomosti.
RNDr. Darina Badáňová Komunikácia a kooperácia - kľúčové kompetencie učiteľa Vysvetlenie pojmu komunikácia a jej zásady. Verbálna a neverbálna komunikácia. Komunikačné bariéry a ich prekonávanie. Vysvetlenie pojmu kooperácia a jej zásady a formy. Faktory, ktoré uľahčujú kooperáciu.
RNDr. Darina Badáňová Pravdepodobnosť V práci Pravdepodobnosť sú vysvetlené pojmy náhodný pokus, náhodný jav, operácie s javmi a klasická definícia pravdepodobnosti. Interaktívne cvičenia sú zamerané na preverenie získaných vedomostí na praktických príkladoch z danej témy.
Darina Bizubová Prírodoveda 4.ročník Opakovanie živočíchov ako súčasť prírody. Žiaci si formou doplňovačiek, tajničiek, obrázkov a odpoveďami opakujú poznatky zo živočíšnej ríše hmyzu a rôznych spoločenstiev zvierat.
Mgr. Darina Bružeňáková Pedagogická komunikácia Prezentácia popisuje všeobecne pedagogickú komunikáciu, ako komunikáciu medzi účastníkmi výchovno- vzdelávacieho procesu. Popisuje jej základné princípy, formy a stratégie.
Mgr. Darina Bružeňáková Uhly v matematike 6. ročníka. Formou zaujímavej prezentácie sprístupniť žiakom učivo o UHLOCH. Naučiť žiakov rozdelenie uhlov podľa veľkosti, porovnávať uhly podľa veľkosti, pomenovať trojuholník podľa jeho vnútorných uhlov, získané vedomosti precvičiť na zaujímavom interaktívnom cvičení.
Mgr. Darina Dzubová Slovenčina hrou Interaktívna tabuľa môže vyučovaciu hodinu oživiť, spríjemniť, a to v ktorejkoľvek jej časti. Moja vyučovacia hodina je zameraná na niekoľko typov na vyuč. hod.odskúšaných a preverených prác pri motivácii, opakovaní, skupinovej práci či súťaži.
Mgr. Darina Dzubová Verbálna a neverbálna komunikácia Vysvetlenie pojmu komunikácia. Význam slov v ľudskom živote. Vymedzenie pojmov jazyk a reč. Vzťah medzi slovom a objektom. Denotatívny a konotatívny význam slova.Rozlíšenie verbálnej a neverbálnej komunikácie.Teoretickú časť budem dopĺňať konkrétnymi príkladmi a ukážkami pri komunikácii so žiakmi.
Mgr. Darina Dzubová Verbálna a neverbálna komunikácia Vysvetlenie pojmu komunikácia. Význam slov v ľudskom živote. Vymedzenie pojmov jazyk a reč. Vzťah medzi slovom a objektom. Denotatívny a konotatívny význam slova.Rozlíšenie verbálnej a neverbálnej komunikácie.Teoretickú časť budem dopĺňať konkrétnymi príkladmi a ukážkami pri komunikácii so žiakmi.
Mgr. Darina Hricová Efektívne rozvíjanie čitateľskej gramotnosti na hodinách slovenského jazyka a literatúry Predkladaná prezentácia sleduje niektoré základné aspekty rozvíjania čitateľskej gramotnosti žiakov. Vo vzdelávacej oblasti sú najdôležitejšími prioritami práca s informáciami a tvorba jazykových textov ako aj situácie čítania pre osobné či verejné účely. Kompetencie gramotnosti spočívajú v čitateľskej technike a spájaní myšlienok v kontexte. Spôsoby rozvoja a stratégia – naopak – v interpretácii, metainterpretácii a hodnotení obsahu textu.
Mgr. Darina Hricová Piesňové texty - Poppoézia Prezentácia sa zameriava na piesňové texty približujúce sa umeleckej úrovni poézie. Jadro tvorí text spejúci k žánrovej autonómnosti a modernosti slovenskej pop – scény. Na jej samotnom začiatku stáli tri významné osobnosti – Kamil Peteraj, Boris Filan a Jozef Urban. Každý z nich predstavuje osobitný a svojrázny typ vlastnej básnickej a textárskej tvorby.
Mgr. Darina Jancurová Aktuálne problémy v súčasnej škole - šikanovanie a prevencia Práca sa zaoberá charakteristikou šikanovania, obeťami šikanovania, prevenciou šikanovania na úrovni školy a triedy.
Darina Krajňáková Šikanovanie v školskom prostredí Na život žiakov v triede pôsobí mnoho faktorov. Niektoré z nich sú pozitívne: úspech, kamaráti, radosť, spokojnosť so školou; iné negatívne: násilie, záškoláctvo, neprospievanie. Medzi nepriaznivé faktory patrí aj šikanovanie, ktoré je v dnešnej dobe výrazom známym a žiaľbohu aj častým. Cieľom tejto práce bolo poukázať na daný problém z pohľadu jeho definovania a označenia aktérov šikanovania. Taktiež v práci poukazujem na dôležitosť prevencie a jej trestnoprávnu zodpovednosť.
Ing Darina Nvotná Prídavné mená v nemčine Vysvetlenie pravidiel skloňovania prídavných mien v nem. jazyku a precvičovanie učiva.
Mgr. Darina Tomková Neverbálna komunikácia Cieľom mojej práce je poukázať na zložky neverbálnej komunikácie so zameraním na vizuálny kontakt, mimiku a gestikuláciu vo vyučovacom procese.
Mgr. Darina Tomková Rozvoj komunikačných schopností rómskych žiakov vo vyučovacom procese Vo svojej práci definujem komunikáciu a jej význam. Venujem sa spôsobom komunikácie t.j. verbálnej a nonverbálnej komunikácie. Rozoberám i štyri komunikačné zručnosti osobnosti. Venujem sa aj komunikácii medzi učiteľom a žiakom, rozmýšľam aj o rómskom žiakovi a jeho komunikácii v slovenskom jazyku. Na záver uvádzam ukážku tematického plánu rozvoja komunikačných schopností.
Mgr. Darina Tóthová Prevencia a eliminácia šikanovania v školskom prostredí Prezentácia je zameraná na charakteristiku šikanovania, popisuje jeho prejavy a druhy, typy agresorov. Prezentácia popisuje varovné signály v správaní dieťaťa, ktoré môžu zachytiť rodičia a učitelia. Prezentácia odpovedá na otázku: Ako zastaviť šikanovanie v čase, keď sa odohráva a definuje zásady na prevenciu šikanovania.
Mgr. Darina Šamudovská Prezentačné zručnosti v komunikácii Práca obsahuje základné pravidla tvorby prezentácie učiva použitím programového prezentačného nástroja Microsoft PowerPoint a jej sprostredkovanie žiakom. Ako s nimi komunikovať, argumentovať, aké výrazové prostriedky používať.
Mgr. Darina Šamudovská Tepelné deje v plynoch Témou práce sú tepelné deje v plynoch v predmete fyzika druhého ročníka SOŠ. Práca obsahuje opis stavu ideálneho plynu veličinami teplota, tlak, objem, ich zmenami a jednoduchými dejmi v plyne. Učivo s interaktívnymi prvkami je spracované formou prezentácie pre interaktívnu tabuľu, využiteľné vo fáze motivačnej, expozičnej, fixačnej a diagnostickej.
Darina Krajňáková Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 10 000 Táto prezentácia je určená žiakom 4. ročníka - predmet matematika.. Jej cieľom je vysvetliť algoritmus písomného sčítania a odčítania prirodzených čísel v obore do 10 000. Veľkú pozornosť som venovala pojmu štvorciferné číslo, podpísaniu čísel pod seba- konkrétne jednotky pod jednotky atď. Do prezentácie som zaradila zaujímavú slovnú úlohu na precvičenie prebratého učiva a následne kontrolu výpočtu.
Ing. Darina Novotná Ústna a písomná komunikácia porovnanie ústneho a písomného prejavu, ich výhody a nevýhody
Mgr. Darina Tomková Environmentálna výchova vo vyučovacom procese Príprava na vyuč. hodinu SJL s cieľom využitia enviro- problematiky na hodinách štylistiky (príprava úvahy)
Daša Golitková Tepelné úpravy – varenie, dusenie Cieľom tejto prezentácie je oboznámiť žiakov pri využití IKT s tepelnými úpravami –varením a dusením. Poukázať na rozdiel medzi varením a dusením. Oboznámiť žiakov s technologickými postupmi prípravy jedla týmito tepelnými úpravami.
Mgr. Daša Majcherová Triedna klíma Prezentácia je vytvorená hlavne pre učiteľa. Dôležitá informácia pre učiteľa je dozvedieť sa, čo pozitívne a čo negatívne vplýva na žiaka v triede. Triednu klímu netvorí iba učiteľ, ale tvoria ju aj žiaci, ktorí navštevujú danú triedu.
Mgr. Daša Majcherová Planéty Slnečnej sústavy Prezentácia je vytvorená ako výklad na vyučovanie pre 1. stupeň ZŠ. Je vypracovaná zábavnou formou, ako ináč môžu žiaci 1. stupňa spoznať planéty slnečnej sústavy a dozvedieť sa dôležité informácie o nich. Okrem ukážok planét a informáciách o nich, sa žiaci môžu naučiť pesničku o slnečnej sústave a zabaviť sa formou omaľovanky.
Mgr. Denisa Hričinová Anatomicko - fyziologická podstata RM Prezentácia je zameraná na podstatu reflexnej masáže. Popisuje stavbu nervového systému, nervovej bunky, reflexného obluka. V úlohách musia žiaci popísať nervovú bunku, reflexný obluk a druhy reflexov.
Mgr. Denisa Hričinová Klíma triedy Prezentácia sa zameriava na klímu triedy. Na úlohu rôznych činiteľov (učiteľ, žiaci, prostredie) pri vytváraní pozitívnej klímy v triede. Objasňuje znaky pozitívnej klímy triedy.
Mgr. Denisa Kuchárová Domáce zvieratá Prezentácia sa venuje osvojovaniu, prehĺbeniu a upevňovaniu učiva o domácich zvieratách. Jej cieľom je poznať názvy domácich zvierat a ich domov, vedieť ich odlíšiť od voľne žijúcich zvierat, správne určovať zvieracie rodiny.
Mgr. Denisa Kundrátová Aktuálne problémy v súčasnej škole v oblasti vzťahu učiteľ a žiak. Pohľad na súčasné prejavy agresivity na školách, príčiny problémového správania žiakov a návrhy riešenia daných problémov.
Mgr. Denisa Kundrátová Uhlík ako prvok PSP Prezentácia zameraná na postavenie uhlíka v Periodickej sústave prvkov. Na konci sú uvedené interaktívne cvičenia na precvičenie nadobudnutých poznatkov.
Mgr. Diana Kačalová Aktuálne problémy v súčasnej škole - Šikanovanie V mojej práci sa zaoberám problémom šikanovania, ako jedným z aktuálnych problémov v súčasnej škole. Taktiež popisujem spôsoby, dôvody a následky šikanovania na škole. Zároveň vysvetľujem úlohu pedagóga pri odhaľovaní a riešení šikanovania.
Ing. Diana Kočišová Juhozápadné Slovensko Juhozápadné Slovensko je juhozápadná časť Slovenska zahrňujúca Podunajskú nížinu, Malé Karpaty, Záhorskú nížinu. Nížiny obklopujú na severe Biele Karpaty, Myjavská pahorkatina, Považský Inovec, južná časť Strážovských vrchov, Tribeč, juhozápad Pohronského Inovca a okraje Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny. Bratislava-hlavné mesto SR - je sídlom prezidenta SR, vlády SR, Národnej rady SR.
Ing. Diana Kočišová Neverbálna komunikácia Neverbálnu komunikáciu charakterizujú mimo slovné prostriedky výmeny informácií medzi ľuďmi. Prebieha neustále, využíva viac kanálov, je menej kontrolovaná. Medzi základné typy patrí: Parajazyk, Pohyb tela, Telesný výzor, Využívanie priestoru a vzdialenosti, Dotyk. Neverbálna komunikácia dopĺňa, zdôrazňuje a nahrádza verbálnu komunikáciu.
Mgr. Dita Kresilová Matej Korvín V mojej prezentácii som sa snažila priblížiť vládu Mateja Korvína.Zaoberám sa jeho reformami a poukazujem na význam založenia prvej vysokej školy na Slovensku.Prezentácia je doplnená obrázkami,ktoré súvisia s vládou tohto panovníka.
Mgr. Dita Kresilová Verbálna a neverbálna komunikácia V mojej prezentácii som sa snažila priblížiť formy verbálnej a neverbálnej komunikácie.Prezentácia je doplnená obrázkami,ktoré približujú túto problematiku.
Mgr. Dita Kresilová Verbálna a neverbálna komunikácia V mojej prezentácii som sa snažila priblížiť formy verbálnej a neverbálnej komunikácie.Prezentácia je doplnená obrázkami,ktoré približujú túto problematiku.
Mgr. Dorota Hatalová Rusko- minulosť a súčasnosť Oboznámiť žiakov s históriou miest európskej časti Ruska. Poznať historické pamiatky dvoch najznámejších miest - Moskva a Sankt Peterburg.
Mgr. Dorota Hatalová Verbálna a neverbálna komunikácia Všeobecné zásady verbálnej a neverbálnej komunikácie. Zásady efektívnej komunikácie. Poskytovanie informácií v neverbálnej forme.
Mgr. Drahoslava Vaščáková Nácvik grafomotoriky žiakov so ŠVVP Rozvoj grafomotoriky prostredníctvom interaktívnej tabule – čarbanie, obťahovanie, písanie v riadku, spájanie bodov, maľovanie a vymaľovávanie v rámci línií. Zvýšenie motivácie na prácu s interaktívnou tabuľou prostredníctvom rozprávky, rozvoj komunikačných zručností a zvýšenie samostatnosti u detí s viacnásobným postihnutím. Získavanie spätnej väzby pri práci detí s interaktívnou tabuľou zážitkovou formou na hodine rozvíjania grafomotorických zručností.
Mgr. Drahoslava Vaščáková Základné rozdelenie komunikácie Rozdelenie komunikácie na verbálnu a neverbálnu, jednosmernú a obojsmernú. Klady a zápory jednosmernej a obojsmernej komunikácie, vhodnosť využitia. Prenosy informácií realizované prostredníctvom reči – verbálna komunikácia. Využívanie neverbálnej komunikácie so žiakmi so ŠVVP.
PaedDr. Dušan Brenišin Tvorenie slov skladaním Spoznať a precvičiť slová, ktoré vznikli skladaním. Určiť slová, z ktorých vznikli. Vysvetliť a zopakovať pojmy - tvorenie slov odvodzovaním a skladaním.
Dušan Chabada Zváracie zariadenia Vo svojej práci som sa zameral na ručné zváranie elektrickým oblúkom, na zváranie metódou TIG,MIG a metódou WIG.
Mgr Dušan Todák Neverbálna komunikácia Práca sa zameriava na učivo o neverbálnej komunikácii v 7. ročníku ZŠ. Zúčastnené sú najmä postoje a signály tela. Obsahuje aj názorné obrázky jednotlivých postojov a príklady na formy neverbálnej komunikácie.
Mgr Dušan Todák Náuka o slove Práca obsahuje interaktívne spracované učivo zo SJL pre 6. ročník ZŠ. Zameriava sa na slovnú zásobu, tvorenie slovnej zásoby, zmeny v slovnej zásobe. Obsahuje aj členenie slovnej zásoby z hľadiska spisovnosti a štylistickej príslušnosti.
Bc. Dušan Kóňa Ponukové vozíky Interaktívna tabuľa je výbornou pomôckou v prípade ak nemáme názornú ukážku inventára. V predmete Stolovanie , ktorý vyučujem, som svoju prezentáciu pripravil na hodinu z tématického celku Ponukové vozíky. V úvode sa venujem rozdeleniu ,použitiu vozíkov. Jadro patrí typom a vizuálnym vyobrazením vozíkov. Záver tvoria otázky z opakovania učiva.
Mgr. Edita Fajdeková Spojené kráľovstvo VB a Severného Írska V práci som sa zamerala na základné zemepisné údaje, pamätihodnosti, históriu, kultúru a literatúru Spojeného kráľovstva.
Mgr. Edita Fajdeková Vzťah medzi učiteľom a žiakom V prezentácii som sa zamerala na vzťah medzi učiteľom a žiakom, na vlastnosti učiteľa, osobnosť žiaka, jeho schopnosti, vedomosti, zručnosti a návyky.
RNDr. Edita Šebáková Kostrová sústava Cieľom prezentácie je zhrnutie a precvičenie učiva zo Zdravovedy- Kostrová sústava. Práca je zameraná na jednotlivé časti kostry ľudského tela. Žiaci si majú prostredníctvom interaktívnej tabule osvojiť a precvičiť stavbu lebky, rozlíšiť na nej švy,rozlíšiť a vymenovať jednotlivé časti osovej a závesnej kostry.
RNDr. Edita Šebáková Neverbálna komunikácia v kontexte pedagogickej komunikácie Prezentácia je spracovaná v teoretickej rovine. Vo svojej prezentácii som stručne rozobrala pojmy komunikácia a pedagogická komunikácia. Obsahuje základné pojmy, formy a zložky komunikácie a ich vplyv na správny vzťah medzi učiteľom a žiakom. Keďže neverbálna komunikácia dotvára bežnú slovnú a má svoje opodstatnené miesto v škole, druhá časť práce je zameraná na aplikáciu neverbálnej komunikácie v triede.
Ing. Eduard Pavlík Otázky a odpovede vo vyučovaní Základné pravidla formulovania otázok a ich význam v rôznych fázach vyučovacej hodiny.
Ing. Eduard Pavlík Časti počítača Rozdelenie a priradenie správnych názvov jednotlivých častí počítača.
Mgr. Eduard Stoklas Pedagogické situácie – exkurzia, hodnotenie, vychádzka, mimoškolské aktivity, klasifikácia Význam vychádzky a exkurzie vo vyučovacom procese, ich príprava a rozdiel medzi nimi. Dôležitosť správneho hodnotenia klasifikácie, rozvrhnutie voľného času mimo vyučovania, mimoškolské aktivity v škole a centre voľného času.
Mgr. Eduard Stoklas Podstatné mená – Slovenský jazyk 4.roč. Vedieť určiť podstatné mená. Kategórie: rod, číslo a pád. Osvojiť si pomenovanie pádov. Charakterizovať vlastné podstatné mená.
Mgr. Elena Bujnovská Zmysly a zmyslové orgány Prezentácia je zameraná na precvičenie a upevnenie učiva o zmysloch a zmyslových orgánoch. Rozlíšiť význam pojmov zmysly a zmyslové orgány.
PaedDr. Elena Galovičová Správny vzťah učiteľa k žiakovi Správny vzťah učiteľa a žiaka je veľmi dôležitý. Učiteľ svojou prácou a osobnosťou môže prebudiť v žiakovi lásku k učeniu a získavaniu vedomostí, ale vytvoriť aj neprekonateľný odpor ku škole a učeniu vôbec. V práci som sa zamerala na aspekty správneho vzťahu učiteľ – žiak, a zároveň ponúkam odporúčania, ako si dobré vzťahy udržať.
PaedDr. Elena Galovičová Vybrané slová Jednou z podmienok gramotnosti človeka je poznanie písma a gramatických javov v ňom. Patrí tam aj ovládanie pravopisu vybraných slov. V mojej práci sa venujem ich precvičovaniu a upevňovaniu.
RNDr. Elena Kolesárová Klonovanie Charakterizovať klonovanie, jeho podstatu a využitie. Pojednať o kmeňových bunkách a o ich možnostiach pri liečbe chorôb.
Ing Elena Tibenská Osobnosť učiteľa vo vzťahu učiteľ - žiak Práca opisuje vzťah učiteľa a žiaka v závislosti od učiteľovej osobnosti. Zaoberá sa viacerými typológiami osobnosti učiteľa a uvádza jeho charakteristické vlastnosti.
Mgr. Elena Čuchranová Vyvodenie hlásky „A“ Táto prezentácia je určená žiakom 1. ročníka - predmet slovenský jazyk. Jej cieľom je vyvodenie novej hlásky „A“, pomocou hláskovania slov a tvorenia chlapčenských a dievčenských mien začínajúcich sa na samohlásku „A“. Básňou „Adam v škole nesedel“ si žiaci upevnia novú samohlásku „A“. Hrou na detektíva, triedením obrázkov a tvorením viet si žiaci zopakujú prebraté učivo o samohláske „A“.
Mgr. Elena Čuchranová Šikanovanie v školskom prostredí Na život žiakov v triede pôsobí mnoho faktorov. Niektoré z nich sú pozitívne: úspech, kamaráti, radosť, spokojnosť so školou; iné negatívne: násilie, záškoláctvo, neprospievanie. Medzi nepriaznivé faktory patrí aj šikanovanie, ktoré je v dnešnej dobe výrazom známym a žiaľbohu aj častým. Cieľom tejto práce bolo poukázať na daný problém z pohľadu jeho definovania a označenia aktérov šikanovania. Taktiež v práci poukazujem na dôležitosť prevencie a jej trestnoprávnu zodpovednosť.
Mgr. Elena Švábyová Neverbálna komunikácia V tejto práci som chcela poukázať, aké je dôležité používanie vizuálnych signálov neverbálnej komunikácia vo vzťahu k žiakovi. Taktiež touto komunikáciou vedieť vyjadriť svoje postoje, náladu a pocity, či už gestom , mimikou a podobne. V závere práce poukázať na to, ako neveverbálna komunikácia spoluvytvára obraz našej osobnosti a dojmu aký zanechávame.
Mgr. Elena Švábyová Poznávajme krajiny na našej planéte V tejto prezentácii je spracovaná téma na opakovanie a utvrdenie učiva pre piaty ročník „ Typy krajín na našej planéte“. Prezentácia obsahuje množstvo obrázkov a textu k danej téme, ktoré rozvíjajú u žiakov tvorivosť.
RNDr. Eleonóra Liptáková Matematika 1 - 5 Práca je zameraná na oboznámenie sa s číslicami 1 až 5 a pojmom čísla. Jednotlivé sleidy môžu žiaci doĺňať kreslením na interaktívnu tabuľu. V ďalších sleidoch si precvičujú písanie cifier. Posledný sleid je zameraný na porovnávanie čísel, žiaci dopisujú znaky porovnávania a premiestňovaním overujú správny výsledok, opraviť chybu môžu gumovaním.
RNDr. Eleonóra Liptáková Činitele vzťahu žiaka k učiteľovi Prezentácia je venovaná vzťahu žiaka k učiteľovi a činiteľom, ktoré tento vzťah formujú a ovplyvňujú. Ďalej je v nej uvedené, ako kvalita vzťahu ovplyvňuje vyučovací proces. Jednotlivé činitele sú stručne charakterizované. V závere sú uvedené aj činitele vzťahu učiteľa k žiakovi.
Mgr Eliška Oceľáková Neverbálna komunikácia Príprava na hodinu etickej výchovy pre prvý ročník
Mgr. Eliška Oceľáková Ochrana životného prostredia Kladenie ohňa v prírode-žiak získa základné vedomosti o pobyte v prírode
Emília Dzvoniková Zima Charakteristické znaky ročného obdobia.
Mgr. Emília Eltschlägerová Čísla do 100 Prezentácia je zameraná na oboznámenie sa s číslami v obore do 100. Žiaci sa naučia usporiadať číselný rad od 20 do 100, čítať a písať čísla do 100. Dvojciferné číslo zapísať ako súčet desiatok a jednotiek. Jednotlivé cvičenia vypracúvajú na interaktívnej tabuli - správne riešenia zapisujú, dopĺňajú,spájajú, presúvajú.
Mgr. Emília Karľová Jazyková komunikácia Vo svojej prezentácii sa venujem druhom komunikácii. Charakterizujem verbálnu a neverbálnu komunikáciu i priamu a nepriamu komunikáciu. Porovnávam bežnú komunikáciu s oficiálnou komunikáciou. Taktiež stručne charakterizujem monologickú a dialogickú komunikáciu
Mgr. Emília Karľová Ucho Vo svojej prezentácii charakterizujem sluch a funkcie ucha. Taktiež popisujem anatomickú stavbu ucha. V závere prezentácie sú stručné poznámky k téme Ucho.
Mgr. Emília Kimáková Milan Rastislav Štefánik Vo svojej práci prezentujem osobnosť M. R. Štefánika, detstvo, štúdium a jeho úlohu pri zrode vzniku prvej Československej republiky.
Mgr. Emília Kimáková Pravidlá komunikácie učiteľ - žiaci Vo svojej práci hovorím o pravidlách komunikácie všeobecne, aj o pravidlách komunikácie v triede, o postavení učiteľa vo vyučovacom procese, aj čo môže narúšať vyučovanie zo strany žiakov.
Ing. Emília Kmak Brindová Využitie interaktívnej tabule v predmete technické kreslenie Práca je zameraná na využitie interaktívnej tabule na hodinách technického kreslenia. Obsahuje poznámky k problematike pravouhlé premietanie. Prezentácie obsahuje cvičenia, ktoré je možné využiť v rôznych častiach vyučovacieho bloku na zefektívnenie opakovania a osvojenia si nového učiva.
Mgr. Emília Kováčová Slovensko a jeho kultúrne dedičstvo zapísané v UNESCO Vo svojej práci som sa zamerala na kultúrne pamiatky UNESCO na Slovensku. Sústredila som sa na B.Štiavnicu,Vlkolínec,Spišský hrad, Bardejov, Levoču. Pozornosť som venovala folklórnym slávnostiam, ľudovým zvykom, krojom,osobnostiam slovenskej kultúry. Cieľom je upriamiť pozornosť žiakov na kultúrne dedičstvo dedičstvo.
Mgr. Emília Šenkovičová Prečo vedia vtáky lietať? Charakteristické znaky vtákov, základné časti tela, spôsob života, rozmnožovanie, delenie podľa rôznych hľadísk.
Mgr. Emília Šenkovičová Rozvoj komunikačných zručností na I. stupni ZŠ Vysvetlenie pojmu komunikácia. Faktory ovplyvňujúce komunikačné zručnosti žiakov, podmienky rozvoja komunikácie. Praktické ukážky rozvoja komunikačných zručností na hodinách slovenského jazyka a literatúry.
PhDr. Emília Šivecová Stravovanie Cieľom prezentácie je naučiť žiakov pomenovať ovocie, zeleninu, potraviny a jedlá v ruskom jazyku, stručne ich oboznámiť s ruskou kuchyňou.Súčasťou práce je zvládnutie základných fráz, časovanie slovies jesť a piť a čítanie s porozumením.
PhDr. Emília Šivecová Zložky vo vzťahu učiteľ a žiak Obsahom prezentácie je všeobecná charakteristika učiteľovej osobnosti, osobnosti žiaka, základné oblasti interakcie, pedagogické situácie, hodnotenie, riešenie konfliktných pedagogických situácií a stratégie konfliktov, činitele vzťahu medzi učiteľom a žiakom.
Mgr. Emília Štofiková Šikanovanie v školskom prostredí Práca sa zaoberá problémom šikanovania na školách, obsahuje definíciu šikanovania, znaky šikanovania, varovné signály šikanovania a postup pri riešení šikanovania zo strany žiaka, ak sa stane obeťou šikanovania.
Mgr. Emília Štofiková Životné prostredie a zvieratka v ňom Práca sa zaoberá poznávaním zvierat, poznávaním životného prostredia v ktorom dané zvieratá žijú, ako aj poznávaním zvukov zvierat, ktoré dané zvieratá vydávajú. Okrem poznávacích cvičení práca obsahuje aj upevňovacie cvičenia z daného učiva.
Mgr. Emília Šupšáková Agresivita na II. stupni základnej školy Prezentácia sa zaoberá agresivitou detí na II. stupni ZŠ. Poukazuje na nezastupiteľnú úlohu rodiny pri formovaní osobnosti dieťaťa, na úlohu triedneho učiteľa pri riešení konfliktov a na dôležitosť spolupráce rodiny a školy. Škola nemôže úlohu rodiny zastúpiť.
Mgr. Emília Šupšáková Vplyv učiteľa na vytváranie klímy v triede Prezentácia sa zaoberá úlohou učiteľa pri tvorbe triednej klímy. Obsahuje všeobecnú charakteristiku klímy, klímy triedy a faktory podieľajúce sa na jej tvorbe. Poukazuje na dôležitosť triedneho učiteľa pri formovaní pozitívnej klímy triedy a skutočnosť, že na klíme triedy sa spolupodieľajú aj ostatní učitelia, ktorí v triede vyučujú, samotní žiaci a tiež ich rodičia. Atmosféra triedy je výsledkom ich vzájomného pôsobenia v určitom prostredí. Významne ovplyvňuje učebné výsledky žiakov, má značný motivujúci účinok, vplýva na medziľudské vzťahy kolektívu triedy, vyjadruje, aká je súdržnosť triedy.
Ing. Emília Židziková Desatinné čísla Táto prezentácia je venovaná na opakovanie desatinných čísel v 6.ročníku ZŠ. Opakovanie je vo forme rôznych cvičení: doplňovačky, žiaci majú pospájať navzájom rovnaké dve čísla............ . Vzdelávacie ciele: Vedieť znázorniť desatinné čísla na číselnej osi, porovnávať, usporiadať a zaokrúhliť desatinné čísla, vedieť používať základné počtové operácie s desatinnými číslami.
Ing. Emília Židziková Osobnosť učiteľa V úvode tejto prezentácie som sa zamerala na samotný pojem „osobnosť učiteľa“. Ďalej opisujem vlastnosti a typy osobnosti učiteľa. Zamyslela som sa aj nad vzťahom učiteľ – žiak. V závere sa zdôrazňuje náročnosť tohto povolania a jeho nevyhnutnosť.
Mgr. Emília Kováčová Vzťah rodiny a školy Vo svojej práci som sa zamerala na spoluprácu a odmietanie spolupráce. Pozornosť som sústredila aj na Prekážky v spolupráci, typy rodičov, zdroje ťažkostí učiteľ,rodič. Snažila som sa vyzdvihnúť výhody spolupráce a každodennú prax.
Mgr. Emília Nikulinová Verbálna a neverbálna komunikácia v kontexte pedagogickej komunikácie Táto práca sa venuje pojmom ako pedagogická komunikácia,verbálna a neverbálna komunikácia.Objasňuje zásady vedenia dialógu, zdôrazňuje dôležitosť neverbálnej komunikácie a vizuálneho kontaktu ako typu neverbálneho pôsobenia
Mgr Erika Adamková Osobnosť žiaka (edukanta) ako subjekt edukácie Cieľom práce je bližšie priblížiť osobnosť žiaka (edukanta) ako aktéra edukačných procesov. Možnosti ovplyvnenia kvality výsledkov edukačného pôsobenia.
Mgr. Erika Dudášová Komunikacia ako proces Pochopiť zákonitosti biologickej komunikácie. Identifikovať typy neverbálnej komunikácie. Hodnotiť formy verbálnej komunikácie vo výučbe. Rešpektovať zvláštnosti komunikácie vo výučbe.
Mgr. Erika Dudášová MENDELOVE ZÁKONY: Dedičnosť a premenlivosť Využívanie interaktívnych tabúľ na vyučovaní prispieva k väčšej názornosti.V mojej práci som sa zamerala na prezentáciu využitia interaktívnej tabule vo vyučovaní genetiky. a pútavosti edukačného obsahu.
Mgr. Erika Farkašovská Hodnotenie žiakov Cieľom práce je bližšie charakterizovať verbálnu a neverbálnu komunikáciu, jej jednotlivé druhy a bližšie ich charakterizovať.
Mgr. Erika Farkašovská Rozprávky Cieľom prezentácie je oboznámiť žiakov so základným vetným členom podmet a jeho použitím na hodinách slovenského jazyka.
Erika Hagovská Stoj - pozor - voľno. Príprava sa zameriava na dopravnú výchovu. Deti skladajú a popisujú časti bicykla. V ďalšej časti nasleduje bicyklovanie ako hra, test zameraný na jazdu po cestách. Deti spoznávajú dopravné značky pre cyklistov. Venujú sa aj pravidlám cestnej premávky. Ďalšia časť sa venuje križovatkám na cestách.
Mgr. Erika Helcmanovská Jarné premeny Záverečná práca hravou formou predstavuje ročné obdobie jar. Pomenúva jarné mesiace, charakterizuje jarné počasie a s ním spojené zmeny v prírode (fauna, flóra) i práce v záhrade.
Mgr. Erika Hudáková Komunikácia so žiakmi Svoju prácu som venovala téme „Komunikácia so žiakmi“. V úvode práce definujem komunikáciu ako pojem a jej ciele, ďalej uvádzam ako vytvoriť pozitívnu klímu z pozície učiteľa, rozvádzam komunikačné pravidlá pre učiteľa a žiaka, ciele dialógu, tvorbe a triedeniu otázok. Profesionálne zvládnutie komunikačných zručností je pre učiteľa nevyhnutné. Na profesionálnej úrovni by mal zvládnuť či už verbálnu aj neverbálnu komunikáciu. Mal by byť majstrom slova, ktoré efektívne využíva pri tvorbe otázok, úloh aj pri stavbe rozhovoru.
Ing. Erika Husárová Požiadavky na správny vzťah učiteľa k žiakom Vo svojej práci som sa zamerala na osobnosť učiteľa, jeho charakterové vlastnosti, vzťah učiteľa a žiaka.
Erika Jergová Veselá geometria Upevňovanie a utvrdzovanie vedomostí o základných geometrických tvaroch pre žiakov prvého ročníka spojené so zábavným precvičovaním.
Mgr. Erika Kiškašová Neverbálna komunikácia Cieľom práce je: - charakteristika komunikácie a neverbálnej komunikácie - zložky neverbálnej komunikácie ( proxemika, posturika, mimika, haptika, gestá, kinezika, paralingvistika, reč očí a pohľadov, úprava vonkajšieho vzhľadu, olfaktorika, kolorika) - ako zlepšiť neverbálnu komunikáciu - aktivita pre žiakov: zrakový kontakt
Mgr. Erika Kiškašová Základné ľudské práva a slobody Cieľom práce je: - charakteristika ľudských práv a ich delenie - základné dokumenty o ľudských právach - ukážky porušovania ľudských práv - pamätné dni ľudských práv
Mgr. Erika Kovalíková Neverbálna komunikácia Prezentácia je zameraná na objasnenie neverbálnej komunikácie a jej rôznych prejavov
Mgr. Erika Kovalíková Ľudia a príroda Práca je zameraná na maturitnú tému z anglického jazyka, ktorú preberáme v rámci predmetu Konverzácia anglického jazyka. Cieľom je oboznámiť žiakov so slovnou zásobou týkajúcou sa danej témy.
Ing. Erika Pavelčáková Pedagogická komunikácia Práca poukazuje na dôležitosť komunikácie, prostredníctvom ktorej pedagóg realizuje vzdelávacie ciele, prináša do edukačného procesu obsah, používa vyučovacie metódy a formy. Výchovno - vzdelávací cieľ,obsah a metódy vystupujú v edukácii sprostredkovane, t. j. v podobe verbálnych a neverbálnych prejavov učiteľa a žiaka, ale aj prostredníctvom učebného materiálu a pomôcok.
Mgr. Erika Pavlíková Základné pravidlá komunikácie Práca sa zameriava na komunikáciu a jej základné pravidlá. Pravidlá stanovujú normu správania medzi ľuďmi. Sú to najlepšie praktiky, odskúšané životom. Tieto pravidlá nám uľahčujú komunikáciu medzi ľuďmi- žiakmi.
MVDr. Erika Petřiková Verbálna a neverbálna komunikácia Cieľom prezentácie je rozobratie problematiky verbálnej a neverbálnej komunikácie vsunutím obrázkov do prezentácie.
MVDr. Erika Petřiková Vylučovacia sústava živočíchov Cieľom je vytvoriť prezentáciu s problematikou vylučovacej sústavy bezstavovcov a stavovcov
Mgr. Erika Polgáriová Európska únia Interaktívne cvičenia spojené so základnými teoretickými vedomosťami o európskej únii a členských štátoch EÚ.
Mgr. Erika Polgáriová Pedagogické situácie-hodnotenie V práci sa venujem procesu hodnotenia ako takému, ale predovšetkým jeho psychologickým aspektom a dopadom na ďalší školský výkon.
Mgr. Erika Ronďošová Osobnosť učiteľa a jeho úloha pri utváraní vzťahu medzi učiteľom a žiakom vo výchovno-vzdelávacom procese Prezentácia sa venuje vzťahu učiteľa a žiaka vo VVP. Charakterizuje osobnosť učiteľa, jeho profesiu a učiteľské kompetencie. Zaoberá sa nielen osobnosťou učiteľa, ale aj inými činiteľmi ovplyvňujúcimi vzťah učiteľa k žiakovi a ponúka 10 tipov, ako si vytvoriť a udržať dobré vzťahy so žiakmi.
Bc. Erika Rosičová Gastronómia– slovenská kuchyňa Táto téma je určená pre žiakov prvého ročníka učebného odboru kuchár. Jej cieľom je predstaviť žiakom históriu slovenskej kuchyne a jej tradičné jedlá. V prezentácii je uvedená receptúra niektorých slovenských jedál.
Ing. Erika Sopková Slávnostné torty Prezentácia "Slávnostné torty" je vypracovaná ako učená pomôcka pre učebný odbor Cukrár, konkrétne pre druhý a tretí ročník pre tématický celok šľahané hmoty a ozdoby z modelovacích hmôt.
Ing Erika Süčová Stres a jeho zvládanie Stres a jeho zvládanie Vo všeobecnosti sa stres objaví vtedy, keď sa človek stretne s udalosťami, ktoré vníma ako ohrozenie svojho telesného a duševného blaha (stresory), je vlastne dôsledok psychickej a fyziologickej reakcie na stresor. V mojej práci som sa definovala stres, čo je stresor , čo je odpoveď na stres. Podrobne som rozpísala, ako vplýva stres na osobnosť človeka po psychickej a telesnej stránke a v neposlednom rade aj možnosti a schopnosti zvládania stresu. Cieľom práce bolo poukázať na možnosti a schopnosti zvládania stresu. V druhej časti – KAZUISTIKE – som opísala obeť sexuálneho šikanovania
Mgr. Erika Zvadová Šikanovanie - trochu inak Šikanovanie na školách nie je nič nové. Stále lepšie zručnosti žiakov im umožňujú nové formy šikany. Materiál má poslúžiť na triednicku hodinu, prípadne na rodičovské združenie.
Mgr. Erika Šimayová Ako sa pečie chlieb. Spracované v interaktívnom programe eBeam Využívanie interaktívnej tabule v edukačnom procese v predmete Pracovné vyučovanie s využitím interaktívneho programu eBeam.
Mgr. Erika Šimayová Verbálna a neverbálna komunikácia Práca je zameraná na dva základné typy komunikácie - verbálnu a neverbálnu. A jej praktické využitie v edukačnom procese.
Mgr. Erika Šimková VEĽKÁ MORAVA Prezentácia je zameraná na opakovanie tematického celku o Veľkomoravskej ríši, od jej vzniku až po zánik. Žiaci rôzne typy úloh dopĺňujú na interaktívnej tabuli - interaktívnym perom. Táto forma výučby umožňuje a motivuje žiakov k väčšej aktivite a prispieva k lepšiemu porozumeniu a pochopeniu učiva.
Mgr. Erika Štefanišinová Interpersonálne vzťahy v školskej triede Práca Interpersonálne vzťahy v školskej triede pojednáva o školskej triede ako formálne vytvorenej sociálnej skupine. Analyzuje vzťah učiteľa a žiaka, oboznamuje s pojmami polarita školskej triedy, súdržnosť školskej triedy, podskupiny školskej triedy a interakcia školskej triedy. Práca je súhrnom zákonitostí pri vytváraní a budovaní interpersonálnych vzťahov vo výchovno - vzdelávacom procese.
Erika Štofirová Vodová ondulácia Moja prezentácia slúži ako učebná pomôcka pre odborný výcvik odboru kaderník.
PaedDr. Erika Hagovská Kalendár prírody Prezentácia podáva obrázkový materiál k jednotlivým ročným obdobiam ako námet na rozprávanie o obrázkoch, v ďalšej časti deti dopĺňajú názvy mesiacov k jednotlivým ročným obdobiam do tabuľky. Nápovedné obrázky triedia ku ročným obdobiam, vyplňujú tajničku, vypisujú namerané teplotné údaje do tabuľky, spájajú obrázky s pomenovaním počasia, doplňujú hádanky. V postupnej nadväznosti odhaľujú odpoveď na úvodnú otázku a zisťujú charakteristické znaky, podľa ktorých rozlišujú ročné obdobia.
Ing. Erika Husárová Energetické stroje a zariadenia Vo svojej práci som sa zamerala na využitie vodnej energie pre potreby človeka.Opísala som spôsoby premeny premeny vodnej na energiu elektrickú, charakterizovala základné typy vodných elektrární , vysvetlila kolobeh vody v prírode,premenu kinetickej a potenciálnej energie vody.
PaedDr. Eva Bauerová Verbálna a neverbálna komunikácia Zámerom práce je poukázať na rozdiely vo verbálnej a neverbálnej komunikácii na hodine etickej výchovy. Taktiež je cieľom aj oboznámiť žiakov s pravidlami optimálnej komunikácie a poukázať na chyby pri týchto druhoch komunikácie.
Mgr. Eva Bolcarovičová Slová z prejavu mi ešte znejú v ušiach Cvičenia v prezentácii sú zamerané na upevnene a precvičenie učiva tematického celku pre 8. ročník rovnomenného s názvom prezentácie. Žiaci si precvičia učivo o nepriamych pomenovaniach, frazeologických jednotkách pomocou priraďovacích cvičení, dopĺňacích cvičení. Všetky cvičenia sú zamerané na praktické používanie týchto slovných jednotiek a ich významy.
Mgr. Eva Cicoňová Efektívnosť edukačného procesu z pozície kladných vzťahov Základom efektívneho riadenia edukačného procesu je utváranie kladných vzťahov v pozícii žiak - učiteľ, učiteľ - žiak. Z tohto dôvodu som svoju prácu upriamila na sledovanie utvárania priaznivej klímy vo vyučovacom procese z pohľadu spolupôsobenia piatich faktorov.
Mgr. Eva Cicoňová Gotika Gotický štýl je súčasťou tematických výchovno-vzdelávacích plánov v 6.ročníku ZŠ. Za pomoci IKT som pre svojich žiakov pripravila upevňujúcu vyučovaciu hodinu, kde si svoje poznatky môžu overiť za pomoci interaktívnych cvičení a hier.
Bc. Eva Cihajová Enviro v ŠKD - VODA Prezentácia je zameraná na učivo s prírodovedy a to hlavne na najdôležitejšiu oblasť - voda v rôznom skupenstve. Deti prakticky dopĺňajú názvy podoby vody v prírode. Toto učivo si upevňujú pomocou tajničky a doplňovaním hádaniek.
Eva Comová Domáca výroba papiera Prezentácia „Domáca výroba papiera“ má široké využitie vo výchovno-vzdelávacom procese na1. stupni, 2. stupni, v školskom klube detí a v mimoškolských činnostiach. Žiaci sa cez prezentáciu naučia, ako sa dá zo starého, nepotrebného papiera vyrobiť recyklovaný papier aj bez zložitej technológie. Prezentácia ich sprevádza jednotlivými krokmi, postupom výroby papiera. Výsledkom je recyklovaný papier, ktorý môže mať ďalšie využitie. Prezentácia má environmentálny charakter. Cieľom prezentácie je to, aby žiaci pochopili, že nie všetko, čo je staré, je už nepoužiteľné.
Mgr. Eva Domaracká Činitele vzťahu učiteľ - žiak V tejto práci sa zaoberám činiteľmi, ktoré ovplyvňujú vzťah medzi žiakom a učiteľom.
Eva Dučáková Ročné obdobia - 1. ročník ZŠ Moja prezentácia je zameraná na charakteristiku ročných období, priraďovanie mesiacov každému ročnému obdobiu. Žiaci si zopakujú poznatky o zmenách v prírode z materskej školy - správanie živočíchov, ako sa ľudia obliekajú, ktoré činnosti vykonávajú. Taktiež budeme venovať pozornosť cyklickému striedaniu ročných období, začiatku školského roka a kalendárneho roka. To všetko s využitím interaktívnej tabule.
Mgr. Eva Dvorská Asertívne techniky v komunikácii Objasniť a pochopiť pojem asertivita. Poznať asertívne techniky-aplikácia v rôznych situáciách. Získať zručnosti pri vedení dialógu.
Eva Dvorská Jazykové prostriedky a náuka o jazyku, Ohybné slovné druhy Charakterizovať gramatické kategórie. Identifikovať slovné druhy. Orientovať sa v pravidlách slovenského jazyka.
Mgr. Eva Džudžová Metódy vyučovacieho procesu V tejto práci prezentujeme rôzne druhy metód, ktorými môžeme zvyšovať efektívnosť vyučovacieho procesu. Poukazujeme na správny výber metód v priebehu výchovno–vzdelavacieho procesu.
Mgr. Eva Džudžová Živočíchy v prírode Táto práca je vhodná na prezentáciu učiva o voľne žijúcich zvieratách v prírode. Žiaci sa zoznámia s časťami tela zvierat, kde žijú, čím sa živia a navzájom ich porovnávajú.
Mgr. Eva Gregová DOPYT - obchodný list Prezentácia je vypracovaná z témy odborného predmetu administratíva a korešpondencia. Jej cieľom je oboznámiť žiakov s textom listu obchodného listu dopyt. Zároveň žiak sa má naučiť správne zoštylizovať samotný text listu.
Mgr. Eva Grňová Doprava Prezentácia je zameraná na dopravu, ako neoddeliteľnú súčasť bežného života ľudí. Postupne si vysvetlíme pojem doprava, jej rozdelenie na jednotlivé druhy. V ďalšej časti definujeme jednotlivé druhy dopravy a dopravné prostriedky k nim patriace. V závere dospejeme k tomu, že aj chodec je súčasťou dopravy, ktorá sa z dôvodu bezpečnosti a plynulosti riadi určenými pravidlami (dopravné značky, križovatky, semafory,...).
Mgr. Eva Grňová Komunikácia Moja prezentácia sa zaoberá komunikáciou, ktorú v úvode definujem, vytýčim jej ciele a rozdelím na verbálnu a neverbálnu. Ďalej postupne definujem verbálnu komunikáciu a jej formy. Potom pomenujem neverbálnu komunikáciu a jej prejavy. V závere je práca zameraná na zásady správnej komunikácie a jej najčastejšie nedostatky.
Ing. Eva Hanáková Komunikačné schopnosti žiakov ako prejav vzdelanosti Moja prezentácia bude obsahovať: 1) Definovanie pojmu komunikácia a jej typov. 2) Charakteristiku komunikácie ako činiteľa, ktorý ovplyvňuje schopnosť žiaka prijímať ponúkané vedomosti, zručnosti a návyky. 3) Porovnanie komunikačných schopnosti študentov.4) Informácie pre študentov ako správne a odborne komunikovať, správne sa učiť odborný text, porozumieť mu a vedieť aplikovať vedomosti, zručnosti a návyky v praxi.
Ing. Eva Hanáková Využitie interaktívnej tabule pri vyučovaní predmetu geodetické výpočty na tému: Pretínanie napred Moja prezentácia práce s interaktívnou tabuľou bude obsahovať: 1)Rozobratie výhod a nevýhod interaktívnej tabule. 2) Popísanie rozdielov medzi jednotlivými typmi pretínaní napred. 3)Demonštrovanie postupov riešenia.4) Aplikáciu jednotlivých typov pretínaní napred v praxi.
Mgr. Eva Helembaiová Voda V prezentácii sú použité úlohy slúžiace na upevnenie vedomostí z tematického celku voda. Úlohy sú zamerané na aktívnu prácu žiakov. V úlohách je využité spájanie, vyfarbovanie, posúvanie objektov a prepojenie na internet alebo inú stránku prezentácie, čo umožňuje kontrolu správností riešení úlohy.
Mgr Eva Hudáčková Požiadavky na správny vzťah učiteľa k žiakom Obsahom prezentácie sú požiadavky a predpoklady formujúce správny vzťah pedagóga k žiakom. Môže byť návodom ako byť dobrým, úspešným a obľúbeným učiteľom.
Mgr Eva Hudáčková Volejbal Prezentácia približuje, ozrejmuje, ilustruje kolektívnu loptovú hru –volejbal. Je vhodná ako úvodná hodina v tematickom celku.
Mgr. Eva Klešíková Požiadavky na správny vzťah učiteľa k žiakom Práca sa zaoberá požiadavkami vo vzťahu učiteľa k žiakovi, podstatou výchovného pôsobenia učiteľa, ktorý svojím vplyvom utvára osobnosť žiakov a pôsobením učiteľa na žiaka celou svojou osobnosťou.
Bc. Eva Kovalčinová Jednoduché múčniky z kysnutého cesta Múčniky sú sladké pokrmy, ktoré podávame po hlavnom jedle, majú vysokú energetickú hodnotu. Základ je príprava klásku, dodržiavanie technologického postupu, tvarovanie výrobkov a pečenie. Druhy múčnikov: kysnuté knedle s ovocím, domáce buchty, dukátové buchtičky, šišky, bavorské dolky, závity a iné.
Mgr. Eva Kubovčíková Interkultúrna komunikácia Práca vysvetľuje čo je interkultúrna komunikácia, globalizácia, bariéry IK, prejavy etnocentrizmu, pozor na gestá, IK v prísloviach.
Mgr. Eva Kubovčíková Pavol Országh Hviezdoslav Práca je zameraná na oboznámenie sa zo životom a tvorbou P. O. Hviezdoslava. Súčasťou je aj ukážka z jeho lyrickej tvorby, na ktorej si študenti môžu zopakovať sonet a básnické umelecké prostriedky.
Mgr. Eva Kurtošová Matematika - geometria Prezentácia je určená pre žiakov 3. roč. ŠZŠ. Úlohy sú zamerané na rozoznávanie geometrických tvarov a dokresľovanie obrázkov.
Ing. Eva Majorošová Komunikácia učiteľa a žiaka Práca sa zaoberá spôsobmi komunikácie učiteľa so žiakom, hlavne dialógom a otázkou ako prostriedkom motivácie žiaka k tvorivosti.
Mgr. Eva Maniaková Tvrdé spoluhlásky Prezentácia je zameraná na opakovanie učiva 2.ročníka o tvrdých spoluhláskach.Súčasťou prezentácie sú cvičenia zamerané na ich používanie.
Mgr. Eva Mirgová Dopravná výchova Neustály rozvoj dopravy a rast intenzity cestnej premávky prináša so sebou aj negatívne dôsledky. Keďže pri dopravných nehodách je rozhodujúcim faktorom ľudský činiteľ, je potrebné venovať pozornosť dopravnej výchove detí a mládeže. Pomocou prezentácie si žiaci prvého stupňa zopakujú dopravné značky.
Mgr. Eva Mochnacká Interakt. tab. activinspire Uhľovodíky a deriváty uhľovodíkov Cieľom tejto práce je opakovanie dôležitej časti organickej chémie so žiakmi 9. ročníka - vzorce rôznych typov, názvy uhľovodíkov, ale aj derivátov uhľovodíkov, chemické rovnice, dôležité vlastnosti týchto zlúčenín. V práci sa nachádzajú rôzne typy úloh - priraďovanie správnych odpovedí, posudzovanie správnosti tvrdení, dopĺňanie interaktívnym perom a na záver domáce cvičenie pre žiakov.
Mgr. Eva Mochnacká Komunikácia učiteľ žiak. Rozvoj komunikačných zručností v predmete chémia V prvej časti prezentácie sú všeobecné informácie o komunikácii učiteľ žiak, o dôležitosti slova, vyjadrovaní žiakov, o potrebe dať žiakom priestor rozprávať, formulovať myšlienky, overiť si v praxi teoretické poznatky, nadobudnúť zručnosti. V druhej časti sú príklady, ako si môžu žiaci rozvíjať komunikačné zručnosti pri preberaní témy "Voda". Príprava jednoduchých prezentácií, práca s kufríkom na rozbor vody počas Dňa Zeme, zápis zistených meraní do tabuliek, laboratórne cvičenie "Príprava destilovanej vody", práca s destilačnou aparatúrou pre žiakov so všetkým, čo k tomu patrí, zápis protokolu.
Ing. Eva Moyzesová Dôležité faktory pri vytváraní vzťahu učiteľ-žiak Podstata výchovného pôsobenia učiteľa je v tom, že svojím vplyvom utvára osobnosť žiaka. Učiteľ nepôsobí výchovne na žiakov iba slovom, alebo tými svojimi vlastnosťami, ktoré sám chce uplatniť, ale celou svojou osobnosťou.
Ing. Eva Moyzesová Interaktívna tabuľa na hodine účtovníctva Podstata súvahy, vedieť zaradiť jednotlivé položky súvahy k aktívam a pasívam, rozlíšiť stále a obežné aktíva, vlastné a cudzie zdroje krytia majetku
Mgr. Eva Pelachová Pamäť ľudstva Spracovala som prvé učivo z celku Pamäť ľudstva z učiva Dejepisu pre 5. ročník. Prezentácia sa začína opakovaním predchádzajúceho tematického celku, nové učivo o písme končí záverečným opakovaním základných pojmov. V expozičnej časti využívam dostupný obrázkový materiál z rôznych typov písma. Hodinu ukončujem tvorivou domácou úlohou.
Mgr. Eva Pelachová Zložky vo vzťahu učiteľ - žiak Vo svojej prezentácii rozoberám interakciu učiteľa a žiaka, ich pôsobenie a spoluprácu vo vyučovacom procese. Osobitne rozoberám osobnosť učiteľa a žiaka. Dotýkam sa aj chýb, ktoré môžu nastať pri komunikácii i samotnej práci a vnímaní žiakov. Dôležitou súčasťou interakcie je komunikácia a riešenie konfliktov, ktorých riešenie považujem za dôležité, a preto som ich zaradila do svojej prezentácie.
Mgr. Eva Poláková Neverbálna komunikácia Prezentácia je zameraná na charakteristiku vonkajších prejavov človeka, ich uplatnenie v bežnom živote, ako aj v pedagogickej praxi.
Mgr. Eva Puchírová Mesto Strážske Prezentácia zameraná na mesto Strážske- jeho poloha, história , kultúrne pamiatky a súčasnosť.
Mgr. Eva Puchírová Rodinná výchova Práca je zameraná na rozvoj komunikačných zručností u detí mladšieho školského veku. Zameriava sa na rodinu, rodinné vzťahy a výchovu k zodpovednosti.
Mgr Eva Pudleinerová Využitie inetraktívnej tabuke na hodinách Sj na I.stupni ZŠ Práca bola vypracovaná pre zlepšenie vyučovania a zvýšenie IKT gramotnosti v základnej škole. Jej obsah je zameraný na opakovanie a precvičovanie pomocou moderných vzdelávacích prostriedkov.
Ing. Eva Puskásová Šikanovanie Vo svojej prezentácii som definovala pojem šikanovanie, jeho formy, znaky, príčiny, agresora a obete. V ďalšej časti som poukázala na možnosti riešenia tohoto vážneho problému v školských podmienkach a na právne hľadisko šikanovania.
Mgr. Eva Sabová Rozvoj komunikačných zručností v záujmovom útvare Prezentácia obsahuje aplikáciu teoretických znalostí rozvoja komunikačných zručností do oblasti záujmovej činnosti.Uvádza možnosti rozvoja komunikačných zručností v divadelnom krúžku.V závere je uvedená použitá literatúra.
PhDr. Eva Sinajová Budúcnosť v mojich plánoch a predstavách Prezentácia je zameraná na rozvoj komunikačných zručností žiakov a upevňovanie plynulosti vyjadrovania sa v cudzom jazyku. Žiaci sú nútení formulovať svoje myšlienky, ktoré sa týkajú ich budúcnosti, súčasne sa automaticky zamýšľajú nad tým, čo ich v budúcnosti čaká, čo od nej očakávajú a zároveň ako si ju plánujú.
PhDr. Eva Sinajová Časti ľudského tela V tejto prezentácii sa žiaci zoznámia so základnými časťami ľudského tela. Tieto sú im v úvode podané ako motivácia v pesničke. Neskôr si ich žiaci precvičujú vyhľadávaním v osemsmerovke, alebo určovaním na modeli človeka. Nakoniec si tieto nové pojmy upevňujú v cvičeniach, kde ich dopĺňajú.
Mgr. Eva Uhrinová Páka Cieľom prezentácie je vizuálne sprístupniť žiakom učivo o páke , vyvolať u žiakov pozitívnu subjektívnu pohodu a priaznivo ovplyvniť motiváciu žiakov. Jednotlivé prvky možno využiť v každej fáze vyučovacej hodiny, od nastolenia problému, motivácie, výkladu učiva, riešenia úloh až po kontrolu vedomostí. Žiaci sa aktívne podieľajú na dopĺňaní údajov a za takýchto podmienok sa učia fyzikálne rozmýšľať a učia sa učiť. Interaktívna tabuľa a prezentácia patria k moderným prostriedkom výučby.
Mgr. Eva Valentová Aktuálne problémy v súčasnej škole v oblasti vzťahu učiteľ žiak Cieľom prezentácie je sprostredkovať niektoré sociálne, pedagogické a psychologické poznatky týkajúce sa vzťahu učiteľa a žiaka.
Mgr. Eva Ščerbová Neverbálna komunikácia V prezentácii je stručne charakterizovaná komunikácia, jej základné rozdelenie a podrobnejšie rozobrané formy neverbálnej komunikácie.
Mgr. Eva Ščerbová Číslovky Žiaci sa prostredníctvom tejto prezentácie učia anglické číslovky od 1 do 10. Čítajú ich, priraďujú k obrázkom. Vedia samostatne povedať koľko majú rokov, ako aj jednotlivé číslovky vyhláskovať.
Mgr. Eva Žuková Zdravie Práca je zameraná na zdravie človeka a na dodržiavanie zásad zdravého životného štýlu.
Mgr. Eva Baštáková Komunikácia pri poruchách správania-agresivita žiakov Poukázať na nebezpečenstvo agresivity žiakov v škole. Odbúravať agresivitu žiakov v škole rôznymi formami práce s takými žiakmi.“Ži a nechaj žiť“.
Mgr. Eva Domaracká Matematika - porovnávanie a priraďovanie Prezentácia je určená pre žiakov 1. roč. ZŠ. Obsah prezentácie je možné využívat počas celého šk. roka, napr. pri opakovaní, preberaní jednotlivých celkov...
Mgr. Eva Kurtošová Rodinná výchova Práca je zameraná na výchovu v rodine , možnosti výchovy a ich vplyv na žiaka.
Mgr. Eva Poláková Znelostná asimilácia Prezentácia je určená na zopakovanie a precvičenie znelostnej asimilácie pre I. roč. SŠ
Mgr. Eva Valentová Záchrana topiaceho sa. Prezentácia je návod, ako sa zachovať a správne postupovať pri záchrane topiaceho sa, aby sme neohrozili svoje zdravie a svoj život.
Mgr. Fatima Toronyiová Komunikácia vo vyučovacom procese Komunikácia je nástrojom profesionálnej práce edukácie. Pedagóg vo svojej práci používa slová, reč, jazyk ako svoje základné nástroje. Deti prostredníctvom rozhovorov upevnia nové poznatky a jazyk budú vnímať ako neoceniteľný nástroj, ktorý slúži na dosiahnutie cieľov.
Mgr. Fatima Toronyiová Lesné spoločenstvo Cieľom mojej práce bolo poukázať na krásu prírody, resp. na lesné spoločenstvo. Pretože i keď sa často venujeme tejto téme v rôznych učebných osnovách, stále zabúdame na podstatu – príroda je všade vôkol nás, a my ju zo dňa na deň utláčame do pozadia a prednejšie sú nám hodnotnejšie veci, ako výzor, kto aký má mobil, aké značkové oblečenie a pod. A práve týmto, by som chcela poukázať na dôležitosť, že prírode sa musíme stále venovať, žiť s ňou v harmónii, pretože nám dáva veľa len my na ňu občas zabúdame.
Mgr. Fejsáková Alena Matematika hrou Témou mojej práce je inovatívny, interaktívny prístup k vyučovaniu matematiky hrovou formou.
František Bednár Rozvoj komunikačných zručností v matematike Vyučovanie matematiky na základnej škole po novom. Matematická gramotnosť a rozvoj komunikačných zručností v oblasti matematických kompetencií. Matematické kompetencie z pohľadu reprodukcie, prepojenia so životom, reflexie. Niekoľko úloh na ich rozvíjanie.
František Hegedus Chladenie a meranie teplôt v PC chladenie, pasívne aktívne, meranie teploty pomocou softvéru a prídavných teplomerov
František Hricko Habsburská monarchian v novoveku Práca je zameraná na formovanie Habsburskej monarchie po bitke pri Moháči, obranné boje s Turkami a náboženské vojny. Zdôrazňuje zrod nových ekonomických - buržoáznych prvkov v monarchii (hospodárske podnikanie šľachty).
František Hricko Rozvoj komunikačných zručností na hodinách dejepisu Práca sa venuje rozvoju verbálnej komunikácie na hodinách dejepisu s dôrazom na využitie učebnice, ale aj dejepisnej čítanky a ďalších historických prameňov.
František Pamula Vŕtanie Vrták,z čoho sa skladá.Základné druhy vrtákov.Upínanie nástrojov.Stroje na vŕtanie a vyvrtávanie.
František Bednár Druhá mocnina dvojčlena Práca je urobená v programe eBeam-Scrapbook. Je venovaná matematike: Druhá mocnina dvojčlena a súčin súčtu a rozdielu. V úvode je trocha teórie a následne niekoľko príkladov. Prezentáciu je vhodné použiť až pri opakovaní učiva – na precvičenie učiva, spestrenie hodiny a niečo aj pre šikovnejších žiakov.
Mgr. Františka Stehurová Hlásky Vo svojej práci som sa zamerala na učivo zo slovenského jazyka v 2. ročníku.Je to zamerané na opakovanie učiva. V práci mám rozdelenie hlások, doplnenie samohlások, spoluhlások a dvojhlások. Na spestrenie učiva som použila obrázky z knižnice a internetu.
Mgr. Františka Stehurová Vzťah učiteľ-žiak V práci som uviedla požiadavky na správny vzťah učiteľ-žiak,vzťah medzi učiteľom a žiakom, ako si udržať a vytvoriť dobré vzťahy so žiakmi, pozitívny vzťah, charakteristické vlastnosti postoja učiteľa k žiakom.
Mgr. Gabriela Baranová Požiadavky na správny vzťah učiteľa k žiakom Príspevok sa bližšie zaoberá požiadavkami na správny vzťah učiteľa ku žiakom, ktoré vychádzajú zo základných kompetencií učiteľa. Rozoberá hlavné črty učiteľovej osobnosti a hodnotí jeho osobné vlastnosti, ktoré vplývajú na jeho vzťah ku žiakom. Dokazuje, že keď je tento vzťah zdravý, priamo vplýva na úspech učiteľovej činnosti vo výchove a vzdelávaní. Poukazuje na aktívny prístup k budovaniu tohto vzťahu a poskytuje metódy na jeho zlepšovanie.
Bc. Gabriela Brečková Oblečenie V záverečnej práci sa zaoberám slovnou zásobou k téme Oblečenie.Úlohy sú zamerané na precvičenie slovnej zásoby a gramatických javov.Cieľom tejto práce je hravou formou upevniť lexiku a gramatiku v nemeckom jazyku.
Mgr. Gabriela Elexová Rozvoj komunikačných zručností zážitkovým vyučovaním Práca sa zaoberá analýzou komunikačného procesu vo vyučovaní slovenského jazyka, charakterizovaním prvkov v komunikačnom procese so žiakmi s mentálnym postihnutím a rozvojom komunikačných zručností týchto žiakov. Uvádza názorné príklady rozvoja komunikačných kompetencií prostredníctvom zážitkových metód so zameraním na rozvoj receptívnych a produktívnych komunikačných zručností.
Mgr Gabriela Gondová desatinné čísla - zlomky interaktívny test- premena desatinného čísla na zlomok na naopak. 6iak pracuje samostatne , príklady sú vyhodnocované, na záver zistí dosiahnutú úspešnosť a je ohodnotený.
Ing. Gabriela Gáborová Brainstorming Jednou z komunikačných zručností využívaných vo vyučovaní je brainstorming. Jeho podstatou je uvoľniť predstavivosť, fantáziu a obrazotvornosť žiakov, generovať nápady a vybrať najvhodnejšie riešenia. Prezentácia je zameraná na zásady brainstomingu, postup pri tvorbe nápadov, ich triedenie a výber najvhodnejších z nich.
Ing. Gabriela Gáborová Deľba práce Prezentácia Deľba práce je určená ako učebná pomôcka pre predmet podniková ekonomika. Chronologicky zachytáva etapy deľby práce v ich historickom vývoji s dôrazom na formy deľby práce existujúce v súčasných ekonomikách.
Mgr. Gabriela Haľková Vzťah učiteľ - žiak Činitele, zložky a typy vzťahu učiteľ-žiak. Osobnosť učiteľa. Typy na dobré vzťahy a najväčšie chyby.
PaedDr. Gabriela Kapko Mikulák Prírodné typy krajín na Zemi Prezentácia je zameraná na charakteristiku jednotlivých typov krajín našej Zeme, popisuje ich znaky, rastlinstvo, živočíšstvo a hospodárske využitie.
PaedDr. Gabriela Kapko Mikulák Verbálna a neverbálna komunikácia Prezentácia je zameraná na charakteristiku verbálnej a neverbálnej komunikácie, typy verbálnej a neverbálnej komunikácie, jej výhody a nevýhody
Mgr. Gabriela Kastelovičová Delenie prídavných mien v 6. ročníku ZŠ Opakovacia hodina zameraná na zopakovanie učiva o prídavných menách. Dôraz sa kladie na rozdiely vo vecnom význame jednotlivých druhov a na rozdiely v pravopise.
Mgr. Gabriela Kastelovičová Komunikačné využitie mediálnej výchovy na hodinách slovenského jazyka a literatúry Cieľom je naznačiť možnosti rozvinutia tzv. mediálnej gramotnosti, začlenenie mediálnej výchovy do predmetu slovenský jazyk, najmä jej ciele a obsah posúvajú tento predmet smerom ku komunik. poňatiu.
Mgr. Gabriela Kleinová Požiadavky na správny vzťah učiteľa k žiakom Prezentácia je zameraná na charakteristiku požiadaviek, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri vytváraní správneho vzťahu učiteľa k žiakom.
Mgr. Gabriela Leláková Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese s využitím IKT V prvej časti práce sa zaoberám problematikou komunikácie, charakteristikou jednotlivých pojmov ( verbálna, neverbálna komunikácia). Druhá časť popisuje vyučovaciu hodinu Čítania v 2. ročníku, ktorá je zameraná na rozvoj komunikácie s využitím IKT. Pri písaní práce som čerpala z knižných publikácii:Adamek,R. a i.:Moderná didaktická technika v práci učiteľa,Bencová,M. a i. : Využitie informačných a komunikačných technológií v predmetoch : 1. Stupňa základnej školy, Palenčárová,J.- Šebesta,K.:Aktívní naslouchání při vyučování
Mgr. Gabriela Leláková Využitie interaktívnej tabule na hodine prírodovedy na 1. stupni ZŠ V súčasnosti interaktívne tabule predstavujú najpoužívanejšiu informačno-komunikačnú technológiu v školskej praxi. V prvej časti svojej práce sa venujem všeobecným informáciam o interaktívnej tabuli. Druhá časť práce je zameraná na možnosti využitia interaktívnej tabule na hodine prírodovedy v druhom ročníku ZŠ. Pri písaní práce som čerpala z knižných publikácii: Rastislav Adamek a i. :Moderná didaktická technika v práci učiteľa, Miriam Bencová a i. : Využitie informačných a komunikačných technológii v predmetoch : 1. Stupňa základnej školy
RNDr. Gabriela Novotná Globálne a lokálne problémy životného prostredia Príprava na blok vyučovacích hodín s cieťom: vysvetliť súvislosti medzi globálnymi a lokálnymi problémami životného prostredia a vlastnú zodpovednosť k prostrediu, chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím
Gabriela Pravlíková Vtáky našich lesov Vo svojej prezentácii predstavujem vtáky žijúce v našich lesoch, v úvode zábavnou formou.Niektoré sú známe viac, iné menej. Zisťujeme, ktoré sú zákonom chránené, sťahovavé, dravé a ktoré sú charakteristické sfarbením svojho peria. Túto prezentáciu využijem pri práci s deťmi v prírodovedno-enviromentálnej oblasti výchovy.
Bc. Gabriela Rohaľová Komunikácia Prezentácia je zameraná na vymedzenie pojmu komunikácia, jej pravidlá, druhy komunikácie a jej ciele.
Mgr. Gabriela Smandrová Prečo je Zem guľatá? Cieľom prezentácie je žiakom priblížiť slnečnú sústavu - Slnko, planéty a ich mesiace.
Mgr. Gabriela Tancošová Aktuálne problémy v súčasnej škole v oblasti vzťahu učiteľ a žiak. V prezentácii sa zameriavam na aktuálne problémy žiaka v škole, ktoré vyplývajú z jeho správania. Charakterizujem pojmy, ako agresivita, poruchy správania, klíma triedy. V závere práce sú rozpracované poruchy správania žiaka, ako možný dôvod jeho problémov v škole. Prípadne píšem o školskej integrácii, ako jednou z možností, ako pomôcť riešiť jeho problémy.
Ing. Gabriela Tománková Aktuálne problémy v súčasnej škole - šikanovanie Eliminácia agresivity a šikanovania prostredníctvom prosociálnosti. Aktuálny prolém - šikanovanie, postoje školy k nemu a spôsob riešenia prostredníctvom prosociálnosti.
Mgr. Gabriela Čurková Neutrónové žiarenie charakteristika žiarenia,účinky neutrónového žiarenia, využitie a zneužitie neutrónového žiarenia
Mgr Gabriela Čurková Komunikácia v škole Komunikácia, sociálna a pedagogická komunikácia,rozhovor, aspekty a pravidlá komunikácie v triede
RNDr. Gabriela Novotná Osobnosť učiteľa Práca zahŕňa základné atribúty učiteľského povolania
Mgr. Hedviga Parasková Chémia-Horenie Práca pozostáva z charakteristiky chem. reakcii, oxidácia, zlučovanie a rozklad.
Mgr. Hedviga Parasková Šikana na školach V prezentácii sa venujem problematike šikany na školach. Definicia,príčiny, prejavy, charakteristika agresora a obete.
Hela Chomová Práca s drevom Cielom prezentácie je približiť žiakom úpravu a spracovanie dreva. Slúži ako pomôcka na hodinách odborného výcviku pri jednotlivých pracovných operáciach.
Mgr. Helena Katonová Koreňová zelenina Zmenou tradičnej školy na modernú sa venuje pozornosť využívaniu informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese. Interaktívne učebné pomôcky sú významným motivačným činiteľom na vyučovaní. Vedomosti a zručnosti z koreňovej zeleniny tvoria základ pre poznávanie významu vitamínov pre zdravie človeka.
Mgr. Helena Katonová Neverbálna komunikácia učiteľa so žiakmi Neverbálna komunikácia je súčasťou pedagogickej komunikácie. Uplatňuje sa vo vyučovacom procese v rôznych situáciách. Učiteľovi pomáha čítať výrazy na tvárach, v postojoch, gestách žiakov a primerane na ne reagovať, niektoré ignorovať, iné formovať. Prispieva k zdokonaľovaniu schopnosti komunikovať.
Mgr Helena Matušíková Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov Túto prezentáciu som zvolila preto, lebo v súčasnom výchovnom systéme je nedostatok pozornosti venovanej aspektom medziľudských a sociálnych vzťahov pri komunikácii. Je zameraná na cieľ komunikácie, a to tak z aspektu počúvajúceho ako aj z aspektu hovoriaceho. Aby komunikácia bola darom a zároveň prostredníctvom nej sa budoval hlboký, srdečný a prosociálny vzťah je komunikácia spojená s emóciami, lebo prezrádza naše postoje a názory. Táto časť je v prezentácii rozpracovaná pri neverbálnej komunikácii doplnená spôsobmi, ako neverbálnu komunikáciu zlepšiť.
Mgr Helena Matušíková Romantizmus Témou prezentácie Romantizmus tvorí generácia autorov patriacich medzi štúrovských básnikov a prozaikov. je to literárny smer, ktorý v tvorbe presadzuje slobodnú tvorivosť. Kladie do popredia ľudovú tvorbu a uplatňuje sa v ňom subjektívna stránka umelcovho vzťahu ku skutočnosti. V prezentácii sú uvedení autori tejto generácie: Ľ. Štúr, A. Sládkovič, J. Kráľ a J. Botto. Štúrovci využívali najstarší veršový systém pochádzajúci z ľudovej slovesnosti – sylabický veršový systém založený na rovnakom počte slabík vo verši.
Mgr. Helena Petríková Komunikácia Práca je zameraná na vysvetlenie pojmu komunikácia. Popisuje výber prostriedkov komunikácie, druhy komunikácie, asertívnu a efektívnu komunikáciu, mimojazykové a iné prostriedky komunikácie.
Mgr. Helena Vargová prezentácia - Vybrané slová, učebný materiál - Vybrané slová Obrázky vybraných slov, využívané na hodinách slovenského jazyka - zlepšenie vizuálnej predstavivosti. Snaha o lepšie zapamätanie si vybraných slov. Záverečná prezentácia - upevňovanie a zisťovanie nadobudnutých kompetencií.
Mgr. Helena Vargová Šikanovanie na školách Definícia šikanovania, príčiny vzniku, formy šikanovania, prečo sa treba šikanovaním zaoberať, náprava a riešenie problému.
Ing. Helena Čepanová Postavenie jednotlivca v skupine a konflikty vo vzťahoch medzi ľuďmi Cieľom prezentácie je poukázať na postavenie človeka v spoločnosti, jeho rolu, spoločenskú pozíciu, miesto v spoločnosti. Prezentácia poukazuje aj na vzťahy (formálne, neformálne) medzi ľuďmi na pracovisku. V druhej časti prezentácie poukazujem na konflikty a zdroje konfliktov, typické konfliktné situácie a možnosti riešenia daných konfliktov.
Ing. Helena Ďuricová Zobrazovanie a kótovanie na strojárskych výkresoch Predmetná prezentácia je zameraná na upevňovanie získaných vedomostí z tematického okruhu zobrazovanie a kótovanie na strojárskych výkresoch. Pozostáva z viacerých formátov otázok, ktoré sú koncipované ako doplňovanie výrazov, priraďovanie správnych možností či puzzle.
Mgr. Henrieta Gabriková Aktuálne problémy v súčasnej škole vo vzťahu učiteľ-žiak Práca je zameraná na zhodnotenia a charakteristiku vzťahu učiteľ-žiak v súčasnej škole, pomenúva konkrétne problémy a ponúka návod na riešenie istých situácií a konfliktov, a tiež pravidlá úspešného vytvárania dobrých vzťahov.
Mgr. Henrieta Gabriková Aktuálne problémy v súčasnej škole vo vzťahu žiak-učiteľ Práca je zameraná na zhodnotenie a charakteristiku vzťahu učiteľ-žiak v súčasnej škole, pomenúva konkrétne problémy a ponúka návod na riešenie istých situácií a konfliktov, a tiež pravidlá úspešného vytváranie dobrých vzťahov.
Mgr. Henrieta Gabriková Stredná Európa Práca je zameraná na konkrétnu opakovaciu hodinu z tematického celku Stredná Európa, z predmetu geografia. Použila som rôzne druhy úloh, doplňovacie, priraďovacie, určovacie, pozorovacie, poznávacie. Úlohy sú zadané zábavnou netradičnou formou.
Mgr. Henrieta Rudýová Sebareflexia učiteľa Prezentácia sebareflexia učiteľa je zameraná na ponímanie sebareflexie a na základné kategórie reflektívnych otázok. Zameraná je aj na hodnotenie kvality učiteľovho pôsobenia na hodine a je v nej opísaná aj hodnotiaca škála.
Mgr. Henrieta Rudýová Zemetrasenia Prezentácia zemetrasenia je zameraná na všeobecnú charakteristiku zemetrasenia, čo môže zemetrasenie vyvolať, delenie zemetrasení podľa hĺbky. Obsahuje stručný opis seizmografu, najhoršie zemetrasenia vo svete a zemetrasenia na Slovensku.
PaedDr. Henrieta Smolková Agresivita žiakov - moderný problém školy Práca je venovaná modernému problému každej školy - agresivite žiakov. Čoraz častejšie sa v triedach stretávame s agresivitou a s ňou súvisiacim šikanovaním. V práci je definovaný pojem agresivita, príčiny a formy agresivity a samozrejme nechýbajú aj návody na to, ako zvládnuť agresivitu v triede, ale aj doma, keďže žiaci prichádzajú do školy z rodín a odtiaľto si prinášajú problémy...
Ing. Ingrid Alvarez Rozvoj komunikačných zručností v matematike využívaním skupinovej práce V mojej práci sa zaoberám významom komunikácie, typmi, formami, pedagogickou komunikáciou. Práca je zameraná na rozvoj komunikácie na vyučovaní matematiky využívaním skupinovej práce. Skupinové vyučovanie dáva väčší priestor na komunikáciu, výmenu skúseností, názorov, na hľadanie iných riešení. V práci je uvedený priebeh vyučovacej hodiny s témou Slovné úlohy z praxe na percentá.
Ing. Ingrid Alvarez Sčítanie a odčítanie desatinných čísel Práca obsahuje učebnú látku šiesteho ročníka. Pozostáva z motivácie, výkladu, precvičovania a zhrnutia učiva.. Od praxe sa postupne prechádza k základným pravidlám písomného sčítania a odčítania desatinných čísel. Prezentácia vytvára priestor na aktívnu prácu žiakov s interaktívnou tabuľou.
Mgr. Ingrid Bernátová Deň Zeme Prezentácia zameraná na zamyslenie sa pri príležitosti Dňa Zeme
Mgr. Ingrid Bernátová Pedagogická komunikácia ako základ interakcie učiteľ - žiak. Prezentácia poukazuje hlavne na typy pedagogickej interakcie, štýly vyučovania, typológiu spôsobu učiteľskej komunikácie ako aj na jeho postoje, očakávania a ich dôsledky na vzájomnú komunikáciu medzi učiteľom a žiakom. Ak je táto komunikácia optimálna a plnohodnotná, tak zabezpečuje priaznivú emocionálnu klímu pedagogického procesu, čím umožňuje formovať osobnosť žiakov správnym smerom.
Mgr. Ingrid Gregoríková Rozvoj komunikačných zručností v nemeckom jazyku V práci som sa venovala rozvoju komunikačnej zručnosti, ktorá patrí k 4 základným zručnostiam ovládania cudzieho jazyka.Pozornosť som zamerala na komunikačné ciele, rozvoj komunikačných zručností v nemeckom jazyku, úlohe učiteľa pri rozvoji tejto schopnosti a problematike učenia sa slovnej zásoby.
PaedDr. Ingrid Hvozdovičová Komunikácia v hudobnovýchovnom procese Kvalita vyučovacieho procesu vo veľkej miere závisí od spôsobu komunikácie medzi učiteľom a žiakom. Aj v hudobnovýchovnom procese existuje široká paleta foriem komunikácie, ktoré majú svoje špecifiká. Prezentácia poukazuje ako sa tieto formy v HV procese integrujú, a tak kladne pôsobia na kognitívny a emocionálny rozvoj jedinca.
Mgr. Ingrid Kršjaková KLÍMA TRIEDY Prezentácia sa zaoberá týmito témami: Klíma triedy a faktory podieľajúce sa na jej vytváraní. Učiteľ – jeho vplyv a význam na celkovú klímu triedy. Osobnosti žiakov, ktoré svojou jedinečnosťou a vlastnosťami vytvárajú klímu v danej triede. Interakcia učiteľ – žiak.
Mgr. Ingrid Lindemanová Neverbálna komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese Práca obsahuje súbor neverbálnych znakov, ktoré využíva učiteľ vo svojej každodennej práci. Každý učiteľ vo svojej praxi využíva ako jeden z prostriedkov okrem verbálneho prejavu, aj neverbálnu stránku. Dieťa vníma viacerými zmyslami, a práve gestikulácia a mimika napomáha často dieťaťu lepšie pochopiť výklad učiva.
Mgr. Ingrid Pokrivňáková Komunikácia v dramatickej výchove Dramatická výchova pomáha rozvíjať verbálnu a neverbálnu komunikáciu hravým spôsobom, rozvíja komunikačné zručnosti žiakov, motivuje ich k lepším výkonom.
Mgr. Ingrid Rácz Bratislava Prezentácia je zameraná na osvojenie základných poznatkov o hlavnom meste Slovenskej republiky. Cvičenia sú zamerané na spoznávanie Bratislavy prostredníctvom textu a orientácie na mape.
Mgr. Ingrid Rácz Osobnosť učiteľa v špeciálnej škole Prezentácia je zameraná na charakteristiku učiteľa v špeciálnej škole. Opisuje typy učiteľa a model rozvoja osobnosti učiteľa v troch oblastiach.
Mgr. Ingrid Čišovská AFRIKA- Vodstvo Táto práca priblíži žiakom základné poznatky z vodstva Afriky. Spoznajú najdôležitejšie africké rieky a jazerá / slovom i obrazom/. V závere dokážu vybrané rieky správne umiestniť do obrysovej mapy.
Mgr. Ingrid Čišovská NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA Neverbálna komunikácia je neoddeliteľnou súčasťou každej komunikácie. Táto prezentácia nás oboznámi so základnými zložkami tejto komunikácie a v závere sa dozvieme, čomu by sme sa pri komunikácii mali vyhnúť.
Mgr. Ingrid Dronzeková Vzťah učiteľa k žiakom V prezentácii sa zameriavam na charakteristiku osobnosti učiteľa, kvalitu učiteľovej osobnosti, na pedagogické schopnosti a pedagogické nadanie, na rôzne typológie osobnosti učiteľa a ich stručnú charakteristiku, na kvalitu vzťahu učiteľ a žiak a v závere uvádzam požiadavky na správny vzťah učiteľa k žiakom.
Mgr. Irena Bdžochová Hydroxyderiváty Hydroxyderiváty: Definícia. Rozdelenie na alkoholy a fenoly. Prehľad, vlastnosti, význam a použitie: metanol, etanol, glycerol, fenol.
Irma Gunárová Osvojenie písmen Cieľom práce je upevniť osvojenie písmen hravou formou v práci asistenta učiteľa so žiakmi s ľahkým mentálnym postihnutím a žiakmi ktorí vyžadujú individuálny prístup na vyučovaní.
Mgr. Ivan Bandurčin Asertívne techniky v komunikácii Cieľom bolo vytvoriť informatívnu prezentáciu o rôznych asertívnych technikách komunikácie a poukázať na spôsoby a metódy ich používania v škole
Mgr. Ivan Bandurčin Matematické operácie s prirodzenými číslami Cieľom je vytvoriť prezentáciu použiteľnú vo vzdelávacom procese priamo na vyučovaní matematiky vo 4. ročníku.
Mgr Ivan Faltin Európska únia Stručná charakteristika Európskej únie, jej vznik, história a symboly.
Bc. Ivan Gbúr Zahlbovanie otvorov Ukážka aplikácie IKT do predmetu Technológia. Ilustrácia vyučovacej hodiny na tému: Zahlbovanie otvorov, z tematického celku: Vŕtanie otvorov. Prezentácia je určená pre potreby žiakov odborných učilíšť v učebnom odbore strojárska výroba so zameraním na ručné spracúvanie kovov. Obsahom sú poznatky o zahlbovaní otvorov, používaných nástrojoch, ich správny výber ako aj hlavné časti nástroja. Súčasťou je aj oboznámenie s bezpečnou prácou pri zahlbovaní otvorov.
Ivan Šumjaic Sčítanie a odčítanie sumy v eurách Prezentácia je zameraná na sčítanie a odčítanie sumy v eurách. Je zameraná pre 4.ročník základnej školy
Mgr. Ivana Dobrovodská Činitele vzťahu žiaka k učiteľovi Práca sa zaoberá vekovými osobitosťami žiakov, vzťahom medzi učiteľom a žiakom, rodinou a jej vplyvom na výchovu žiaka
Mgr. Ivana Garčárová Agresivita a šikanovanie v škole Obsah prezentácie má 10 bodov. Vysvetľuje pojem šikanovanie, šikanovanie v škole, druhy šikanovania a motívy. Ďalej sa v nej uvádzajú typy iniciátorov a typy obetí šikanovania. V závere sú uvedené odporúčania pri odhaľovaní násilia.
Mgr. Ivana Garčárová Prečo je dôležité, čo jeme. Tráviaca sústava. Prezentácia je zameraná na základné informácie týkajúce sa zdravej výživy a tráviacej sústavy človeka. Informácie sú doplnené obrázkami potravinovej pyramídy a tráviaceho traktu človeka. V jednotlivých častiach prezentácie sú odkazy na webové stránky a interaktívne cvičenia zamerané na danú tému. V záverečnej časti je interaktívna krížovka vytvorená v HOT POTATOES – J. CROSS.
Mgr. Ivana Garčárová Šikanovanie v školskom prostredí Obsah prezentácie je rozdelený do šiestich bodov. Vysvetľuje pojem šikanovanie, v akých rolách sa môže žiak ocitnúť, keď je účastníkom šikanovania a objasňuje pojmy agresor a obeť. Ďalej uvádza, aké opatrenia môže škola použiť voči agresorom. V záverečnej časti prezentácie sú uvedené webové stránky zaoberajúce sa touto problematikou.
Bc. Ivana Hillayová Dopravná výchova Interaktívna tabuľa je výbornou pomôckou, ktorú môžeme využiť aj vo výchove mimo vyučovania. Moja prezentácia je zameraná na rozumovú výchovu a to konkrétne dopravná výchova, ktorá vo vyučovacom procese chýba. Je rozdelená na účastníkov dopravnej premávky – chodcov a cyklistov s ukážkami dopravných značiek.
Mgr. Ivana Karasová Komunikácia žiakov v triede Prezentácia má dve časti. V prvej časti sú spracované teoretické východiská o komunikácii (charakteristika, druhy, príčiny nesprávnej komunikácie žiakov , zásady správnej komunikácie). V druhej časti je krátky test pre žiakov na overenie teoretických poznatkov. Prezentácia je aj obrazne spracovaná.
Mgr. Ivana Karasová Modálne slovesá v nemčine Moja prezentácia je rozdelená na dve časti. V prvej časti som sa zamerala na teoretické poznatky o modálnych slovesách – vysvetlenie nového učiva. Druhá časť je zameraná na overenie vedomosti z nového učiva – slovosled a vyčasované tvary modálnych slovies vo vetách. Pripravila som žiakom cvičenia na precvičenie nového učiva. Okrem toho som urobila hypertextové prepojenia na internet, kde si tiež môžu vyskúšať získané poznatky.
Mgr. Ivana Knapíková Poziadavky_na_spravny_vztah_ucitela_k_ziakom V práci sa zaoberám vzťahom medzi učiteľom a žiakom, zložkami tohto vzťahu a podmienkami utvorenia správneho vzťahu učiteľa k žiakom.
Mgr. Ivana Knapíková stvorec_obdlznik Prezentácia je zameraná na riešenie úloh na výpočet obvodu, obsahu štvorca a obdĺžnika.
Mgr. Ivana Petrušová Zložky vo vzťahu učiteľ a žiak Vo svojej práci sa venujem téme s názvom: Zložky vo vzťahu učiteľ a žiak. Konkrétnejšie sa venujem učiteľovej osobnosti vo vzájomnej interakcii učiteľ- žiak, a zároveň rozvíjam aj osobnosť žiaka. Tento vzájomný vplyv súvisí aj s pedagogickými situáciami, ktorými sa venujem v závere tejto práce. Vzťah učiteľa a žiaka má rôzne podoby, okrem edukačnej činnosi má učiteľ vo svojej funkcii aj ďalšie úlohy a obsahom mojej práce je aj ich popis.
RNDr. Iveta Brdiarová Komunikácia medzi učiteľom a žiakom Prvky komunikácie, ktoré sú používané vo vyučovacom procese medzi učiteľom a žiakom na strednej škole.
RNDr. Iveta Brdiarová Využitie interaktívnej tabule vo vyučovaní chémie na strednej škole Využitie interaktívnej tabule vo vyučovaní chémie na strednej škole v rámci témy atóm a jeho štruktúra.
Mgr. Iveta Cenknerová Mapa a jej vznik Cieľom bolo vytvoriť informatívnu prezentáciu o mape, jej vzniku, rozdelení máp, svetových stranách, mierke s využitím asertívnej techniky komunikácie a metód ich používania v škole.
Mgr. Iveta Cenknerová Pedagogická komunikácia Vytvorená práca poskytuje ucelený pohľad na pedagogickú komunikáciu ako špecifickú formu sociálnej komunikácie. Predstavuje cieľ, funkciu a druhy komunikácie v školskom prostredí.
PaedDr. Iveta Diňová Alkoholizmus V prezentačnej práci sa venujem alkoholizmu ako primárnemu problému v rodinách zo sociálne znevýhodneného prostredia, rozoberám príčiny, druhy a následky.
PaedDr. Iveta Diňová Ľudová pieseň V prezentácii sa venujem ľudovej piesni ako súčasti učiva literárnej výchovy v 5. ročníku, prepojeniu slovenčiny a hudobnej výchovy, druhom ľudových piesní.
PaedDr. Iveta Dubecká Aktuálne problémy v súčasnej škole. Agresivita v škole V prezentácii sa zaoberám témou, ktorá je v súčasnej dobe veľmi aktuálna a diskutovaná. Agresívne správanie žiakov na školách je nový fenomén, ktorý je potrebné riešiť v našej spoločnosti za pomoci odborníkov z rôznych spoločensko – vedných oblastí. V práci definujem pojem agresivita, typy agresivít, agresívne konanie a správanie. V závere uvádzam modelový rozhovor učiteľa s rodičom agresívneho žiaka , ako aj inštitúcie, na ktoré sa môžeme obrátiť v prípade potreby.
Mgr. Iveta Dutková Pravidlá komunikácie učiteľ - žiaci Cieľom práce je poukázať na to, že úspešná komunikácia medzi učiteľom a žiakom resp. žiakmi, vedie ku skvalitneniu edukačného procesu. K dosiahnutiu tohto skvalitnenia je potrebné , aby boli dodržiavané komunikačné pravidlá účastníkov komunikácie v edukačnom procese. Dôraz sa kladie na to, aby boli jasne formulované pravidlá pedagogickej komunikácie, a aby postupne v edukačnom procese dochádzalo k zmene autokratických komunikačných pravidiel na liberálne.
Ing. Iveta Dutková Stavba ľudského tela Práca sa zameriava na prípravu vyučovacej hodiny prírodopisu 8.ročníka v špeciálnej triede s použitím prezentácie na interaktívnej tabuli. V motivačnej časti žiaci charakterizujú časti ľudského tela. Hlavná časť vyučovacej hodiny je zameraná na stavbu ľudského tela postupne od jej najmenšej časti – bunky, až po telové sústavy, ktoré tvoria telo. Práca je doplnená zaujímavými číslami o ľudskom tele, čím sa vyučovacia hodina spestrí, čo vedia títo žiaci oceniť.
Mgr. Iveta Eliašová Osobnosť učiteľa Osobnosť učiteľa je sa utvára už počas štúdia na vysokej škole a postupne sa formuje, zdokonaľuje a pretvára v praktickej činnosti . V príspevku venujem pozornosť osobnosti učiteľa, základným požiadavkám na učiteľovu osobnosť, vzdelanostným a osobnostným vlastnostiam, vplyvu učiteľa na žiakov, procesu utvárania jeho osobnosti vychádzajúceho z teórie ,,šiestich S” , ktorá vedie k tomu, aby sa učiteľ zdokonaľoval vo svojej profesii, vzťahu medzi učiteľom a žiakom založenom na vzájomnom rešpekte.
Mgr. Iveta Eliašová Typy krajín na zemi V rámci interaktívnej vyučovacej hodiny si žiaci preopakujú všetky typy krajín, ich rozmiestnenie na Zemi a priradenie do podnebných pásem. Žiaci poznajú názvy rovnobežiek, ktoré ohraničujú jednotlivé podnebné pásma. Priraďujú živočíchy a rastliny k jednotlivým typom krajín. Vedia popísať daný typ krajiny vlastnými slovami. Pomocou odkazu na webovú stránku si môžu doplniť informácie o danej krajine.
Mgr. Iveta Fečíková Sčítanie a odčítanie trojciferných čísel Cieľom prezentácie je precvičenie sčítania a odčítania trojciferných čísel s možnosťou výberu odpovede z množiny viacerých výsledkov. Ak je výsledok správny, žiak môže pokračovať v precvičovaní, ak nie, musí sa dopracovať k správnemu riešeniu (výsledku). Na konci prezentácie je vyhodnotená úspešnosť žiaka.
Mgr. Iveta Fečíková Využitie internetu ako komunikačného nástroja Cieľom prezentácie je prostredníctvom teoretického definovania internetu, jeho súčastí, princípov a pravidiel poukázanie na široké možnosti využitia tohto moderného spôsobu komunikácie pri vyučovacom procese.
Mgr. Iveta Furimská Exkurzia v Moskve V tejto práci sa žiaci oboznámia s pamiatkami hlavného mesta Ruska – Moskvy a spoznajú možnosti využitia voľného času svojich ruských rovesníkov.
Mgr. Iveta Furimská Komunikačné zručnosti pri výučbe cudzích jazykov V tejto práci uvádzam vhodné využitie všetkých komunikačných zručností – počúvanie, čítanie, hovorenie, písmo, ktoré sú veľmi dôležité pri výučbe cudzieho jazyky u žiakov základných škôl.
Ing. Iveta Gičová Personálne písomnosti – motivačný list Táto prezentácia je určená pre študentov tretieho ročníka študijného odboru obchodná akadémia. V prezentácii je uvedená teoretická – všeobecná časť personálnej písomnosti – motivačný list a štyri ukážky motivačného listu na rôzne pracovné pozície. Žiaci sa naučia, čo všetko je treba uviesť v motivačnom liste pri prijatí do pracovného pomeru.
Mgr. Iveta Hankovská Temperamentové typy Práca predstavuje najznámejšie temperamentové typológie, ktoré charakterizujú osobnostné vlastnosti ľudí.
Mgr. Iveta Hankovská Činitele vzťahu žiaka k učiteľovi Práca obsahuje viacero činiteľov, ktoré podmieňujú vzťah žiaka k učiteľovi, jeho kvalitu. Najviac je v práci rozpracovaná osobnosť učiteľa a psychická klíma, ako najdôležitejšie činitele interakcie medzi žiakom a učiteľom.
Mgr. Iveta Hennelová Komunikácia učiteľ -žiak Práca sa dotýka tém: komunikácia – pojem, charakteristika komunikácie učiteľ – žiaci, pravidlá komunikácie učiteľ – žiaci, interakčný štýl učiteľa, verbálna komunikácia, emocionálna stránka komunikácie, neverbálna komunikácia, písomná komunikácia
Mgr. Iveta Hennelová Náš les – vlastiveda 4. ročník Príprava hodiny vlastivedy pre 4. ročník ŠZŠ pomocou programu Active Inspire. Pozostáva z časti – výklad učiva (Lesné spoločenstvo – druhy lesov, lesné zvieratá, rastliny) , úloh pre žiaka (tajnička, identifikácia zvierat podľa zvukov, poschodia lesa, didaktické hry – labyrint, videa – Bambi, písanie a maľovanie) a metodických pokynov.
Ing. Iveta Hliváková Geologické dejiny Zeme Prezentácia sa zameriava na verbálnu komunikáciu, jej hlavné zložky. Zaoberá sa spôsobmi pedagogickej komunikácie medzi učiteľom a žiakmi.
Ing. Iveta Kvapilová Komunikačné zručnosti vo vyučovacom procese V prezentácii sa venujem definícii komunikácie, formám komunikácie,druhom komunikácie, komunikačnému procesu, rozvoju komunikačných zručností, netradičným interaktívnym metódam.
Mgr. Iveta Ligenzová Dialogická komunikácia na 1.stupni ZŠ Cieľom práce je ukázať, ako v podmienkach vyučovania SJa L na 1.stupni ZŠ možno komunikatívnymi cvičeniami rozvíjať u žiakov zručnosť viesť dialóg.
Mgr. Iveta Onderčaninová Klíma školskej triedy V prezentácii je vymedzený pojem sociálnej klímy triedy a faktory, ktoré ovplyvňujú klímu triedy. Súčasťou prezentácie sú možnosti ovplyvňovania klímy v triede a navodenia pozitívnej klímy triedy.
Mgr. Iveta Palaščáková Hra ako metóda rozvoja komunikačných zručností detí V tejto práci som charakterizovala narušenú komunikačnú schopnosť detí, narušený vývin reči a poruchy reči. Zaoberala som sa základnými činnosťami dieťaťa ako sú hra, učenie a práca., kde na rozvoj komunikačných zručností detí využívame rôzne druhy hier - individuálne ale aj kolektívne. Vhodné sú aj tvorivé hry, pohybové hry so slovným sprievodom, hry dramatické a didaktické. Dôležité postavenie majú hry s rečou zostavené špeciálne na precvičovanie výslovnosti jednotlivých hlások. Hra ako hlavná edukačná aktivita detí spolu s osobnou invenciou pedagóga je zárukou, že aplikácia hry v edukačnom procese bude mať želaný úspech.
Mgr. Iveta Pavlíčková Rozlišovacie znamienka Moja práca je zo slovenského jazyka pre 2. ročník ZŠ. Zamerala som sa na oboznámenie a precvičovanie rozlišovacích znamienok: dĺžeň, mäkčeň, dve bodky a vokáň.
Mgr. Iveta Pavlíčková Zložky vo vzťahu učiteľ a žiak Zamerala som sa na osobnosť učiteľa, jeho vyučovacie štýly, klímu v triede a ďalšie činitele ovplyvňujúce vzťah učiteľa a žiaka.
Mgr Iveta Semanová Prejavy agresivity v komunikácii u detí s ADHD Deti s ADHD majú problémy v komunikácii. Často dochádza k nedorozumeniu a následne k zbytočným konfliktom. Cieľom mojej práce je poukázať na dôležité postavenie pedagóga v takýchto situáciách.
Mgr. Iveta Sokáčová HRA - významný edukačný prostriedok rozvoja osobnosti dieťaťa predškolského veku Prezentácia je zameraná na využitie interaktívnej tabule na hodine odborného predmetu pedagogika k lepšiemu pochopeniu nového učiva v prepojení na internetové odkazy s využitím možnosti,ktoré poskytuje Power Point.
Mgr. Iveta Sokáčová Rozvoj komunikačných zručnosti prostredníctvom aktivizujúcich metód na hodine pedagogiky Prezentácia je zameraná na dôležitosť komunikácie na hodinách pedagogiky ako jedného z odborných predmetov odboru. Prostredníctvom aktivizujúcich metód sa teória pedagogiky stáva prijateľnejšou a pochopiteľnejšou. V prezentácii sa zameriavame na metódy z procesuálnech hľadiska a ich uplatnenie v edukačnom procese v materskej škole.
RNDr., Mgr. Iveta Vargová Aktuálne komunikačné potreby žiaka Práca je venovaná komunikačnému procesu v škole. Obsahuje odporúčania pre učiteľa, ktoré vedú k podporovaniu aktívnej účasti žiaka v komunikačnom procese, základné črty komunikačných štýlov počas vyučovacieho procesu a princípy a zásady efektívne komunikácie v škole.
RNDr., Mgr. Iveta Vargová Pytagorova veta Prezentácia je zameraná na pravouhlé trojuholníky a pytogorovu vetu. Žiaci si hravým spôsobom osvoja pytagorovu vetu. Prezentácia obsahuje úlohy na upevnenie učiva.
Ing Iveta Vargová Základy stavieb Funkcia základov, druhy a charakteristika základov, test a úlohy na precvičenie témy.
Mgr. Iveta ČURILLOVÁ Ranné stretnutie a jeho pedagogické funkcie. Prezentácia obsahuje charakteristiku ranného stretnutia, činnosti a komunikačné pravidlá v triede. Je doplnená aktivitami so žiakmi.
Mgr. Iveta Čechová Zem,slnko a hviezdy vo vesmíre Striedanie dňa a noci,ročných období. Fázy mesiaca, slnko, planéty. Prenikanie do vesmíru.
Mgr. Iveta Čižmárová Komunikácia - verbálna, neverbálna, základné princípy efektívnej komunikácie, poruchy komunikácie Priblíženie témy komunikácia prostredníctvom praktických cvičení a úloh. Oboznámenie sa s pojmami verbálna a neverbálna komunikácia. Vysvetlenie pojmov – komunikácia, komunikačný kanál, komunikačná situácia. Stanovenie základných princípov efektívnej komunikácie na základe analýzy realizovaných komunikačných cvičení. Využitie poznatkov z oblasti emocionálnej inteligencie, empatie, asertivity.
Mgr. Iveta Čižmárová Štýlové rozvrstvenie slovnej zásoby Oboznámenie sa so základnými pojmami – slovná zásoba, systém slovnej zásoby, spôsob rozvrstvenia z rôznych hľadísk. Podrobnejšie priblíženie štýlového rozvrstvenia slovnej zásoby s dôrazom na využitie internetovej tabule a internetu.
Ing. Iveta Hliváková Komunikácia vo vyučovacom procese Témou prezentácie je spracovanie obdobia geologických dejín Zeme a oboznámenie sa s ich rozdelením.
Mgr. Iveta Čechová Vplyv dramatickej výchovy na rozvoj komunikačných zručností u žiakov 1. stupňa Rozvíjať komunikačné zručnosti u žiakov 1. stupňa na vyučovacích hodinách formou dramatickej výchovy
Mgr. Ivica Králiková Verbálna a neverbálna komunikácia Vo svojej práci poukazujem na dôležitosť vzájomnej komunikácie medzi ľuďmi. Zvyšovanie úrovnre komunikačných schopností.
Mgr. Ivica Králiková Verbálna a neverbálna komunikácia Svojou prezentáciou chcem priblížiť žiakom 1. ročníka základné prírodné javy, prírodu jej krásy a zmeny v priebehu kalendárneho roka.
Mgr. Ivica Králiková Štyri ročné obdobia Svojou prezentáciou chcem priblížiť žiakom 1. ročníka základné prírodné javy, prírodu jej krásy a zmeny v priebehu kalendárneho roka.
Ing. Ivona Blahovcová Stratégia komunikácie medzi učiteľom a problémovým žiakom Prezentácia je zameraná na problémového žiaka a ukazuje spôsob a stratégiu práce učiteľa s problémovým žiakom. Úspešne spolupracovať s problémovým žiakom znamená mať pozitívny prístup, pravidlá, úspešnú stratégiu. Dôležité je vedieť zvládať konfliktné situáície.
Ing. Ivona Blahovcová Využívanie interaktívnej tabule v predmete fyzika v 6.ročníku Cieľom prezentácie je ukázať využívanie ineraktívnej tabule vo vyučovacom procese v predmete fyzika. Prezentácia je zameraná na motiváciu, výklad, upevňovanie a opakovanie učiva 6.ročníka v tématickom celku Fyzikálne veličiny
Ing. Ivona Drenčáková Aktuálne problémy v súčasnej škole v oblasti vzťahu učiteľ a žiak - agresivita. V mojej práci som sa venovala problematike agresivity žiakov. Zaoberala som sa podstatou pojmu agresivita, jej príčinami a formami, prejavmi agresie žiakov, riešením agresivity na škole i v rodine.
Ing. Ivona Drenčáková Daňová sústava Prezentácia je zameraná na učivo 2. ročníka obchodnej akadémie predmetu podniková ekonomika. Cieľom prezentácie je vysvetliť podstatu a význam daňovej sústavy SR. Práca je doplnená o praktické cvičenia na upevnenie vedomostí z danej problematiky.
Mgr. JANA GUĽOVÁ Komunikácia ako prostriedok zlepšovania vzťahov medzi žiakmi Práca je zameraná na druh sociálnej komunikácie - pedagogickú komunikáciu. Zároveň špecifikuje negatívne vplyvy na komunikáciu medzi žiakmi. Obsahuje závery a odporúčania do praxe.
Jana Bednárová Naivné Radošinské divadlo Moja prezentácia obsahuje históriu a prierez Radošinského naivného divadla, ktoré patrí k najúspešnejším divadlám na Slovensku. Je spracovaná v programe Adobe After Effects ako filmová prezentácia vhodná na interaktívnu tabuľu.
Mgr. Jana Bucová Pedagogická komunikácia ako profesionálna komunikácia učiteľa so žiakom Témou mojej práce je „Pedagogická komunikácia ako profesionálna komunikácia učiteľa so žiakom.“ V úvode mojej prezentácie charakterizujem pojem komunikácie. Zamerala som sa na pedagogickú komunikáciu, jej funkcie, aspekty, pravidlá, uvádzam faktory ovplyvňujúce obsah a spôsoby komunikácie a ako učiť deti správne komunikovať.
Mgr. Jana Cihanská Agresivita a jej prevencia v školskom prostredí Práca pojednáva problematiku agresivity v školskom prostredí . Obsahuje definíciu pojmu agresivita, jej podoby, druhy, smery v školskom prostredí, typy agresorov. Taktiež práca poukazuje na možnosti prevencie zo strany školy a samotného učiteľa proti agresívnemu správaniu sa žiakov a ponúka typ ako prostredníctvom interakčných hier a cvičení sa dá eliminovať agresívne správanie u žiakov.
PaedDr. Jana Daňková Osobnosť učiteľa Učiteľove vlastnosti, vedomosti, jeho tvorivosť a schopnosť kladne pôsobiť pri výchove a vzdelávaní.
PaedDr. Jana Daňková Slovensko plné záhad Využitie interaktívnej tabule v predmete vlastiveda na prezentáciu učiva Minerálne a termálne vody Slovenska. Orientácia na mape a čítanie z mapy.
Ing. Jana Drábová Vzťah učiteľ a žiak Cieľom práce je prezentovať vzťahy medzi učiteľom a žiakom, ktoré sú nesmierne dôležité a pomáhajú naplniť výchovné a vzdelávacie ciele v škole. Poukázať na to, ako udržiavať dobré vzťahy a vytváranie optimálnej triednej klímy.
Mgr. Jana Dubivská Požiadavky na správny vzťah učiteľa k žiakom Práca sa zaoberá faktormi ovplyvňujúcimi dobrý vzťah medzi učiteľom a žiakmi. Poukazuje na dôležitosť dobrých vzťahov medzi učiteľom a žiakmi v súvislosti s osobnostným formovaním žiaka, rozvojom jeho komunikačných zručností a ochoty spolupracovať s učiteľom.
Mgr. Jana Dudrová Snehulienka a sedem trpaslíkov Prezentácia je určená pre žiakov 1. ročníka ZŠ, kde si môžu hravou formou upevniť a precvičiť číselný rad, porovnávanie čísel, sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20.
Jana Dundová Matematika v lese Opakovanie sčítanie, odčítanie a porovnávanie čísel v číselnom rade od 0 do 10 prostredníctvom slovných úloh.
Jana Grašková Ovocie a zelenina Práca je zameraná na prírodovedno-enviromentálnu zložku výchovy vo výchovno-vzdelávacom procese v ŠKD. Jej cieľom je zábavnou formou dozvedieť sa viac o ovocí a zelenine, jej druhoch, názvoch, delení, uskladnení, pestovaní a o jej význame pre život človeka.
Mgr. Jana Gurková Rovinné útvary (opakovanie učiva) Prezentácia je zameraná na zopakovanie učiva 6. až 8. ročníka. Práca pozostáva z dvoch častí. Cieľom práce je prehĺbenie teoretických vedomostí o základných rovinných útvaroch a precvičenie riešenia jednoduchých slovných úloh zameraných na obvod a obsah rovinných útvarov.
Mgr. Jana Guľová Komunikácia ako prostriedok zlepšovania vzťahov medzi žiakmi V práci sa zaoberám vzťahom detí ku komunikačným prostriedkom, ich spôsobom vyjadrovania pomocou nepriamej komunikácie, používaním mobilov, internetu a masmédií v nepriamej komunikácii. zaroveň sledujem vplyv nepriamej komunikácie na vzťahy medzi žiakmi.
Mgr. Jana Holpová PRAVIDLÁ KOMUNIKÁCIE V TRIEDE Pravidlá komunikácie v triede sú súčasťou každej komunikácie, aj v tej našej triede. Táto prezentácia nás oboznámi so základnými pojmami: čo je komunikácia, druhy komunikácie, jej zásady ako aj recept na predchádzanie konfliktov.
Mgr. Jana Holpová UHLY V BEŽNOM ŽIVOTE Táto práca je zameraná na využitie matematiky v praxi, konkrétna poukazuje kde všade v bežnom živote sa stretávame s uhlami. Prezentácia obsahuje zároveň úlohy s možnosťou výberu správnej odpovede.
PhDr. Jana Javorová Opakovanie slovies Práca je súborom úloh pre žiakov 6, - 7. ročníka základných škôl zo slovenského jazyka. Úlohy boli zamerané na rozdelenie slovies (činnostné, stavové), zvratnosť slovies, použitie slovies vo vetách a gramatické kategórie slovies. Práca je príspevkom k zvyšovaniu motivácie žiakov uvedených ročníkov.
PhDr. Jana Javorová Osobnosť učiteľa a žiaka Práca je príspevkom k budovaniu vzťahu učiteľ - žiak. Je v nej zakotvená snaha o zlepšenie pochopenia osobnosti žiaka. Práca poukazuje na dôležitý moment v pedagogickom procese, teda že učiteľ nielen učí, ale aj vychováva.
PaedDr. Jana Kallová Podstatné mená Cieľom prezentácie je netradičnou formou zopakovať učivo o podstatných menách, pri ktorom si žiaci upevnia učivo o podstatných menách v prepojení s IKT. V súčasnej dobe sú takéto formy pre žiakov veľmi atraktívne pretože súčasne s učivom SJL, si zdokonalia svoje manuálne zručnosti pri práci s interaktívnou tabuľou.
PaedDr. Jana Kallová Verbálna a neverbálna komunikácia Moja práca je zameraná na dva základné typy komunikácie – verbálnu a neverbálnu. Osvojenie si pojmov komunikácie – verbálna a neverbálna. Uvedomenie si dôležitosti komunikácie a Správne používanie jazykových i mimojazykových prostriedkov. V závere sa uvádzajú metódy a postupy, ktoré sa používajú pri rozvíjaní komunikačných zručností..
Ing. Jana Kiszelová Materiálové hospodárstvo podniku Prezentácia je zameraná na učivo tematického celku Materiálové hospodárstvo podniku v predmete podniková ekonomika v 3. ročníku. Práca obsahuje interaktívne úlohy týkajúce sa charakteristiky zásob, členenia zásob, zásobovacích činností, druhov skladov, metód FIFO a VAP a pod.
Ing. Jana Kičová Poistky prezentácia obsahuje výkladovú časť a časť na upevnenie vedomostí z danej témy, obsahuje úlohy pri ktorých žiaci píšu a dopĺňajú chýbajúce názvy a fakty
PaedDr. Jana Kočanová Asertívne správanie Cieľom prezentácie je naučiť žiakov, ale aj pedagógov v kolektíve asertívnemu správaniu. Cieľová skupina sa prostredníctvom prezentácie naučí, že asertivita je otvorené vyjadrovanie citov, názorov a očakávaní, uplatňovanie nárokov a práv pri súčasnom rešpektovaní citov, názorov, zámerov a práv druhých. Respondenti cez prezentáciu pochopia, že asertívny človek si zachováva svoju identitu (je sám sebou), ale nenarúša identitu druhých, vie sa brániť pred manipuláciou, povedať nie. Žiaci, resp. učitelia vedia porovnať asertívne správanie a agresívne a pasívne správanie, ktoré sú jeho opakom. Pochopením prezentácie je to, že sa respondenti zamyslia nad svojím správaním, uvedomia si svoje chyby v prípadnom nevhodnom správaní a spoločne hľadajú riešenie. Tento problém je riešený spoločne v otvorenej diskusii.
PaedDr. Jana Kočanová Ročné obdobia Prezentácia „Ročné obdobia“ je vhodnou učebnou pomôckou využiteľnou vo viacerých predmetoch na 1. stupni základnej školy (prírodoveda, vlastiveda, komunikácia, ...). Zobrazuje cyklus ročných období v priebehu 12 mesiacov. Žiaci si prostredníctvom nej osvoja orientáciu v čase, naučia sa k jednotlivým ročným obdobiam priraďovať rôzne činnosti súvisiace s daným ročným obdobmí. Cieľom prezentácie je aj rozvíjať komunikáciu žiakov. V závere nechýba precvičenie a zhrnutie danej problematiky.
Jana Kroščenová Vyvodenie písmena Ć č Vyvodenie písmena Ć č. Priraďovanie správnych odpovedí. Vlastnosti mačky domácej
Ing. Jana Lazoriková Stres a jeho zvládanie Práca je venovaná problematike stresu a jeho zvládania. Popisuje kategórie stresorov, ktoré spúšťajú stres. V práci sú popísané štádiá priebehu stresovej reakcie, ako aj účinky stresu na človeka. V závere práce sú prístupy zvládania stresu a odporúčané techniky.
Mgr. Jana Matušíková Pedagogická komunikácia Prezentácia je zameraná na vymedzenie stručných pojmov komunikácie, osobnosť a vzťahy učiteľ- žiak, žiak- učiteľ a zložky komunikácie, vzťahovú rovinu a pravidiel komunikácie.
Mgr. Jana Michalková Aktuálne problémy triedneho kolektívu Každý triedny kolektív je individuálny, má svoje špecifiká , ktoré závisia od viacerých činiteľov. Tieto problémy sa javia inak žiakom- členom triedneho kolektívu a inak pedagógom.Práca je zameraná na delenie problémov z pohľadu pedagóga a pohľadu žiaka.
Mgr. Jana Michalková Sociálnopatologické javy Tému svojej záverečnej práce som si vybrala z dôvodu rozšírenosti sociálnopatologických javov v školskom prostredí a zároveň aj preto, nakoľko vyučujem predmety ako je sociálna pedagogika, sociológia či metódy sociálnej práce. Výskyt takých fenoménov v škole , akým je šikanovanie, fajčenie či alkoholizmus sa v posledných rokoch stáva realitou i napriek opatreniam, ktoré škola používa na ich eliminovanie. Na existencii uvedených skutočností sa podieľajú spoločenské aj osobnostné faktory. V záverečnej práci som bližšie rozobrala najmä tému šikanovania.
Mgr. Jana Michalková Výpočet obvodu a strán rovnoramenného trojuhplníka V rámci interaktívnej vyučovacej hodiny sa žiaci žiaci oboznámia s tromi typmi úloh na výpočet obvodu a strán rovnoramenného trojuholníka. Zopakujú si premenu jednotiek dĺžky a aj to, kde v praxi sa môžu s rovnoramenným trojuholníkom stretnúť. V rámci interaktívnej vyučovacej hodiny sa žiaci oboznámia s tromi typmi úloh na výpočet obvodu a strán rovnoramenného trojuholníka. Zopakujú si premenu jednotiek dĺžky a aj to, kde v praxi sa môžu s rovnoramenným trojuholníkom stretnúť.
PaedDr. Jana Miklušová Pytagorova veta Práca je zameraná na osvojenie Pytagorovej vety u žiakov 9.ročníka. Zaoberá sa históriou jej vzniku, definíciou aj jej dôkazom. Súčasťou práce sú úlohy na precvičovanie.
PaedDr. Jana Miklušová Verbálne komunikácia na základnej škole Práce je zameraná na vysvetlenie pojmov komunikácia a pedagogická komunikácia. Zaoberá sa verbálnou komunikáciou a jej druhmi. Podrobnejšie sa venuje monológu a dialógu v škole, ich výhodami i nevýhodami.
Mgr. Jana Mikolajová Osobnosť učiteľa a žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese Prezentácia obsahuje charakteristiku žiaka a učiteľa, druhy komunikácie medzi nimi, vplyv učiteľa na žiaka, funkcie, ktoré má učiteľ vo výchovno-vzdelávacom procese, vysvetľuje potrebu spolupráce učiteľa a rodiča.
Mgr. Jana Mikolajová Rozprávky Prezentácia obsahuje charakteristiku rozprávky ako literárneho žánru, delenie rozprávok podľa autora a obsahu, najznámejších slovenských a svetových rozprávkarov, ich portréty a ukážky ich diel, aplikačné úlohy týkajúce sa rozprávok a vedomostný test.
Mgr. Jana Motyková Zámená V záverečnej práci je spracovaná téma zo slovenského jazyka - zámená. Zámená sú pomerne náročnou témou pri výklade učiva, a preto je prezentácia obohatená grafmi, obrázkami, efektmi. Práca poskytuje ucelený pohľad na danú problematiku, ktorý je spracovaný zaujímavým a jednoduchým spôsobom.
Mgr. Jana Némethová Impresionizmus v hudbe Prezentácia je zameraná na charakteristiku obdobia impresionizmu v hudbe. Oboznámenie sa s významnými predstaviteľmi tohto obdobia a ich tvorbou. Zároveň obsahuje úlohy na spoluprácu so žiakmi.
Mgr. Jana Némethová Možnosti eliminácie stresu učiteľov Prezentácia je zameraná na stres v povolaní učiteľov a jeho zdroje. Poukazuje na príčiny stresu a možnosti ako ho prekonávať.
PaedDr. Jana Obroktová Rodí sa európska novoveká spoločnosť Práca je zameraná na spájanie pojmov s obrazmi týkajúcimi sa novovekého obdobia, dopĺňanie chýbajúcich pojmov v texte a identifikáciu historických osobností novoveku.
PaedDr. Jana Obroktová Verbálna komunikácia medzi učiteľom a žiakom Práca je zameraná na ústnu a písomnú formu komunikácie učiteľa so žiakom, problémy pri komunikácii, zásady správnej komunikácie a tipy ako zlepšiť komunikačnú úroveň žiakov.
Mgr. Jana Prextová Kyberšikanovanie V prezentácii som sa zamerala na stále viac sa šíriaci jav, ktorý sa nazýva kyberšikanovanie. Približujem v nej formy, následky, príznaky, ako aj ochranu pred kyberšikanovaním.
Mgr. Jana Ralidiaková Vybrané slová po p Práca je zameraná na opakovanie vybraných slov po p. Žiaci priraďujú vybrané slová k obrázkom, dopĺnajú vybrané slová do viet, hľadajú vybrané slová v osemsmerovke a prcujú na ďalšich zaujímavých úlohách.
Mgr. Jana Ralidiaková Žiakova osobnosť V práci rozoberám zložky žiakovej osobnosti. Ďalej sa venujem metódam na poznávanie osobnosti žiaka, tiež vplyvu hodnotenia a učiteľovej osobnosti. Záver práce obsahuje psychologické aspekty pri odstraňovaní neprospievania žiakov.
Mgr. Jana Regecová Interpersonálne vzťahy medzi učiteľom a žiakom Vymedzenie pojmu komunikácia a komunikačné činitele. Pozitívne a negatívne vlastnosti učiteľa, ktoré ovplyvňujú edukačný proces .
Mgr. Jana Regecová Upevňovanie vybraných slov po B Vymenovanie vybraných slov, fixácia za pomoci obrázkov. Cvičenia na upevňovanie nového učiva.
Ing. Jana Sentivanová Eurozóna a európska únia Eurozóna je územie v rámci Európskej únie tvorené štátmi, ktoré zaviedli euro. Za menovú politiku v eurozóne je zodpovedná Európska centrálna banka. Európska únia (EÚ) je medzinárodné spoločenstvo, ktoré od posledného rozšírenia v roku 2007 tvorí 27 členských štátov. Táto prezentácia slúži k výučbe predmetu podniková ekonomika na získanie základných vedomostí o EÚ a sú v nej použité obrázky a jednotlivé prepojenia.
Ing. Jana Sentivanová Učiteľ a žiaci v komunikácií Vzťah učiteľ - žiak , ich komunikovanie je základným prostriedkom a podmienkou realizácie výchovy a vzdelania prostredníctvom verbálnych a neverbálnych prejavov. Pedagogické komunikovanie sa riadi istými pravidlami, ktoré sú určené právomocou ich účastníkov. V tejto prezentácii som poukázala na základné druhy pravidiel komunikácie a na spôsoby ich zavedenia vo vyučovacom procese.
Mgr. Jana Sidorová Slnečná sústava Prezentácia je zameraná na základné informácie o slnečnej sústave (galaxia, Slnko, planéty). Je doplnená o interaktívne odkazy na videoukážky. Prezentácia obsahuje dve jednoduché cvičenia na overenie získaných vedomostí.
Mgr. Jana Sidorová Verbálna a neverbálna komunikácia vo vzťahu učiteľ-žiak Prezentácia je zameraná na charakteristiku verbálnej a neverbálnej komunikácie s dôrazom na vzťah učiteľa a žiaka. Analyzuje používanie jednotlivých prejavov komunikácie a poukazuje na možnosti jej zlepšenia.
Mgr. Jana Tholtová Komunikácia v rodine V tejto prezentácii žiaci rozvíjajú svoje komunikačné zručnosti tým, že komunikujú o tom ako rastieme, ako vzniká rodina, pomenúvajú členov rodiny, členov blízkej rodiny. Dôležité je, aby žiaci pochopili, ako sa o nich rodičia starajú, čo všetko pre nich robia, prečo je dôležité, aby im to ich deti v čo najväčšej miere oplácali a akým spôsobom. Žiaci si osvoja niektoré dôležité slová ako sú láska, dôvera, vzájomná pomoc, súdržnosť, slušnosť a spoločné chvíle detí s rodinou.
Mgr. Jana Tholtová Železo Pomocou tejto prezentácie žiaci by mali lepšie pochopiť vlastnosti, význam, využitie a samotnú výrobu železa. Táto prezentácia obsahuje obrázky, aby si žiaci vedeli predstaviť ako vyzerá vysoká pec, aké vstupné materiály potrebujeme, aby sme vedeli vyrobiť železo. Taktiež, aby žiaci poznali produkty vysokej pece a ich využitie.
ING Jana Tocíková Krvné zložky (pre 7.ročník) Moja prezentácia je zameraná na obehovú sústavu, ide o učivo pre žiakov 7.ročníka. Je zameraná na krv jej zložky, tranfúziu, krvné skupiny a význam darcovstva krvi. V poslednej časti je zhrnutie témy formou otázok aby si žiaci učivo osvojili.
ING Jana Tocíková Sebapoznávanie žiaka V prezentácií som som poukazala na schopnosti a vlastnosti žiaka zamerané na vonkajšie a vnútorné podmienka prostredia, na motiváčnu činnosť, rozvoj schopnosti, vedomosti, zručnosti, návyky a temperament žiaka ako aj ich využitie vo vyučovacom procese. Schopnosť žiaka ohodnotiť seba samého a vzťah k práci.
Mgr. Jana Trembová Stres a jeho zvládanie Prezentácia sa zaoberá stresom, jeho príznakmi a spôsobmi zvládania stresových situácií. Ozrejmuje stresové faktory, tzv. stresory a formy ich hodnotenia. Opisuje vonkajšie a vnútorné zdroje vzniku stresu, ako aj fázy a klasifikáciu stresu na pozitívne, negatívne a špecifické. V závere je ponúknutých sedem typov ako zvládnuť stres.
Mgr. Jana Vicianová Vyžiadanie informácie ako jedna z foriem využitia komunikačných zručností pre primárne vzdelávanie Úlohou prezentácie je rozvoj komunikačnej zručnosti rozprávanie (komunikácia , sloh) – fixácia poznatkov, ktoré žiak môže využiť v praxi (vyžiadanie informácie od známeho –neznámeho človeka, od dospelého – od spolužiaka). V prezentácii sa využíva náučný text, ktorý má slúžiť na bližšie oboznámenie sa s náučným textom veľmi málo využívaným na primárnom stupni ZŠ, ako aj rôzne metódy využívané vo vzdelávacom procese (zhlukovanie, tabuľka,...).
Mgr. Jana Vodarčíková Aktuálne problémy v súčasnej škole v oblasti vzťahu učiteľ a žiak V prezentácii sa venujem aktuálnym problémom v súčasnej škole vo vzťahu medzi učiteľom a žiakom. V práci vysvetľujem čo je to agresivita, nevšímavosť, egocentrizmus, poddajnosť, emočná labilita, úzkosť, neschopnosť začleniť sa do skupiny. Aké sú príčiny týchto problémov u žiakov, aké druhy existujú. Snažím sa nájsť vhodné riešenie na zvládnutie týchto problémov, poukázať na to ako usmerniť takýchto žiakov a ako sa správať z pohľadu učiteľa.
Mgr. Jana Vodarčíková Opakovanie na monitor pre 9. r ZŠ V prezentácii sa venujem príprave žiakov na monitor z matematiky ZŠ pre 9 ročník. Ide o opakovanie úloh s využitím interaktívnej tabule pri riešení matematických úloh. Nakoľko sa tu vyskytujú rôzne matematické úlohy, využívam znázornenie pomocou geometrických obrázkov plošných alebo trojrozmerných útvarov, ako aj rôznych algebraických zápisov, či znázornenie pomocou číselnej osi alebo vyfarbenia plochy.
Mgr. Jana Guľová Rozdelenie hlások v 2. ročníku ZŠ Opakovanie tematického celku o delení hlások v 2. roč. ZŠ. Prezentácia je zameraná na zopakovanie osvojených teoretických poznatkov. Cieľom je, aby žiaci vedeli na aké skupiny sa hlásky delia.
Jana Maruničová Zvieratá okolo nás V prezentácii ide o opakovanie a upevňovanie učiva. Deti v tejto práci si vypĺňajú tajničku, osemsmerovku a šípkami priraďujú čo k čomu patrí.
Mgr. Jana Motyková Komunikácia učiteľ - žiak Cieľom záverečnej práce je poukázať na nevyhnutnosť úspešnej vzájomnej komunikácie ako jedného z najdôležitejších atribútov zvládnutia vyučovaci jeho procesu. Najprv je v práci vysvetlený pojem komunikácia, jej formy a spôsoby uplatnenia. Následne sa venujeme problému komunikácie v školskom prostredí.
Mgr. Jana Prextová Clothes Túto prezentáciu som vytvorila ako pomôcku na vyučovanie anglického jazyka - téma oblečenie. Obsahom je prezentácia slovnej zásoby, upevnenie, použitie slovnej zásoby, rozhovor a zábavné aktivity.
PaedDr. Jana Čubirková Triedny učiteľ v kontexte so sociálnou percepciou Postoje žiakov k učiteľovi a výsledky pedagogického pôsobenia závisia predovšetkým na osobných vlastnostiach učiteľa, na jeho postojoch k žiakom a vzťahu k nim. Predkladaná práca sa zaoberá týmito vzťahmi s dôsledkom na pedagogickú komunikáciu. Predmetom záujmu je triedny učiteľ. Poukazujme na to, že uvedený vzťah je ľudský vzťah zodpovedajúci princípu úcty k človeku a požiadaviek na neho. Svoju pozornosť sme sústredili i na to, že učiteľ a triedny učiteľ je časťou kolektívu, žiaci ho napodobňujú, berú si z neho príklad.
LwvVAVJSGplnQSr Jane Jane hlkNmfOpSQZeV Ahoj Alice!Děle1š to moc hezky ! Jen tak de1l !Jak se dařed Mařence z Pernedkove9 chaloupky? Pakliže jed ještě krmedte mle9kem,věředm ,že už za Ve1mi běhe1 sama ?Bohunka a Profesorka nened v sazmenu vyznačena zeleně. Tušedm proč asi.Ale ani Larry z Tejmlova alias Boris je černě.Doufe1m,že je s nedm vše v poře1dku!? Pozdravy Medchalovi /farma Tejmlov /michalova.ivana@seznam.cz
PaedDr. Janette Fabianová Podmienky utvorenia správneho vzťahu učiteľa k žiakom - KOMUNIKAČNÉ VYUČOVANIE Prezentácia obsahuje ukážku podmienok utvorenia správneho vzťahu učiteľa k žiakom vhodnou prípravou komunikačného vyučovania, ktoré je základným prvkom rozvoja komunikačných zručností. Objasňuje pojmy komunikačné vyučovanie, komunikačná kompetencia a komunikačný model vyučovania a učenia E-U-R.
PaedDr. Janette Fabianová Ročné obdobia žiaci sa oboznamujú s ročnými obdobiami prostredníctvom interaktívnych úloh, pomenúvajú charakteristické znaky a črty ročných období.
Mgr. Janka BOBULOVÁ BÁJKA - multimediálna prezentácia s využitím interaktívnej tabule Cieľom prezentácie je rozšíriť,priblížiť a upevniť učivo preberané v 6.ročníku základnej školy. Prezentovaná pomôcka obsahuje citáty z vybraných bájok, mená významných bájkarov, mravné ponaučenia, cvičenia využívajúce preberané učivo. Využitie tejto formy v spojení s konkrétnym učivom zvyšuje stupeň záujmu žiaka o preberané učivo.
Mgr. Janka Dobošová Učiteľ a žiak vo vyučovacom procese Prezentácia je zameraná na utváranie správnej komunikácie medzi učiteľom a žiakom. Obsahuje základné pojmy, komunikačné pravidlá učiteľa a žiaka pri komunikácii v triede pri direktívnom vyučovaní, ale aj demokratické pravidlá a ich uplatnenie na vyučovaní,stanovenie a spôsoby zavedenia komunikačných pravidiel.
Mgr. Janka Dobošová Vetné členy Prezentácia je zameraná na tému - vetné členy. V teoretickej aj praktickej rovine sú tam spracované úlohy na vymedzenie pojmu a precvičovanie učiva, hlavne podmetu. Vyhľadávanie podmetov vo vetách, akým slovným druhom môže byť vyjadrený podmet, druhy podmetov. V závere sú úlohy na skúšku a doplňovačka s tajničkou.
Mgr. Janka Ferencová Komunikácia a didaktické hry vo vyučovacom predmete slovenský jazyk na 1. stupni základnej školy Prezentácia je zameraná na komunikáciu žiakov formou didaktických hier v predmete SJL na 1. stupni ZŠ. Práca obsahuje základnú charakteristiku komunikácie a jej význam, charakteristiku didaktickej hry a jej delenie, vymenované sú didaktické zásady, metódy a formy práce, ako aj cieľ a obsah vyučovania SJL. Prezentácia je obohatená o ukážky didaktických hier zo SJL na rozvoj komunikácie.
Mgr. Janka Ferencová Vyvodenie písmena C,c Prezentácia je zameraná na vyvodenie písmena C,c a zároveň aj na precvičovanie a upevňovanie daného písmena, slabík, slov. Priama činnosť žiakov v jednotlivých zábavných úlohách rozvíja zručnosti pri práci s interaktívnou tabuľou.
Mgr Janka Flochová Huby s plodnicou Cieľom prezentácie je poznať stavbu plodnice húb a oboznámiť sa s najznámejšími jedlými a jedovatými hubami
Mgr Janka Flochová Sociálne zručnosti ako prostriedok zlepšovania vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi Vo vyučovacom procese vstupujú žiaci a učitelia do vzájomných vzťahov, cieľom mojej práce bolo využitie sociálnych zručností na zlepšenie vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi.
Janka Horňáková Špikovanie mäsa Špikovaním zvyšujeme biologickú hodnotu pokrmu, zvyšujeme jeho chuť, jemnosť a šťavnatosť. Špikujeme najmä suché druhy mäsa určené na pečenie alebo dusenie.
Ing. Janka Liptáková Budovanie pozitívneho vzťahu učiteľa k svojim žiakom Práca je zameraná na vytváranie a upevňovanie pozitívneho vzťahu učiteľa k svojim žiakom už od prvej vyučovacej hodiny, aby boli zaistené čo najlepšie podmienky pre vyučovanie a učenie. Tento vzťah je založený na vzájomnej dôvere a komunikácia je kľúčom k jeho dosiahnutiu.
Ing. Janka Liptáková Sviatky a výnimočné dni v anglicky hovoriacich krajinách Práca je rozdelená do dvoch častí: prvá je vzdelávacia, v ktorej sa žiaci zoznamujú s oslavami rôznych sviatkov a zvláštnych dní v anglicky hovoriacich krajinách, tá druhá je zameraná na tematické precvičovanie osvojených vedomostí v oblasti lexiky a gramatiky zábavnou formou.
Ing. Janka Mrázová Počúvanie ako komunikačná zručnosť vo vyučovacom procese. Anotácia: cieľom je naznačiť možnosti počúvania ako komunikačná zručnosť v predmete nemecký jazyk. V tejto prezentácií sa nachádzajú ukážky cvičení, v ktorých sa využíva počúvanie ako komunikačná zručnosť vo vyučovacom procese.
Ing. Janka Mrázová Časovanie pravidelných slovies v singulári a pluráli. 5. ročník Opakovacia hodina, ktorá je zameraná na zhrnutie, upevnenie učiva v téme časovanie pravidelných slovies v singulári a pluráli v 5. ročníku. Dôraz sa kladie na osvojenie používania časovaných slovies v jednotlivých osobách singuláru a plurálu.
Ing. Janka Sabová Rozvoj osobnosti žiaka Vo svojej práci som sa zamerala na osobnosť žiaka, faktory, ktoré ho ovplyvňujú a vpyv školského prostredia na jeho rozvoj.
Mgr. Janka Čorbová Gramatická hra ako nástroj na rozvoj komunikácie na hodinách anglického jazyka Na hodinách anglického jazyka si žiaci môžu rozvíjať svoje komunikačné zručnosti aj pri precvičovaní nových gramatických javov, a to vo forme gramatických hier. Rôzne hry slúžia na to, aby si žiak hravou formou precvičil daný gramatický jav, a tak si ho lepšie osvojil. Takéto hodiny potom nespĺňajú len jazykový cieľ, ale majú aj sociálny a psychologický rozmer.
Mgr. Janka Čorbová Stravovanie vo Veľkej Británii Cieľom tejto prezentácie je aktívne využívať funkcie interaktívnej tabule na hodine anglického jazyka. Táto prezentácia sa zameriava na stravovacie návyky vo Veľkej Británii. Pri používaní tejto prezentácie využívam funkcie ako napr. pero, gumu, laserové pero, rôzne efekty ako zachytávač obrazu, knižnicu, kde si vyberiem obrázky, alebo novú slovnú zásobu k danej téme. Hlavnou myšlienkou tejto prezentácie je demonštrovať praktické využívanie interaktívnej tabule vo vyučovacom procese.
Mgr. Janka Šefčíková Jar. Cieľom tejto prezentácie je priblížiť žiakom ročné obdobie jar. Naučia sa čo sa deje v sade a spoznajú jarné kvety. V závere spájajú zvieratká s mláďatami.
Mgr. Janka Šefčíková Verbálna a neverbálna komunikácia. Prezentácia je zameraná na verbálnu a neverbálnu komunikáciu. Vo verbálnej komunikácii som sa zamerala na bariéry komunikácie a pri neverbálnej komunikácii je niekoľko rád ako komunikáciu zlepšiť.
Bc. Janka Gbúrová Krvácanie Ukážka vyučovacej hodiny na tému Krvácanie v predmete Prvá pomoc s využitím IKT. Slúži pre žiakov 2. ročníka odboru Opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti. Prostredníctvom tejto hodiny, žiaci nadobudnú vedomosti z poskytovania prvej pomoci pri vonkajšom a vnútornom krvácaní.
Mgr. Janka Grobarčíková Rozvoj komunikačných zručností na 1.stupni ZŠ Cieľom práce je pripomenúť si postavenie učiteľa a žiaka vo vyučovacom procese a posilnenie komunikácie medzinimi. Práca je rozdelená do troch častí: prvá časť je zameraná na teoretiké pojmy, pričom druhá na ňu nadväzuje príkladmi a spôsobami komunikácie na 1. stupni, postavením učiteľa v komunikácií. Tretia časť je tvorená popisom didaktických hrier na posilnenie komunikácie medzi žiakmi a učitaľom.
Mgr. Janka Očkaiková Agresia a šikanovanie v škole Predkladaná práca pojednáva o problematike výskytu, prevencii, eliminácii a možných spôsoboch riešenia agresívneho správania sa žiakov v školskom prostredí . Ponúka stručný pohľad na aktuálnu problematiku šikanovania v školských podmienkach.
Mgr. Janka Očkaiková Živočíchy lesov a lúk Predkladaná práca rozoberá hrovou formou učivo o živočíchoch vo vyučovacom predmete Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ.
PaedDr. Janka Rodáková Ako komunikovať s rodičmi Téma mojej prezentácie je „Ako komunikovať s rodičmi“. Venovala som sa hlavne komunikácii, jej významu, formám spolupráce rodičov a školy ich deleniu, možnostiam spolupráce, spôsobu akým môžeme spolupracovať s rodičmi ale aj ako správne riešiť a viesť s nimi rozhovor. V neposlednom rade som sa zamerala aj na ciele rozhovoru, ktoré sú veľmi potrebné až nevyhnutné, aby sa vytvorila medzi učiteľom a rodičom vzájomná dôvera. Téma mojej prezentácie je „Ako komunikovať s rodičmi“. Venovala som sa hlavne komunikácii, jej významu, formám spolupráce rodičov a školy ich deleniu, možnostiam spolupráce, spôsobu akým môžeme spolupracovať s rodičmi ale aj ako správne riešiť a viesť s nimi rozhovor. V neposlednom rade som sa zamerala aj na ciele rozhovoru, ktoré sú veľmi potrebné až nevyhnutné, aby sa vytvorila medzi učiteľom a rodičom vzájomná dôvera. Téma mojej prezentácie je „Ako komunikovať s rodičmi“. Venovala som sa hlavne komunikácii, jej významu, formám spolupráce rodičov a školy ich deleniu, možnostiam spolupráce, spôsobu akým môžeme spolupracovať s rodičmi ale aj ako správne riešiť a viesť s nimi rozhovor. V neposlednom rade som sa zamerala aj na ciele rozhovoru, ktoré sú veľmi potrebné až nevyhnutné, aby sa vytvorila medzi učiteľom a rodičom vzájomná dôvera.
Janka Šumjaciová Zemepis pre 8. ročník Zamerala som sa na využitie IKT v predmete zemepisu pre 8. Ročník. V mojej prezentácií som prezentovala na hodine zemepisu učivo s názvom Slovensko, kde som chcela priblížiť žiakom rozlohu Slovenska, priemysel, mestá, rieky a hory. Žiaci pomocou zemepisnej mapy Slovenska si hľadali názvy miest, riek a hôr, ktoré im boli prezentované na interaktívnej tabuli.
Mgr. Jarmila Antalová Šikanovanie v školskom prostredí Vo svojej prezentácii som sa zamerala na šikanovanie žiakov v školskom prostredí. Poukázala som na hlavné znaky, príčiny a prejavy šikanovania i na spôsob ochrany obetí šikanovania a spôsob jeho riešenia.
Jarmila Dzurová Jeseň očami detí - Jesenný škriatok Cieľom projektu, ktorý som zrealizovala v októbri 2011 bolo osvojenie si základným environmentálnych vedomostí a zručností. Prostredníctvom hry si žiaci osvojili základné prírodovedné vedomostí o listnatých stromoch. Projekt bol rozdelený do dvoch častí: 1. Pobyt v prírode spojený s nazbieraním opadaného lístia, z ktorého si žiaci technikou prišívania, lepenia, dotvárania vytvorili zo spolužiaka jesenného škriatka. 2. Prezentáciou obrázkového materiálu, prácou s knihou, vysvetľovaním pedagógom si žiaci osvojili základné vedomosti o listnatých stromoch.
Ing. Jarmila Krbaťová Voľnočasové aktivity na školskom internáte Na interaktívnej tabuli zobrazím rôzne možnosti trávenia voľného času na internáte...
Bc. Jarmila Liptáková Šitie nohavíc V práci som sa zamerala na správny postup pri šití jednoduchých nohavíc. V prezentácii sú dané pomôcky, ktoré sú potrebné pri práci v tomto odbore. Žiaci majú k dispozícii obrázkový materiál, ktorý im pomáha a uľahčuje pri postupe šitia.
Mgr. Jarmila Novotná Aktuálne problémy v súčasnej škole - Záškoláctvo Vo svojej prezentácii sa venujem charakteristike záškoláctva,jeho kategóriám, príčinám a fázam. Uvádzam aj niekoľko odporúčaní pre rodičov a učiteľov.
Bc. Jarmila Ogurčáková Triedenie špinavej bielizne pred praním Správne triedenie bielizne je predpokladom: kvality vyprania a hospodárnosti prania. Vyberajú sa približne rovnaké druhy bielizne, ktoré je možné spolu prať rovnakým technologickým postupom tak, aby sa nepoškodili textilné vlákna a farba.
Ing. Jarmila Sadloňová Verejné vystúpenie ako špecifický typ komunikácie. Práca je zameraná na charakteristiku verejného vystúpenia, od jej prípravy, obsahovú stránku a formálnu stránku vystúpenia.
Ing. Jarmila Sadloňová Výraz a jeho úprava Oboznámenie žiakov s číselnými výrazmi, osvojenie pojmov súčet, rozdiel, súčin, podiel, hodnota výrazu. Riešenie výrazov so zátvorkami, výpočet hodnoty výrazov.
Mgr. Jarmila Vilímová Uhol Svoju prezentáciu som zamerala na vyvodenie pojmu uhol a jeho základných vlastností. Prezentácia je vhodná pri postupnom oboznámení žiakov s pojmom uhol a tiež pri precvičovaní a upevňovaní vedomostí o uhle. Prezentácia vytvára priestor na aktívnu prácu žiakov s interaktívnou tabuľou.
Mgr. Jarmila Vilímová Vzťah učiteľa a žiaka Vzťahy človeka vznikajú a vytvárajú sa na základe komunikácie - vzájomného odovzdávania si informácií a hodnôt. Komunikácia je vzájomná výmena informácie, správy medzi jednotlivcami či skupinami. V práci sa zaoberám vzťahmi medzi komunikujúcimi, charakteristikou vzťahu učiteľa a žiaka, požiadavkami na ich správny vzťah, vymedzujem vplyv pozitívnych a negatívnych vzťahov v interakcií učiteľ a žiak, ich vzájomnú dôveru a na záver uvádzam zásady dobrého učiteľa.
Mgr. Jarmila Štefániková Kontinente , Länder, Sprachen, Leute Cieľom tejto prezentácie je naučiť žiakov názvy kontinentov a vybraných európskych krajín v nemeckom jazyku. Žiaci sa majú naučiť povedať, z ktorej krajiny pochádzajú, a z ktorej krajiny pochádzajú niektoré známe osobnosti.Naučia sa pomenovať susedné státy Slovenskej republiky.
Mgr. Jarmila Štefániková Verbálna komunikácia Moja záverečná prezentácia je poňatá teoreticky. Zaoberám sa v nej komunikáciou, jej zložkami, fázami a formami. Rozoberám výhody verbálnej ústnej a písomnej komunikácie. V závere práce sú uvedené komunikačné prekážky, ktoré často komplikujú komunikáciu a údaj o tom, aký priestor by sa mal dodržiavať v rôznych komunikačných situáciách.
Mgr. Jarmila Antalová Lesné plody a huby Cieľom prezentácie je oboznámiť žiakov s lesnými plodmi a hubami, ktoré sa vyskytujú v našich lesoch, ich výskytom, znakmi a využitím pre zdravie človeka. Chcela som tiež upozorniť na poznávanie jedovatých rastlín a húb a predchádzaniu otravy z nich. Cieľom prezentácie je oboznámiť žiakov s lesnými plodmi a hubami, ktoré sa vyskytujú v našich lesoch, ich výskytom, znakmi a využitím pre zdravie človeka. Chcela som tiež upozorniť na poznávanie jedovatých rastlín a húb a predchádzaniu otravy z nich. Cieľom prezentácie je oboznámiť žiakov s lesnými plodmi a hubami, ktoré sa vyskytujú v našich lesoch, ich výskytom, znakmi a využitím pre zdravie človeka. Chcela som tiež upozorniť na poznávanie jedovatých rastlín a húb a predchádzaniu otravy z nich. Cieľom prezentácie je oboznámiť žiakov s lesnými plodmi a hubami, ktoré sa vyskytujú v našich lesoch, ich výskytom, znakmi a využitím pre zdravie človeka. Chcela som tiež upozorniť na poznávanie jedovatých rastlín a húb a predchádzaniu otravy z nich.
Mgr. Jarmila Antalová Šikanovanie v školskom prostredí Vo svojej prezentácii som sa zamerala na šikanovanie žiakov v školskom prostredí. Poukázala som na hlavné znaky, príčiny a prejavy šikanovania i na spôsob ochrany obetí šikanovania a spôsob jeho riešenia.
Ing. Jarmila Lenhardtová Stres a jeho zvládanie Stres je stav, ktorý sa prejavuje celkovou reakciou organizmu na výrazne pôsobiacu záťaž fyzickú ako aj psychickú. Pri strese sa uplatňujú obranné mechanizmy, ktoré umožňujú „prežitie“ vystresovaného organizmu. Na druhej strane, stres vedie k vyšším psychickým alebo fyzickým výkonom. Každodenný stres sa človek snaží zvládnuť rôznymi spôsobmi, ako je fyzické cvičenie, rôzne relaxačné techniky a lieky.
Mgr. Jarmila Lukáčová Európska únia Cieľom bolo vytvoriť informatívnu prezentáciu o Európskej únii, jej vzniku, inštitúciách a symboloch s využitím asertívnej techniky komunikácie a metódy jej používania v škole.
Mgr. Jarmila Lukáčová Verbálna komunikácia Cieľom bolo poskytnúť informatívnu prezentáciu o verbálnej komunikácii, jej modeloch, verbálnom systéme a jazyku ako dorozumievacom prostriedku v školskom prostredí.
Mgr. Jarmila Matyašová Pedagogické situácie Aký význam má správne vedený výklad, dôležitosť objektívneho skúšania a hodnotenia, poslanie a význam exkurzie, správne rozvrhnutie voľného času v mimoškolských aktivitách, podstata a riešenie pedagogických konfliktov.
Mgr. Jarmila Matyašová Voľne žijúce zvieratá – Prírodoveda 4. Roč. Popísať život voľne žijúcich zvierat v prírode,spôsob ich obživy, vymenovať niektoré voľne žijúce zvieratá na okolí, ako môže človek prispieť k prečkaniu zimy týchto zvierat.
RNDr. Jarmila Venhačová Percentá Cieľom záverečnej prezentácie Percentá je zopakovanie tematického celku v 7. ročníku ZŠ s využitím interaktívnej tabule. Žiaci riešia rôzne matematické úlohy a po ich vyriešení nasleduje výber správnej odpovede. V prípade, že úlohu nevyriešia správne, môžu využiť nápovedu, resp. sa im ukáže správne riešenie. Prezentácia ponúka možnosť okamžitej spätnej väzby.
RNDr. Jarmila Venhačová Využitie internetu ako komunikačného nástroja Prezentácia je zameraná na problematiku internetovej komunikácie (e-poštové správy, internetové rozhovory), vyhľadávanie informácií, využívanie informačných zdrojov pre podporu všetkých etáp vyučovacieho procesu. V práci sú zhrnuté aj výhody, ktoré nám internet v našej učiteľskej práci prináša. Ide o využívanie interaktívnych učebných textov, pracovných listov, prezentácií a predvádzacích zošitov, didaktických testov, videí, matematických appletov či edukačných softvérov.
Mgr. Jaromíra Tóthová Znaky didakticko - reflexívnej poézie v tvorbe Hugolína Gavloviča Práca je zameraná na znaky didakticko reflexívnej poézie v konkrétnom diele. Úvodnú časť tvorí prehľad tvorby autora, hlavná časť je venovaná jeho dielu Valaská škola mravúv stodola a v závere je krátky didaktický test formou doplňovania .
Bc. Jaroslav Blaškovan Odpad a životné prostredie Táto prezentácia je zameraná na pomoc učiteľom k vyučovaniu nepovinného predmetu „ Odpadové hospodárstvo“ na stredných školách. Je zameraná na pochopenie výrazu „odpad“, klasifikácia odpadu, zložiek životného prostredia a negatívneho vplyvu človeka na životné prostredie.
Mgr. Jaroslav Hutník Národné parky Slovenska Prezentácia o Národných parkoch slúži na zopakovanie a upevňovanie učiva o prírodných krásach Slovenska, vzťahu k prírode a ochrane prírodných krás- faune a flóre.
Mgr. Jaroslav Hutník Pedagogická komunikácia -základné princípy, formy, stratégie Cieľom práce je charakterizovať pojem komunikácie, základné princípy, formy, stratégie a druhy.
Ing. Jaroslav Ihnacík Asertívna komunikácia V prezentácií sa venujem rozdeleniu komunikácie a popisu asertívnej komunikácie. Jej jednotlivým prvkom, pravidlám a spôsobom používania.
Ing. Jaroslav Ihnacík Využitie IKT vo vyučovacom procese Prezentácia obsahuje prehľad prvkov hardvéru a softvéru, ktoré sa dajú využiť pri vyučovacom procese s množstvom interaktívnych cvičení a testov.
Mgr. Jaroslav Kržka Komunikácia v práci pedagóga Práca poukazuje na dôležitosť správnej komunikácie v práci pedagóga.Vymedzuje ciele a typy komunikácie,poukazuje na bariéry v komunikácii. Pomáha hľadať riešenia pri odstraňovaní problémov v komunikácii.
Mgr Jaroslav Lipa Moderná komunikácia Cieľom prezentácie je pomocou informačno komunikačnej techniky prezentovať nové typy modernej komunikácie. Stručnou charakteris- tikou si ich postupne priblížime. Ďalej budeme pokračovať najznámejší- mi sociálnymi sieťami, bez ktorých si už nevieme predstaviť našu sú- časnú existenciu a postupne si ich predstavíme.
Mgr Jaroslav Lipa Staroveký Rím Cieľom prezentácie je pomocou informačno komunikačnej techniky prezentovať nové spôsoby vo výučbe dejepisu.Prostredníctvom Edito- ra dejepisných máp prezentujeme územný rozmach starovekého Ríma od kráľovstva až po zánik Západorímskej ríše. Prechádzame postupne všetkými typmi vlád, spôsobmi podmaňovania si nových území a náro- dov. A napokon aj postavy známych cisárov, ktorí sa postarali o vzos- tup a pád Ríma
Mgr. Jaroslav Semko Komunikácia Prezentácia vysvetľuje aká je komunikácia, význam, formy, čo ju ovplyvňuje, aké je jej vnímanie, čo zohráva v komunikácií významnú úlohu, aké personálne zóny rozlišujeme, aké prostriedky na komunikáciu používame
Ing. Jaroslav Sokol Motivácia žiakov vo vyučovaní V práci som opísal druhy motivácie, význam motivácie a praktické odporúčania pre zvýšenie motivácie žiakov vo vyučovaní.
Ing. Jaroslav Sokol Prevody ozubenými kolesami V práci som opísal druhy ozubených, remeňových a reťazových ozubených kolies, použitie a druhy ozubených súkolesí. Na konci krátke zadanie.
Ing Jaroslav Voloch Elektrické zariadenia motorových vozidielo Popis pojmov, zakladaných časti al. sústavy, účel a charakteristika elektrickej sústavy mot vozidla
Mgr Jaroslav Seman Rysujeme kocku Záverečná prezentácia je určená pre 7. ročník ZŠ. Slúži na priblíženie postupu pri rysovaní kocky a zdokonaľovaniu priestorového videnia žiakov. Zároveň poukazuje na spoločné a rozdielne vlastnosti kocky a ďalších priestorových telies.
Mgr. Jaroslav Semko Lyžiarsky výcvik - disciplíny V prezentácií popisujem výcvik žiakov na kurze lyžovania a lyžiarske disciplíny
Mgr. Jaroslava Břiská Rodinná výchova a komunikácia učiteľ - rodičia Práca sa zameriava na význam rodinnej výchovy a na komunikáciu medzi učiteľom a rodičmi. Jej cieľom je ukázať súvislosť medzi typom rodinnej výchovy a správaním žiaka v škole, zhodnotiť vzájomnú komunikáciu medzi učiteľom a rodičmi a prekážky v komunikácii zo strany rodiča aj učiteľa a charakterizovať predpoklady pre úspešnú komunikáciu, tzn. komunikatívne zručnosti a kooperatívne kompetencie učiteľa.
Mgr. Jaroslava Darjaninová Osobnosť učiteľa a žiaka Práca sa týka základných charakteristík osobnosti učiteľa a žiaka. Osobnosť učiteľa rozoberáme z hľadiska jeho funkcií v edukačnom procese, vyučovacích štýlov a typológií učiteľa.
PaedDr. Jaroslava Okályová Komunikácia V mojej práci sa venujem samotnému pojmu komunikácia, poukazujem na jej druhy a ciele. Vymedzujem základné zložky komunikácie. V závere prezentácie vymenuvávam podoby a bariéry komunikácie.
PaedDr. Jaroslava Ďurajová Komunikácia v etickej výchove Záverečná práca pozostáva z trinástich snimok, v úvode je vysvetlený pojem komunikácia, čo znamená v etickej výchove hlavne - ochota pracovať, zo strany pedagóga je to vzájomná výmena informácií medzi účastníkmi procesu. V etickej výchove komunikácia je zameraná hlavne na rozvoj osobnosti a prosociálneho správania žiakov. V práci sú hlavné didaktické ciele etiky, štyri aktivity a organizačné formy komunikácie. V závere sú uvedené použité zdroje.
PaedDr. Jaroslava Ďurajová Východná oblasť Slovenska Práca je zameraná na opakovanie tematického celku Východná oblasť Slovenska. V úvode je téma, ročník, ciele, pomôcky, metódy a formy práce, medzipredmetové vzťahy, prierezové témy a hlavnú časť tvorí päť interaktívnych cvičení, v ktorých si žiaci overia a upevnia získané vedomosti a zručnosti z danej témy.V závere sú uvedené použité zdroje.
Mgr. Jaroslava Šimková Zlyhanie rodinnej výchovy V práci sa zaoberám rodinou a prostredia v nej. Vzniknutým konfliktom po nástupe do školy. V závere mám návrh a realizáciu na riešenie problémov.
Mgr. Jaroslava Darjaninová Slovesá Práca sa týka slovies ako ohybného slovného druhu. Slúži a dá sa využiť na zhŕnutie a upevnenie vedomostí o slovesách, o gramatických kategóriách slovies. Je určná pre žiakov vo 4. ročníku na precvičenie daného učiva.
Bc. Jitka Kafková Môj denný režim Práca je spracovaná pre interaktívnu tabuľu. Jej použitie je možné v ŠKD, aj na predmete Ochrana človeka a prírody. Deti si hravým spôsobom zapamätajú určovanie času počas dňa. V závere si zaspievajú veselú pesničku. Pri práci je potrebné pripojenie na internet.
Jiřina Petrašovičová Mletie mäsa Mletím sa zväčšuje povrch potraviny, čím sa urýchľuje tepelná úprava, uľahčuje sa uvoľňovanie aromatických látok a stráviteľnosť mäsa, nahrádzame prácnosť krájania sekania alebo strúhania
PaedDr. Jozef Berežňák Pohyb telesa Práca je z predmetu fyzika. Cieľom práce je naučiť žiakov za použitia interaktívnej tabule, čo je pohyb telesa, druhy pohybov, dráha, rýchlosť. Žiaci riešia jednoduché úlohy.
RNDr. Jozef Brudňák Kvadratické rovnice - úvod Príprava na prvé /jednu až dve/ hodiny pri tematickom celku kvadratické rovnice. Ťažisko je vo výbere vhodných úloh a ich postupné zvyšovanie náročnosti. V úvode sa zopakujú základné zručnosti, ktoré žiaci budú v priebehu hodín využívať. Žiaci pracujú samostatne a hodina končí odvodením vzorca s diskriminantom.
RNDr. Jozef Brudňák Základy komunikácie v edukácii Ako viesť pedagogickú komunikáciu /PK/,aby bola efektívna. Zásady správnej PK a vlastnosti učiteľa, čoho sa má vyvarovať a ako správne viesť dialóg a počúvať žiaka. Význam niektorých neverbálnych signálov ako súčasť spätnej kontroly.
Mgr. Jozef Daňko Hodnotenie žiakov Základné pojmy a funkcie skúšania a hodnotenia žiakov, druhy hodnotenia. Známkovať alebo neznámkovať, dôležitosť známok pre rodičov.
Mgr. Jozef Daňko Osobný počítač Táto prezentácia podáva základné informácie o počítači a jeho prídavných zariadeniach a názorne pomenúvava jednotlivé časti počítača a jeho príslušenstva. Pomáha žiakom na hodinách informatickej výchovy lepšie sa zorientovať pri upevňovaní si pojmov o PC.
Ing. Jozef Horňák Obsluha interaktívnej tabule Prezentácia obsahuje technický popis interaktívnej tabule a jej prepojenie s počítačom a dátovým projektorom. Ďalej popisuje technológiu jej vyhotovenia s jej praktickými pomôckami, ako je elektronické pero, výhody používania z hľadiska samotnej tabule a z hľadiska metodológie.
Ing. Jozef Horňák Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese Prezentácia pojednáva o strese, dôsledkoch stresu na ľudský organizmus a psychiku. Venuje sa metódam zvládania stresu, zdrojom, príčinám a príznakom konfliktov.
Mgr. Jozef Hubáček Vybrané aspekty vo vzťahu učiteľ - žiak Vo svojej práci Vybrané aspekty vo vzťahu učiteľ - žiak som sa zameral na fázy, zásady, kompetencie, chyby a postoje vo vývoji vzťahu učiteľ - žiak a taktiež som sa venoval problematike osobnosti učiteľa.
Ing,CSc Jozef Javorka Otvorená komunikácia V prezentácii hovorím o nutnosti komunikovať a dorozumieť sa. Vysvetľujem, čo je komunikácia, tiež dôvody, prečo treba komunikovať. Ďalej vymenúvam spôsoby a zásady otvorenej komunikácie. V závere spomínam ako súčasť komunikácie - umenie počúvať.
Ing. Jozef Kubis Komunikácia a konflikt. V úvode práce je zadefinovaný pojem konflikt. Zároveň sa zaoberá východiskami a návrhmi, aké sú možnosti riešenia konfliktu. Pre pozitívne riešenie konfliktu opisuje formy komunikácie. Navrhuje vytvorenie starostlivej triedy, kde deti komunikujú, kooperujú, sú tolerantné, vedia konflikt riadiť.
Ing. Jozef Kubis Materiály dreva Prezentáciou sa žiaci zoznámia so znakmi dreva a jeho chybami. Informácie im poslúžia na rozoznávanie drevín, využitie drevnej suroviny vo výrobnom procese. Naučia sa ako chyby (znaky)dreva odstrániť a vyrobiť z neho plnohodnotné materiály pre výrobu nábytku a stavebno -stolárskych výrobkov.
Bc. Jozef Kuraj Stroje a nástroje na vŕtanie, rezné podmienky pri vŕtaní. Prezentácia na výučbu základných vedomostí o vŕtacích strojoch , nástrojov a rezných podmienkach pri vrtaní pre žiakov 1.ročníka učebného odboru Mechanik opravár.
Jozef Lenárd Zloženie štvortaktného zážihového motora Podrobný rozpis jednotlivých súčastí motora
Jozef Nagy BOZP v lakovniach Prezentácia pojednáva o základných zásadách pri lakovníckych prácach. Zdôrazňuje používanie ochranných pomôcok pri lakovníckych úkonoch.
Ing. Jozef Petrus Všeobecné zásady kótovania na technických výkresoch Všebecné zásady kótovania ,základné prvky kótovania .Reťazové kótovanie, kótovanie od spoločnej základne, súradnícové, tabuľkové , kombinované kótovanie.
Ing. Jozef Petrus Činitele vzťahu žiaka k učiteľovi Vekové osobitosti , vplyv vývinových aspektov. Základné vývinové aspekty. Medziľudské vzťahy v škole a spoločnosti.Žiakové sociálne vzťahy v triede a škole
Mgr. Jozef Pupiš Neprospievanie žiakov - príčiny a možnosti odstránenia V práci hľadáme príčiny neprospievania žiakov a jeho príčiny, hoci tie sú väčšinou známe a delenie podľa odborníkov sa rôzni. V druhej časti sa pokúšame odstrániť tento nedostatok.
Mgr. Jozef Sabol Hodnotenie žiaka Prezentácia je zameraná na hodnotenie žiaka na I. i na II.stupni ZŠ , ktoré sa rozdeľuje na klasifikáciu, slovné hodnotenie a kombinácia klasifikácie a slovného hodnotenia. Tiež definície jednotlivých hodnotení a stupne hodnotenia.
Mgr. Jozef Sabol Predložky vo vyučovaní nemeckého jazyka Prezentácia je zameraná na predložky v nemeckom jazyku spojené s pádmi genitív, datív a akuzatív a predložky s datívom a akuzatívom a cvičenia na precvičenie jednotlivých predložiek s pádmi. V krátkosti sú tu rozdelené predložky, ktoré sa viažu k jednotlivým pádom a sú charakteristické s jednotlivými pádmi.
Bc. Jozef Skupek Záhradné stavby Jednoduché stavby v záhrade sú súčasťou projektovania záhrady. Dôležité je tieto stavby optimálne postaviť a správne umiestniť, čo predpokladá radosť a úžitok z ich vlastnenia nad starosťami. Dnes si každý môže dopestovať zdravé a kvalitné priesady v parenisku, skleníku alebo fóliovníku. Prínos pestovania zeleniny v uvedených stavbách je pre záhradkárov neporovnateľný s pestovaním na záhonoch v záhrade.
PaedDr. Jozef Veisenpacher Fyzická geografia Slovenska - opakovanie Práca je zameraná na opakovanie fyzickej geografie Slovenska. Dôraz pri opakovaní je poukázať na mnohé naj Slovenska, ktoré by mohli žiaci po skončení základnej školy ovládať. Pri niektorých častiach sú otázky zamerané na oblasť Spiša a Hornádskej kotliny, keďže žiaci pochádzajú práve z tejto oblasti.
PaedDr. Jozef Veisenpacher Činitele vzťahu žiaka k učiteľovi Dôvodom výberu tejto témy je ten, že správny vzťah medzi učiteľom a žiakom je jeden z činiteľov, ktorý ovplyvňuje výstupy vyučovacieho procesu tak žiaka ako aj učiteľa. Ich poznanie môže uľahčiť a skvalitniť prácu učiteľa. V úvode práce sa zaoberám vznikom samotného vzťahu učiteľa k žiakovi. Snažím sa definovať, čo to je a od čoho závisí. V ďalšej časti práce rozoberám niektoré z činiteľov, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vytváranie vzťahu žiaka k jeho učiteľovi.
Mgr. Jozef Vojtek Komunikácia učiteľ - žiak kladné a záporné stránky komunikácie medzi žiakom a učiteľom.
Mgr. Jozef Vojtek Komunikácia učiteľ - žiak kladné a záporné stránky komunikácie medzi žiakom a učiteľom.
Mgr. Jozef Šepitka Agresivita žiakov vo vyuč. prost Príčiny agresivity žiakov a prejavy agresivity u žiakov vo vyuč.prostredí.
Mgr. Jozef Šepitka Globálne polohovacie systémy - Účel a príncip systémov, Fyzikálna realizácia,-Výroba a použitie v praxi,.
PaedDr. Jozef Berežňák Osobnosť učiteľa V práci je def. osobnosti, rozpracované typológie učiteľa, fázy vo vyvine osobnosti učiteľa a požiadavky na správny vzťah učiteľ - žiak.
Mgr. Jozefína Bederková Komunikácia medzi rodinou a školou Prezentácia sa zameriava na otvorenú aktívnu komunikáciu medzi učiteľmi, žiakmi a rodičmi. Práve rodičovské združenie vytvára priestor pre takútu komunikáciu medzi rodičmi a školou. V prezentácií predstavujeme netradičné rodičovské združenie s aktivitami na dosiahnutie otvorenej a aktívnej komunikácie medzi rodičmi a školou.
Mgr. Jozefína Bederková Romantizmus - literatúra Prezentácia je súborom úloh, za pomoci ktorých si žiaci zopakujú celý tematický celok Romantizmus. Každá úloha je vytvorená tak, aby žiaci pracovali s interaktívnou tabuľou.
Judit Dulinová Starostlivosť o posteľ Starostlivosť o posteľ: posteľ patrí medzi základné vybavenie izby, pacient na posteli trávi väčšinu času počas hospitalizácie. Na posteli vyšetrujeme, robíme odborné výkony preto čistá pohodlná, dobre upravená, bezpečná a funkčná posteľ, zabezpečuje pohodlie, spokojnosť, kvalitný spánok a odpočinok.
Mgr. Judita Laczkóová Slovenský jazyk pre 5. ročník variantu B - opakovanie osvojených hlások Prezentácia poskytuje náhľad na základné poslanie predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra pre žiakov 5. ročníka B variantu v ŠZŠ. Sú v nej objasnené kľúčové kompetencie, obsah predmetu a ciele vyučovacej hodiny. Cieľom prezentácie je opakovanie osvojených hlások prostredníctvom konkrétnych cvičení.
Mgr. Judita Laczkóová Činitele vzťahu žiaka k učiteľovi - vekové osobitosti, rodinná výchova. Prezentácia je zameraná na objasnenie základných činiteľov vzťahu žiaka k učiteľovi. Cieľom prezentácie je poukázať na správny vzťah učiteľa k žiakovi, vekové a vývinové osobitosti žiaka. Dôležitým faktorom je charakteristika pojmu rodina, jej funkcií a štýlov výchovy.
Mgr. Juliana Maďarová Biológia pre 7. ročník ŠZŠ - Stromy v lese Prezentácia je zameraná na úlohy a cvičenia z učiva "Stromy v lese".
Mgr. Juliana Maďarová Eliminácia problémového správania žiakov na ŠZŠ Práca je zameraná na vymedzenie pojmu problémové správanie a možnosti jeho eliminácie.
Mgr. Juliana Mikolajová Dramatická výchova-ako spôsob komunikácie Prezentácia je zameraná na dramatickú výchovu, ktorá slúži ako prostriedok a zároveň aj forma k získavaniu komunikočných zručností.
Mgr Juliana Mikolajová Slovenský raj Táto prezentácia je určená ako učebná pomôcka pre žiakov a učiteľov na hodine vlastivedy vo 4.ročníku. Hlavnou témou je konkrétna oblasť Slovenský raj. Prezentácia obsahuje krátky popis danej oblsti, obrázky s pomenovaním, zaujímavosti a špecifiká, interaktívnu tajničku a poznámky pre žiakov.
Mgr. Juraj Auerswald Modernizácia vyučovania na gymnáziu prostredníctvom interaktívnej tabule Cieľom používania interaktívnej tabule je prispieť k optimalizácii vyučovania, no jej použitie musí byť zmysluplné, funkčné a efektívne. Interaktívna tabuľa v cudzom jazyku.
Mgr. Juraj Auerswald Rozvoj komunikačných zručností v cudzom jazyku. Pedagogická komunikácia medzi účastníkmi výchovno-vzdelávacieho procesu. Pravidlá pedagogickej komunikácie. Pedagogický a učebný dialóg v cudzojazyčnej výučbe.
Ing. Juraj Dzuba Osobnosť učiteľa Typológia osobnosti učiteľov. Kongruencia,akceptácia a empatia učiteľa. Učiteľ podporujúci tvorivosť. Sociálna a komunikačná spôsobilosť učiteľa.
Mgr. Juraj Fazekaš Ako lepšie komunikovať so žiakmi. Prezentácia je zameraná na zlepšenie komunikačných zručností učiteľov voči žiakom. Pomôže stať sa prirodzene rešpektovanou autoritou, vychádzať lepšie so študentami, a priviesť svojich študentov k lepším výsledkom.
Mgr. Juraj Kotrady Obojživelníky – prírodoveda 3.ročník Spoznať živočíchy v názorných ukážkach, určiť zásadné rozdiely medzi nimy. Opísať vonkajšiu stavbu tela vybraných živočíchov, rozmanitosť pohybov, príjem potravy a rozmnožovanie.
Mgr. Juraj Kotrady Učiteľova osobnosť Učiteľove vlastnosti, vedomosti, spôsoby správania, utváranie vzťahu medzi učiteľom a žiakom.
PhDr. Juraj Králik Antické olympiády Antické olympijské hry boli významným spoločenským fenoménom v starovekom Grécku. Pre súčasnosť ich znovuobjavil francúzsky učenec Piere de Coubertin.
PhDr. Juraj Králik Neverbálna komunikácia Cieľom práce bolo poukázať na najzákladnejšie druhy a formy neverbálnej komunikácie a jej aplykácie v pedagogickej praxi.
PaedDr. Juraj Matejsko Spôsoby komunikácie vo vyučovacom procese Práca poukazuje na možnosti učiteľa ovplyvniť komunikačnými zručnosťami výchovno-vzdelávací proces na vyučovacej hodine, možnosti využitia rôznych foriem vyučovania i usporiadania triedy.
PaedDr. Juraj Matejsko Usadené horniny Práca poukazuje na vznik usadených hornín, charakteristika skupín, ich rozdelenie s ukážkami jednotlivých hornín.
PhDr. Juraj Schmidt Prichod Slovanov na naše územie Práca je zameraná na učivo 1. ročníka gymnázia predmetu dejepis. Je rozdelená na tri časti - prvá je opakovacia a pripomína žiakom sťahovanie národov, druhá je zameraná na príchod Slovanov a spôsob ich života na našom území, tretia závrečná zdôrazňuje význam Samovej ríše v štátoprávnom úsilí našich predkov.
PhDr. Juraj Schmidt Tadiaľ vedie cesta Práca je zameraná na motiváciu žiaka a jej stratégie so zreteľom na postavenie a úlohu učiteľa v tomto procese.
Mgr. Jurina Šmelková Geometrické tvary Moja práca je zameraná na celoročné zhrnutie učiva z geometrie v 1.ročníku ZŠ.Žiak na interaktívnej tabuli určuje,vyfarbuje,presúva,spočítava a porovnáva geom.tvary,píše ich názvy,skladá a kreslí obrázky z geom.tvarov.
Mgr. Jurina Šmelková Klíma v triede Práca poukazuje na dôležitosť dobrej klímy v triede a jej vplyv na úspech žiaka.Dobrá psychická klíma utvára zdravé spoločenské vzťahy,formuje kolektív a stvárňuje osobnosť.
RNDr. Justína Horníková Alkalické kovy – prvky I.A skupiny Témou záverečnej práce sú prvky I.A skupiny – alkalické kovy. Práca je zameraná na fyzikálne a chemické vlastnosti alkalických kovov a ich praktické využitie. Zaoberá sa štruktúrou atómov a súvislosťami medzi umiestnením prvkov v skupine a ich chemickými vlastnosťami. Učivo je spracované tak, aby sa dalo využiť v jednotlivých fázach vyučovacej hodiny s použitím interaktívnej tabule.
RNDr. Justína Horníková Konflikt pri komunikácii a jeho zvládnutie Témou záverečnej práce je Konflikt pri komunikácii a jeho zvládnutie. Cieľom tejto práce je porozumieť tomu, že konflikty sú nevyhnutnou súčasťou nášho života, vznikajú prirodzene tým, že máme odlišné záujmy, názory a ciele a tie sa niekedy vzájomne stretnú. Záleží na nás, akým spôsobom ich riešime – konštruktívne alebo deštruktívne. Práca poskytuje žiakom základný postup riešenia konfliktov.
Doc. RNDr. Ján Degro,CSc. Moderná komunikácia v predmete fyzika prenesená do vyučovacieho procesu Prezentácia sa zaoberá tematickým celkom Vnútorná energia a celkom Vlastnosti plynného skupenstva. Na konkrétnych príkladoch je ukázané spojenie fyziky so životom okolo nás. Prezentácia je určená pre 2. ročník gymnázia a je vhodná na zatraktívnenie vyučovania. Simulácie sú vhodné pre štúdium vlastností plynov a pre prehĺbenie poznatkov. Prezentáciu je vhodné používať s interaktívnou tabuľou. V úvode prezentácie sú uvedené metodické poznámky pre učiteľa.
Doc. RNDr. Ján Degro,CSc. Zmeny skupenstva (Príklady z bežného života) Prezentácia sa zaoberá tematickým celkom Zmeny skupenstva. Príklady z bežného života, ktoré obsahuje, môžu slúžiť ako vhodný doplnok pre spestrenie a zatraktívnenie vyučovania daného tematického celku. Obsahovo je prezentácia je určená pre 2. ročník gymnázia. Záver prezentácie obsahuje ukážku simulácie Pevná látka, kvapalina, plyn, a Fázové premeny. Simulácie sú vhodné pre overenie pochopenia učiva resp. pre jeho prehĺbenie. Prezentáciu je vhodné používať s interaktívnou tabuľou.
Ján Filičko oprava havarovaného vozidla Kia Soul Demontáž poškodených dielov,rovnanie,montáž nových dielov na vozidlo
Bc. Ján Katona Morfológia rastlín V čase, keď v školách absentujú učebnice pre vyučovanie odborných predmetov v jednotlivých učebných odboroch, je príprava interaktívnych prezentácií a cvičení pre vyučovanie základov botaniky významným obohatením a spestrením. Morfológiou rastlín žiaci sa učia spoznávať okolitú prírodu a chrániť okolité životné prostredie.
Mgr. Ján Kopčák E- learning ako nový spôsob komunikácie na hodinách anglického jazyka Prezentácia prináša pohľad na využitie e-learningu vo vyučovaní anglického jazyka a jeho porovnanie s tradičnou prezenčnou formou vzdelávania. Problematika postavenia a úloh tútora v e-learningu je spracovaná s ohľadom na odlišné požiadavky študujúcich v on-line formách vzdelávania. Prezentácia popisuje výhody a nevýhody využitia e-learningu vo vyučovaní ANJ na školách.
Mgr. Ján Kopčák Posluch s porozumením na hodinách Anglického jazyka Prezentácia ukazuje vyučovanie hodiny anglického jazyka s dôrazom na zlepšenie kompetencie posluch s porozumením. Na základe štyroch autentických nahrávok mali by žiaci vypracovať pripravené zadania. Nahrávky boli vybraté z rôznych oblastí, teda kompetencia posluchu s porozumením je testovaná komplexne. Cieľom je pochopiť obsahovú podstatu pripravených textov a adekvátne na ne reagovať.
Mgr. Ján Kubaský Pavlík Prvá svetová vojna Opakovanie učiva na záver tematického celku venovaného 1. svetovej vojne formou interaktívnych cvičení. Cieľom hodiny je utvrdiť prebrané učivo a prostredníctvom novej formy vyučovania vzbudiť aktivitu žiakov.
Mgr. Ján Kubaský Pavlík Rozvoj komunikačných zručností na hodinách slovenského jazyka a literatúry Hodina venovaná jednak preopakovaniu teoretických vedomostí o komunikácii. Následne navodenie takých komunikačných situácií, kde žiaci prakticky uplatnia svoje komunikačné zručnosti s osobitným zreteľom na rešpektovanie zásad komunikácie.
Ján Molnár Ventilový rozvod Škoda Fábia Prezentácia je zameraná na činnosť a výhody ventilového rozvodu škody Fábie
Ing. Ján Pavol Typy priameho vstrekovania benzínu Moja záverečná práca je učebnou interaktívnou pomôckou na predmet Automobily.
PaedDr. Ján TÓTH Interaktívna tabuľa a jej využitie Prezentácia obsahuje tému efektivity využívania interaktívnej tabule. Porovnáva rôzne druhy interaktívnych tabúľ, ich výhody a nevýhody. Ďalej popisuje technológiu jej vyhotovenia s jej praktickými pomôckami, ako je elektronické pero, výhody používania z hľadiska samotnej tabule a z hľadiska metodológie.
PaedDr. Ján TÓTH Verbálna komunikácia Moja prezentácia je zameraná na teóriu v oblasti verbálnej komunikácie. Základným elementom verbálnej komunikácie je slovná zásoba. Slovnú zásobu som rozdelil na aktívnu a pasívnu. Definujem čo je - verbálna komunikácia, vysvetľujem aké sú predpoklady a formy verbálnej komunikácie.
Mgr. Ján Zajac Rozvoj komunikačných zručností v predmete geografia V mojej práci sa venujem základným pojmom komunikácie, menujem jej druhy a ciele. V prezentácie sú uvedené komunikačné spôsobilosti , ktoré očakávame pri precvičovaní komunikačných postupov a metód vo vyučovaní predmetu geografia.
Mgr. Ján Šelepec Napomenutie a trest v edukačnom procese Cieľom práce je charakterizovať povahu a príčiny nevhodného správania žiakov, načrtnúť spôsoby prevencie tohto javu, poskytnúť efektívne riešenie formou napomenutí či trestov s poukázaním na ich negatívnu, respektíve pozitívnu stránku.
Mgr. Ján Šelepec Rovinné útvary a ich vlastnosti Práca je didaktickou pomôckou, použiteľnou v predmete Matematika, pre 7. ročník špeciálnej základnej školy. Cieľom práce je podpora rozvoja kompetencií žiaka, ale aj vyučujúceho v oblasti informačno komunikačných technológií.
Ján LIBIČ Rezanie kovov Praca zamerana na ručne spracovanie kovov. Vysvetlenie postupu práce pri ručnom rezaní , použité náradie.V závere dodržiavanie bezpečnosti práce a kontrolné otázky
- Ján Zwiebel Unesco na Slovensku Prezentácia kultúrnych,historických a prírodných pamiatkov Slovenska zapísaných v zozname UNESCO.
Mgr. Júlia Babicová Nový žiak v triede, jeho nevšímavosť a odmietanie ostatnými Prezentácia je zameraná na začlenenie nového odmietaného žiaka do kolektívu. Prostredníctvom vnímania textu v danej problematike sa snažíme o rozvoj verbálnej a neverbálnej komunikácie a prostredníctvom vcítenia sa do roly odmietaného poznať jeho pocity a nájsť spoločné záujmy jedincov.
Kamila Karľová Organické zlúčeniny Príspevok sleduje niektoré aspekty rozvíjania schopností žiakov aktívne sa zapájať do procesu učenia sa s podporou digitálnych technológií – interaktívnej tabule a digitálneho obsahu vzdelávania Planéta vedomostí. Na modeli hodiny typu opakovania a upevňovania učiva je poukázané na možnosť aktivizovať a motivovať žiakov pri vyučovaní predmetu chémia, druhý ročník študijného odboru spoločné stravovanie. Túto hodinu je vhodné zaradiť na záver tematického celku organické zlúčeniny pred písomnou previerkou.
Ing Katarina Pintérová Rámy vozidiel Prezentácia je zameraná na osvojenie si poznatkov o automobilových rámoch -účel rámov, požiadavky na rámy, druhy rámov, poškodenie a opravy rámov
Ing. Katarína Baraxová Majetok podniku Práca je zameraná na rozdelenie majetku podniku z časového hľadiska. Popisuje jednotlivé zložky dlhodobého a jednotlivé zložky krátkodobého majetku. Úlohou žiakov je prideliť jednotlivým formám majetku konkrétne príklady.
Ing. Katarína Baraxová Vzťah učiteľ - žiak Práca popisuje vzťah učiteľa a žiaka ako základný predpoklad úspechu vo výchovno-vzdelávacom procese. Je zameraná na charakteristiku osobnosti žiaka, vonkajším prejavom a podobám vzťahu učiteľ - žiak a tiež aj typickým prejavom osobnosti učiteľa vo vzťahu učiteľ - žiak.
Mgr. Katarína Ferencková Zvieratá. Prezentácia je zameraná na vyvodenie a upevnenie slovnej zásoby zameranej na tému Zvieratá (Animals) formou jednoduchých cvičení, hier a detskej piesne. Je určená začiatočníkom.
Mgr. Katarína Ferenčiková Zásady a praktické cvičenia pre utvorenie správneho vzťahu učiteľa k žiakom Prezentácia je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť /teoretická/ obsahuje odôvodnenie správnej komunikácie s deťmi ako aj rady ako budovať a udržať dobré vzťahy so žiakmi a základné pravidlá komunikácie. Druhá /praktická/ časť obsahuje činnosti, ktoré zlepšujú vzťah učiteľ - žiak, hry a cvičenia pre rozvoj komunikačných schopností. Cieľom tejto prezentácie je zlepšiť vzťahy a komunikáciu medzi učiteľom a žiakmi.
Mgr. Katarína Fľaková Čitanie s porozumením- reprodukcia textu V tejto práci sa zameriam na prácu s textom - rozhovor o postavách, o obsahu, o názoroch na charaktery postáv,...
Ing. Katarína Hovanová Osobnosť učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese V práci sa venujem charakteristike osobnosti učiteľavo vyučovacom procese. Rozoberám typológiu osobností učiteľov a ich vyučovacích štýlov. Dôraz kladnie ma tvorivosť a humanizmus v práci učiteľa. Pomenúvávam príčny vyhasínania učiteľov a jeho prevencii.
Mgr. Katarína Jeňová Nevhodné správanie a vyrušovanie žiakov na vyučovaní Prezentácia obsahuje 11 snímok. Je venovaná problematike nevhodného správania a vyrušovania žiakov počas vyučovania. Je v nej definované nevhodné a nedisciplinované správanie žiakov na vyučovaní, príčiny jeho vzniku, prevencia a odstraňovanie takéhoto správania.
Mgr. Katarína Jeňová Prečo potrebujeme zmysly - KOŽA Prezentácia obsahuje 14 snímok, je v nej včlenené úvodné opakovanie, hlavná časť a záverečné zhrnutie. Je venovaná prírodovednej téme z 3. ročníka - Prečo potrebujeme zmysly?. Prezentácia obsahuje veku primerané informácie o danej téme, obrázky pre lepšiu predstavivosť, úlohy na premýšľanie a realizáciu a otázky na záverečné opakovanie.
Mgr. Katarína Jurčová Osobnosť učiteľa Osobnostná charakteristika učiteľa. Typológia učiteľovej osobnosti. Osobnosť učiteľa v súčasných edukačných procesoch. Kompetencie učiteľskej profesie.
Mgr. Katarína Jurčová Zdravá výživa Všeobecné zásady zdravého stravovania. Význam ovocia a zeleniny. Zdravie a životný štýl. Zdravotné riziká nezdravého stravovania- obezita.
Mgr. Katarína Jurčová Osobnosť učiteľa Osobnostná charakteristika učiteľa. Typológia učiteľovej osobnosti. Osobnosť učiteľa v súčasných edukačných procesoch. Kompetencie učiteľskej profesie.
Mgr. Katarína Kollárová Hodnotenie žiakov Hodnotenie, klasifikácia žiakov. Funkcie klasifikovania žiaka. Metódy hodnotenia. Ústne skúšky, písomné skúšky, praktické skúšanie, didaktické testy.
Mgr. Katarína Krivjančinová Austrália Prezentácia pozostáva zo 64 strán, na ktorých je rozpracované učivo o Austrálii. Je rozdelená na dve časti. Prvá časť ponúka v slede za sebou teoretické poznatky o dotknutej krajine, od prírodných podmienok, cez hospodárstvo a cestovný ruch. Druhá časť je zameraná na overenie vedomosti z preberaného učiva, kde si môžu žiaci preveriť získané vedomosti na základe priraďovania, krížovky a otázok. V celej prezentácií sú použité prepojenia medzi blokmi učiva a obrázkami, ktoré umožňujú prehľadný prechod medzi snímkami a tým jej využitie pri preberaní akejkoľvek časti učiva o Austrálii. Ďalej je tu využité prepojenie na internet, zvuk hymny a audio ukážky o vybraných miestach Austrálie na niektorých snímkach.
Mgr. Katarína Krivjančinová Osobnosť učiteľa Prezentácia je spracovaná na teoretickom základe. Ponúka teoretické východiská o osobnosti učiteľa a jeho vlastnostiach, na základe ktorých sa stáva úspešným. Ďalej sú tu rozpracované témy o typoch a úlohách učiteľov. Predpoklady rozvoja učiteľových schopností a požiadaviek na osobnosť učiteľa. V závere sa zaoberáme fázami vývoja učiteľskej profesie. Celá prezentácia je doplnená o obrazové ilustrácie.
Mgr. Katarína Krivjančinová Osobnosť učiteľa Prezentácia je spracovaná na teoretickom základe. Ponúka teoretické východiská o osobnosti učiteľa a jeho vlastnostiach, na základe ktorých sa stáva úspešným. Ďalej sú tu rozpracované témy o typoch a úlohách učiteľov. Predpoklady rozvoja učiteľových schopností a požiadaviek na osobnosť učiteľa. V závere sa zaoberáme fázami vývoja učiteľskej profesie. Celá prezentácia je doplnená o obrazové ilustrácie.
Mgr. Katarína Lavríková Hodnotenie žiakov Cieľom mojej prezentácie bolo poukázať na problematiku hodnotenia žiakov vo vzdelávacom procese, ktorá zahŕňa: spôsoby hodnotenia, funkčný princíp hodnotenia, typy hodnotenia, zásady humanisticky orientovaného hodnotenia, subjektívne vplyvy učiteľa na hodnotenie, ako aj slovnú formu hodnotenia.
Mgr. Katarína Lavríková Hodnotenie žiakov Cieľom mojej prezentácie bolo poukázať na problematiku hodnotenia žiakov vo vzdelávacom procese, ktorá zahŕňa: spôsoby hodnotenia, funkčný princíp hodnotenia, typy hodnotenia, zásady humanisticky orientovaného hodnotenia, subjektívne vplyvy učiteľa na hodnotenie, ako aj slovnú formu hodnotenia.
Mgr. Katarína Lavríková Zlomky (Čo je zlomok?) Cieľom mojej prezentácie bolo vyvodiť a zaviesť pojem zlomok, osvojiť si pojmy čitateľ, zlomková čiara a menovateľ, vedieť zapísať zlomok, správne prečítať zlomky, vedieť vyjadriť zlomkom časť vyznačeného celku, vedieť vyznačiť zlomok na úsečke, ako aj upevniť si túto problematiku formou didaktických hier.
Ing. Katarína Majerníková Bankové účty Vo svojej práci sa venujem základnému účtovaniu na účte 221 Bankové účty. V práci sú použité schémy účtovania prírastkov a úbytkov na tomto účte a základné súvzťažnosti.
Ing. Katarína Majerníková Osobnosť učiteľa a jeho štýl riadenia vyučovacieho procesu Vo svojej práci sa venujem osobnosti učiteľa a jeho vplyvu na formovanie postojov žiakov k učeniu a škole. Uvádzam, že štýl riadenia vyučovacieho procesu významnou mierou ovplyvňuje motiváciu a aktivitu žiakov. Venujem sa direktívnemu a nedirektívnemu, tvorivému štýlu riadenia.
Mgr. Katarína Mišenková Agresivita u žiakov na základnej škole V práci sa zaoberám problematikou agresivity u žiakov. Aké sú najčastejšie príčiny a prejavy agresivity. Taktiež uvediem v práci prevenciu a nápravu agresívneho správania. V závere práce bude pár odporúčaní pre prax.
Mgr. Katarína Mrázová Neverbálna komunikácia Záverečná práca rozoberá základnú charakteristiku neverbálnej komunikácie a jej prejavy, ktoré sú rozdelené do skupín. Taktiež uvádza rôzne hry pre žiakov a učiteľov, ktoré pomáhajú identifikovať vlastnú neverbálnu komunikáciu a následne s ňou primerane pracovať.
Mgr. Katarína Obyšovská Doplňovačky po spoluhláskach b,p,m,r Doplňovačky po spoluhláskachb,p,m,r je práca zameraná pre žiakov 3.ročníka. Hravou formou opakujeme vybrané slová.
Mgr. Katarína Obyšovská Kumunikácia a dramatická výchova v škole Dramatická výchova je jednou z najprogresívnejších metód verbálnej ale aj neverbálnej komunikácie.
Bc. Katarína Olejárová Príprava vyučovacej hodiny – biológia pre ŠZŠ Cieľom mojej prezentácie je ukázať žiakom s mentálnym postihnutím ako funguje príroda. Poznať živočíchy, rastliny a iné organizmy v závislosti od prostredia, v ktorom žijú, poznať vzájomné vzťahy medzi organizmami a ich prostredím. Nadväzujem na poznatky, ktoré si žiaci osvojili v nižších ročníkoch vo vlastivede. Deti sa učia poznávať vzájomné vzťahy medzi organizmami a prostredím. Vyučovanie biológie sa realizuje najmä v prirodzenom prostredí, v konkrétnych podmienkach prírodného prostredia prostredníctvom vychádzok.
Katarína Princíková Ovocie a zelenina Prezentácia má motivačný charakter.V ŠKD v úvode prírodovednej záujmovej činnosti si deti precvičujú získané vedomosti z prírodovedy.Priraďujú, správne pomenúvajú a triedia ovocie a zeleninu.
PaedDr. Katarína Sadlowska Využitie IT v geografii - Púšte Prezentácia je zameraná na učivo geografie 5. ročníka ZŠ.Obsahuje stručný popis učiva Púšte a množstvo interaktívnych úloh k danému učivu.Tieto IT cvičenia obohacujú žiakov o nové spôsoby výučby,tvorby a získavania poznatkov.Aj tu sa môže stať učenie hrou.
PaedDr. Katarína Sadlowska Vzťah medzi učiteľom a žiakom V práci charakterizujem základný vzťah medzi učiteľom a žiakom.Taktiež popisujem zložky vzťahu učiteľ-žiak i niektoré typické druhy vzťahov medzi nimi.Vymedzujem tiež základné požiadavky na správny vzťah medzi učiteľom a žiakom.
Mgr. Katarína Sedmáková Pozitívny vzťah k učiteľovi = pozitívny vzťah k škole Dobry ucitel zacina pri budovani vztahu učiteľ-ziak u seba. Vytvára priaznivú klimu pre ich sebadôveru, sebarealizaciu a objektivne sebahodnotenie žiakov. Pozitívny vzťah k učiteľovi vytvára pozitívny vzťah k škole.
Ing. Katarína Sninčáková Hra ako prostriedok kumunikácie Naučiť žiakov komunikovať medzi sebou navzájom. Rešpektovať názor iného spolužiaka. Vymieňať si informácie prostredníctvom hier.
Ing. Katarína Sninčáková Sčítanie desatinných čísel. Zopakovať zápis desatinných čísel. Správne zapísanie desatinných čísel pri sčítavaní. Úlohy na sčítavanie desatinných čísel.
Mgr. Katarína Staneková "Svet hudby" V záverečnej prezentácií sa venujem "Svetu hudby"t.j. z hudobnej náuky intervalom, akordom, stupniciam. Z dejín hudby som si vybrala hudobný klasicizmus, romantizmus a hudbu 20.storočia. V závere sa venujem hudobným nástrojom a symfonickému orchestru.
Ing. Katarína Szabóová Tvorba jednoduchých databáz v programe ACCESS prezentácia obsahuje: - výkladovú časť - stručný popis štruktúry databázy v programe ACCESS, návrh novej databázy, tvorbu novej tabuľky, popis tabuľky a jej vypĺňanie - v závere je uvedených niekoľko kontrolných otázok a úloh na overenie
Mgr. Katarína Trellová Pedagogická komunikácia Prezentácia obsahuje vymedzenie základných pojmov, základné zložky komunikácie, pravidlá komunikácie, ciele komunikácie a jej delenie.
Ing. Katarína Urbanová Bavlna Bavlna vďaka svojim vlastnostiam patrí k najobľúbenejším textilným materiálom. Práca približuje pestovanie, získavanie, vlastnosti a možnosti použitia bavlny.
Ing. Katarína Urbanová Pedagogický takt Učiteľ a jeho taktné a netaktné správanie voči žiakom. Činitele ovplyvňujúce taktné, či netaktné správanie učiteľa pri riešení situácií.
Mgr. Katarína Šidelská Strom Cieľom tejto práce je, aby deti vedeli pomenovať časti stromu, poznali základné rozdelenie stromov, význam stromu a lesov.
PaedDr. Katarína Špesová Komunikácia medzi učiteľom a žiakmi Záverečná práca sa zaoberá komunikáciou medzi učiteľom a žiakmi. Obsahuje základné a špecifické komunikačné pravidlá, komunikačné pravidlá v triede, postavenie učiteľa a žiaka pri vzájomnej komunikácii a komunikačné pravidlá v triede.
Mgr. Katarína Žuffová Komunikácia ako prostriedok učiteľa Projekt „Komunikácia ako prostriedok učiteľa“ je rozdelený do piatich častí: 1. Komunikácia všeobecne 2. Zložky a fázy komunikácie 3. Typy komunikácie 4. Pedagogická komunikácia 5. Verbálna komunikácia 6. Neverbálna komunikácia V každej časti sú rozpracované základné informácie dôležité pre učiteľa, ktoré využíva vo vyučovacom procese.
Mgr. Katarína Žuffová Snehulienka a sedem trpaslíkov Projekt je zameraný na rozvoj komunikačných schopností. Žiaci získavajú zručnosti v jednoduchom a súvislom vyjadrovaní, spisovnej výslovnosti, správnej artikulácii hlások. Motiváciou je rozprávka: Snehulienka a sedem trpaslíkov (W. Disney). Projekt som rozdelila do troch častí: - Zážitkové činnosti s využitím rozprávacieho slohového postupu, - Zážitkové činnosti s využitím opisného slohového postupu, - Zážitkové činnosti s využitím informačného slohového postupu. Jednotlivé časti sú doplnené obrázkovým materiálom a otázkami pri jednotlivých obrázkoch, ktoré motivujú žiakov počas celej aktivity.
Ing. Katarína Danielová Planéta Zem Využivanie interaktívnej tabule na hodine geografie. Je to pomôcka, ktorá vyučovací proces posúva dopredu, robí ho zaujímavým. Moja práca prezentuje výhody a nevyhody interaktívnej tabule v škole.
Mgr. Katarína Figeľová Včela medonosná Prezentácia je určená pre žiakov 6. ročníka ZŠ. Je rozdelená na dve časti. Prvá časť popisuje včelu medonosnú, jej význam a chov. Druhá časť obsahuje cvičenia na upevnenie vedomostí. V cvičeniach žiaci píšu, dopĺňajú a hľadajú chýbajúce slová.
Mgr. Katarína Fľaková Vyvodenie čísla 4 V tejto prezentácii sa budem venovať vyvodeniu čísla 4 v prvom ročníku.
PaedDr. Katarína Kozmová Členy v anglickom jazyku Správne použitie neurčitých členov v anglickom jazyku. Precvičiť si v konkrétnych cvičenia získané vedomosti.
Mgr. Katarína Kuzmíková Pravidlá komunikácie v triede Komunikácia počas vyučovacieho procesu medzi učiteľom a žiakom, kde obidve zúčastnené strany dodržiavajú stanovené pravidlá.
Mgr. Katarína Kuzmíková Včely a včelie produkty Poukázať na dôležitosť a význam včiel pre človeka. Naučiť žiakov využívať prírodnú lekáreň, pestovať v nich zdravý životný štýl.
Mgr. Katarína Neupauerová Verbálna, neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese na špeciálnej základnej škole. Prezentácia sa zaoberá komunikáciou, jej zložkami a rozdelením na verbálnu komunikáciu - rozvíjanie verbálnej komunikácie na špeciálnej základnej škole. A na neverbálnu komunikáciu - jej spôsobmi a neverbálnou komunikáciou v triede.
Bc. Katarína Vojtková Príprava odpaľovanej hmoty Suroviny na výrobu odpaľovaného cesta: voda, múka, soľ, margarín, vajcia. Pomôcky: hrniec, varecha, nádoby, doska, váha, lyžica, el. sporák. Hotové výrobky: venčeky, veterníky.
PaedDr. Katarína Špesová ATMOSFÉRA Predkladaná práca sa zaoberá využitím interaktívnej tabule vo vyučovaní na ZŠ. Obsahuje jeden pracovný zošit venovaný téme ATMOSFÉRA, ktorý má 15 stránok. Okrem stručného popisu vrstiev atmosféry s obrázkami sú tu úlohy na dopĺňanie, úlohy presúvaním objektov ako aj iné možnosti využitia softvéru interaktívnej tabule.
Mgr. Katrína Buriková OZDOBY NA TORTÁCH Táto prezentácia má slúžiť ako učebná pomôcka pre žiakov v odbore cukrár. Téma je v učebných osnovách pre žiakov 3. ročníka. Učebná pomôcka je využiteľná pri výučbe nielen v odbornom výcviku, ale aj pri výučbe odborných teoretických predmetov.
Mgr. Klaudia Družbacká Hlasové komunikačné prostriedky učiteľa vo vyučovacom procese Obsahom prezentácie je priblíženie hlasových komunikačných prostriedkov vo vyučovacom procese. Tieto prostriedky sú dôležitou súčasťou komunikačného procesu učiteľ - žiak. Práca prináša prierez touto problematikou, približuje jednotlivé hlasové prostriedky, ako aj ich praktické využitie počas vyučovania.
Mgr. Klaudia Szitáriová Jazykové štýly Záverečná práca je vypracovaná na vyučovaciu hodinu slovenského jazka v 9. ročníku ZŠ. Obsahuje motivačnú časť - tajničku, pomocou ktorej si žiaci pripomenú jednotlivé jazykové štýly a zároveň preopakujú poznatky z minulých hodín. Na ďalších dvoch slidoch je úlohou žiakov priradiť hlavné znaky k jednotlivým štýlom. Zvyšných 6 slidov obsahuje ukážky z rôznych jazykových štýlov, ktoré majú žiaci identifikovať.
Mgr. Klaudia Szitáriová Jazykové štýly Práca je určená na vyučovaciu hodinu slovenského jazyka v 9. ročníku ZŠ. Úvodnú časť tvorí motivácia vo forme tajničky, prostredníctvom ktorej si žiaci pripomenú jazykové štýly a zároveň zopakujú učivo minulých hodín. Ďalšia časť práce je zacielená na priraďovanie hlavných znakov jednotlivých štýlov a identifikáciu ukážok.
Mgr. Klaudia Szitáriová Verbálna komunikácia vo vyučovacom procese Komunikácia je veľmi dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu. Práca je upriamená na vymedzenie pojmu verbálna komunikácia a jej fázy vo vyučovacom procese. Na jednotlivých slidoch je bližšie rozpracovaný monológ a dialóg prebiehajúci medzi učiteľom a žiakom.
Mgr. Kristína Ganzová Efektívne metódy pri rozvoji komunikačných zručnosti Rozoberáme pojem komunikácie, komunikačných zručnosti. Sústreďujeme sa na metódy rozvoja komunikačných zručnosti: metóda riešenia úloh, metódu rozhovoru, metódy práce s knihou...
Mgr. Kristína Ganzová Energia- zdroje energie - elektrárne Táto prezentácia slúži na hodinu fyziky a techniky, vysvetľuje pojem energie, definíciu a rozdelenie zdrojov energie, popis činnosti elektrárni, ako aj test na zhrnutie učiva.
Ing. Kristína Kardošová Aktuálne problémy v súčasnej škole - Šikanovanie cieľom práce je poukázať na jeden z najväčších problémov na našich školách. Šikanovanie ako problém na škole stále pretrváva a aj napriek veľkým snahám pedagógov stále pretrváva a riešenie vzhľadom k rozdielnemu sociálnemu prostrediu žiakov je stále náročnejšie.
Mgr. Kristína Krupová Komunikácia a slávnostný prejav. V úvodnej časti prezentácie je definovaná a klasifikovaná prezentácia, ďalej práca obsahuje prvky slávnostného prejavu, nakoniec sú uvedené základné pravidlá rečníckeho prejavu.
Mgr. Kristína Krupová Romantizmus na Slovensku Úvodná časť prezentácie sa zaoberá charakteristikou tohto literárneho smeru, v druhej časti sú uvedení predstavitelia romantizmu v slovenskej literatúre a ich tvorba.
Mgr. Kristína Oravcová Kompetencie špeciálneho pedagóga v súčasnom školstve Prezentácia je zameraná na vymedzenie základných kľúčových kompetencií učiteľa. Opisuje komptencie vzťahujúce sa k procesu profesionalizácie, k procesu učenia a k výsledku učenia sa.
Mgr. Kristína Oravcová Slovenský jazyk v 5. ročníku, B variant - vyvodenie hlásky č. Prezentácia je zameraná na vyvodenie a osvojenie hlásky č. Cvičenia slúžia na sluchovú analýzu a syntézu, oboznámenie sa s tvarmi písmena č, vyhľadávanie písmena v slovách, čítanie, priraďovanie a dopĺňanie slov.
Mgr. Kvetoslava Geľatková Komunikácia na hodinách OBN Prezentácia je zameraná na základnú charakteristiku komunikácie, zložky komunikácie, proces, formy, pravidlá a konflikt
Mgr. Kvetoslava Sokolová Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovaní Geografie V úvode prezentácie poukazujem na súbor pravidiel pre úspešnú komunikáciu učiteľa a žiaka. Doplnená je ukážkami dvoch vyučovacých hodín , kde sa snažím rozvíjať komunikáciu a následne spätnú väzbu, cielenou formuláciou otázok.
Mgr. Kvetoslava Geľatková Dohovor o právach dieťaťa Žiaci sa učia na hodinách OBN o právach dieťaťa
Ing. Ladislav Dorčák Vstupné zariadenia V prezentácii je spracovaná téma „Vstupné zariadenia“ a predstavuje jednu vyučovaciu hodinu v predmete Informatika pre prvý ročník. Prvé štyri obrazovky obsahujú materiály určené pre výklad témy. Ostatné obrazovky obsahujú úlohy na upevnenie a preverenie pochopenia prebraného učiva. Prezentácia obsahuje odkazy na externé videá, ktoré by mali obohatiť môj výklad o praktické ukážky použitia jednotlivých zariadení. Taktiež sú tam použité odkazy na stránky predajcu zariadení, kde si môžu žiaci urobiť obraz o cenách, výrobcoch a typoch jednotlivých zariadení.
MGR. Ladislav Drozd Komunikácia - proces dorozumievania Práca je napísaná na teoretickej úrovni. Definuje komunikáciu v širšom zmysle.Ďalej spracuváva rozdelenie komunikácie na verbálnu a neverbálnu. V závere dáva odporúčania , ako správne komunikovať.
MGR. Ladislav Drozd Pohybová energia telesa V práci som obooznámil žiakov s novou fyzikálnou veličinou, vysvetlil som od čoho pohybová energia telesa závisí a ako ju vypočítame.
Mgr. Ladislav Vjest Druhy zeleniny Prezentácia predstavuje druhy zeleniny využívané v kuchyni v rámci zdravej výživy. Žiaci sa oboznámia so známou i menej známou zeleninou a jej využitím.
Mgr. Ladislav Široký Šikanovanie a agresivita na školách Charakteristika a pojmy šikany a agresivity, jednotlivé úrovne a ich riešenia
Mgr. Ladislav Drozd Komunikácia - proces dorozumievania Práca je napísaná na teoretickej úrovni. Definuje komunikáciu v širšom zmysle.Ďalej spracuváva rozdelenie komunikácie na verbálnu a neverbálnu. V závere dáva odporúčania , ako správne komunikovať.
Mgr. Lea Macurová Aritmetický priemer V rámci interaktívnej vyučovacej hodiny sa žiaci naučia čo je aritmetický priemer a princíp jeho výpočtu. Zistia možnosti využitia aritmetického priemeru v praktickom živote, najmä oblasť hospodárenia s peniazmi. Sami si zostavia vlastný týždenný plán hospodárenia s peniazmi, teda ich osobným vreckovým. Ďalej prostredníctvom aritmetického priemeru sa naučia nové pojmy a to sporenie a výdavky.
Mgr. Lea Macurová Možnosti eliminácie stresu učiteľov Práca pojednáva o tom čo je stres, aké typy stresov poznáme, na vplyvy a činitele, ktoré tento stres vyvolávajú vo všeobecnosti a potom osobitne zo zameraním na stres učiteľov. Taktiež spôsoby eliminácie tohto stresu. Práca pojednáva o tom čo je stres, aké typy stresov poznáme, na vplyvy a činitele, ktoré tento stres vyvolávajú vo všeobecnosti a potom osobitne zo zameraním na stres učiteľov. Taktiež spôsoby eliminácie tohto stresu. Práca pojednáva o tom čo je stres, aké typy stresov poznáme, na vplyvy a činitele, ktoré tento stres vyvolávajú vo všeobecnosti a potom osobitne zo zameraním na stres učiteľov. Taktiež spôsoby eliminácie tohto stresu.
Mgr. Lenka Andrašková Trojuholník V tejto prezentácii si žiaci zopakujú a upevnia pojmy vrchol, strana, vnútorný uhol trojuholníka. Precvičia si delenie trojuholníkov podľa veľkosti strán a podľa veľkosti vnútorných uhlov. V niekoľkých cvičeniach budú počítať obvody a obsahy trojuholníkov.
Mgr. Lenka Barbuščáková Rozvoj komunikačných zručností pomocou kooperatívneho vyučovania Prezentácia je zameraná hlavne na teoretickú stránku rozvoja komunikačných zručností pomocou kooperatívneho vyučovania. Poukazuje na to, aké dôležité je využitie kooperácie (spolupráce) v školskej praxi, pričom poukazuje hlavne na jej pozitívne stránky. Súčasťou prezentácie sú aj metódy a techniky kooperatívneho vyučovania, ktoré sú použiteľné na vyučovacích hodinách. Záverečná časť sa venuje výhodám a nevýhodám kooperatívneho vyučovania.
Mgr. Lenka Barbuščáková Využitie interaktívnej tabule na hodine slovenského jazyka a literatúry Úvodná časť prezentácie je zameraná na všeobecné informácie využitia interaktívnej tabule v praxi. Všíma si jej výhody v porovnaní s klasickou tabuľou. Najdôležitejšou časťou je konkrétna ukážka uplatnenia IT na vyučovacej hodine s témou Lyrizovaná próza. Výhodou tohto typu vyučovacej jednotky je názornosť, ako aj samostatná práca žiakov, ktorí sú nútení k efektívnemu vyhľadávaniu informácií a k spolupráci.
Bc. Lenka Barátová Komunikačné zručnosti vo vyučovaní prírodovedy V mojej prezentácií poukazujem na dôležitosť komunikačných postupov. Je nevyhnutné žiakov správne motivovať, aby sme dosiahli spätnú väzbu a požadované ciele vyučovacej hodiny.
Mgr Lenka Borošová Ovocie a zelenina V prezentácii sa zdôrazňuje význam ovocia a zeleniny pre naše zdravie. Základné delenie ovocia a zeleniny, kde sa nachádzajú, ako rastú. V prílohe deti rozpoznávajú ovocie od zeleniny, hádajú hádanky, vyfarbujú obrázky.
Mgr. Lenka Durajová Prírodoveda v 1. a 2. ročníku- ovocie a zelenina Vo svojej práci som sa zamerala na aktivity, precvičovania, upevňovania a opakovania učiva z prírodovedy v 1. a 2. ročníku základnej školy so zameraním na tému Ovocie a zelenina, ktoré nemusia byť určené len na jednu vyučovaciu hodinu. Ako metódy môžu byť použité: rozhovor, pozorovanie, rozprávanie, praktické činnosti. Sú tam námety aj na ďalšie smerovania vyučovacích hodín.
Mgr. Lenka Durajová Rozvoj komunikačných zručností Vo svojej práci určenej pre pedagógov, som sa zamerala na uvedomenie si role učiteľa, že celá komunikácia je založená na flexibilnej zmene rolí, podľa situácie, úlohy a osobností, ktoré sa v rámci výchovy zúčastňujú na transakciách. Ide o tréning prosociálneho správania pedagogických pracovníkov na škole aby dokázali svojim správaním pozitívne pôsobiť na seba aj žiakov.
Mgr. Lenka MIKITOVÁ Pedagogická komunikácia Cieľom práce je na základe syntézy teoretických poznatkov v oblasti komunikácie analyzovať pedagogickú komunikáciu v jej funkciách, aspektoch a pravidlách.
Mgr. Lenka Mikitová Pedagogická komunikácia Cieľom práce je na základe syntézy teoretických poznatkov v oblasti komunikácie analyzovať pedagogickú komunikáciu v jej funkciách, aspektoch a pravidlách.
Mgr. Lenka Papcunová Domáce a voľne žijúce zvieratá Hravou formou spoznávať ríšu zvierat. Rozdelenie domácich a voľne žijúcich zvierat. Spoznávanie zvieracích rodiniek. Pomocou hádaniek, zvukov a obrázkov.
Mgr. Lenka Telehaničová Komunikačná stránka sociálneho styku Vo svojej prezentácií som sa venovala verbálnej a neverbálnej komunikácií. rozobrala som symboly komunikácie a zložky procesu komunikácie.
Mgr. Lenka Tokarčíková Pedagogická komunikácia Utváranie vzťahu učiteľ - žiak, osobnosť učiteľa, jeho vlastnosti a bariéry v komunikácii.
Mgr. Lenka Vargová Interakcia učiteľa a žiaka vo vyučovaní Edukatívny proces obsahuje množstvo vzťahov medzi učiteľom a žiakom- obsah vzdelávania a vyučovacie metódy a formy figurujú na jednej strane, avšak na strane druhej je dôležité aj to, ako učiteľ pozná toho-ktorého žiaka, aké sú jeho pocity, vplyv prostredia školy, ako sa v nej cíti... V neposlednom rade je tu aj samotný prístup učiteľa k žiakovi.
Mgr. Lenka Vargová Mensch und Gesellschaft/Človek a spoločnosť V rámci maturitných zadaní úrovne B2 z nemeckého jazyka motivovať a zaujať žiakov na tému Človek a spoločnosť využitím PC a interaktívnej tabule. Konkrétne žiaci pracujú na 8 rozmanitých úlohách. Ide o posluch s porozumením, riešenie krížovky, doplňovanie informácii, priraďovanie odpovedí, hľadanie súvislostí. Využitím individuálnej, skupinovej práce a IKT zručností si žiaci precvičia a upevnia predovšetkým slovnú zásobu z oblasti zdraviu škodlivých návykových látok s negatívnym dopadom nielen na jednotlivca, ale i na spoločnosť.
Mgr. Lenka Šaffová Zložky vo vzťahu učiteľa a žiaka Problematike vzťahu medzi učiteľom a žiakom sa v súčasnosti venuje veľká pozornosť. Vo svojej prezentácii som popísala jednotlivé činitele, ktoré ovplyvňujú vzťah medzi učiteľom a žiakom. V závere som uviedla pedagogické situácie, ktorým sú súčasní učitelia vystavení.
Mgr. Lenka Tokarčíková Jedlá a nápoje Prezentácia je určená pre začiatočníkov výučby nemeckého jazyka. Prezentácia pracuje so slovnou zásobou, ktorú si žiaci môžu precvičiť niekoľkými cvičeniami na priraďovanie, dopĺňanie alebo formou osemsmerovky. Zároveň si opakujú časovanie slovies a tvorbu jednoduchých viet. Cvičenia rozvíjajú čítanie s porozumením, komunikáciu v cudzom jazyku a poznanie iných kultúr.
Ing. Liana Pírová Majetok podniku Pomocou jednotlivých úloh a cvičení sa žiaci naučia rozdeliť majetok podniku a upevnia si nové učivo
Ing. Liana Pírová Počúvanie - najčastejšia komunikačná aktivita Práca obsahuje rozdelenie komunikačných spôsobilostí, štádiá procesu počúvania a jednotlivé druhy počúvania
Mgr. Libuša Leštáková Využívanie ActivBoardu na hodinách slovenského jazyka Cieľom prezentácie je upevniť u žiakov vzťah k tradícii, zopakovať slovesné výtvory našich predkov: ľudové piesne, príslovia porekadlá, pranostiky a hádanky. Zaradiť ľudové piesne do skupín, porozprávať, pri akej príležitosti sa spievali. Rozlíšiť jednotlivé malé formy ľudovej slovesnosti. Vyhľadať a pomenovať v piesni verš, strofu, rým, rytmus a obrazné pomenovania.
Mgr. Libuša Lormanová Osobnosť učiteľa Obsahom je samotný pojem učiteľa, delenie jeho osobnosti do 3 základných oblastí, funkcie a vlastnosti učiteľa. Dôležitou súčasťou je popis vzťahu medzi učiteľom a žiakom a zamyslenie sa nad tým čo povolanie učiteľ predstavuje a či je to naozaj len profesia.
Mgr. Libuša Lormanová PRÍRODOVEDA- JESEŇ Cieľom je, aby žiaci v rámci vyučovacieho predmetu prírodoveda vedeli vymenovať jednotlivé ročné obdobia a jednotlivé mesiace, ktoré patria k jeseni. Charakterizovali počasie v jednotlivých mesiacoch, hlavné znaky tohto ročného obdobia. Poznávali pranostiky súvisiace s jeseňou.
Mgr. Lucia Galdunová Agresivita Prezentácia ja zameraná na tému agresivita. Obsahuje definície pojmov, ako sa prejavuje agresivita v školskom prostredí, čo je to agresia, klasifikácia agresií. Pozornosť je venovaná aj pomoci a podpore, prevencii a ochrane pred agresivitou.
Mgr. Lucia Galdunová Zelenina, triedenie a jej spracovanie Prezentácia je zameraná na osvojenie si učiva o zelenine, ako ju triedime podľa časti, pre ktorú ju pestujeme, spôsob jej spracovania. Obsahuje viacero didaktických hier, sú tu použité rôzne vyučovacie metódy a interaktívne cvičenia. Žiaci majú možnosť vidieť rozličné obrázky zeleniny. Táto prezentácia je určená pre žiakov 2. ročníka na hodinách prírodovedy.
Mgr. Lucia Ivanová Činitele vzťahu žiaka k učiteľovi Cieľom prezentácie je charakteristika atribútov tvoriacich vzťah žiaka k učiteľovi.
Mgr. Lucia Kasprišinová Lesné cicavce Prezentácia pozostáva zo16 strán, na ktorých je rozpracované učivo o lesných cicavcoch. Je rozdelená na dve základné časti. Prvá časť ponúka základné teoretické poznatky o cicavcoch. Druhá časť je zameraná na rozdelenie lesných cicavcov podľa spôsobu potravy do troch skupín. V každej skupine je uvedených niekoľko typických zástupcov so stručnou charakteristikou a obrázkami daného zástupcu. V celej prezentácií sú použité prepojenia medzi blokmi učiva, ktoré umožňujú prehľadný prechod medzi snímkami. Ďalej je tu na niektorých snímkach využité prepojenie na internet, a to na videa určitých živočíchov priamo v prírode.
Mgr. Lucia Kasprišinová Neverbálna komunikácia Prezentácia je spracovaná na teoretickom základe. Je v nej vysvetlené, čo je neverbálna komunikácia, čo pre ňu platí a ako ju zlepšiť. Ďalej sú tu charakterizované základné neverbálne prejavy so stručným popisom. Celá prezentácia je doplnená o obrazové ilustrácie.
Mgr. Lucia Kasprišinová Neverbálna komunikácia Prezentácia je spracovaná na teoretickom základe. Je v nej vysvetlené, čo je neverbálna komunikácia, čo pre ňu platí a ako ju zlepšiť. Ďalej sú tu charakterizované základné neverbálne prejavy so stručným popisom. Celá prezentácia je doplnená o obrazové ilustrácie.
Mgr. Lucia Koňaková Komunikačné zručnosti žiakov Prezentácia je zameraná na komunikačné zručnosti žiakov v predmete SJL - počúvanie, rozprávanie, čítanie, písanie s prepojením na čitateľské zručnosti - práca s textom.
Mgr. Lucia Koňaková Vesmír - Slnko a jeho planéty Prezentácia je k učivu 4. ročníka k prírodovednej téme - Vesmír. V prezentácii sa žiaci dozvedia nové informácie o planétach Slnečnej sústavy, s ktorými sa v učebniciach nestretnú. Prezentácia je obohatená o ukážku letu na mesiac a online maľovanka vesmíru.
Mgr. Lucia Ružbarská Osobnosť učiteľa Prezentácia je zameraná na osobnosť učiteľa, jeho vlastnosti, úlohu, funkcie. Popisuje vzťah učiteľa a žiaka.
Mgr. Lucia Stajančová Pomer opakovanie Prezentácia obsahuje jednoduché príklady na precvičenie pomeru. Je určená pre žiakov siedmeho ročníka. Poslúži na zopakovanie a upevnenie nového učiva.
Mgr. Lucia Ujháziová Agresia a šikanovanie v škole Šikanovanie je úmyselné, opakované fyzické alebo psychické ubližovanie druhým.
Mgr. Lucia Ujháziová Chemické prvky a zlúčeniny Cieľom prezentácie je zopakovať si základné poznatky o štruktúre atómu, vymenovať mikročastice a popísať stavbu atómu.
Mgr. Lucia Štundová Agresivita medzi žiakmi V súčasnosti sa zvyšuje nárast agresívneho správania a násilných prejavov žiakov aj v školskom prostredí.. Často sa to považuje za jeden z prejavov morálnej krízy rodiny a spoločnosti. Sociokultúrne zmeny v spoločnosti prinášajú aj negatívne javy, čo sa prejavuje tiež v zmýšľaní a konaní detí a mládeže. Morálne problémy učiteľskej profesie sú odrazom problémov spoločnosti vôbec. Úlohou učiteľov je minimalizácia negatívneho správania a konania žiakov, ktoré má často škodlivý, ba až tragický dopad na zdravie a životy všetkých, ktorí sa zúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu. Cieľom mojej práce je poukázať na príčiny, zdroje a faktory, ktoré sa podieľajú na vzniku agresivity u žiakov. Zamerala som sa na prevenciu agresivity nielen zo strany školy, ale aj zo strany rodiny s možnosťou využitia preventívnych programov, ktoré vedú k eliminácii agresivity v školskom prostredí.
Mgr. Lucia Štundová Cudzokrajné zvieratá Táto prezentácia je určená žiakom 2. ročníka – predmet prírodoveda. Jej cieľom je oboznámenie sa s cudzokrajnými zvieratami, pomocou stručnej charakteristiky a obrázkov jednotlivých zvierat. V závere vyučovacej hodiny som venovala pozornosť zopakovaniu učiva o cudzokrajných zvieratách. Na oživenie vyučovacej hodiny som zaradila kúzelníka, kde úlohou žiakov bolo čo najskôr uhádnuť zvieratko, ktoré kúzelník vyčaroval. Prostredníctvom hádaniek si žiaci hravou formou precvičia nadobudnuté vedomosti o cudzokrajných zvieratách.
Mgr Lucia Fafráková Komunikácia vo vyučovaní zásady funkčnej komunikácie,komunikácia v škole,zásady rozhovoru učiteľ so žiakom
Mgr Lucia Fafráková Multicultural Society Hodina konverzácie ANJ - téma Multikultúrna spoločnosť
Mgr. Lucia Hakulinová Slovné druhy Práca sa zaoberá najmä opakovaním učiva o slovných druhoch, precvičovaním gramatických kategórii slovných druhov. Práca obsahuje zábavné cvičenia, ktoré hravou formou upevňujú učivo slovných druhov a ich gramatických kategórii.
Mgr. Lukáš Šaffo Vzťah učiteľ - žiak V práci som opísal pozitívny a negatívny vzťah učiteľa a žiaka. Uviedol som vzťahy medzi učiteľom a žiakom v staroveku a v súčasnosti. Opísal som zásady, ako si učiteľ môže získať rešpekt žiakov. Venoval som aj činiteľom spomínaného vzťahu.
Mgr. Lívia Bančejová NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA Prezentácia je zameraná na doplnenie verbálnej komunikácie, lepšie pochopenie informácií. Neverbálna komunikácia celkovo dáva oveľa viac informácií ako verbálna. Je dôležitá pri oznamovaní, vytváraní dojmu. Často ju využívame vo vyučovacom procese na vyučovacích hodinách.
PaedDr. Lívia Kordaničová E-learning V prezentácii som chcela poukázať na nové možnosti komunikácie medzi učiteľom a študentmi, študentmi navzájom, učiteľom a rodičmi a na ich význam pri ich využití vo výučbe. Zároveň som chcela zdôrazniť, že e-learning prináša výrazne novú kvalitu vo vyučovacom procese.
PaedDr. Lívia Kordaničová Londýn Prezentácia je určená ako učebná pomôcka pre výučbu vo 4. ročníku predmetu anglický jazyk, v študijnom odbore obchodná akadémia. Sú v nej spomenuté pamätihodnosti a zaujímavosti Londýna.
Mgr. Lívia Lukáčová Komunikácia a jej prejavy Prezentácia je zameraná na komunikáciu a jej základné prejavy. Spomenuté sú v nej zásady správnej komunikácie vo vzťahu učiteľ-žiak, konflikty a ich riešenie.
RNDr. Lívia Slatinská Vosky Práca „Vosky“ je zameraná na všeobecnú charakteristiku, výskyt, vlastnosti a použitie rastlinných, živočíšnych a syntetických voskov. Výsledkom práce sú teoretické poznatky využiteľné na vyučovacích hodinách chémie a materiálov pre študijné odbory kozmetik, kozmetička-vizážistka a učebné odbory kaderník, manikér-pedikér.
Mgr. Lívia Bančejová VYBRANÉ SLOVÁ Prezentácia je zameraná na upevnenie učiva o vybraných slovách po obojakých spoluhláskach. Je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti si žiaci upevňujú poznatky o vybraných slovách, v praktickej časti pracujú na cvičeniach s interaktívnou tabuľou. Aktivity sú zamerané na rozvoj komunikačných a aplikačných zručností.
Mgr. Lýdia Jurčová Rozvoj komunikačných zručností na 1.stupni ZŠ Komunikácia- charakteristika, predpoklady dobrej komunikácie, faktory efektívnej komunikácie, spätná väzba. Metódy podporujúce rozvíjanie komunikačných zručností žiakov mladšieho školského veku.
Mgr. Lýdia Stašková Debatujeme na úrovni Čo je to komunikácia? Druhy komunikácie. Účastníci komunikácie. Roly ľudí v komunikácii. Čo je debata, čo je diskusia - rozdiely.
Mgr. Lýdia Stašková Slovenský romantizmus a Andrej Sládkovič Prezentácia obsahuje informácie o romantizme na Slovensku. Podáva stručne jeho základné znaky, najväčších predstaviteľov tohto obdobia. Prináša vedomosti o jednotlivých štúrovcoch. Ďalšia časť prezentácie dáva do popredia Andreja Sládkoviča, jeho život a dielo, pretože v súčasnosti táto téma rezonuje u žiakov 9. ročníka
Mgr MARTA BALOGOVá Rýchlosť pohybu telesa Vyjadriť rýchlosť telesa slovne, pomocou vzorca, jednotku rýchlosti a odčítať rýchlosť z grafu. Riešiť úlohy na výpočet rýchlosti. Pomocou tabuľky porovnať rýchlosti rôzných telies.
ING. MILAN CHOMA Hlavné časti spaľovacieho motora Prezentácia predstavuje tvorivú učebnú pomôcku pre žiakov odboru doprava ,ktorá pútavou formou popisuje jednotlivé časti spaľovacieho motora.
Mgr. Magdaléna Gajdicová Numerácia v obore do 100 V prezentácii sa venujem využitiu IKT v predmete matematika v Praktickej škole. Prostredníctvom interaktívnej tabule a internetu sa žiaci oboznámia s peniazmi , učia sa počítať po desiatkach v obore do 100, sčítajú a odčítajú v danom obore a zlepšujú si svoje počítačové zručnosti.
Magdaléna Marčáková Ručné šitie . Cieľ ukážky: Prezentovať žiakom rôzne druhy ručného šitia s možnosťami využitia v praxi. Časti vyučovacej hodiny prezentované v ukážke: 1. Uvod 2. Historia spájania materialu , možnosti 3. Rozdelenie ručného šitia 4. Druhy ručného šitia s ukážkou 5. Tvorenie stehov , správne držanie tela a rúk 6. Záver
Ing. Magdaléna Nikházyová Vzájomné silové magnetické pôsobenie Vzájomné magnetické silové pôsobenie medzi: - permanentnými magnetmi, - permanentnými magnetmi a vodičmi s prúdom, - vodičmi s prúdmi.
Mgr. Magdaléna Košiková Určovanie času v nemeckom jazyku Naučiť žiakov terminológiu a používanie časových jednotiek v nemeckom jazyku-hodina,dátum,mesiac,deň,ročné obdobie
Mgr. Magdaléna Kubisová Hodnotenie žiakov Hodnotenie je jedno z dôležitých kritérií úspešnosti žiakov v škole. Práca opisuje, ako je možné hodnotiť žiaka z pohľadu kritickej pedagogiky. Doporučuje tézy v školskom hodnotení. Opisuje portfólio ako jednu z foriem hodnotenia práce žiaka. Prostredníctvom neho je možné rozvíjať žiakovo sebahodnotenie a hodnotenie. Poskytuje informácie o výsledkoch práce žiaka učiteľovi aj rodičom.
Mgr. Magdaléna Kubisová Planéty V rámci interaktívnej vyučovacej hodiny sa žiaci zoznámia s deviatymi Planétami a ich umiestením v rámci Slnečnej sústavy. Uvidia smer ich rotácie a porovnanie s planétou Zem. Zistia akú majú veľkosť, zloženie, farbu, štruktúru. Môžu ich pozorovať na obrázkoch.
Mgr. Magdaléna Šoltysová Podmienky vytvorenia správneho vzťahu učiteľa k žiakovi Práca obsahuje základné požiadavky na správny vzťah učiteľa k žiakom a podmienky, ktorých plnením sa tento vzťah utvára. V úvode práce sú načrtnuté typy vzťahov učiteľ - žiak, záver ponúka charekteristiku úspešného učiteľa.
Mgr. Magdaléna Šoltysová Porovnanie vývojových etáp v tvorbe Kostru, Horova, Plávku Práca porovnáva spoločné a rozdielne aspekty v tvorbe autorov slovenskej medzivojnovej peézie - Kostru, Horova, Plávku - z hľadiska etáp tvorby i z hľadiska využívania motívov.
PaedDr. Marcel Antoš Fyzikálne veličiny a ich jednotky Na základe interaktívneho vyučovania sa žiakom vysvetľuje učivo a zároveň žiaci riešia jednoduché príklady zamerané na určovanie základných fyzikálnych jednotiek a ich veličín.
PaedDr. Marcel Antoš Učiteľ fyziky- jeho osobnosť, požiadavky a spôsob komunikácie so žiakmi Práca je zameraná na základné osobnostné vlastnosti učiteľa fyziky a spôsoby komunikácie so žiakmi na hodinách fyziky.
Ing. Marcel Takáč Aktuálne problémy súčasnej školy Prezentácia sa zameriava na problém egocentrizmu u žiakov. Sleduje príčiny jeho pretrvania, problémy z toho vyplývajúce pri vyučovaní v škole, prejavy a možnosti riešenia tohto problému.
Mgr. Marcela Bukovičová Informačno-komunikačné technológie v primárnom vzdelávaní Práca obsahuje nápady, ktoré sa dajú využiť na hodinách primárneho vzdelávania s využitím interaktívnej tabule. Moderné technológie pomáhajú zatraktívniť vyučovací proces v jednotlivých predmetoch.
Mgr. Marcela Bukovičová Komunikácia ako prevencia problémov Práca je zameraná na rozvoj komunikačných zručností v prostredí primárneho vzdelávania. Aktivity, do ktorých sú zapojení žiaci, sú prevenciou nevhodných prejavov správania sa u žiakov v školských zariadeniach.
Mgr. Marcela Drábová Školská klíma V mojej práci som sa venovala školskej klíme, o tom aké formy klímy poznáme. Taktiež som tu opísala, čo všetko sa nazýva školskou klímou.
PhDr Marcela Griščíková Anatómia tvárovej časti lebky V práci opisujeme jednotlivé kosti tvárovej časti lebky,ich ich uloženie a význam.
PhDr. Marcela Griščíková Komunikácia a školská klíma V práci sa zaoberáme komunikáciou -najmä verbálnou a jej vplyvom na školskú klímu.
Mgr. Marcela Macková Komunikácia ako jedna z podmienok pozitívneho vzťahu učiteľa a žiaka Prezentácia je zameraná na objasnenie pojmu komunikácia, jej druhy a využitie v pedagogických situáciách. Je v nej zdôraznený aspekt učiteľovej osobnosti ako nevyhnutnej podmienky formovania pozitívneho vzťahu žiaka k učiteľovi a vyučovaciemu predmetu.
Mgr. Marcela Macková Past simple vs. past continuous Učebná pomôcka je zameraná na precvičovanie a upevnenie vedomostí o minulom jednoduchom a minulom priebehovom čase s dôrazom na kontrast v ich používaní.
Mgr. Marcela Novotná Správny vzťah učiteľa k žiakom Prezentácia je zameraná na vzťah medzi učiteľom a žiakom, na ich vzájomnú komunikáciu na hodinách, na porozumenie a ochotu. Zároveň ponúkam možnosti ako ich oživiť.
Mgr. Marcela Stančíková Klíma triedy Prezentácia stručne charakterizuje školskú triedu ako formálne vytvorenú sociálnu skupinu. V školskej triede dochádza k mnohým interakciám žiakov medzi sebou navzájom a interakciám medzi učiteľom a žiakom. Práca je súhrnom zákonitostí pri vytváraní a budovaní interpersonálnych vzťahov vo výchovno - vzdelávacom procese.
Mgr. Marcela Stančíková Prírodoveda Prezentácia je zameraná na poznávanie lesného spoločenstva a ochranu prírody.
Mgr. Marcela Szathmáryová Komunikácia v procese edukácie Komunikácia ako základný stavebný prvok edukačného procesu, pedagogická komunikácia, osobnosť učiteľa, žiaka, ich správanie sa počas edukácie, budovanie vzťahu učiteľ - žiak.
Mgr. Marcela Szathmáryová Vzory podstatných mien mužského rodu Charakteristika skloňovacích vzorov podstatných mien v mužskom rode, členenie podľa kategórie životnosti, nepravidelnosti skloňovania, úlohy na precvičovanie, zhrnutie a záverečný testík.
Ing. Marcela Timková Komunikácia - základný pracovný nástroj učiteľa Verbálna a neverbálna komunikácia so žiakmi. Komunikácia učiteľ a žiak, učiteľ a kolega, učiteľ a rodič, učiteľ a verejnosť. Komunikačný proces
Mgr. Marcela Štarková Problémové správanie žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami Vo svojej prezentácii sa venujem poruchám správania a ich charakteristike. Poruchy správania sú podmienené narušením čiastočných funkcií, ktoré sú zodpovedné za riadenie, reguláciu a integráciu rôznych prejavov správania jednotlivcov, u ktorých nie je znížená inteligencia.
Mgr. Marcela Štarková Človek a živočíchy Vo svojej prezentácii sa venujem deleniu živočíchov na domáce a voľne žijúce, ich charakteristike, opakovaniu naučenej látky formou jednoduchých zadaní.
Mgr. Marcela Žifčáková Využitie interaktívnej tabule na hodinách matematiky Moja záverečná práca je je zameraná na využívanie interaktívnej tabule na hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ. Žiaci sa hravou formou môžu naučiť a precvičiť si preberané učivo na hodinách.
Mgr. Marcela Drábová Komunikačné zručnosti V mojej práci som sa venovala komunikačným zručnostiam. Opísala som tu ich rozvoj a taktiež ich funkciu.
Mgr. Marcela Fedorová Politická korektnosť na vyučovaní anglického jazyka Práca sa zaoberá výberom vhodných slov z pohľadu nediskriminácie vo vyučovacom procese
Mgr. Marcela Fedorová Spojené kráľovstvo VB a SI Práca žiakom vysvetľuje polohu a geografické fakty o krajine, ktorej jazyk sa učia. Ukazuje im turisticky zaujímavé miesta a fakty.
Mgr. Marcela Pisarčíková Pedagogická komunikácia Prezentácia utvorená v PowerPointe je zameraná na komunikáciu vo výchovno-vzdelávacom procese. Uvádza jej definíciu, roviny, základné pravidlá a druhy. Z verbálnej komunikácie podrobnejšie rozoberá dialóg, vysvetľuje jeho podmienky, fázy. Zameriava sa na otázky, druhy otázok, na požiadavky i podnety na zdokonalenie ich tvorby. Zdôrazňuje význam aktívneho i empatického počúvania.
Mgr. Marcela Pisarčíková Voľne žijúce vtáky Práca je tvorená v programe ActivInspire. Je zameraná na prírodovednú tému určenú žiakom druhého ročníka ZŠ. Oboznamuje žiakov so spôsobom života a stavbou tela piatich voľne žijúcich vtákov – Bocian biely, Vrabec domový, Sýkorka veľká, Drozd čierny, Lastovička obyčajná. Práca je spestrená hádankami i zaujímavosťami zo života vtákov.
Mgr. Marcela Rapčanová Práca s interaktívnou tabuľou na vyučovacej hodine vecného učenia Tradičný spôsob vyučovania nevyhovuje potrebám žiakov s mentálnym postihnutím. Je málo efektívny. Preto je potrebné meniť tradičné formy vyučovania na aktívnu formu učenia sa. Žiaci nebudú v pozícii pasívnych prijímateľov informácii. Vyučovacia hodina s interaktívnou tabuľou bude tvorivá, kreatívna a prispeje k sebarozvoju žiaka.
Mgr. Marcela Rapčanová Učiteľ a žiak a ich vzťahy v školskom prostredí, školská klíma Vzťah medzi učiteľom a žiakom vyplýva z podstaty výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. Východiskom je, že žiak sa aktívne podieľa na procese výchovy a vzdelávania, ktoré riadi, koordinuje a usmerňuje učiteľ. Humanistický model učiteľovej osobnosti uprednostňuje vlastnosti osobnosti, ktoré umožňujú učiteľovi realizovať humanistický, osobný vzťah k žiakovi, rešpektovať osobnosť žiaka, umožňuje mu byt trpezlivý, tolerantný, ohľaduplný a, samozrejme, primerane náročný.
Ing. Marek Štofa Využitie interaktívnej tabule na hodinách elektrotechniky Táto práca popisuje spôsoby spájania rezistorov a ich výsledne vzorce. Účelom využitia interaktívnej tabule je vyššia miera zapojenia žiakov do vyučovacieho procesu, napríklad kreslením schém.
Ing. Margaréta Laciková Účtovanie o peniazoch v hotovosti Práca je zameraná na pochopenie podstaty účtovania príjmov a výdavkoch hotovosti v predmete účtovníctvo prostredníctvom interaktívných technológií
Ing. Margita KLIMOVÁ Neverbálna komunikácia Prezentácia oboznamuje so základnou charakteristikou neverbálnej komunikácie pri prenášaní informácii. Poukazuje na funkcie neverbálnej komunikácie a vysvetľuje základné typy neverbálnej komunikácie.
Ing. Margita Klimová Neverbálna komunikácia Prezentácia oboznamuje so základnou charakteristikou neverbálnej komunikácie pri prenášaní informácii. Poukazuje na funkcie neverbálnej komunikácie a vysvetľuje základné typy neverbálnej komunikácie.
Mgr. Margita Miklósová Týrané, zneužívané a zanedbávané dieťa Úvod prezentácie je zameraný na vymedzenie pojmu CAN syndrómu. Ďalšia časť je zameraná základným formám CAN syndrómu a ich prejavom. Posledná časť prezentácie uvádza rizikové deti, rizikovích dospelích a prevenciu CAN syndrómu.
Mgr. Margita Miklósová Význam komunikácie v ošetrovateľstve Prezentácia je zameraná na spôsoby komunikácie v ošetrovateľstve, zručnosti sestry a všeobecné zásady efektívnej komunikácie, ktoré moderné ošetrovateľstvo vyžaduje
Margita Totiková Pravidla bezpečného správania sa v dielni Prezentácia slúži k správnemu pochopeniu bezpečnosti pri práci v dielni
Mgr. Maria Sopcakova projektové vyučovanie v edukačnom procese Moja práca poukazuje na projektové vyučovanie ako na prostriedok ako študentov aktívne zapájať do vyučovacieho procesu tým, že u nich rozvíjame schopnosť samostatne a tvorivo pracovať, plánovať vlastnú prácu a dokončiť ju,pracovať s informáciami ako aj hodnotiť vlastnú prácu a prácu svojich spolužiakov.Práca poukazuje nato,že projektová metóda je zaujímavým a aktivizujúcim obohatením vyučovacích metód v súčasnej škole.
Mgr. Marian Herško Komunikácia vo vyučovacom procese V práci sa venujem definícii komunikácie a jej rozdeleniu. Ako aj faktorom ovplyvňujúcim komunikáciu vo vyučovacom procese a najčastejšie sa vyskytujúcim chybám pri komunikácii.
Mgr. Marian Herško Živočíchy Príprava na vyučovaciu hodinu Prírodovedy pre 2.ročník ZŠ s témou Živočíchy. Sú tu zahrnuté aktivity pre žiakov na interaktívnej tabuli. Cieľom je spoznávať živočíchy, opísať ich stavbu tela a prostredie v ktorom žijú.
Mgr. Marian Kotrady Aktuálne problémy súčasnej školy Prezentácia pojednáva o aktuálnych problémoch súčasnej školy, agresivite, nevšímavosti, egocentrizme žiakov, úzkosti, neschopnosti žiakov začleniť sa do skupiny.
Mgr. Mariana Dudžíková Pravidlá komunikácie učiteľ - žiaci Informovať o pravidlách v komunikácii učiteľa a žiaka, komunikačné kanály, spôsoby komunikácie, postupy v komunikácii, problémy v komunikácii.
Mgr. Mariana Dudžíková Zdravotná výchova Oboznámenie o dôležitých číslach pri rôznych nehodách, základné informácie o poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch na jednotlivých častiach tela doplnené ukážkami a obrázkami postihnutých častí ľudského tela.
Mgr. Mariana Gajdošová Podstatné mená Podstatné meno je základný spôsob pomenovania vecí a javov v jazyku. Podstatné meno je hlavným slovným druhom, o ktorom chcem oboznámiť žiakov 4. roč. ZŠ.
Mgr. Mariana Gajdošová Verbálna a neverbálna komunikácia žiakov na I. stupni ZŠ Dôležitou súčasťou práce každého učiteľa je rozhovor, čiže komunikácia. V tejto práci sa pokúsim vymedziť základné pojmy súvisiace s komunikáciou.
Mgr. Mariana Kostíková Zložky vo vzťahu učiteľ a žiak Osobnosť a typológia učiteľa, osobnosť žiaka, zložky vzťahu učiteľ-žiak, konflikt a jeho typy, čo pri konfliktných situáciách pomáha.
Mgr. Mariana Kostíková Znaky deliteľnosti Znaky deliteľnosti 2,3,4,5,6,9,10 a príklady.
Mgr. Mariana Kováčová Verbálna a neverbálna komunikácia Prezentácia je vytvorená v programe PowerPoint. Vymedzuje samotný pojem komunikácia, zložky komunikácie a jej pravidlá. Obsahuje delenie komunikácie na verbálnu a neverbálnu, charakterizuje jednotlivé druhy. Zameriava sa na pedagogickú komunikáciu a rozhovor vo výchovnovzdelávacom procese.
Mgr. Mariana Kováčová Ľudské telo Prezentácia je vytvorená v programe ActivInspire. Slúži ako učebný materiál na vyučovací predmet Prírodoveda 3. ročník ZŠ. Je zameraná na tem. celok Človek – stavba ľudského tela. Popisuje vonkajšie znaky ľudského tela, časti tváre, ruky, nohy, kostru, svaly. Obsahuje aj zaujímavosti o ľudskom tele.
Mgr. Mariana Pigová Správny vzťah učiteľa k žiakom Práca opisuje vzťah učiteľa a žiaka v závislosti od učiteľovej osobnosti. Zaoberá sa viacerými typológiami osobnosti učiteľa. V práci je aj stanovisko žiakov k téme, aký by podľa nich mal ideálny učiteľ byť.
Mgr. Mariana Runčáková Školská zrelosť Prezentácia rozoberá problematiku školskej zrelosti. Sú v nej uvedené jednotlivé oblasti, ktoré má mať dieťa v predškolskom veku rozvinuté na určitej úrovni, aby plynulejšie a jednoduchšie zvládalo nároky, ktoré mu prinesie vstup do školy. Súčasťou sú aj námety, ktorými je možné tieto oblasti rozvíjať.
Mgr. Mariana Runčáková Zvieratá okolo nás Prezentácia ponúka klasifikáciu zvierat, opisuje charakteristické znaky jednotlivých druhov zvierat, opisuje vonkajší vzhľad zvierat a spôsob života. Súčasťou prezentácie je poznávanie zvieracej rodiny a spôsob získavania potravy. Prezentácia je doplnená názornými obrázkami jednotlivých zvierat.
Mgr. Marianna Hudačinová Aktuálne problémy v súčasnej škole-Agresivita Prezentácia je zameraná na vymedzenie pojmu agresivita jej účastnici, stupňe, možnosti riešenia.
Mgr. Marianna Hudačinová Príroda v lete Práca je zameraná na prezentáciu učiva o lesných plodoch v 4. ročníku. Žiaci sa zoznamia s lesnými rastlinami a plodmi.
Mgr. Marianna Kačmaríková Inventár na úseku obsluhy Prezentácia je pripravená na tému Inventár na úseku obsluhy. Prvá časť sa zaoberá definíciou inventára. Druhá časť sa zaoberá rozdelením a hlavne skleneným inventárom.
Mgr. Marianna Kočinská VOĽNE ŽIJÚCE A DOMÁCE ZVIERATÁ Svoju prezentáciu som pripravila pre žiakov 1. ročníka na hodinu prírodovedy. Cieľom tejto prezentácie je , aby žiaci vedeli zoradiť zvieratá do skupín na základe spoločných znakov. Aby poznali voľne žijúce zvieratá, domáce zvieratá, domáce vtáky . Vedeli identifikovať spoločné a rozdielne znaky zvierat.
Mgr. Marianna Kočinská Zložky vo vzťahu učiteľ a žiak Cieľom mojej práce je poukázať na osobnosť učiteľa, ktorý je vo výchove najdôležitejším činiteľom .Učiteľská profesia patrí do tej skupiny profesií, ktoré si stále viac vyžadujú nielen teoretické vedomosti, ale aj plánované a systematické nadobúdanie skúseností v kontexte so žiakmi v reálnych podmienkach školy Učiteľská profesia patrí do tej skupiny od ktorej sa vyžaduje trpezlivosť, pedagogická ochota, vyvážené používanie kladných a záporných opatrení.
Mgr. Marianna Lovásová Doplňujúce úlohy a cvičnia k Šlabikáru Moja záverečná práca obsahuje úlohy a cvičenia, ktoré sú súčasťou vyučovacej hodiny Slovenského jazyka, konkrétne pri preberaní písmena "R,r". Majú slúžiť k rozvoju slovnej zásoby, orientácie v texte, rozvíjaniu logického myslenia, pozornosti. Cieľom je hravou a zábavnou formou precvičovať a utvrdzovať získané vedomosti.
Mgr. Marianna Lovásová Vzťah učiteľ-žiak-rodič ako základná podmienka úspešnej výchovy a vzdelávania Moja práca sa zaoberá kľúčovými požiadavkami pre úspešnú výchovu a vzdelanie dieťaťa: osobnosťou učiteľa, vzťahom žiakov k učiteľovi a škole a vzťahom rodičov k učiteľovi a škole.
Mgr. Marianna MIKITOVÁ Asertívna komunikácia Slovo asertivita nie je chápané vždy správnym spôsobom. Neoprávnene sa toto slovo považuje občas za akési synonymum agresivity, aj keď jeho skutočný význam je pozitívny. Je popri agresivite a pasivite tretí spôsob medziľudského správania a ten si predstavíme v nasledujúcej prezentácii
Mgr. Marianna MIKITOVÁ Ukáž, čo vieš milý prvák. Cieľom tejto prezentácie je oživenie vyučovacej hodiny, ktorá je zameraná na porovnávanie, priraďovanie čísel ku skupine, určoanie množstva a tvorenie skupín. Úlohou žiakov je prostredníctvom pozorovania vnímať obrázok a následne postupovať podľa jednoduchého návodu. Tieto aktivity sú určené pre žiakov 1.roč. ŠZŠ. Takouto formou môžeme rozvíjať tvorivosť pri riešení jednoduchých úloh.
Mgr. Marián Gajdoš Austrália Moja prezentácia obsahuje všeobecné informácie o Austrálii, rastlinstve, živočíšstve, obyvateľstve. Je to príprava na hodinu geografie pre šiestakov.
Mgr. Marián Gajdoš Vzťah učiteľ - žiak Moja prezentácia zahŕňa osobnosť žiaka, osobnosť učiteľa a ich humanizáciu v učebnom procese.
Mgr. Marián Pčola Komunikácia Prezentácia obsahuje základnú charakteristiku komunikácie, zložky komunikácie, proces komunikácie jej funkcie a typy.
Mgr. Marián Pčola Komunikácia Prezentácia obsahuje základnú charakteristiku komunikácie,zložky komunikácie,proces komunikácie jej funkcie a typy.
Mgr. Marián Pčola Technické materiály Prezntácia je vhodná na vyučovaciu hodinu technickej výchovy. Obsahuje základné druhy technických materiálov,ich základnú charakteristiku,rozdelenie,vlastnosti a použitie.
Marta Bendíková Alkoholické nápoje - víno V práci som sa zamerala na alkoholické nápoje -víno. Cieľom je rozpoznať druhy vín, čím je podmienené, jeho úprava a skladovanie. Zopakovanie učiva bude vrátenie sa ku každej téme, kde sú pripravené správne odpovede.
Mgr. Marta Bertová Komunikácia v jazyku V prezentácii sa venujeme vymedzeniu pojmu komunikácia, najdôležitejším pojmom a ich aplikácií z hľadiska komunikácie, jazyku v školskej komunikácii, realizácii výpovedí v školskej komunikácii, zaoberáme sa aj rozlíšením pojmov jazyk a reč v komunikácii, ich jednotkami – vetou a výpoveďou. V prezentácii sa venujeme vymedzeniu pojmu komunikácia, najdôležitejším pojmom a ich aplikácií z hľadiska komunikácie, jazyku v školskej komunikácii, realizácii výpovedí v školskej komunikácii, zaoberáme sa aj rozlíšením pojmov jazyk a reč v komunikácii, ich jednotkami – vetou a výpoveďou.
Mgr. Marta Bertová Písanie čiarky V prezentácii sa venujeme písaniu čiarky v jednoduchej vete, súvetiach a pred skratkami, pozornosť venujeme dôležitosti správneho písania čiarky.
Mgr. Marta Dibáková Práca s interaktívnou tabuľou - potreba využívania súčasných moderných trendov vo vyučovaní - široká škála využívania IKT a interaktívnych tabúľ v škole počas výchovno-vzdelávacieho procesu - obsah práce je zameraný na vyučovanie dejepisu v 9. ročníku ZŠ ( obdobie 1. a 2. svetovej vojny) - rôzne formy opakovania resp. overenia získaných vedomostí - najčastejšie formy: tajnička, test, doplňovačka
Mgr. Marta Dibáková Šikanovanie a prevencia šikanovania - šikanovanie – vážny problém súčasnosti - rôzne formy a prejavy v škole i mimo nej - príčiny šikanovania – obeť a agresor - potreba prípravy a realizácie prevencie - metódy riešenia - opatrenia na riešené situácie - cieľ: zdravý a bezpečný vývoj mladej generácie
Mgr. Marta Graindová Aktuálne problémy v súčasnej škole v oblasti vzťahu učiteľ - žiak Táto prezentácia je zameraná na aktuálne problémy v škole ako sú agresivita, nevšímavosť, egocentrizmus, neschopnosť začleniť sa do skupiny atď. Význam vyváženého vzťahu učiteľa a žiaka, založeného na vzájomnom rešpekte a komunikácii je dôležitým faktorom rozvoja morálneho vedomia u žiaka. Vzájomne riešiť vzniknuté situácie vo vyučovacom procese, ale aj im predchádzať.
Mgr. Marta Graindová Tlačené a písané písmená S, s. 1. ročník Moja prezentácia je zameraná na osvojenie si spoluhlásky S a jej grafém, rozvíjanie čítania s porozumením, na čítanie písaného textu. Použitím informácií získaných z textu riešiť primerané úlohy súvisiace s textom. Rozvíjanie zručností žiakov pri práci s interaktívnou tabuľou. Upevňovanie spojov tlačeného a písaného písma.
RNDr. Marta Halászová Komunikačné zručnosti v projektovom vyučovaní Práca charakterizuje projektové vyučovanie. Zameriava sa na rozvoj kľúčových kompetencií a poukazuje na klady a nedostatky tohto typu vyučovania.
Mgr. Marta Jakubišinová Vecné učenie : Téma RODINA Táto prezentácia je z predmetu vecné učenie na tému rodina. Rodina, ako základ spoločnosti, blízka a vzdialená rodina, láska a úcta v rodinách. Ide o to, aby sme žiakov naučili vážiť si každého člena v rodine. Základom každej rodiny je láska, úcta, porozumenie, ochota podeliť sa, pomáhať si navzájom. Aký budem vo svojej rodine, taký budem v spoločnosti.
Mgr. Marta Jakubišinová Verbálna a neverbálna komunikácia V prezentácii sa hovorí o rozlíšení verbálnej a neverbálnej komunikácii. Taktiež o komunikácii všeobecne. Aké poznáme zložky a fázy komunikácie. Nesmieme zabudnúť spomenúť aj prejavy neverbálnej komunikácie.
Mgr. Marta Kačuňová Family – rodina Prezentácia na tému rodina je určená žiakom 5.ročníka na upevnenie učiva. V úvode žiaci pomenúvajú členov rodiny a dopĺňajú ich názvy po anglicky podľa úvodného písmena. Spolu so slovesom mať - have got/has got prezentácia pomáha žiakom v tvorbe viet a otázok ohľadom rodiny. Žiaci si osvojujú učivo za pomoci otvorených otázok, priraďovacích cvičení a odpovedí na otázky podľa obrázkov. V závere si môžu svoje vedomosti otestovať krátkym testom.
Mgr. Marta Kačuňová Verbálna komunikácia vo vyučovacom procese na ZŠ V prezentácii sa venujem podmienkam správnej komunikácie v škole, pretože najväčší význam vo výchovno - vzdelávacom pôsobení učiteľa má reč. Z hľadiska verbálnej komunikácie na vyučovaní opisujem dôležitosť dialógov a otázok. V závere popisujem akustické prejavy reči tzv. paralingvistiku, ktorá zohráva neoddeliteľnú úlohu vo verbálnej komunikácii.
Ing Marta Kohútová Hobľovanie a druhy hoblíkov Účel a význam hobľovania. Postup pri hobľovaní. Druhy ručných hoblíkov. Využitie jednotlivých druhov hoblíkov.
Mgr. Marta Kozubová Reč tela V prezentácii som sa snažila poukázať na to, že komunikovať a vyjadrovať sa dá nie len rečou verbálnou, ale aj rečou tela.
Mgr. Marta Kozubová Využitie interaktívnej tabule vo vyučovaní Prezentácia je zameraná na precvičovanie a upevňovanie nového učiva pomocou interaktívnej tabule. Využité je dopĺňanie i/í, y/ý, precvičovanie slovných druhov, dopisovanie slabík, určovanie počtu slabík, určovanie časti tela rastlín, zaradenie mesiacov do kalendárneho a školského roku, triedenie vecí okolo nás a pomenovanie ročných období.
Mgr. Marta Kucerová Stres ako faktor ovplyvňujúci komunikáciu Vo svojej práci som definovala stres, uviedla príčiny stresu.Poukázala som na rôzne príznaky stresu v neverbálnej a vo verbálnej komunikácii.Uviedla som fázy stresu.V závere som uviedla zopár tipov, ako elimiovať stres.
Mgr. Marta Kucerová Ľudovít Štúr Vo svojej práci som predstavila Ľudovíta Štúra ako všestrannú osobnosť slovenskej histórie.Práca poslúži pri opakovaní vedomostí o Ľudovítovi Štúrovi.
ING. Marta Kušnírová Činiteľe vzťahu žiaka k učiteľovi Popis vekových osobitosti vo vzťahu žiaka k učiteľovi, vplyv rodinnej výchovy, individuálne osobitosti učiteľovej osobnosti a celková psychická klíma ako žiaka tak aj učiteľa.
Mgr. Marta Mišková Rozvoj komunikačných zručností na hodinách etickej výchovy. V úvode mojej prezentácie definujem komunikáciu a jej ciele,kedy je komunikácia efektívna a aké bariéry môže komunikácia obsahovať.Ďalšia časť práce obsahuje otázky rozdelenia komunikačných techník(asertivita,umenie klásť otázky,umenie počúvať), pozitíva a negatíva internetovej komunikácie.V závere prezentácie uvádzam rôzne aktivity komunikácie,ktoré som realizovala na hodinách etickej výchovy.
Mgr. Marta Mišková Využitie interaktívnej tabule a jej druhy. Moja prezentácia obsahuje charakteristiku interaktívnej tabule,aké má výhody oproti klasickej a prečo by mali interaktívnu tabuľu používať učitelia aj žiaci.Ďalej uvádzam výhody a nevýhody rôznych interaktívnych tabúľ (mobilné,statické).Záver prezentácie obsahuje druhy interaktívných tabúľ a grafy využívania didaktických pomôcok pri výučbe tvorby webových stránok na strednej škole.
Mgr Marta Sermešová Tenis,šport pre všetkých Obsahom práce je oboznámiť žiakov so základnými pojmami,ktore budu používať v praxi,aby vedeli najznámejšie svetové turnaje,a najznámejšich tenistov
Mgr. Marta Stančeková Zmysly a zmyslové orgány Prezentácia je pripravená na hodinu prírodovedy pre 3. ročník. Je za meraná na vyvodenie učiva o zmysloch a aj na upevnenie a opakovanie.
Mgr. Marta Stančeková Základné pravidlá komunikácie V prezentácii som sa zamerala na spôsob komunikácie, význam a jej pravidlá.
Mgr. Marta Štofirová Vetné členy Záverečná práca je zameraná na opakovanie vetných členov. Obsahuje 10 snímok. Jadro práce predstavuje 7 snímok, v ktorých sa venujem rozdeleniu vetných členov, ich stručnej charakteristike. V ďalších sú obsiahnuté typy cvičení na určovanie vetných členov vo vetách s využitím interaktívnej tabule.
Mgr. Marta Štofirová Vzťah učiteľ - žiak ako prostriedok vytvárania školskej klímy Záverečná práca je zameraná na vzťah učiteľa a žiaka ako prostriedku vytvárania školskej klímy. V jednotlivých snímkach sa venujem sociálnej klíme školy, klíme na vyučovaní, vzťahu učiteľ - žiak, typom školskej klímy podľa výchovných cieľov, podľa rôznych vzťahov, postojov a pocitov, pozitívnej klíme školy a jej znakom a taktiež tomu, akých učiteľov si vážia žiaci a akú školu oceňujú.
Mgr. Martin Lipinský FLORBAL Táto práca priblíži žiakom základné poznatky o FLORBALE. Spoznajú základné pravidlá tejto hry, formy florbalu, z čoho pozostáva hráčska výstroj a zaujímavosti z histórie a z majstrovstiev sveta mužov a žien vo florbale.
Mgr. Martin Lipinský KLÍMA TRIEDY Táto prezentácia nás oboznámi ako vplýva prostredie triedy a školy na osobnosť žiaka, aké faktory tvoria klímu triedy, aké sú podmienky pre bezpečné prostredie triedy a prevencie.
PhDr. PhD. Martina Bošková Samotárstvo a vyčlenenie z kolektívu Dieťa sa svojím zaradením do školskej triedy stáva súčasťou sociálnej skupiny. V školskej triede každý žiak získava určité sociálne postavenie. To závisí od rôznych faktorov, ako sú osobnostné vlastnosti, vzhľad, obľúbenosť, schopnosti. Na základe toho, ako je dieťa prijímané v triede, môže zaujímať rôzne miesto v štruktúre triedy. Učiteľ môže v niektorých prípadoch svojím včasným zásahom zabrániť tomu, aby došlo k vyčleneniu dieťaťa z triedneho kolektívu.
Mgr. Martina Demeterová Komunikácia a reč rúk Cieľom prezentácie je priblížiť základné pojmy komunikačného procesu, druhy komunikácie, verbálnu a neverbálnu komunikáciu. Správna komunikácia je dôležitým prostriedkom pre osvojovanie a upevňovanie učiva, či už na tradičnej, alebo na netradičnej vyučovacej hodine.
Mgr. Martina Gulová Ovocie a zelenina Prezentácia zameraná na tému ovocie a zelenina, opakovacie cvičenia.
Mgr. Martina Gulová rodinná výchova Prezentácia zameraná na význam rodiny v živote človeka, základných pojmov ako sú rodina, výchova a význam výchovy v rodine a škole.
Mgr. Martina Gurková Veľká Morava Práca pozostáva z dvoch častí- teoretickej a praktickej. Je zameraná na upevnenie a prehĺbenie učiva o Veľkomoravskej ríši: historické udalosti (vznik, zánik Veľkej Moravy, Byzantská misia), osobnosti (Pribina, Mojmír I.,Svätopluk, Mojmír II.), pojmy (hlaholika, cyrilika, staroslovienčina). Práca má priblížiť žiakom význam a posolstvo existencie Veľkej Moravy.
Mgr. Martina Iľková Využitie interaktívnej tabule na hodinách slovenského jazyka Táto práca je zameraná na prídavné mená pre žiakov špeciálnych základných škôl štvrtého ročníka. Žiaci aplikujú prídavné mená v ústnom a písomnom prejave. Obohacujú si slovnú zásobu, precvičujú a upevňujú učivo o prídavných menách v cvičeniach na interaktívnej tabuli.
Mgr. Martina Knuthová Požiadavky na pedagóga v procese komunikácie so žiakmi V záverečnej práci venujem pozornosť požiadavkám na osobnosť učiteľa a jeho dôležitým osobnostným vlastnostiam, ktoré významne vplývajú na správnu komunikáciu so žiakmi. Ak je vďaka učiteľovi táto komunikácia optimálna a plnohodnotná, tak zabezpečuje priaznivú sociálnu klímu pedagogického procesu, čím umožňuje formovať osobnosť žiakov správnym smerom.
Mgr. Martina Kotosová Konflikt vo vyučovacom procese V práci sa venujem konfliktným situáciách, ktoré môžu vo vyučovaní nastať, ich príčinám, spôsobom riešenia, postaveniu žiaka a pedagóga pri konfrontácii. Téma pojednáva o rôznych stratégiách riešenia a ich účinkoch.
Mgr. Martina Kotosová Veverička obyčajná Práca slúži ako podklad pre vyučovaciu hodinu prírodovedy v II. ročníku.Stručne pojednáva o veveričke a zároveň je interaktívnou pomôckou pre overovanie informácií a naučeného u žiakov. Žiaci si priamym vstupom do práce konfrontujú naučené vedomosti v rôznych doplňovačkách, vymaľovankách a tajničkách.
Mgr Martina Kucháriková Podmienkové vety v AJ, prezentácia a upevňovanie Prezentácia kondicionálov v anglickom jazyku a postupné upevňovanie použitia
Mgr Martina Kucháriková Význam komunikácie vo vzťahu učiteľ-žiak Faktory ovplyvňujúce vzťah učiteľa a žiaka z pohľadu vzájomnej komunikácie
Mgr. Martina Mikulová Mária Terézia a Jozef II. Charakteristika reforiem Márie Terézie a Jozefa II a zaujímavosti z jej života
Mgr. Martina Mikulová Požiadavky na správny vzťah učiteľa k žiakom Charakteristika požiadaviek učiteľa voči žiakom.
Mgr. Martina Szemenyáková 10 tipov, ako si vytvoriť a udržať dobré vzťahy so žiakmi Dobré vzťahy so žiakmi sú nesmierne dôležité. Nie preto, že je príjemné byť ako učiteľ medzi žiakmi obľúbený. V práci som sa zamerala na aspekty správneho vzťahu učiteľ – žiak, a zároveň ponúkam odporúčania, ako si dobré vzťahy udržať.
Mgr. Martina Szemenyáková Rastliny Prezentácia je vhodná na hodinu vlastivedy v 5. roč. ŠZŠ. Cieľom bolo vizuálne žiakom priblížiť učivo o rastlinách.Interaktívna tabuľa a prezentácia patria k moderným prostriedkom výučby, ktoré využívame pri osvojovaní, ale aj pri opakovaní učiva.
Mgr Martina Zimovčáková Adjectives Prezentácia „ Adjectives“ je vhodnou učebnou pomôckou pre žiakov 6. – 9. ročníka, využiteľnou pri oboznamovaní a upevňovaní učiva o prídavných menách. Zobrazuje základné informácie o stupňovaní prídavných mien. Žiaci sa oboznámia s pravidelnými a nepravidelnými prídavnými menami, pravidlami pri ich stupňovaní a porovnávaní. Cieľom prezentácie je rozvíjať a upevňovať vedomosti žiakov aj pomocou záverečných cvičení.
Mgr Martina Zimovčáková Otvorená komunikácia Cieľom prezentácie je osvojenie si základných spôsobilostí verbálnej i neverbálnej komunikácie a naučiť sa používať komunikačné spôsobilosti medziľudských vzťahov. Obsahová stránka verbálnej komunikácie by mala byť vecne správnou, presnou, zrozumiteľnou, primeranosťou veku i jazykovou správnosťou. Dôležitou súčasťou plnohodnotného komunikovania je schopnosť počúvať ušami, očami i srdcom. Teda ide o komunikáciu v prosociálnom chápaní, aby bola komunikácia darom a prostredníctvom nej sa budoval srdečný vzťah.
Mgr. Martina Záhradníková Ako komunikovať so žiakmi Cieľom mojej práce je zamerať sa na vymedzenie pojmu komunikácia, jej zložky, typy a pravidlá vo vyučovacom procese v interakcii medzi učiteľom a žiakom.
Mgr. Martina Záhradníková Rastliny pestované v záhradách Zelenina je dôležitou súčasťou potravy človeka, ktorú si môžeme dopestovať v záhradách. Cieľom mojej práce je hravou a zábavnou formou dozvedieť sa viac o zelenine a jej význame pre zdravie človeka. Opisujem jej zloženie, rozdelenie a jednotlivé druhy. V cvičeniach sú pripravené aktivity v ktorých majú žiaci pomenovať, priradiť, triediť a vyfarbiť zeleninu.
Mgr. Martina Čellárová Vplyv učiteľa na klímu triedy Prezentácia je zameraná na: - pojem klíma triedy a možnosti ako ju môže učiteľ pomocou vhodnej komunikácie so žiakmi zlepšovať; - faktory, ktoré tvoria triednu klímu; - typy rušivého správania a riešenie problémov; - úvahy, ako môže dobrá klíma pomôcť žiakom, učiteľom a rodičom.
Mgr. Martina Škvarková Agresivita v školskom prostredí Obsahom práce je priblížiť pojem agresivity a agresie v školskom prostredí, poukázať na jej hlavné znaky, zdroje, druhy, jej prejavy u žiakov a načrtnúť jej riešenie.
Mgr. Martina Švarcová Hodnotenie žiaka Jedným z kategórií vzdelávacích cieľov je hodnotenie, ktorému sa venujem v mojej práci. Jedným z možností efektívneho hodnotenia výslekov výchovno vzdelávacej činnosti je hodnotenie portfóliom, kde sú zaznamenané žiacke práce, úspechy, neúspechy, ... žiaka. Pri tomto hodnotení je potrebná kvalita vymedzenia cieľov hodnotenia, správna realizácia a sledovanie výsledkov hodnotenia vzdelávania žiaka. Cieľom hodnotenia portfóliom je zlepšenie, rozšírenie poznatkov učiteľa o žiakovi, pričom učiteľ predchádza vzniku sekundárnych javov špecifických porúch (úzkosť, depresia, frustrácia, zlosť, vzťahové problémy a nízke sebavedomie).
Mgr. Martina Švarcová vyučovacia hodina Vecného učenia Moja práca prezentuje vyučovaciu hodinu Vecného učenia v treťom ročníku Špeciálnej základnej školy pre žiakov vzdelávaných vo variante A. Vyučovací predmet Vecné učenie patrí do vzdelávacej oblasti: príroda a spoločnosť, žiaci tu získavajú najzákladnejšie vedomosti o prírode a spoločnosti. Témou prezentácie je „Príroda na jeseň“, obsahovým štandardom je ročné obdobie jeseň, zmeny v prírode, jesenné mesiace, zber plodov a úrody v jeseni, ako aj počasie – hmla, daždivo, sychravo. Výkonovým štandardom je vymenovanie jesenných mesiacov, popísanie jesenného počasia a pomenovanie jesenného ovocia, zeleniny a lesných plodov.
Mgr. Martina Švrčková Interakčné procesy vo vyučovaní Prezentácia je zameraná na interakčné procesy vo vyučovaní. Pozornosť venujem faktorom, ktoré ovplyvňujú interakčné procesy, vo výchovno vzdelávacom procese ako sú klíma triedy,autorita učiteľa a komunikácia medzi učiteľom a žiakom.
Mgr. Martina Švrčková Vybrané slová Prezentácia slúži ako príprava na vyučovaciu hodinu SJL pre 3. roč. ZŠ. Je zameraná na opakovanie a precvičovanie vybraných slov.
Ing. Martina Šántová Interaktívna komunikácia vo výučbe Možné spôsoby interaktívnej komunikácie. Charakteristika jednotlivých druhov interaktívnej komunikácie. Využitie interaktívnej komunikácie v praxi. Výhody a nevýhody interaktívnej komunikácie.
Mgr. Martina Demeterová Zdravá výživa Prezentácia bola využitá na interaktívnej tabuli pri preberaní učiva z prírodovedy v 4.ročníku. Cieľom prezentácie bolo vizuálne sprístupniť žiakom učivo o zdravom životnom štýle. Žiaci si nenásilnou, ale vhodnou formou upevnia vedomosti z prírodovedy. Interaktívna tabuľa a prezentácia patria k moderným prostriedkom výučby, ktoré využívame pri osvojovaní, ale aj pri opakovaní učiva.
Mgr. Marína Krivanská Bájky Práca je rozdelená na dve časti.V teoretickej časti je spracované učivo o bájkach. V praktickej časti si žiaci precvičia a overia získané vedomosti. Prezentácia na interaktívnu tabuľu je zameraná na opakovanie bájok. Obsahuje zábavné a tvorivé úlohy na zopakovanie pojmov, autorov a prečítaných ukážok.
Mgr. Marína Krivanská Požiadavky na správny vzťah učiteľa k žiakom Cieľom práce je prezentovať požiadavky na správny vzťah učiteľa k žiakom. V prezentácii sa venujem aj podmienkam utvorenia správneho vzťahu učiteľa k žiakom.
Mgr. Matúš Vlkovic Funkcie v Exceli predstaví prácu s funkciami v programe Excel, ktorý je súčasťou balíka programov office. Predstavuje funkcie, ktoré sú najviac používané IF, SUM, MAX, MIN a COUNTIF.
Mgr Matúš Vlkovič komunikácia učiteľ - žiak Poukazanie na zásady komunikácie učiteľa so žiakom, aby sa predchádzalo zbytočným nedorozumeniam a konfliktom. Upozornenie je na správnu motiváciu žiaka na daný predmet.
Mgr. Micha Safko Aktuálne problémy v škole "agresivita". Definícia problému konfliktov na školách , rozpoznať konflikty už v počiatku a pracovať s nimi po dôkladnej analýze . Ujasniť si postup a hodnotiť úspešnosť jednotlivých krokov.
Mgr Michaela Filická Náš región Spiš Cieľom práce je poukázať na možnosti ako vyučovací proces inovovať, podávať informácie rôznymi spôsobmi, možnosti zapájať žiakov do vzdelávacieho procesu. Poukázali sme na rôzne možnosti využitia digitálnych technológií, didaktického softvéru pri realizácii vyučovacej hodiny, ktorá by žiaka zaujala a na ktorej by sa žiak sám podieľal na tvorbe samotného vzdelávacieho procesu.
Mgr Michaela Filická Umenie regiónu Cieľom práce je poukázať na možnosti ako vyučovací proces inovovať, podávať informácie rôznymi spôsobmi, možnosti zapájať žiakov do vzdelávacieho procesu. Poukázali sme na rôzne možnosti využitia digitálnych technológií, didaktického softvéru pri realizácii vyučovacej hodiny, ktorá by žiaka zaujala a na ktorej by sa žiak sám podieľal na tvorbe samotného vzdelávacieho procesu.
Mgr. Michaela Helmeczyová Prvá pomoc V prezentácii sú uvedené základné spôsoby transportu postihnutých a polohy pre ošetrenie a odsun ranených. Popisuje postup pri prvotnom vyšetrení a kategorizuje život ohrozujúce stavy a základné život zachraňujúce úkony, zvlášť zastavenie krvácania.
Mgr. Michaela Pacáková Metódy výchovnej komunikácie "Komunikácia je základný prostriedok na realizáciu výchovy a vzdelávania.\" (Gavora) Prezentácia je zameraná na vysvetlenie pojmu pedagogická komunikácia a priblíženie základných metód výchovnej komunikácie. Zároveň prináša pohľad na osobnosť pedagóga a potrebu zvládnutia efektívnej komunikácie pre dosiahnutie výchovno-vzdelávacích cieľov.
Mgr. Michaela Pelachová Predprítomný čas Prosím o ospravedlnenie, ale do pôvodnej anotácie som neuviedla jej názov a číslo ulice. Ďakujem za porozumenie. Anotácia: Prezentácia je zameraná na opakovanie minulých časov a oboznámenie žiakov s predprítomným časom. Prvá časť práce obsahuje zhrnutie teoretických poznatkov o jednoduchom a priebehovom minulom čase. Druhá časť je zameraná na tvorbu, využitie a precvičovanie predprítomného času. Záver sa koncentruje na opätovné opakovanie a porovnávanie minulých časov s predprítomným.
Mgr. Michaela Pelachová Činitele vzťahu žiaka k učiteľovi - vekové osobitosti, rodinná výchova, individuálne osobitosti učiteľovej osobnosti, psychická klíma Prezentácia je zameraná na činitele, ktoré ovplyvňujú vzťah učiteľa a žiaka. Sú v nej zahrnuté faktory ako druhy rodiny, rodinná výchova, typy učiteľov, jeho vlastnosti a schopnosti. Ďalej sa práca zameriava aj na žiaka samotného, jeho povahové vlastnosti a vplyv rodiny a učiteľa pri rozvoji jeho osobnosti. Záver práce sa sústreďuje na psychickú klímu v triede, ktorá takisto ovplyvňuje správanie sa žiaka, ale aj učiteľa počas vyučovacej hodiny.
Mgr. Michaela Radvanová Agresivita V prezentácií by som chcela priblížiť pojem agresivita čo všetko zahŕňa v sebe. Ako majú ovládať svoje vnútorné pudy, ktoré u nich vyvolávajú čo len malý pocit agresivity. Formou prezentácie sa pokúsiť objasniť práve činitele, ktoré ovplyvňujú agresívne správanie a to hlavne: typy agresivity a prevencia, ako predchádzať a vysporiadať sa agresívnym správaním.
Mgr. Michaela Radvanová Vyvodenie písmena "L" Vo svojej prezentácii by som chcela priblížiť žiakom vyvodenie písmena "L" inou netradičnou formou prostredníctvom interaktívnej tabule. V prezentácii sa zameriavam na vysvetlenie nového učiva zo slovenského jazyka a literatúry pre prvý ročník základnej školy.
Mgr. Michaela Timočková Agresívne správanie žiakov Práca je zameraná na agresívne správanie žiakov v škole. Opisuje pojmy agresia a agresivita, uvádza dôvody agresívneho správania žiakov a vplyv masovokomunikačných prostriedkov na agresivitu. V závere sú odporúčania ako predchádzať problémovým situáciám a kde hľadať pomoc.
Mgr. Michaela Topoľanová Zvieratká Práca je určená ml. žiakom zákl. školy, ktorí sa učia angl.jazyk. V úvodnej časti sú predstavené určité zvieratká, ktoré treba správne charakterizovať, dokresliť chýbajúce čast tela, či správne priradiť zvieratkám ich zvuky.
Mgr. Michaela Štundová Výchovné metódy a ich uplatnenie u stredoškolákov Jedným z najdôležitejších predpokladov úspešného pôsobenia učiteľa v strednej škole je dobrá teoretická a praktická znalosť výchovných metód. Prostredníctvom uplatňovania metód sa uskutočňuje spätosť cieľa a obsahu pedagogického procesu s jeho výsledkom, ktorý je daný zmenami vo vedomostiach, zručnostiach, postojoch a osobnostných vlastnostiach dieťaťa. Cieľom záverečnej práce je teoretické spracovanie výchovy, výchovných metód a následne prostredníctvom zvolenej metodiky analyzovať výchovné metódy vo vybranej strednej škole.
PaedDr. Michaela Dovalová Severná Európa Zhrnutie učiva, hodina opakovania a prehlbovania vedomostí.
Michaela Gojdičová Dopravná výchova Žiaci sa naučia určovať dopravné značky. Budú vedieť rozdeliť značky na príkazové a zákazové.
Michal Hornyák Nitovanie Nitovanie - patrí medzi ručné spracovanie kovov, čo na našej špeciálnej škole, využívame. V teoretickej vyúčbe - rozpoznávanie nitov a praktickej príprave - používanie nitov.
Mgr. Michal Ivanišin Pedagogická komunikácia V prezentácií som charakterizoval pedagogickú komunikáciu, jej úlohu vo vyučovacom procese, komunikačné štruktúry a komunikačné siete.
Mgr. Michal Magur Hodnotenie žiakov Zásady hodnotenia žiakov základnej školy. Získavanie podkladov na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správanie žiakov/ metódami, formami a prostriedkami/.Hodnotenie prospechu a správania v jednotlivých vyuč. predmetoch. Celkové hodnotenie žiakov na konci školského roka.
Mgr. Michal Potoma Brazília Moja práca slúžia na získanie základných vedomostí Brazílií a upevňovanie prebraného učiva. Sú v nej od prezentované najväčšie zaujímavosti a akcie z hľadiska cestovného ruchu.
Mgr. Michal Salanci Sčítavanie v obore do 1000, bez prechodu cez základ. V tejto prezentácii sa snažím s pomocou interaktívnej tabule vysvetliť zjednodušene učivo - sčítavanie v obore do 1000, bez prechodu cez základ, kde sa žiaci môžu učiť pomocou pokusu a omylu, hrou.
Mgr. Michal Salanci Verbálna a neverbálna komunikácia V tejto prezentácii sa venujem výhodám a nevýhodám verbálnej a neverbálnej komunikácie, mimike, kinetike, gestikulácii, haptike, proxemike a aktívnemu počúvaniu.
Ing. Michal Lipinský Hardwárové časti počítača Popis základných časti počítača, druhy vstupných zariadení, druhy výstupných zariadení.
Ing. Michal Lipinský Motivácia v edukačnom procese Význam motivácie žiakov, zdroje motivácie, motivačné metódy, prostriedky zvyšovania motivácie, FOCUS.
Ing. Milada Ferková Multimédiá v edukačnom procese Vo svojej práci som sa rozhodla venovať problematike multimédií a počítačov v edukačnom procese. Myslím si, že dnešná doba si nutne vyžaduje od pedagógov schopnosť využívať informačné technológie vo vzdelávacom procese s dôrazom na technológie založené na digitálnej elektronike.
Ing. Milada Ferková Organizačné štruktúry Prezentácia je určená ako učebná pomôcka pre výučbu v 4. ročníku predmetu podniková ekonomika, v študijnom odbore obchodná akadémia. Je v nej obsiahnutá problematika organizovania a organizačných štruktúr podniku.
Mgr. Milada Gulačová Pedagogická komunikácia Prezentácia sa zameriava na vymedzenie pojmu pedagogická komunikácia, vzťah medzi učiteľom a žiakom, , účastníkov pedagogickej komunikácie, typy vzťahov, efektívnosť ped. komunikácie, komunikačné štruktúry a riadenie ped. dokumentácie.
Mgr. Milada Gulačová Režim dňa Prezentácia je zameraná na učivo prírodovedy pre 1. ročník - Režim dňa. Sústreďuje sa na opis dňa malého žiaka, na jednotlivé jeho časti a čo v rámci tých častí robí, aké činnosti vykonáva. Aplikačné úlohy sa týkajú priraďovania správnych možností, obrázkov a odpovedí.
PaedDr. Milada Petková Prvá pomoc Obsahom učebných osnov športovej prípravy v športových triedach je aj prvá pomoc. Cileľom je získať základné znalosti prvej pomoci: 1. Zistiť, čo sa stalo 2. Zavolať pomoc 3. Poskytnúť prvú pomoc - podľa pokynov RZP 4. Dbať na vlastnú bezpečnosť
Mgr. Milada Zuzikova Komunikácia vo výchovno-vzdelávacom procese Charakteristika sociálnej komunikácie Opis zložiek komunikačného procesu Roviny komunikácie Kominikačné zručnosti komunikátora a komunikanta
PaedDr. Milada Petková Vietor Žiak sa oboznámi apoužíva správnu odbornú terminológiu v edukačnom procese i počas voľnočasových aktivít. Vie sa jasne a zrozumiteľne vyjadrovať.
Ing. Milan Javornický Technologický postup opravy alternátora Kompletný popis postupu opravy alternátora
Ing. Milan Kanát ŠTARTÉR konštrukcia a činnosť štartéra
Ing. Milan Kozák Pedagogická verbálna komunikácia. Obsahom prezentácie je vysvetlenie čo je to komunikácia, kto je účastníkom komunikácie, cieľ pedagogickej komunikácie, pôsobenie učiteľa na verbálnu komunikáciu a zásady formulácie otázok.
Ing. Milan Kozák Výpočet obvodu a obsahu obdĺžnika Prezentácia slúži na zopakovanie základných vlastností obdĺžnika a na vysvetlenie výpočtu obvodu a obsahu obdĺžnika.
Mgr. Milan Maťaš Zobrazovanie optickými sústavami - zobrazovanie tenkou šošovkou V tejto prezentácii je spracovaná metodika vyučovania zobrazovania optickými sústavami - optickou šošovkou, s využitím interaktívnej tabule a portálu Planéta vedomostí. Metodika smeruje k výraznejšej žiackej aktivite, ktorá s podporou IK technológií môze priniesť pozitívny efekt vzhľadom na dosahovanie vyučovacích cieľov.
Ing. Milan Tatarka Označovanie ráfikov a pneumatík V prezentácii zadávam žiakom úlohu zistiť v autoservisoch ponúkaný sortiment diskov kolies a pneumatík, označovanie ráfikov a pneumatík, formu spracovania úlohy a hodnotenie
Ing. Milan Tchir Neverbálna komunikácia vo výchovno-vzdelávacom procese Prezentácia je zameraná na neverbálnu komunikáciu a jej využitie vo výchovno-vzdelávacom procese. Teda ako vplýva reč tela učiteľa na žiaka a naopak, ako vie učiteľ čítať neverbálne signály od žiaka a potom použiť vo výchovno-vzdelávacom procese.
Ing. Milan Ševec Zložky vo vzťahu učiteľ a žiak. Učiteľova osobnosť.
Ing. Milan Ševec Zváranie plameňom Teória zvárania.
Bc. Milana Schmotzerová Druhy väzieb tehlového muriva Tehlové murivo je najrozšírenejším murovacím materiálom pri klasických stavbách. Zhotovuje sa priamo na stavbe ako nosné obvodové murivo alebo vnútorné nosné steny. Celistvosť murovanej konštrukcie je zaistená skladbou kusového staviva – väzbou muriva.
Milena Sedmáková Zvieratká Prírodoveda 1. ročník ZŠ - učivo Zvieratá. Prezentácia je zameraná na zopakovanie a upevnenie učiva.
RNDr. Milina RÁkayová Delenie buniek Využitie interaktívnej tabule na vyučovaní biológie na tému Delenie buniek.
RNDr. Milina Rákayová Delenie buniek Využitie IT na vyučovacej hodine na tému Delenie buniek
RNDr. Milina Rákayová Neverbálna komunikácia Využitie neverbálnej komunikácie pri rozvíjaní komunikačných zručností žiakov.
RNDr. Milina Rákayová Neverabálna komunikácia Využívanie neverbálnej komunikácie pri rozvíjaní komunikačných zručností vo vyučovacom procese.
Mgr. Miloš Vojtko Komunikácia a vzťahy V mojej práci poukazujem na komunikáciu a vytváranie vzťahov medzi žiakmi a ich učiteľmi.
Mgr. Miloš Vojtko Postrehovka vybrané slová Moja práca je zameraná na opakovanie vybraných slov
Mgr. Miriam Eliašová Dopravné všeličo Prezentácia Dopravné všeličo je venovaná opakovaniu učiva dopravnej výchovy, ktorej úlohou je pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke. Nachádza sa v nej šesť aktivít, ktoré sú prepojené s predmetom slovenský jazyk a literatúra /čítanie, prepis viet, .../, matematika a samotnou dopravnou výchovou. Ide o aktivity: dopravný vševedko, kráľ dopravných značiek, vety čítaj a odpíš, maľované čítanie, telefónne čísla, matematické príklady. Touto prezentáciou ,pomocou interaktívnej tabule, upevníme učivo a spestríme edukačný proces.
PaedDr. Miriam Kohutová Interaktívni Štúrovci Interaktívni Štúrovci sú interaktívnou prezentáciou z dejepisu určenou pre 8. ročník ZŠ. Okrem animácií prezentácia využíva prepojenie na interaktívnu tabuľu, internet a aplikáciu HotPoatatoes.
PaedDr. Miriam Kohutová Komunikácia v edukačnom procese Prezentácia obsahuje základné vymedzenie pojmov v komunikácii učiteľ - žiak.
Ing. Miriam Kusková Priebehový prítomný čas Cieľom mojej práce je priblížiť problematiku používania a tvorby prítomného priebehového času (kladné a záporné tvary, otázky a krátke odpovede). Dôraz kladiem na pravidlá pravopisu prítomného príčastia. Pre lepšiu názornosť je práca doplnená príslušnými obrázkami a tabuľkami.
Ing. Miriam Kusková Stres a jeho zvládanie Cieľom mojej práce je pomôcť zvládnuť stres - problém, s ktorým sa často stretávame. Zhrnula som poznatky z psychológie, týkajúce sa stresu, rozoberám najčastejšie príčiny a jednotlive fázy stresu. Ponúkam možnosti zvládania stresu. Prácu dopĺňajú obrázky z danej problematiky.
Ing. Miriam Lukáčová Neživá príroda Práca sa zaoberá témou neživej prírody, ktorá sa vyučuje v šiestom ročníku ŠZŠ. Ide o opakovanie tematického celku. Žiaci si zopakujú čo je neživá príroda, ktoré nerasty do nej patria ich vznik, ťažba, výskyt a využitie.
Mgr. Miriam Sidunová Vybrané slová po M Na hodine Slovenského jazyka v treťom ročníku pomocou interaktívnej tabule si žiaci zopakujú vybrané slová. V jednotlivých cvičeniach na tabuli majú za úlohu doplniť i/y podľa významu a podľa obrázkov. Touto hodinou upevňujeme učivo aj formou zážitkového učenia.
Mgr. Miriam Straková Otvorená komunikácia so žiakmi Prezentácia je zameraná na komunikáciu so žiakmi na hodine etickej výchovy.
Mgr. Miriam Zámbory Bratislava, Bratislavský kraj Prezentácia je určená žiakom 9. ročníka špeciálnych základných škôl. Na hodinách geografie, ktoré ich učím, celý školský rok preberajú Slovenskú republiku a jej rozdelenie na jednotlivé kraje. Formou prezentácie a práce s interaktívnou tabuľou im chcem hodiny geografie urobiť zaujímavejšími a pútavejšími.
Mgr. Miriam Bujdošová Slovenské národné obrodenie Práca sa zaoberá obdobím formovania moderného slovenského národa. Tvorí ju teoretická a praktická časť. V teoretickej časti si žiaci zopakujú základné informácie o období SNO a v praktickej časti si na základe interaktívnych cvičení môžu overiť svoje vedomosti z danej témy.
Ing. Miriam Kusková Stres a jeho zvládanie Cieľom mojej práce je pomôcť zvládnuť stres - problém, s ktorým sa často stretávame. Zhrnula som poznatky z psychológie, týkajúce sa stresu, rozoberám najčastejšie príčiny a jednotlive fázy stresu. Ponúkam možnosti zvládania stresu. Prácu dopĺňajú obrázky z danej problematiky.
Mgr. Miroslav Gajdoš Florbal Práca je zameraná na vymedzenie pojmov, ako: Čo je florbal, parametre ihriska, koľko hráčov má byť na ihrisku. Aby žiaci pochopili pravidlá hry. História florbalu.
Mgr. Miroslav Gajdoš Neverbálna a verbálna komunikácia Práca je zameraná na vymedzenie pojmov: komunikácia, neverbálna komunikácia, bariéry v komunikácií, rozhovor. Využitie neverbálnej komunikácie, pri rozvíjaní komunikačných zručností žiakov.
Mgr. Miroslav Jaackanin Vzťah medzi učiteľom a žiakom Prezentácia je zameraná na vzťah učiteľa a žiaka vo vyučovacom procese. Charakterizuje činitele vzťahu U-Ž, a aký vplyv má osobnosť učiteľa a žiaka na vzťahy medzi U-Ž. Tipy ako si vytvoriť a udržať dobré vzťahy medzi učiteľom a žiakom, ktoré majú v konečnom dôsledku vplyv na úspešný výchovno- vyuč. proces.
Ing. Miroslav Kuchta Jednotky a ich rozmery Práca sa venuje základným jednotkám SI sústavy. Rozdeleniu týchto jednotiek,a predponám na základe ktorých dokážeme zjednodušene opísať ich rozmer a veľkosť.
Mgr Miroslav Murgáč Jaskyne na Slovensku Práca je vypracovaná na predmet geografia a je určená pre 5.a 8. ročník základných škôl. Jej cieľom je priblížiť žiakom jaskyne na Slovensku , ako vznikli, ako vyzerajú a aký majú význam pre prírodu a človeka.
Miroslav Máthé Bezdrôtové siete. Práca obsahuje textové polia, obrázky z iného zdroja - z internetu , hypertextové odkazy, interaktívne cvičenie - magický tunel , presúvanie objektov, kviz , prehrávanie videa ,modifíkáciu tvaru ,šípky ...
Miroslav Máthé Zložky vo vzťahu učiteľ a žiak. Práca pojednáva o vzťahoch učitel - žiak.Popisuje Pedagogické situácie a v závere popisuje pár tipov.
Mgr. Miroslav Petrík Vzťah učiteľa a žiaka Práca popisuje možnosti rozvoja vzťahu učiteľa a žiaka, jednotlivé vplyvy a možnosti pozitívneho napredovania v modernej výučbe. Práca popisuje osobu pedagóga a vplyv tvorivosti na výučbu a pozitívny vzťah učiteľ a žiak.
Ing Miroslav Suchanič Komunikácia a komunikačné zručnosti vo vyučovacom procese Komunikácia ja základný prostriedok výmeny informácií medzi učiteľom a žiakmi. V prezentácii popisujem základný princíp komunikácie, prvky komunikačného procesu a smery komunikačných tokov. Vysvetľujem niekoľko základných princípov, ktoré ovplyvňujú komunikáciu medzi žiakmi a učiteľom a formy komunikácie. Kľúčom k tomu sú komunikačné zručnosti a to vyžaduje znalosť komunikačných postupov a schopnosť ich použiť v praxi.
Ing Miroslav Suchanič Orgány rastlín Orgány rastlín tvoria stavbu rastlinného tela. V prezentácii rozoberám hlavné vegetatívne orgány rastlín, ich anatomické zloženie a funkcie, ktoré v rastline plnia. Popisujem koreň, stonku ako nadzemný orgán rastliny, list ako dôležitý asimilačný orgán, kvet slúžiaci na pohlavné rozmnožovanie, semeno a plod, ktorými sa rastliny rozmnožujú.
Mgr. Miroslav Murgáč Pravidlá komunikácie učiteľ - žiaci Základná teória o komunikácii v škole. Sústreďuje sa na didaktický aspekt komunikácie a na komunikáciu učiteľa a žiakov v triede.
Mgr. Miroslava Hríbová Fyzikálne veličiny Práca je zameraná na zabezpečenie zvýšenia efektívnosti na hodine fyziky v 6. ročníku pri opakovaní fyzikálnych veličín využitím interaktívnej tabule. Pri spracovaní úloh na opakovanie bol použitý program Activinspire.
Mgr. Miroslava Korlová Neverbálna komunikácia V práci som sa zamerala na neverbálnu komunikáciu.Použila som teoretické poznatky a praktické skúsenosti.V jednotlivých slidoch som konkrétne rozpracovala jednotlivé formy neverbálnej komunikácie.
Mgr. Miroslava Korlová Precvičovanie písmen v prípravnom období V práci som použila hravú formu priraďovania hlások. Využila som názornosť a postupnosť pri práci s interaktívnou tabuľou. Úlohy na precvičovanie sú primerané schopnostiam žiakov v prvom ročníku, kde pomocnou rukou je vždy učiteľ.
Mgr. Miroslava Lazorová Komunikácia a kominukačnýb tréning Komunikovanie je základným prostriedkom a podmienkou realizácie výchovy a vzdelávania. Dobre zvládnutá komunikácia je kľúčovou zručnosťou pedagogického pracovníka. V tejto prezentácii sú uvedené základy dialógu a body, ktoré je potrebné dodržiavať pri nácviku dialógu so žiakom v rámci verbálnej komunikácii, ako aj tipy pre využívanie neverbálnej komunikácie, ktorá dopĺňa verbálny prejav.
Mgr. Miroslava Lazorová Voľný čas Voľný čas, ako jedna z maturitných tém v rámci cudzieho jazyka je pomocou prezentácie navrhnutá tak, aby žiaci nadobudli základné znalosti slovnej zásoby. Vedeli vymenovať možnosti využitia voľného času a miest, kde trávia voľný čas. Pomocou ponúknutých možností vedeli utvoriť jednoduché vety k danej téme. V prezentácii sú použité obrázky, ktoré uľahčujú prácu žiakom s minimálnymi znalosťami jazyka.
Mgr. Miroslava Marušáková Podmienky utvorenia správneho vzťahu učiteľa k žiakovi Cieľom prezentácie je vysvetlenie vzťahu U-Ž, zložiek tohto vzťahu,požiadavky na vytvorenie správneho vzťahu medzi U a Ž, používanie pedagogických opatrení, dôležitosť motivácie a taktného správania.
Mgr. Miroslava Marušáková Územné členenie Slovenska Prezentácia je určená na vlastivedu pre žiakov 4. ročníka a je venovaná územnému členeniu Slovenska na 8 samosprávnych krajov. Cieľom prvej časti je, aby žiaci na mape vedeli, kde ležia jednotlivé kraje a krajské mestá. V druhej časti sa dozvedia najdôležitejšie informácie o každom kraji. Záver je venovaný opakovaniu.
Mgr Miroslava Zvalčáková Tvrdé a mäkké spoluhlásky Táto prezentácia je učebnou pomôckou najmä pre žiakov druhého ročníka, ale môžeme ju použiť aj vo vyšších ročníkoch prvého stupňa. V úvode prezentácie žiaci na základe pomenovania obrázkov vyvodzujú mäkké a tvrdé spoluhlásky. Po rozdelení a napísaní spoluhlások žiaci v jednotlivých cvičeniach dopĺňajú chýbajúce samohlásky. Svoje vedomosti si overia aj v ďalších cvičeniach. Cieľom tejto prezentácie je hravou formou osvojiť si tvrdé a mäkké spoluhlásky.
Mgr Miroslava Zvalčáková Vzťah učiteľa a žiaka vo vyučovacom procese Práca popisuje osobnostnú charakteristiku učiteľa a definuje požiadavky na osobnosť učiteľa. Sú v nej opísané aj vlastnosti úspešného pedagóga. Oboznamuje o profile osobnosti žiaka. Cieľom tejto prezentácie je poukázať na správnu vzájomnú interakciu učiteľa a žiaka vo vyučovacom procese.
Monika Andrejčíková Vodová ondulácia Táto prezentácia nám umožňuje priblíženie témy Vodová ondulácia, ktorú preberajú žiaci v odbore Kaderník. V nej sa oboznámime s podstatou ondulácie – ako dosiahnuť z rovných vlasov vlnky, spoznáme pomôcky a prípravky, ktoré sú potrebné pri tejto Vodovej ondulácii. A tak isto i s konečnou úpravou vlasov – tupírovaním.
RNDr. Monika Antušová Kostra končatín Učivo 7.ročníka Kostra končatín je sprístupnené pomocou interaktívnej tabule pomocou ktorej žiaci precvičia a upevnia kosti celej kostry človeka.
RNDr. Monika Antušová Šikanovanie v školskom prostredí Na základnej škole sa často stretávame so šikanovaním aj keď je to chúlostivá téma, je potrebné sa touto problematikou zaoberať. Je potrebné upozorniť na dôležitosť celoškolského prístupu v predchádzaní a zvládaní šikanovania v prostredí školy.
Mgr. Monika Balázsová Podstatné mená - zhrnutie učivo o podstatných menách zhrnuté do teoretickej časti, ktorá sa prelína s praktickou časťou / cvičeniami na dopĺňanie správnych tvarov a so spätnou kontrolou/
Mgr. Monika Banasova Interpretácia lyrických textov Hviezdoslava Práca prináša robor jazykových a štylistických prostriedkov v lyrických textoch P. O. Hviezdoslava.
Mgr. Monika Banasová Agresivita v súčasnej škole Pôvod a vznik agresívneho správania, mobbing a šikanovanie v súčasnej škole.
Mgr. Monika Bečaverová Hlásky Práca je zameraná na prezentáciu učiva o hláskach v 2 ročníku. Žiaci si hravým spôsobom zopakujú a precvičia učivo o hláskach.
Monika Drotárová Naklepávanie mäsa Naklepávanie je pri príprave rezňov dôležité. Mäso naklepávame preto, aby sa uvoľnili svalové vlákna a mäso pri tepelnej úprave zmäklo.
Mgr. Monika Hrubovská Agresivita a agresívne poruchy správania Táto práca je zameraná na charakteristiku agresivity a na poruchy správania z nej vyplývajúce
Mgr. Monika Hrubovská Svet okolo nás Táto práca je zameraná na spoznávanie prírody v oblasti domáce a lesné zvieratá, ročné obdobia a zmeny v prírode vyplývajúce z ich striedania.
PhDr. Monika Hubáčeková Humanizmus a renesancia Využitie moderných IKT vo vyučovaní dejepisu a predmetu umenie a kultúra s aplikáciou medzipredmetových vzťahov. Cieľom práce je žiakom pútavou formou priblížiť obdobie humanizmu a renesancie, zosumarizovať znaky renesančného slohu za pomoci interaktívnych úloh.
PhDr. Monika Hubáčeková Úskalia vo vzťahu učiteľ - žiak Vo svojej práci sa zaoberám vývojom vzťahu medzi učiteľom a žiakom, s dôrazom na osobnosť učiteľa , všímam si prechod od formálnej autority učiteľa k osobnej autorite, zásady, ktoré by mal učiteľ dodržiavať , chyby , ktorých by sa mal vyvarovať, venujem sa aj postojom a kompetenciám učiteľa všímam si aj štýly výchovného pôsobenia učiteľa a ich dopad.
RNDr. Monika Kolinovská Objemy telies Práca je zameraná na základné prvky telies, objemy a povrchy telies. Žiaci pracujú pri interaktívnej tabuli, odvádzajú vzorce, učiteľ žiakov usmerňuje. Využitie povrchu a objemu telesa v praxi, kde žiaci prezentujú svoje riešenia na tabuli a zdôvodňujú svoje postupy.
RNDr. Monika Kolinovská Reč tela V práci sa venujem komunikácii, bez ktorej by sme boli stratení, čo vyplýva z našej biologickej podstaty. V úvode práce je uvedené rozdelenie komunikácie a gro práce je neverbálna komunikácia, jej typy a ich popis a návrhy ako zlepšiť neverbálnu komunikáciu.
Mgr. Monika Krullová Komunikácia v triede V mojej práci sa venujem samotnému pojmu komunikácia, poukazujem na jej druhy. Vymedzujem zásady a základné pravidlá správnej komunikácie. Vymenuvávam najčastejšie nedostatky v triede. V závere prezentácie vyčleňujem spôsoby, ktoré pomáhajú a ktoré bránia komunikácii.
Mgr. Monika Kušnírová Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese Komunikácia v škole je najprirodzenejší spôsob a prostriedok, ktorý sa používa na rozvoj osobnosti žiaka. Je základným pracovným nástrojom pedagóga, kladúceho dôraz na chápanie žiaka ako svojbytnej jednotky v interakcii a komunikácii s druhými.
PaedDr. Monika Lešková Komunikácia na hodinách telesnej výchovy Práca sa zaoberá komunikácoiu na hodinách telesnej výchovy, jej špecifikami, s dôrazom na neverbálnu komunikáciu.
PaedDr. Monika Lešková Rastlinné telo Práca sa zaoberá osvojením a upevňovaním vedomostí o stavbe rastlinného tela.
Monika Marečková Hravo v ŠKD Prezentácia je zostavená pre interaktívnu tabuľu z prírodovedno-environmentálnej oblasti. Žiaci v nej doplňajú, spájajú, presúvajú a priraďujú zábavnou formou slová a obrázky.
Monika Matúšková Výroba šišiek Z kysnutého cesta vyprážaním v horúcom tuku vyrábame šišky, ktoré následne polievame, posypávame, máčame, plníme a po vychladnutí balíme.
Mgr, DiS.art Monika Mertinková Hráme sa v programe ActiveInspire Práca popisuje praktické úlohy realizované žiakmi a zamerané na rozvoj komunikácie, obrazovej tvorivosti, na rozširovanie všeobecných poznatkov. Žiak získavá praktické zručnosti práce s programom.
Mgr, DiS.art Monika Mertinková Zložky vo vzťahu učiteľ a žiak - učiteľova osobnosť, žiakova osobnosť, pedagogické situácie, povaha činiteľov vzťahu učiteľa a žiaka Práca informuje o zložkách osobnosti učiteľa, osobnosti žiaka, popis pedagogických situácií a dôležité činitele vzťahu učiteľa a žiaka, ku ktorým dochádza vo vedení a riadení edukačného procesu.
Mgr. Monika Molnárová Hudobná matematika Učivo o notovej osnove, notách, ich hodnote a základy tvorby dvoj-, troj- a štvorštvrťového taktu vysvetlené formou matematického sčítavania.
Mgr. Monika Molnárová Vzťah učiteľ- žiak Prezentácia je zameraná na vzťah učiteľ a žiak. Tento skrýva v sebe vzťahy pozitívne i negatívne. Správny vzťah je vymedzený okrem iného aj typom učiteľa, správnymi vlastnosťami osobnosti učiteľa a tiež jeho profesionalitou.
Mgr. Monika Papcunová Plavecké spôsoby Práca je venovaná plaveckým spôsobom kraul, prsia a znak. Po úvodnej teórii je niekoľko úloh pre žiakov. Prezentáciu je vhodné použiť pred uskutočnením plaveckého výcviku.
Mgr. Monika Papcunová Verbálna a neverbálna komunikácia predmete etická výchova Práca obsahuje všeobecnú charakteristiku komunikácie a približuje verbálnu a neverbálnu komunikáciu na hodinách etickej výchovy. V závere sú aktivity pre žiakov na precvičenie jednotlivých komunikácií.
Mgr. Monika Strnková Porozumenie osobnosti žiaka Poznať učebné štýly svojich žiakov nám učiteľom pomáha chápať ich postupy spracovávania nami odovzdávaných poznatkov. Všetci si želáme efektívnejšie dosahovať kvalitné výsledky edukácie. Pokiaľ si uvedomíme, aké učebné štýly máme u žiakov v triede a budeme úlohy smerovať práve pre nich, určite si žiakov pritiahneme na svoju stranu a vzbudíme u nich záujem o celoživotné učenie.
Mgr. Monika Tóthová Poznávanie látok Hravou a formou priviesť žiakov k zisteniu,aké látky nás obklopujú. Žiaci by sa mali oboznámiť vlastnosťami látok a jednoduchým spôsobom ich vedieť roztriediť podľa skupenstva.
Ing. Monika Tökészky Interaktívna tabuľa na hodine účtovníctva Práca je zameraná na učivo 2.ročníka z predmetu účtovníctvo, vysvetlenie podstaty súvahových účtov, ukážka účtovania na aktívnych a pasívnych súvahových účtoch. Precvičenie na konkrétnych príkladoch a upevnenie, opakovanie učiva.
Ing. Monika Tökészky Komunikácia ako nástroj efektívnej výučby Práca definuje pojem komunikácia, prekážky a zlozvyky v komunikácii pri hovorení a počúvaní. Sú navrhnuté zásady ako zvládať v komunikácii kritiku a sťažnosti. V závere sú pomenované asertívne zručnosti a techniky.
PaedDr. Monika Barnová Vyučovacia hodina slovenského jazyka – Podstatné mená. Vyvodenie slovného druhu- podstatné mená. Čo sú to podstatné mená.
PaedDr. Monika Barnová Význam rozhovoru vo výchovno-vzdelávacom procese vo vzťahu učiteľ - žiak Riešenie situácií vo výchovno-vzdelávacom procese formou rozhovoru. Zásady vedenia správneho rozhovoru.
Mgr. Monika Dobrovská Hravá matematika- Počítame do 10 Prezentácia je urobená v programe ActivInspire –Studio. Obsahuje sedem flipchartov zameraných na opakovanie učiva pre 1. ročník ZŠ. Žiaci si prostredníctvom nej zopakujú číslice od 0 do 10, počet prvkov, priraďovanie, porovnávanie, polohu predmetov, radové číslovky, sčítanie a odčítanie v obore do 10 a geometrické tvary.
Mgr. Monika Dobrovská Neprospievanie žiakov –príčiny a možnosti odstraňovania Prezentácia je urobená v programe Microsoft PowerPoint. Obsahuje 9 sleidov zameraných na psychologickú analýzu príčin neprospievania žiakov, rozbor jednotlivých príčin a okolností vplývajúcich na neprospievanie žiakov, ako aj možnosti a invenčné stratégie zamerané na odstraňovanie tohto javu u žiakov.
Ing. Monika Hamráková Afrika – čierny kontinent Cieľom opakovacej hodiny pomocou interaktívnej tabule je overenie a aplikovanie teoretických poznatkov v riešení úloh rôzneho typu. Fixácii vedomostí prispejú obrázky, ktoré žiakom priblížia neznámy a vzdialený kontinent. Takáto hodina je určite spestrením vyučovania s prínosom pre kvalitu vedomostí
Ing. Monika Hamráková Verbálna a neverbálna komunikácia Verbálna a neverbálna komunikácia aj v dobe technického pokroku má dôležité miesto vo vzdelávaní a výchove mladej generácie. Okrem výmeny informácií je veľmi dôležitá podpora vlastného názoru a jeho pokojnej argumentácie. Uprednostňovaním neosobnej komunikácie úroveň komunikačných schopností žiakov klesá a preto vo výchovno- vzdelávacom procese je treba klásť naň väčší dôraz.
Mgr. Monika Kolesárová Komunikácia ako proces dorozumievania Vo svojej práci som definovala pojmy verbálna a neverbálna komunikácia, charakterizovala ich zložky, poukázala som na špecifickosť používania jazyka podľa typov osobnosti. Definovala som dobrého poslucháča. Spomenula som asertivitu a uviedla niekoľko rád pre úspešnú komunikáciu.
Mgr. Monika Kolesárová Ročné obdobia Vo svojej prezentácii som sa venovala problematike ročných období na hodinu ruského jazyka. Uviedla som názvy ročných období, ich charakteristiku, počasie s nimi spojené a činnosti typické pre konkrétne obdobie roka. Prácu som ukončila doplňovacími cvičeniami.
Mgr. Monika Kušnírová Osobnosť Milana Rastislava Štefánika v slovenských dejinách Žiaci sa pomocou interaktívnej tabule oboznámia s Milanom Rastislavom Štefánikom ako jednou z najvýznamnejších osobností našich moderných dejín. Poukáže sa na jeho výrazný vplyv v oblasti politiky nielen na Slovensku ale aj v Čechách.
Mgr. Mária Blaškovanová Jež obyčajný Túto ukážku vyučovacej hodiny môžeme využiť na hodinách prírodovedy pri vyvodení nového učiva o stavbe tela ježa, jeho zvykoch v prírode a kde všade v prírode ho nájdeme.
Mgr. Mária Blaškovanová Komunikácia učiteľ a žiak V tejto práci predstavujeme rôzne možnosti komunikácie učiteľa so žiakom a naopak žiaka s učiteľom v priebehu vyučovacieho procesu.
PaedDr. Mária Bobelová Bájky V práci Bájky sa nachádza charakteristika bájky a jej znaky, ukážky niektorých autorov zo slovenskej i svetovej literatúry.
PaedDr. Mária Bobelová Predstavovanie sa na hodinách anglického jazyka V prezentácií sa žiaci predstavujú prostredníctvom dialógu. Práca obsahuje aj úlohy na precvičovanie a osvojenie základných informácií o žiakoch.
Mgr. Mária Bombarová Jednotky dĺžky V práci sa venujem zavedeniu jednotiek dĺžky použitím textových polí, premene jednotiek dĺžky dopĺňaním a presúvaním objektov. Pri meraní dĺžky využívam interaktívne cvičenia.
Mgr. Mária Bombarová Požiadavky na správny vzťah učiteľa k žiakom. Práca poukazuje na dôležitosť pozitívneho vzťahu učiteľ - žiak. Vyzdvihuje pedagogické vlastnosti: trpezlivosť,pedagogickú ochotu a porozumenie.
Mgr. Mária Brzová Prvky p- bloku. Práca obsahuje dve interaktívne periodické tabuľky prvkov, ktoré možno využiť pri vysvetľovaní učiva a ukážky známych, resp. dôležitých prvkov tohto bloku. Okrem toho je práca doplnená o úlohy a cvičenia, ktoré možno použiť pri upevňovaní, precvičovaní, resp. záverečnom opakovaní učiva.
Mgr. Mária Brzová Rozvíjanie komunikačných zručností na hodinách chémie. Úvodná časť práce obsahuje definíciu pojmu komunikačná zručnosť a jej charakteristiku, ako žiackej kompetencie. Druhá časť práce je zameraná na komunikáciu vo vyučovacom procese, základné rozdelenie komunikácie a stručnú charakteristiku ústnej komunikácie. Tretia časť práce obsahuje charakteristiku a klasifikáciu aktivizujúcich metód vo vyučovaní z hľadiska ich využitia na rozvoj komunikačných zručnosti žiakov. V závere sú uvedené konkrétne príklady využitia týchto metód na hodinách chémie.
Mgr. Mária Buchtová Komunikácia v škole Prezentácia je zameraná na komunikáciu ako dôležitý prostriedok dorozumenia medzi učiteľom a žiakom. Obsahuje základné zložky komunikácie ( verbálnej a neverbálnej), ktoré majú vplyv na výchovno-vzdelávací proces . Venuje sa zásadám vedenia dialógu medzi učiteľom a žiakom.
Mgr. Mária Buchtová Podstatné mená Cieľom prezentácie je upevnenie vedomostí o podstatných menách s využitím interaktívnych cvičení. Žiaci riešia doplňovacie cvičenia a iné tvorivé úlohy s dôrazom na pravopis podstatných mien. Táto forma výučby motivuje žiakov k väčšej aktivite.
Mgr. Mária Danišovská Hospodárske zvieratá Prezentácia je určrná žiakom 1. ročníka - predmet prírodoveda. Jej úlohou je oboznámiť žiakov s ázvami domácich zvierat a členmi zvieracích rodiniek. Naučiť sa rozlišovať zvieratá podľa znakov a poznať ich význam. V závere som venovala pozornosť zopakovaniu učiva zábavnou formou s využitím internetu.
PaedDr. Mária Drevená Pravidlá komunikácie v triede V tejto práci utvorenej v PowerPointe rozoberám problematiku komunikácie ako procesu prenášania informácií z jednej osoby na druhú. Objasňujem ciele, efektívnosť, podoby komunikácie, ako aj pravidlá komunikácie platné pre učiteľov a žiakov.
PaedDr. Mária Drevená Zima a jej premeny Téma mojej práce je učivom vlastivedy pre druhý ročník ZŠ je utvorená v ActivInspire. Spadá do tematického celku: „Objavujeme premeny okolo nás“. Je zameraná na prehĺbenie vedomosti o zime. Prostredníctvom tejto prezentácie sa učia žiaci o zimných mesiacoch, oblečení v zime, zimných športoch, starostlivosti o zvieratá, zdravom spôsobe stravovania a zimnom počasí. V závere prezentácie majú možnosť prostredníctvom úloh pracovať na interaktívnej tabuli.
Mgr. Mária Farkašová Pedagogická komunikácia - vzťah učiteľ - žiak Práca s názvom Pedagogická komunikácia - vzťah učiteľ - žiak poukazuje na vzťah učiteľa a žiaka v edukačnom procese, poukazuje na pravidlá pedagogickej komunikácie a nároky na učiteľa. Je dôležitá pri komunikácii medzi učiteľom a žiakom. Prezentácia slúži na skvalitnenie vyučovania, rozvoj komunikačných zručností a profesionálny rozvoj pedagóga.
PaedDr. Mária Gabrielyová My house – môj dom Prezentácia je určená pre žiakov II. stupňa v predmete anglický jazyk so zameraním na slovnú zásobu izieb a nábytku. Žiaci využívajú slovnú zásobu v praktických cvičeniach prostredníctvom priraďovania slov k obrázku, doplňovacími cvičeniami a osemsmerovkou.
PaedDr. Mária Gabrielyová Pedagogická komunikácia Pedagogická komunikácia má nezastupiteľné miesto v edukačnom procese z hľadiska formovania osobnosti žiaka, prispieva k rozvoju kognitívnej, afektívnej a psychomotorickej stránky osobnosti žiaka. Sprostredkúva vzťahy medzi komunikujúcimi a je dôležitá z hľadiska vytvárania pozitívnej klímy v triede. V prezentácii som vymedzila základné pojmy – pojem komunikácia, pedagogická komunikácia, vzťahová rovina pedagogickej komunikáci , základné funkcie a efektívnosť pedagogickej komunikácie.
PaedDr. Mária Geršiová Komunikácia. Vzťah učiteľ - žiak. Subjekty komunikácie. Výchova a vzdelávanie. Práca je zameraná na vymedzenie konunikácie ako spôsobu dorozumievania, výmenu informácií medzi ľuďmi a základný prostriedok realizácie výchovy a vzdelávania. Charakterizuje role učiteľa a žiaka a poukazuje na dôležitosť pedagogického majstrovstva učiteľa, ktoré podstatne vplýva na motiváciu žiakov a priaznivú atmosféru na vyučovaní.
PaedDr. Mária Geršiová Národný park. Poloha. Rozloha. Rastlinstvo a živočíšstvo. Ľadové jaskyne. Práca je obsahovo zameraná na poznávanie krás Slovenskej republiky. V práci spoznávame 9 národných parkov, ich rozlohu, významné vrchy, pohoria, vodopády, jaskyne, obce a mestá. Oboznamujeme sa s chránenými živočíchmi a rastlinami. Práca má nielen poznávací, ale aj výchovný charakter - ochrana prírody a životného prostredia.
Mgr. Mária Grejtáková Pedagogická komunikácia v primárnom vzdelávaní Prezentácia obsahuje vysvetlenie pojmu pedagogická komunikácia a zaoberá sa požiadavkami na správny vzťah učiteľa k žiakom v primárnom vzdelávaní.
PhDr. Mária Guldanová Zložky vo vzťahu učiteľ a žiak-učiteľova osobnosť Osobnosť učiteľa vo VVČ, úloha učiteľa. Požiadavky na osobnosť učiteľa. Úloha adekvátneho sebahodnotenia, funkcie učiteľa. Zložky profesijnej kompetencie učiteľa, komunikačná kompetencia. Teória "šiestich" S-záruka kvalitného učiteľa.
Mária Guzová Dopravné prostriedky Poznávanie dopravných prostriedkov, v čom sa líšia a čo majú spoločné. Kde a ktoré dopravné prostriedky môžeme vidieť. Porovnávanie dopravných prostriedkov, ktoré sú výhodnejšie a šetrnejšie k prírode. Dopravné prostriedky na zemi, vo vode a vo vzduchu.
RNDr. Mária Hajduková Molekuly a chemické zlúčeniny Prezentácia sa venuje molekulám ako základným stavebným časticiam chemických látok, ich vzniku. Popisujú sa chemické zlúčeniny ako chemicky čisté látky. Poukazuje sa na zápis zloženia molekúl prvkov a zlúčenín chemickým vzorcom.
RNDr. Mária Hajduková Verbálna a neverbálna komunikácia Komunikácia ako základný pracovný nástroj učiteľa. V prezentácii je uvedený význam, funkcie komunikácia ako aj priestor, v ktorom sa odohráva. Bližšie sa venuje podstate verbálnej a neverbálnej komunikácie.
Mgr. Mária Hamráková Budovanie vzťahu učiteľa a žiakov Prezentácia je zameraná na budovanie vzťahu učiteľa a žiakov prostredníctvom pedagogickej komunikácie, pri ktorej dôležitú úlohu zohráva empatia, postoj učiteľa a aktívne počúvanie.
Mgr. Mária Hamráková Opakovanie prídavných mien Prezentácia je zameraná na precvičovanie učiva o druhoch a vzoroch prídavných mien.
Mgr. Mária Hatoková Pedagogická komunikácia vo vyučovacom procese Najprv je v prezentácii vysvetlený pojem komunikácia a jej efektívnosť. V ďalšej časti sa venujem pedagogickej komunikácii. V závere vzťahu učiteľ-žiak a pravidlám komunikácie v triede.
Mgr. Mária Hatoková Pád podstatných mien Práca je zameraná na učivo 4. roč. SJL- Pád podstatných mien. V úvode pomocou pojmovej mapy zopakujeme, čo už vieme o podstatných menách. V ďalšej časti je poznávanie tvaru podstatného mena a pomenovanie pádov. V závere sú cvičenia na upevnenie učiva.
Ing. Mária Horváthová Delenie hovädzieho mäsa V tejto práci pod názvom Delenie hovädzieho mäsa som sa rozhodla pre charakteristiku, rozdelenie a tepelná úprava mäsa. Cieľom mojej práce bolo hlavne poukázať na vhodné a tepelné úpravy jednotlivých časti hovädzieho mäsa. V závere som venovala hlavne pozornosť a návrhy pri príprave jedál. Tento materiál je možné použiť na prezentáciu k téme príprava jedál z mäsa, na zopakovanie a upevňovanie už osvojených pojmoch. Materiál je možné používať opakovane, priebežne ho dopĺňať a podľa potreby korigovať obsah, grafiku i poradie jednotlivých stránok.
Mgr. Mária Hrobláková Skleníkový efekt a znečisťovanie ovzdušia Prezentácia je spracovaná v programe ActivInspire. Zameriava sa na globálne ekologické problémy – skleníkový efekt, znečisťovanie ovzdušia. Prezentáciu možno využiť na predmetoch: geografia, biológia, občianska náuka. Prvá časť sa venuje vzniku skleníkového efektu a príčinám znečistenia ovzdušia. V druhej časti sa nachádza zhrnutie vedomostí vo forme testu.
Mgr. Mária Hrobláková Verbálna a neverbálna komunikácia Prezentácia je spracovaná v programe PowerPoint. V prezentácii sa nachádza definícia komunikácia, charakteristika medziľudskej komunikácia, rozdelenie a formy komunikácie. Prezentáciu môžeme využiť v rámci predmetu Občianska náuka 5. ročník v téme Komunikácia v rodine. V závere sa nachádzajú otázky a úlohy do diskusie v triede.
Bc. Mária Hutníková Ovocné stromy Popis časti stromu, kvet ovocného stromu jeho plod. Prácu využijem pre potreby vyučovania na hodinách prírodovedných predmetov.
Ing Mária Jurgovská Meranie hnotnosti pevných telies Prezentácia slúži ako učebná pomôcka na výuku predmetu Fyzika pre 6. ročník. Cieľom je oboznámiť žiakov so základnými pojmami, meradlami a jednotkami hmotnosti, ich označením a premenou.
Mgr. Mária Karatníková Základné pravidlá komunikácie Vymedzenie pojmu komunikácia. Formy komunikácie:verbálna a neverbálna komunikácia. Pravidlá komunikácie v medziľudských vzťahoch.
PhDr. Mária Kirňaková Verbálna a neverbálna komunikácia Komunikácia je dôležitým prostriedkom dorozumievania. Ľudia komunikujú neustále. Vedome a niekedy i nevedome. Komunikujeme nielen slovami, ale aj výrazom tváre, pohľadom, gestami, tónom a výškou hlasu, polohou a držaním tela. Komunikácia zohráva dôležitú úlohu aj vo vyučovaní. Aj na vyučovaní sa využívajú ako verbálna tak aj neverbálna komunikácia. Je dôležité, aby prenos informácií k prijímateľovi / učiteľ - žiak a naopak / nenarušovali žiadne vonkajšie alebo vnútorné faktory / hluk, nepozornosť poslucháča, reč, intenzita hlasu, psychologické bariéry, slang a pod. /. V takomto prípade sa informácia nedostane k prijímateľovi alebo jej prenos nie je jasný.
PhDr. Mária Kirňaková Šport Šport zohráva dôležitú úlohu v živote človeka. V prezentáciu na uvedenú tému som sa zamerala na problematiku jednotlivých druhov športu, význam športovania, miesta, kde je možné pestovať šport a známe osobnosti z uvedenej oblasti. Cieľom prezentácie je rozvíjať a obohatiť slovnú zásobu a na základe obrázkov vedieť komunikovať k danej téme.
PhDr. Mária Konkolyová Jozef Gregor Tajovský 1.časť- život a dielo 2.časť- práca s textom - čítanie s porozumením
PhDr. Mária Konkolyová Komunikácia so žiakmi so ŠVVP Druhy komunikácie, špecifiká komunikácie so žiakmi so ŠVVP.
Mgr. Mária Kopčáková Hra ako nástroj na rozvoj komunikácie na hodinách anglického jazyka. Komunikačné zručností najmä na hodinách anglického jazyka môžeme rozvíjať mnohými spôsobmi a jedným z nich je hra. Hra, pri ktorej sa nenútene žiaci môžu naučiť napr. novú slovnú zásobu, každodenné frázy z bežného života, atď. Okrem jazykového cieľa má hra aj sociálny a psychologický rozmer.
Mgr. Mária Kopčáková Využívanie interaktívnej tabule na hodine anglického jazyka- počúvanie s porozumením Táto prezentácia obsahuje informácie ako sa dajú funkcie interaktívnej tabule priamo využívať na hodine anglického jazyka. V tejto prezentácii sa zaoberám počúvaniu s porozumením, kde využívam napr. funkcie ako pero, laserové pero, rôzne efekty ako zachytávač obrazu, reflektor, image knižnicu, kde si vyberiem úlohy, obrázky, ale aj novú slovnú zásobu k danému posluchu. Podstatou tejto prezentácie je ukázať praktické využívanie interaktívnej tabule vo vyučovacom procese.
Mgr. Mária Korečková Využitie interaktívnej tabule v predmete komunikácia a komunikačná technika Úvod prezentácie je zameraný na všeobecné informácie o interaktívnej tabuli. V ďalšej časti prezentácie sa zameriavam na možnosti využitia interaktívnej tabule na hodinách komunikácie a komunikáčnej techniky
Mgr. Mária Koršňáková Delenie dvojciferným deliteľom Práca obsahuje výučbový materiál, ktorý sa dá využiť na hodinách matematiky v 5.ročníku. Pomocou interaktívnej tabule formou prezentácie Power Point interaktívnym spôsobom je spracovaný výklad delenia dvojciferným deliteľom a precvičenie učiva
Mgr. Mária Koršňáková Rozvoj komunikačných zručností žiakov v matematike pomocou internetu Práca obsahuje odkazy na internetové stránky s ich popisom. Žiaci ich môžu využívať vo vyučovacom procese i mimo neho na rozvoj komunikačných zručností
Mgr. Mária Kováčová Hodina HUV - Čo sme sa naučili Cieľom hodiny je zopakovanie nadobudnutých vedomostí z oblasti hudobnej výchovy v sekunde.
Mgr. Mária Kováčová Komunikačno-slohová výchova V práci sa zaoberáme rozvojom komunikačných zručností na hodinách slovenského jazyka v zložke slohová výchova.
Mgr. Mária Koščová Tvorenie slov Prezentácia je zameraná na spôsoby tvorenia slov, využitím interaktívnej tabule hravou formou zvýšiť záujem žiakov o vyučovanie.
RNDr. Mária Krížová Hranoly Cieľom mojej prezentácie je spracovanie učiva 8. ročníka Hranoly na vyučovaciu hodinu, zameranú na opakovanie, upevňovanie a prehlbovanie daného učiva s využitím interaktívnej tabule. Obsahom prezentácie je pojem hranol, pomenovanie hranola a jeho častí. Rozklad hranola na sieť. Rozlíšenie hranola od iných priestorových geometrických telies. Špecifické hranoly – kocka, kváder. Výpočet povrchu a objemu hranola. Žiaci doplňujú chýbajúce údaje, porovnávajú svoje vedomosti s uvedenými údajmi, rozvíjajú logické myslenie a priestorovú predstavivosť.
RNDr. Mária Krížová Vzťah rodiny a školy v súčasnosti Rodina a rodičia sa stávajú aktívnejšími prvkami činnosti školy, čím sa viac uvažuje o rozvíjaní vzťahu rodiny a školy. Tento vzťah je výrazne ovplyvnený súčasnými spoločensko – politickými zmenami a ich dôsledkami. Rodina a škola sú dva navzájom prepojené subsystémy našej spoločnosti, ktoré odrážajú premeny našej spoločnosti. Vzťah rodiny a školy možno vnímať ako vzťah na úrovni sociálnych inštitúcií, na úrovni sociálnych organizácií a na úrovni osôb. Medzi záujmami spoločnosti reprezentované školou a momentálnymi záujmami rodiny môže vzniknúť nesúlad, ktorý vyvoláva isté napätie v tomto vzťahu. To sa dá preklenúť len obnovením a rozvíjaním dôvery medzi rodičmi a školou. V celej Európe sa všeobecne uznáva primárna zodpovednosť rodičov za vzdelávanie svojich detí a úloha školy pomáhať rodičom v tomto úsilí, čo je formulované v Charte práv a povinností rodičov Európy. Prezentácia obsahuje aj súčasné možné metódy a formy kooperácie medzi rodičmi a školou. V závere sú uvedené výhody tejto spolupráce pre rodičov, učiteľov ako aj žiakov.
Mgr. Mária Kundriková BARIÉRY V SOCIÁLNO-PEDAGOGICKEJ KOMUNIKÁCII Dôležitou úlohou súčasnej školy je výchova k tolerancii, slobode, humanizmu, demokracii. Tu zohráva komunikácia dôležitú úlohu, pretože má slúžiť nielen k dorozumievaniu, ale predovšetkým má viesť k vzájomnému porozumeniu medzi ľuďmi. Učiteľ a vychovávateľ je tou osobou, ktorá vytvára priaznivú pracovnú klímu, nebráni žiakom prezentovať svoje názory bez obáv a následkov a zároveň pomáha vytvárať vzťahy založené na humanizácii a demokracii. Túto komunikáciu narúšajú bariéry, ktoré aby sme mohli odbúravať, musíme ich najprv spoznať a pomenovať.
Mgr. Mária Kuzmiaková Komunikácia Cieľom práce je poukázať na správnu komunikáciu ako súčasť života človeka a vyučovacieho procesu. V práci sú popísané druhy komunikácie v škole, prejavy medzi učiteľmi a žiakmi.
Mgr Mária Ledecká Prevencia a eliminácia šikanovania v školskom prostredí. Prevencia a eliminácia šikanovania v školskom prostredí. Šikanovanie sa obvykle definuje ako agresia, ktorej sa dopúšťa jedinec alebo skupina voči inému jednotlivcovi či skupine, ktorí sú bezbranní, či už pre fyzickú alebo inú slabosť a nemožnosť účinnej obrany. Za charakteristické sa považuje opakovanie agresia voči obeti. Problémy sú s určením spôsobu a miery agresie, čo rozhoduje o tom, či určité správanie možno považovať za šikanovanie. Najtypickejšie je hrubé násilie alebo ponižujúca manipulácia. Obeť môže byť aj pod hrozbou násilia sama prinútená ku konaniu, ktoré ju ponižuje alebo inak traumatizuje. Kruté však môžu byť aj nadávky a hrubý posmech. V mojej práci som definovala šikanovanie, následky šikanovania, všeobecné preventívne opatrenia, ktoré som podrobne rozpísala. V druhej časti – KAZUISTIKE – som opísala žiaka s problémami písania a celkovej pomalosti
MGR. Mária Lukáčová Komunikácia- dorozumievanie Druhy komunikácie a výber jazykových prostriedkov , ktoré ovplyvňujú komunikáciu.
Mgr. Mária Matúšková Šikanovanie v triede Vzhľadom na skrytú povahu šikanovania je veľmi ťažké sa o ňom dozvedieť a pedagógovia ešte stále nemajú dosť informácií, poznatkov a zručností o tomto probléme, ktoré by im pomohli včas ho rozpoznať. A tak väčšina detí, ktoré sú šikanované, len ticho trpia, neodvážia sa hľadať pomoc. Ak aj áno, často sa stáva, že neodborný prístup učiteľa či vedenia školy ich situáciu ešte zhorší. Prvým krokom k náprave je hlbšie poznanie zákonitosti tohoto fenoménu.
Ing. Mária Mikitková Asertívna komunikácia Téma sa zaoberá charakteristikou asertivity, asertívnymi právami najznámejšími asertívnymi technikami a asertivitou ako súčasťou vzdelávania.
Bc. Mária Novotná Strojové pranie Cieľom práce je poskytnúť žiakom najmodernejšiu technológiu na vyučovaní pomocou interaktívnej tabule. V téme „ Strojové pranie „ sa žiaci oboznámia s modernou technikou prania, s technologickým postupom ale aj so symbolmi na označovanie odevov, kde získajú potrebné vedomosti a zručnosti, ktoré využijú na vyučovacích hodinách ale aj v reálnom živote. Ukážka nám poslúži vo výchovno - vyučovacom procese pri výklade nového učiva alebo na konci vyučovacej hodiny pri upevňovaní učiva.
Mgr. Mária Palgutová Ľudské telo Prezentácia je zameraná na vyvodenie a precvičenie slovnej zásoby k téme Ľudské telo (The human body) formou jednoduchých tvorivých úloh. Je určená pre mladších žiakov.
Mgr. Mária Papcunová Neverbálna komunikácia Vysvetľujeme pojem, zložky, faktory súvisiace s komunikáciou. Bližšie rozoberám neverbálnu komunikáciu.
Mgr. Mária Papcunová Priestor a čas Vysvetliť, čo je dejepis, čím sa zaoberá. Poznať historické udalosti. Vysvetliť, prečo je minulosť užitočná. Vysvetliť, že minulosť je aj to, čo sa stalo včera.
Mgr. Mária Papcunová Vecné učenie : Téma Ročné obdobia Táto prezentácia je z predmetu vecné učenie: Ročné obdobia. Zahŕňa rozdelenie mesiacov do ročných období, základné znaky ročných období s využitím poézie.
Mgr. Mária Pirníková Učiteľ a žiaci v komunikácii Práca obsahuje problematiku komunikácie vo výchovno-vzdelávacom procese. Cieľom práce je poukázať na dôležitosť dodržiavania pravidiel pedagogickej komunikácie. V práci sa zaoberám významom a predpokladmi efektívnej komunikácie v triede.
Ing. Mária Pisková Triedny učiteľ na strednej škole Prezentácia je zameraná na špecifiká práce triedneho učiteľa na strednej škole, od ktorého do značnej miery závisí úspech a neúspech výchovného pôsobenia na žiakov. Poukazuje na charakteristiku, typy osobnosti, úlohy a v neposlednom rade aj na spoluprácu triedneho učiteľa s rodičmi, výchovným poradcom, ostatnými pedagógmi v príslušnej triede a i. subjektami.
Mgr. Mária Pitoňáková Agresivita v školách Prezentácia sa zameriava na vymedzenie pojmov agresivita a agresia. V ďalšej časti sú uvedené teórie, formy, príčiny a prejavy agresivity. Záver tvoria hry na zvládanie agresivity a jej prevenciu.
Mgr. Mária Pitoňáková Sčítavanie v obore do 20 Prezentácia je zameraná na riešenie príkladov na opakovanie sčítania v obore do 20.
Mgr. Mária Plišková Encyklopédie Prezentácia je zameraná na charakteristiku encyklopédií, druhy encyklopédií a ich využitie vo vyučovacom procese.
Mgr. Mária Plišková Šikanovanie Prezentácia je zameraná na charakteristiku foriem a spôsobov šikanovania, vymenovanie jej znakov a prevenciu
Mgr. Mária Pojdáková Geografická charakteristika miestnej krajiny -Gotická cesta na Spiši Prezentácia ponúka formu edukácie v predmete geografia s využitím interaktívnej tabule. Práca s IT inšpirujúcim a pre žiakov pútavým spôsobom približuje bohatú históriu regiónu, v ktorom žiaci žijú, zvyšuje názornosť . Pomáha im živo- interaktívne precvičovať a upevňovať si osvojované poznatky a zároveň nenásilne umožňuje zdokonaľovať sa pri práci s PC a IT (vyhľadávať potrebné webové stránky v internetovom prehliadači, , zakresľovať príslušné lokality do slepej mapy, vypracovať a prezentovať zadanie a pod.).
Mgr. Mária Pojdáková Rozvíjanie sociálno- komunikačných zručností v edukačnom procese žiakov B variantu Prezentácia je zameraná na metodiku nadobúdania základných sociálnych rutín v edukačnom procese žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia ( B variantu) v podmienkach špeciálnej základnej školy. Pojednáva o využití vyučovacích foriem a metód, najmä zážitkového učenia pri tréningu a osvojovaní verbálnych rutín ( pozdrav, predstavenie sa , prosba, poďakovanie a pod.). Dokumentuje činnosti, aktivity, ktoré napomáhajú formovať u žiaka verbálny prejav v rámci sociálnej komunikácie na základe osobnej praktickej skúsenosti . Smeruje k pomoci žiakovi samostatne alebo s pomocou využívať v reálnych situáciách najbežnejšie zdvorilostné stereotypy , k vypestovaniu schopnosti samostatného verbálneho prejavu žiaka a korekcii porúch artikulácie.
RNDr. Mária Pokrievková Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese v predmete fyzika. V práci uvádzam príklady rozvoja komunikačných zručností v predmete fyzika a ich uplatnenie vo vyučovacom procese.
RNDr. Mária Pokrievková Činitele ovplyvňujúce vzájomný vzťah UČITEĽ - ŽIAK. V práci som rozpracovala rôzne činitele, ktoré ovplyvňujú vzájomný vzťah medzi učiteľom a žiakom. Kvalita tohto vzťahu je vo výchovno vzdelávacom procese veľmi dôležitá, lebo sa odzrkadľuje v postoji žiaka k učebnému predmetu, k vzdelaniu vo všeobecnosti a predovšetkým v profesionálnej orientácii žiaka.
Mgr Mária Regecová Rozvoj komunikatívnych zručností v predmete anglický jazyk Práca vychádza z novej koncepcie vzdelávania v cudzích jazykoch. Charakterizuje a približuje ako rozvíjať komunikatívne zručnosti v predmete AJ.Poskytuje konkrétne námety pre praktické využitie.
Mgr Mária Regecová Tom, náš priateľ Využitie interktívnej tabule pri výučbe anglického jazyka na prvom stupni ZŠ. Motivačným prvkom je postavička Toma, ktorý hravou formou približuje deťom témy – rodina, priatelia, čísla. K daným témam sú zaradené konkrétne ukážky s praktickými úlohami.
Mgr. Mária Rusnáková Dopravné prostriedky Rozdelenie dopravných prostriedkov podľa miesta pohybu na zemi, vo vode, vo vzduchu. Rozdelenie na osobnú, nákladnú dopravu, na ceste, na koľajniciach, na vode, pod vodou, vo vzduchu. Dopravné značky.
Mgr. Mária Rusnáková Verbálna a neverbálna komunikácia Význam komunikácie, rozdelenie, druhy komunikácie, rozdelenie verbálnej, neverbálnej komunikácie a komunikácie činom, základné modely komunikcie, komunikačné prekážky........
PhDr. Mária Ruttkayová Sociálna a pedagogická komunikácia triedneho učiteľa so žiakmi Vplyv sociálneho prostredia na vývoj človeka – žiaka. Komunikácia ako základný prostriedok interakcie medzi ľuďmi. Informácie o triednom učiteľovi a triedneho učiteľa pre žiakov. Získavanie informácií o žiakoch a triede pre ich spoznávanie triednym učiteľom.
Mgr. Mária Sanislová Aktuálne problémy v súčasnej škole - agresivita Práca obsahuje základné informácie o agresivite a slúži pre včasné diagnostikovanie agresívnych prejavov žiakov.
Mgr. Mária Sanislová Slovenský jazyk pre 5. ročník ŠZŠ - čítanie s porozumením Prezentácia obsahuje úlohy zamerané na čítanie s porozumením, ktoré zohráva vo vývine detí mimoriadnu úlohu.
Mgr. Mária Sciranková Druhy viet Prvá časťpráce je určená na opakovanie a upevňovanie vedomostí o oznamovacích, opytovacích a rozkazovacích vetách. V druhej časť si žiaci overujú nadobudnuté vedomosti pomocou rôznych cvičení.
Ing. Mária Skupeková Rozdelenie technických materiálov Človek počas svojho života používa veľké množstvo výrobkov, ktoré mu uľahčujú prácu, sprostredkujú nové informácie, nové poznania. Základom vedomostí žiakov strojárskeho učebného odboru je poznať technické materiály, ich rozdelenie na kovy a nekovy. Z týchto materiálov sa vyrábajú rôzne výrobky, ktoré používame. Keďže tieto výrobky musia v praxi plniť rôzne funkcie, prvým predpokladom tejto skutočnosti je kvalitný materiál, z ktorého budú výrobky vyrobené, čo predpokladá jeho vhodné ekonomické využitie.
Ing. Mária Skupeková Rozvoj komunikačných schopností u detí s Downovým syndrómom Každé dieťa potrebuje množstvo rôznorodých senzorických skúseností, aby sa mohlo správne vyvíjať po všetkých stránkach. Jedinci s Downovým syndrómom majú vo väčšine prípadov väčšie alebo menšie ťažkosti so spracovávaním informácií z viacerých senzorických kanálov naraz a následne aj s integrovaním týchto informácií. Keďže komunikačná schopnosť je schopnosť, ktorej správne osvojenie si vyžaduje simultánne spracovanie a integrovanie informácií z viac než len jedného zmyslového kanála, aj toto bude jedna z príčin narušenej komunikačnej schopnosti u jedincov s Downovým syndrómom. Preto súčasťou každodenného života u týchto detí by mali byť aktivity potrebné pre rozvoj zručností, ktoré budú tvoriť základ vývinu reči.
Mgr. Mária Slavkovská Geometrické tvary Prezentácia je zameraná na oboznámenie sa so základnými geometrickými tvarmi – trojuholník, štvorec, obdĺžnik a kruh. Hravou formou sa žiaci oboznámia s geom. tvarmi. Jednotlivé cvičenia žiaci vypracúvajú na interaktívnej tabuli, ale zároveň aj samostatne.
Mgr. Mária Slavkovská Metódy výchovnej komunikácie Práca je zameraná na komunikáciu medzi žiakom a učiteľom, ktorá vedie k rozvoju osobnosti žiaka. Správna komunikácia sa dá uskutočniť len poznaním jej základných metód. Preto každý pedagóg má poznať tieto metódy a vedieť : ako začať rozhovor, ako klásť otázky, poznať reč tela a zhodnotiť rozhovor.Cieľom mojej práce je charakterizovať jednotlivé metódy výchovnej komunikáci, jej princípy a postupy.
Mgr. Mária Slavkovská Osobnosť učiteľa Prezentácia je zameraná na osobnosť učiteľa, ktorá je kľúčom k úspechu jeho činnosti. Zamerala som sa na typy, funkcie, vlastnosti učiteľa a vzťah učiteľ - žiak. Osobnosť učiteľa ovplyvňuje charakter a kvalitu vzťahu so žiakmi a jeho osobné vlastnosti vplývajú na uplatnenie získaných odborných a pedagogických vedomosti a zručností.
Mgr. Mária Slavkovská Osobnosť učiteľa Prezentácia je zameraná na osobnosť učiteľa, ktorá je kľúčom k úspechu jeho činnosti. Zamerala som sa na typy, funkcie, vlastnosti učiteľa a vzťah učiteľ - žiak. Osobnosť učiteľa ovplyvňuje charakter a kvalitu vzťahu so žiakmi a jeho osobné vlastnosti vplývajú na uplatnenie získaných odborných a pedagogických vedomosti a zručností.
Mgr. Mária Slavkovská Prírodné spoločenstvo- LES Prezentácia je určená žiakom 1. stupňa ZŠ-predmet Prírodoveda. Jej cieľom je vysvetliť žiakom pojmy: prírodné spoločenstvo,les a bližšie ich oboznámiť s druhmi lesov, zložením a s ich významom. Práca je doplnená internetovými prepojeniami, čo vplýva na spestrenie hodiny.
Mgr. Mária Snopková Využitie metód dramatickej výchovy na rozvoj komunikačných schopnosti žiakov. Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese, - v prezentácii sa venujem vhodným metódam dramatickej výchovy, ktoré sa dajú využiť na 1.stupni na ľubovoľnej hodine. Výberom vhodnej hry rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov.
Mgr. Mária Snopková Vyvodenie čísla 2 Prezentácia je zameraná na vyvodenie učiva čísla 2 z matematikty. V úvode je motivácia formou rozprávky. Je určená žiakom 1. ročníka. Súčasťou prezentácie je aj nácvik písania číslice 2 a rozcvička pred písaním.
Mgr. Mária Sopčáková Pedagogická komunikácia Vo svojej práci vymedzujem základné pojmy pedagogickej komunikácie, jej základné zložky, pravidlá, priestorové a časové dimenzie ako aj funkcie , ktoré plní pri výchove a vzdelávaní.Poukazujem na základné rozdiely medzi výchovnno- vzdelávacím cieľom a pedag. momunikáciou.V závere sa venujem jej obsahovej a vzťahovej rovine a dialogu ako podstatnej časti pedag. komunikácie.
Mgr. Mária Stašková Komunikácia a jej formy Komunikácia je dôležitým prostriedkom dorozumievania. Ľudia komunikujú neustále. Komunikujeme nielen slovami, ale aj výrazom tváre, pohľadom, gestami, tónom a výškou hlasu, polohou a držaním tela. Aj na vyučovaní sa využívajú ako verbálna tak aj neverbálna komunikácia. Je dôležité, aby prenos informácií k prijímateľovi / učiteľ - žiak a naopak / nenarušovali žiadne vonkajšie alebo vnútorné faktory.
Mgr. Mária Stašková Vlastnosti osobnosti Vlastnosti osobnosti zohrávajú dôležitú úlohu v psychickom živote človeka. V prezentácii na uvedenú tému som sa zamerala na problematiku jednotlivých vlastnosti osobnosti, stále znaky duševného života, relatívneho správania sa človeka, pestovanie vlastností osobnosti z uvedenej oblasti. Cieľom prezentácie je rozvíjať, obohatiť slovnú zásobu a pochopiť zložitosti a mnohotvárnosti štruktúry osobnosti.
Mgr. Mária TUTKOVÁ Komunikácia - proces dorozumievania Cieľom prezentácie je naučiť žiakov ako správne komunikovať a aké sú formy komunikácie. Tiež zdôrazňuje umenie byť taktný a učí, aký cenný je dar reči pre každého z nás.
Mgr. Mária Telehaničová Prvá pomoc – kožné poranenia Cieľom mojej práce bolo vytvoriť prezentáciu použiteľnú na hodinách prírodopisu, biológie a zdravotníckeho krúžku.
Mgr. Mária Telehaničová Vzťah učiteľ- žiak Každý učiteľ by sa mal usilovať o to, aby vedel žiaka vhodne motivovať, získať ho pre dobrovoľné a iniciatívne plnenie školských povinností.
Mgr. Mária Tokarčíková Komunikačné zručnosti – Verbálna a neverbálna komunikácia Táto prezentácia Komunikačné zručnosti – verbálna a neverbálna komunikácia je napísaná v PowerPointe. Poukazuje na to, ako možno čo najlepšie komunikovať so žiakmi vo výchovno-vzdelávacom procese. Aby sme dosiahli tento podľa možnosti čo najlepší komunikačný výsledok musíme použiť verbálnu a taktiež neverbálnu komunikáciu. Taktiež som poukázala na to, ako viesť dobrý dialóg medzi učiteľom a žiakom.
Mgr. Mária Tokarčíková Premeny jednotiek Práca tvorená v Active Inspire poukazuje na premeny jednotiek dĺžky, obsahu, objemu, hmotnosti a času. Jej súčasťou sú príklady na vysvetľovanie a cvičenia na automatizáciu učiva. Je to vhodná pomôcka využiteľná na hodinách matematiky.
Mgr. Mária Tokárová Chemické látky a zmesi V mojej práci definujem chemické látky,ich skupenstvo. Na príkladoch vysvetlím vznik zmesi, ktoré sú rozšírenejšie ako chemické látky. Skúmame spolu so žiakmi zmesi v domácnosti,v prírode, v laboratóriu... Zavediem rozdelenie zmesi podľa skupenstva na tuhé, kvapalné a plynné.
Mgr. Mária Tokárová Šikanovanie, vzťahy v triede V mojej prezentácii charakterizujem šikanovanie,jeho znaky, ktorými sa prejavuje. Popisujem vlastnosti agresora, obete šikanovania, vysvetľujem dnes rozšírené elektronické šikanovanie. Zaujímam sa aj o prevenciu šikanovania. Ponúkam metódy riešenia šikanovania a stratégiu prevencie šikanovania, ktorá sa na základných školách využíva.
Mgr. Mária Trebuňová Aktuálne problémy v súčasnej škole v oblasti vzťahu učiteľ - žiak Dnešná škola je plná žiakov, ktorí majú problém so sebou, so svojím správaním, učením, pozornosťou, emocionalitou a úzkosťou. V mojej práci som sa zamerala na tieto deti, s úmyslom pochopiť ich a pomôcť im. Ponúkam odporúčania, ako pracovať s takýmito deťmi.
Mgr. Mária Trebuňová Hudobná výchova Každé dieťa v 1.- 4. ročníku ZŠ vníma hudbu ako niečo pekné a pozitívne. Potrebuje mať aj vedomosti a zručnosti, týkajúce sa nôt a notového zápisu. V mojej práci sa venujem nácviku a precvičovaniu notového zápisu a pomlčiek.
Mgr. Mária Tutková Stavba a štruktúra vlasu Prezentácia slúži ako súčasť prípravy na vyučovaciu hodinu odborného predmetu Vlasová kozmetika, ktorý vyučujem na našej škole.Poskytuje názorné ukážky a vysvetľuje pojmy ako kutikula, kortex, medula a ďalšie. Funkciu spätnej väzby pre učiteľa spĺňajú kontrolné otázky a tabuľka, ktorú žiaci majú upraviť.
Mgr. Mária Urbancová Aktuálne problémy v súčasnej škole - agresivita, šikanovanie Čo je šikanovanie, formy a prejavy šikanovania. Ako sa môžeš brániť a riešiť konflikt. Aktivity - komunikácia a vyjadrenie citov.
Mgr. Mária Urbancová Dopravná výchova Teoretické znalosti pravidiel cestnej premávky. Bicykel - výhody, pravidlá cyklistov. Práca dvojíc - pozri obrázky a skús napísať, čo na nich vidíš. Fixácia - odpovede na otázky.
Mária Vasiľková Práva dieťaťa Vo svojej práci sa zaoberáme právami dieťaťa. Cieľom práce je priblížiť a naučiť žiakov chrániť a akceptovať práva detí.
Mgr. Mária Wožniaková Komunikácia je základným pracovným nástrojom učiteľa Komunikácia - učiteľ a žiaci, učiteľ a kolegovia, učiteľ a rodičia, učiteľ a verejnosť.
Mgr. Mária Wožniaková Riešenie lineárnych rovníc Postup pri riešení lineárnych rovníc - jednoduchých, so zátvorkami, so zlomkami, so zátvorkami a zlomkami. Skúška riešenia lineárnej rovnice.
Mgr. Mária Ziburová Požiadavky na správny vzťah učiteľa k žiakovi Táto prezentácia pojednáva o požiadavkách na správny vzťah učiteľa k žiakovi, pretože prevažná časť učenia a vyučovania sa uskutočňuje prostredníctvom sociálnej interakcie, ktorú uskutočňuje učiteľ zo žiakmi, žiaci s učiteľom i žiaci navzájom. Pre učiteľa i žiaka je preto veľmi dôležité utvárať také vzťahy, ktoré umožňujú vytvárať v triede priaznivú, tolerantnú a pomáhajúcu atmosféru, ovzdušie pohody a pokoja.
Mgr. Mária Ziburová Tvrdé a mäkké spoluhlásky – 2.ročník ZŠ Moja prezentácia je zameraná na vyvodenie tvrdých a mäkkých spoluhlások v 2.ročníku ZŠ. Okrem informácií o rozdelení spoluhlások sú tam aj stránky na precvičenie učiva o tvrdých a mäkkých spoluhláskach s využitím interaktívnej tabule.
Mgr. Mária Černá Formovanie efektívnej verbálnej komunikácie medzi učiteľom a žiakmi Stručná charakteristika zameraná na načrtnutie spôsobov a možností efektívnej verbálnej komunikácie v škole medzi učiteľom a žiakmi.
Mgr. Mária Černá Využitie interaktívnej tabule na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a literatúry - synonymá Jednoduché motivačné cvičenia v nadväznosti na učivo o synonymách využiteľné a precvičiteľné na vyučovacích hodinách prostredníctvom interaktívnej tabule.
Mgr. Mária Čujová Asertivita V svojej práci definujem pojem „asertivita“, spomínam históriu vzniku tohto pojmu a jej rozdelenie. Uvádzam, ako sa asertívne riešia konflikty, a tiež že asertivita nie je to isté čo agresivita alebo pasivita. V závere spomínam Desatoro asertívnych práv.
Mgr. Mária Šlachtovská Kyberšikana Kyberšikana – jej definícia, príklady. Popis agresora – čo robiť, ak sme obeťou kyberšikany, alebo ak poznáme obeť kyberšikany.
Mgr. Mária Šlachtovská Optické vlastnosti oka, chyby oka Optické vlastnosti oka – čo tvorí optickú sústavu oka, vlastnosti obrazu utvoreného ľudským okom, okomodácia oka a jej hranice pri zdravom oku. Chyby oka – krátkozrakosť a ďalekozrakosť.
Mgr. Mária Šromovská Podstatné mená – rod podstatných mien Prezentácia je zameraná na vysvetlenie učiva podstatných mien. Určenie rodu u podstatných mien. V prezentácií som sa zamerala na vysvetlenie rodu podstatných mien. Aby deti lepšie pochopili Vysvetlenie som zobrazila pomocou obrázkov.
Mgr. Mária Šromovská Zložky vo vzťahu učiteľ a žiak V prezentácií som sa zamerala na osobnosť učiteľa, jeho charakterové znaky a vlastnosti. Okolnosti, za ktorých dochádza k interakcii medzi učiteľom a žiakom. Žiakova osobnosť – jeho záujmy a postoje. Pedagogické situácie – školské a mimoškolské podujatia.
Mgr. Mária Štefaníková Jazyková komunikácia Vo svojej prezentácii som venovala pozornosť jazykovej komunikácii. Komunikácia sa využíva v každej oblasti života, v prezentácii charakterizujem, čo je komunikácia a aké druhy komunikácie sa používajú v bežnom živote.
Mgr. Mária Štefaníková Jazyková komunikácia Vo svojej prezentácii som venovala pozornosť jazykovej komunikácii. Komunikácia sa využíva v každej oblasti života, v prezentácii charakterizujem, čo je komunikácia a aké druhy komunikácie sa používajú v bežnom živote.
Mgr. Mária Štefaníková Triedenie bezstavovcov Vo svojej prezentácii som sa zamerala na vyučovanie prírodovedy. Prírodovedu som si vybrala preto, lebo mám tento predmet rada. V prezentácii som sa zamerala na triedenie bezstavovcov, čo patrí do tejto skupiny, žiaci si zaujímavou formou osvojili dané učivo.
Mgr. Mária Žiltová Asertivita Prezentácia je zameraná na všeobecnú charakteristiku asertivity, čím sa vyznačuje asertívne správanie, pravidlá, asertívne povinnosti. Práca je doplnená aktivitami k uvedenej téme.
Mgr. Mária Danišovská Vzťah učiteľ - žiak Dobrá vzťahy sú nesmierne dôležité. Nie preto, že je príjemné byť ako učiteľ medzi žiakmi obľúbený. Dôležité sú najmä preto, že podstatne zvyšujú šance učiteľov naplniť výchovné a vzdelávacie ciele, ktoré si v škole kladú.V mojej prezentácii poukazujem na rôzne typy učiteľov a na možnosť vytvárania kvalitných vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi.
Mgr. Mária Dravecká Aktuálne problémy v súčasnej škole V práci sa zaoberám problémami, ktoré riešime na našej škole . Škola má 42 % žiakov z MRK a z rodín, ktoré prejavujú ťažko zvládnuteľné prejavy, ktoré potom prenášajú na svoje deti. Učiteľ musí byť nielen pedagóg, ale aj veľmi dobrý psychológ, aby tieto problémy zvládol.
Mgr. Mária Korečková Verbálna a neverbálna komunikácia Prezentácia charakterizuje pojem komunikácia a bližšie objasňuje formy verbálnej a neverbálnej komunikácie.
Mgr. Mária Mačáková Špecifiká verbálnej a neverbálnej komunikácie Vo svojej práci som sa zamerala na špecifiká verbálnej a neverbálnej komunikácie. Hneď v úvode je základná definícia komunikácie ďalej úrovne komunikácie, zásady komunikácie, ciele komunikácie, delenie komunikácie na verbálnu a neverbálnu a ich špecifiká. Všetky formy komunikácie majú dopĺňať pôsobenie pedagóga v jeho aktivitách, v jeho činnosti a role. Výsledkom profesionálneho prístupu učiteľa je poznanie, postrehnutie možno malých nedostatkov, ktoré môžeme odstrániť.
Mgr. Mária Mitríková Ilustrácia rozprávky Rozvíjať aktivity žiakov - vytváranie. Tvoriť nové, fantastické veci, aké ešte nikto nikdy nevidel, rozvíjať predstavivosť a uvádzať ich do vzťahov sveta a jeho vyjadrovania.
Mgr. Mária Mitríková Literárna výchova - Červený smrek Naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale aj naučiť ich myslieť v súvislostiach, komunikovať ( ústne a písomne ) na primeranej úrovni.
Mgr. Mária Mitríková Rozvoj komunikačných zručností na hodine literatúry v 2. ročníku ZŠ Naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale aj naučiť ich myslieť v súvislostiach, komunikovať ( ústne a písomne ) na primeranej úrovni.
Ing. Mária Pisková Triedny učiteľ na strednej škole Prezentácia je zameraná na najdôležitejšie aspekty práce triedneho učiteľa na strednej škole. Okrem toho, že učiteľ na škole vyučuje predmety svoje aprobácie, môže plniť aj špecifické úlohy, ktoré vyplývajú z funkcie triedneho učiteľa. Je preto dôležité poukázať na množstvo činností, ktoré triedni učitelia majú vykonávať, t. j. ako organizovať a riadiť žiacky kolektív triedy.
PhDr. Mária Ráškyová Rozširujeme si slovnú zásobu - príslovia a pranostiky Spoznať stáročia tradované múdrosti neznámych jednoduchých ľudí o živote, nutnosti práce, o medziľudských vzťahoch, o potrebe pravdy a spravodlivosti v živote. Pochopiť spätosť našich predkov s prírodou natoľko, že podľa javov prebiehajúcich v nej vedeli predpovedať počasie.
Ing. Mária Sičáková Aktívne počúvanie V prezentácii je vysvetlená jedná z komunikačných zručností a to aktívne počúvanie. Dáva návod študentom, ako aktívne komunikovať so zákazníkmi a klientmi v praxi.
Ing. Mária Sičáková Daňová sústava Prezentácia Daňová sústava slúži ako učebná pomôcka pre študentov študijného odboru obchodná akadémia v predmete podniková ekonomika a tiež v predmete účtovníctvo. V tejto prezentácii je stručný prehľad daňovej sústavy platnej v roku 2012 v Slovenskej republike.
Ing. Mária Tomášová Poznatky o farbách Prezentácia zameraná na základné informácie o farbách, charakteristiky farieb, rozdelenie, miešanie farieb, faktory ovplyvňujúce farebný odtieň a ich pôsobenie na človeka.
Mgr. Mária Tutková Komunikácia - proces dorozumievania Cieľom prezentácie je naučiť žiakov ako správne komunikovať a aké sú formy komunikácie. Tiež zdôrazňuje umenie byť taktný a učí, aký cenný je dar reči pre každého z nás.
PhDr. Nadežda Kočišová Spravodlivosť V rámci tvorby Školského vzdelávacieho programu školy majú žiaci možnosť využiť disponibilné hodiny na zavádzanie nových predmetov. Predmet Základy rétoriky v cirkevnej škole sa zameriava na rozvoj verbálnych i neverbálnych komunikačných kompetencií študentov. Motivuje ich k uvažovaniu o kardinálnej čnosti spravodlivosti na základe Božieho zákona, ktorý je magnou Charty ľudských práv. Študenti pozorujú prezentáciu, robia si poznámky, pripravujú svoj výstup v sérii vystúpení Ľudské práva.
PhDr. Nadežda Kočišová ÚLOHY S VYUŽITÍM INTERAKTÍVNEJ TABULE na opakovanie 3. tematického celku predmetu slovenský jazyk LEXIKOLÓGIA - obohacovanie slovnej zásoby odvodzovaním pre 1. ročník osemročných gymnázií Na opakovanie a upevňovanie učiva tematického celku Obohacovanie slovnej zásoby odvodzovaním sa interaktívna tabuľa veľmi osvedčila. Žiaci v praxi uplatňovali nové poznatky z lexikológie, analýzu, syntézu a komparáciu myslenia. Vďaka technickým vymoženostiam IT kreatívne a zodpovedne pristupovali k riešeniu úloh. Interaktívna tabuľa bola pre nich - i na ďalších hodinách - silnou motiváciou k sebahodnoteniu výsledkov práce, ale aj k zintenzívneniu domácej prípravy.
Mgr. Nadežda Mihaliková Komunikačné situácie, zhovárame sa a diskutujeme Používanie a uplatňovanie jazykových i mimojazykových prostriedkov pri rôznych formách komunikácie. Podoby komunikácie a rôzne komunikačné situácie. Druhy komunikácie a použitie vhodných komunikačných spôsobov.
Mgr. Nadežda Mihaliková Komunikačné situácie, zhovárame sa a diskutujeme. Používanie a uplatnňovanie jazykových i mimojazykových prostriedkov pri rôznych formách komunikácie. Podoby komunikácie a rôzne komunikačné situácie. Druhy komunikácie a použitie vhodných komunikačných spôsobov.
Mgr. Nadežda Mihaliková Vzťah učiteľ a žiak Učiteľ ako základný činiteľ VV procesu a žiak - subjekt edukácie. Zložky vzťahu, druhy vzťahov a podoby vzťahu - učiteľ a žiak.
Mgr. Nadežda Palaiová Agresivita Prezentácia je zameraná na definíciu agresivity, na charakteristiku agresivity v praxi, teda aj na školách, ktorým sa tento fenomén 21. storočia nevyhýba. Práve naopak zvyšuje sa krutosť, násilie, vulgárnosť, látková a nelátková závislosť . Popisuje príčiny agresivity, prejavy, agresívne správanie žiakov voči učiteľom a žiakmi navzájom, postupy a ciele pri zvládnutí agresivity v školskom prostredí. V závere prezentácia ponúka riešenia, ktoré by mohli eliminovať tieto prejavy.
Ing. Nadežda Paucová Komunikácia v edukačnom procese Prezentácia je zameraná na definovanie komunikácie, na členenie komunikácie, na efektívnosť komunikácie komunikačné techniky, masovú komunikáciu, jednosmernú komunikáciu, nutnosť naučiť sa počúvať.
Ing. Nadežda Paucová Komunikácia v edukačnom procese Prezentácia je zameraná na definovanie komunikácie, na členenie komunikácie, na efektívnosť komunikácie, komunikačné techniky, masovú komunikáciu, jednosmernú komunikáciu, nutnosť naučiť sa počúvať.
Ing. Nadežda Paucová Krajina, jazyk ktorej sa učím Prezentáciu som zamerala na nám vzdialenú krajinu Austráliu. Fauna a flóra sa približia slovom a obrazom k študentom. Fakty o vzdialenej a pri tom tak blízkej Austrálii sa ocitnú pred tvárami Slovákov.
Mgr. Natalija Kravčenko Problematika vedenia v skupine a komunikačné chyby Cieľom prezentácie je poukázať na problematiku vedenia v spoločnosti a komunikačné chyby, ktoré vznikajú počas procesu vyučovania. Prezentácia poukazuje aj na zdroje konfliktov, ktoré vznikajú medzi študentmi a pedagógmi. V prezentácii sa budú hľadať možnosti riešenia daných konfliktov.
Mgr. Nataša Ligušová Verbálna a neverbálna komunikácia učiteľa pri honotení žiaka Vo svojej práci sa zameriavam na definovanie pojmov verbálna a neverbálna komunikácia, ktorá je súčasťou vyučovacieho procesu pri hodnotení žiaka.
Mgr. Nelligrey Pytliaková Európska únia - najväčší projekt starého kontinentu V prezentácii sa zameriavam na myšlienky európskeho zjednotenia už od 15. stor.Je to stručný prierez formovania tejto myšlienky až po samotný vznik Európskej únie.
Mgr. Nelligrey Pytliaková Činitele vzťahu žiaka k učiteľovi Prezentácia je zameraná činitele ovplyvňujúce vzťahy medzi žiakom a učiteľom.Popisuje humanistický model učiteľovej osobnosti, rozlišuje tvorivosť a rutinérstvo v práci učiteľa.V závere sa zameriava na zásady vzájomného rešpektu
Mgr. Nelligrey Pytliaková Činitele vzťahu žiaka k učiteľovi Prezentácia je zameraná na opis hlavných činiteľov vo vzájomnom vzťahu medzi žiakom a učiteľom. Opisuje humanistický model učiteľovej osobnosti. Dôležitá je aj otázka vzájomného rešpektu učiteľa a žiaka.
Mgr. Nora Nigutová Hydrostatický a atmosferický tlak Prezentácia je zameraná na vysvetlenie pojmov: hydrostatická tlaková sila, hydrostatický tlak, atmosferický tlak. Zároveň slúži na precvičenie prebratého učiva formou riešenia príkladov, kvalitatívnych úloh aj zábavnej úlohy.
PhDr. Norbert Turcovský Inzerát - informácie, ktroré práve potrebujem Naučiť žiakov spracovať a zostaviť inzerát, ktorý sa dá zverejniť s využitím doplňovacích a tvorivých cvičení.
PhDr. Norbert Turcovský Vzťah učiteľa a žiaka Pri zavádzaní aktivizujúcich vyučovacích metód je nevyhnutné venovať väčšiu pozornosť vzťahu učiteľa a žiaka. Kvalita vzťahu medzi učiteľom a žiakom má významnú úlohu vo výchovno-vzdelávacom procese.
Mgr. Oksana Kepičová Verbálna komunikácia - matematika V matematike je tiež dôležitá verbálna komunikácia. Je dôležitá proporcia,verbálny prejav učiteľa a žiaka. Veľmi dôležité sú formy verbálnej práce učiteľa .
Mgr. Ondrej Ondovčik Hormonálna regulćia Práca pojednáva o jendnotlivých typoch hormónov, produkovaných žľazami s vnútorným vylučovaním.
Mgr. Ondrej Ondovčik Komunikácia na vyučovacej hodine Táto práca pojednáva o jednotlivých typoch komunikácie (verbálne ,neverbálnej) vrámci výchovno-vzdelávacieho procesu.
Ing. Orinin Michal Spájanie drevných materiálov a jeho vplyv na lepšie využitie drevnej hmoty. Cieľom je prostredníctvom interaktívnej tabule prezentovať žiakom spoje drevných materiálov a tým poukázať na lepšie využívanie drevnej suroviny. Čo má vplyv na vzťahy medzi človekom a životným prostredím. Poukázať na význam lesa v oblasti ekosystému, funkcie ekosystému, vplyvu odlesňovania na ekosystém.
Mgr. Oto Žarnay Asertívne vystupovanie v rámci rečníckeho prejavu Vo svojej práci sa pokúšam vysvetliť, čo je to asertivita a akým spôsobom by ju mali využívať rečníci vo vzťahu k publiku.Zároveň sa snažím poukázať na dôležitosť sebavedomého vystupovania rečníka a jeho komunikačných zručností.
Mgr. Otília Fedorová Efektívna komunikácia vo vyučovacom procese Bez efektívnej komunikácie vo vyučovacom procese si nemôžeme predstaviť intelektuálne napredovanie žiakov. Aby boli porozumenie a výmena skúseností plynulé, jazyk sa nesmie stať prekážkou ale spoľahlivým mostom pre ľudí.
Mgr. Otília Staničárová Záškoláctvo Vo svojej záverečnej práci sa venujem problematike záškoláctva v podmienkach strednej školy, jeho jednotlivými fázami a dôvodmi.
Mgr. Oľga Babicová Vplyv komunikačných zručností vo vyučovacom procese pri rozvoji žiakovej osobnosti Prezentácia je určená pre potreby pedagógov motivovať žiakov k úspešnej komunikácii medzi učiteľom a žiakom. Je zameraná na aktívne počúvanie, metódy vhodné pri rozvoji žiakovej osobnosti, ako je kladenie otázok a odpovedí, spätnú väzbu, problematiku pochvaly a kritiky vo vyučovaní. Celý text je zložený z teoretickej a praktickej časti, v ktorej sú motivačné aktivity na aktívne počúvanie, otázky, odpovede a spätnú väzbu. Tieto na seba nadväzujú a vzájomne vytvárajú celkový obraz o rozvoji žiakovej osobnosti vplyvom komunikačných zručností vo vyučovacom procese. Prezentácia je určená pre potreby pedagógov motivovať žiakov k úspešnej komunikácii medzi učiteľom a žiakom. Je zameraná na aktívne počúvanie, metódy vhodné pri rozvoji žiakovej osobnosti, ako je kladenie otázok a odpovedí, spätnú väzbu, problematiku pochvaly a kritiky vo vyučovaní. Celý text je zložený z teoretickej a praktickej časti, v ktorej sú motivačné aktivity na aktívne počúvanie, otázky, odpovede a spätnú väzbu. Tieto na seba nadväzujú a vzájomne vytvárajú celkový obraz o rozvoji žiakovej osobnosti vplyvom komunikačných zručností vo vyučovacom procese. Prezentácia je určená pre potreby pedagógov motivovať žiakov k úspešnej komunikácii medzi učiteľom a žiakom. Je zameraná na aktívne počúvanie, metódy vhodné pri rozvoji žiakovej osobnosti, ako je kladenie otázok a odpovedí, spätnú väzbu, problematiku pochvaly a kritiky vo vyučovaní. Celý text je zložený z teoretickej a praktickej časti, v ktorej sú motivačné aktivity na aktívne počúvanie, otázky, odpovede a spätnú väzbu. Tieto na seba nadväzujú a vzájomne vytvárajú celkový obraz o rozvoji žiakovej osobnosti vplyvom komunikačných zručností vo vyučovacom procese.
Mgr. Oľga Izsóová Asertívna a efektívna komunikácia Témou prezentácie je asertívna a efektívna komunikácia. Prvá časť prezentácie má teoretický charakter – stručná charakteristika asertívnej a efektívnej komunikácie a základné znaky asertívnej a efektívnej komunikácie. V druhej časti prezentácie sú pre žiakov pripravené aktivity zamerané na precvičovanie asertívnej a efektívnej komunikácie.
Mgr. Oľga Izsóová Podstatné mená Témou mojej prezentácie sú podstatné mená. Po úvodnej motivácii a zopakovaní teoretických vedomostí o podstatných menách nasledujú úlohy zamerané na precvičovanie učiva a v závere prezentácie je zhrnutie pravopisu podstatných mien.
Mgr Oľga Legdanová Rastlinná a živočíšna bunka Prezentácia oboznámi žiakov základnej školy so stavbou bunky – najmenšej stavebnej časti všetkých organizmov. Poznajú stavbu orgánčekov (organel), ktoré zabezpečujú základné životné procesy v každej bunke. Budú vedieť základné odlišnosti medzi rastlinnou a živočíšnou bunkou – v stavbe a spôsobe výživy.
Mgr Oľga Legdanová Činitele vzťahu žiaka k učiteľovi Prezentácia oboznamuje so základnými činiteľmi vzťahu žiak- učiteľ s ich novým definovaním. Žiak nemá byť iba objektom učiteľovho pôsobenia. Vzájomné partnerské vzťahy, musia vychádzať z vysokej miery úcty k žiakovi ako jedinečnej bytosti. Pri humánnom charaktere výchovno - vzdelávacieho procesu sa vytvára optimálna klíma v triede a vzájomná úcta medzi učiteľom a žiakmi, a aj žiakmi navzájom.
Mgr. Oľga Maljoková Osobnosť učiteľa vo vyučovacom procese Anotácia Vo svojej práci sa venujem osobnosti učiteľa, ktorý je hlavným organizátorom a realizátorom výchovy a vzdelávania. Uvádzam komponenty významné pre osobnosť učiteľa. Rozoberám problematiku utvárania učiteľovej osobnosti a v tomto procese zdôrazňujem význam lásky k deťom.
Mgr. Oľga Matejová Komunikácia na vyučovaní Vo svojej prezentácii som sa zamerala na komunikáciu všeobecne, ďalej na charakteristiku pedagogickej komunikácie. Zamerala som sa na komunikáciu a vyučovanie, čo je komunikačným zámerom.Ďalej som sa zamerala na vzťahy medzi komunikujúcimi a verbálnou komunikáciou vo výchovno-vzdelávacom procese.
Ing. Oľga Pauliková Ekonómia a ekonomika Prezentácia je zameraná na definovanie a vysvetlenie pojmov ekonómia a ekonomika. V ďalších vstupoch sú objasnené jednotlivé typy ekonomík a ich súvislosti s ekonomickým životom spoločnosti. Mnohé vstupy sú zdokumentované aj obrázkovými prílohami.
Ing. Oľga Pauliková Verbálna a neverbálna komunikácia V práci sú objasnené pojmy ako je komunikácia a jej jednotlivé formy, t. j. verbálna a neverbálna. Tieto formy sú v jednotlivých vstupoch bližšie charakterizované spolu s uvedenými príkladmi a obrázkovou dokumentáciou.
Mgr. Oľga Siviková Podstatné mená Práca ponúka niekoľko námetov ako spestriť vyučovanie podstatných mien.
Mgr. Oľga Siviková Vzťah učiteľ a žiak Niekoľko teoretických poznatkov o vzťahu medzi učiteľom a žiakom.
Oľga Kerestešová Ako môžeme cestovať po Slovensku Využitie dopravy za cieľom bezpečnosti deti na ceste. Rozdelenie a zatriedenie dopravných prostriedkov. Formy a metódy rozvoja komunikácie.
RNDr. Oľga Lissýová Osobnosť učiteľa a jej vplyv na vyučovací proces. Prezentácia je zameraná na charakteristiku osobnosti učiteľa, jeho vlastnosti. Zaoberá sa dôležitosťou osobnosti učiteľa pri rozvoji komunikačných zručností žiakov v edukačnom procese.
MGR PAVEL HUDÁČEK Futbal v mimoškolskej výchovnej činnosti Anotácia: Prezentácia približuje kolektívnu loptovú hru – futbal, ktorý patrí k najobľúbenejším športom na celej planéte a samozrejme aj na našom internáte. V súčasnosti patrí medzi tzv. veľké športové hry, ktoré hrajú tisíce hráčov v každej krajine a sledujú priaznivci na celom svete.
PaedDr. Patrícia Bujňáková Šikanovanie v školskom prostredí Práca sa zaoberá veľmi pálčivou témou a to šikanovaním v školskom prostredí. Práve školské prostredie je prostredím, kde sa nachádza veľa ľudí na jednom mieste a práve tam sa mnohé takéto javy ukážu ale aj ukryjú. Práca poukazuje na pojem a definuje čo je to šikanovanie, na znaky šikanovanie, formy šikanovania. Ďalej práca rozoberá kto je obeť, agresor následne postup riešenia šikanovania, stratégiu vyšetrovania a posledné na prevenciu, ktorá je veľmi dôležitá aby sme predišli takýmto nežiaducim javom v školskom prostredí a tak vytvorili priaznivú klímu pre život a výučbu našich žiakov.
Mgr. Patrícia Dudášová Harantová Keď komunikuje učiteľ a žiak Prezentácia pojednáva o zložkách interakcie učiteľa a žiaka, nakoľko ide o špecifický druh komunikácie. Vysvetľuje, čo a do akej miery túto komunikáciu ovplyvňuje, akú úlohu v nej zohráva osobnosť oboch komunikantov a ako na jej priebeh pôsobí spoločenská nerovnováha oboch účastníkov.
Mgr. Patrícia Zrnčíková Asertívne techniky v komunikácii Asertivita ako forma prejavu, spôsob presadzovania svojich záujmov, schopnosť poslúchať partnera, vytváranie si pozitívneho prístupu k ľuďom, by mala byť vlastná každému človeku, pedagóga nevynímajúc. Aj žiakov by sme mali viesť k asertivite. Niektorí sú asertívni, ani o tom nevedia, iní sa musia asertivite učiť. V prezentácii sa venujem technikám, ktoré prinášajú ovocie v podobe asertívnej zručnosti.
Mgr. Patrícia Zrnčíková Wolfgang Amadeus Mozart V rámci interaktívnej vyučovacej hodiny si žiaci 6. ročníka na hodine hudobnej výchovy prostredníctvom interaktívnej tabule rozšíria obzor o tomto velikánovi. Prezentácia je prepojená hudobnými videoukážkami. V ďalšej časti si osvoja pieseň Túžba po jari vytvorenú v programe Karafun. Budú ju vedieť zaspievať. Žiaci si upevnia svoje vedomosti pomocou testu vytvorenom v programe Hot Potatoes a interaktívne si precičia základné vedomosti.
Mgr. Paula Pisarčíková Slovenský jazyk. Hláska,slabika,slovo,veta. Prezentácia je zameraná na upevnenie a precvičenie učiva o hláskach,slabikách,slovách a vetách v 1.ročníku.
Mgr. Paulína Jánošíková Bájky Vedieť, čo je bájka, poznať jej znaky. Poznať autorov bájok. Osvojenie zručnosti vedieť využiť v práci s interaktívnou tabuľou.
Mgr. Paulína Jánošíková Verbálna komunikácia v škole Rozhovor forma komunikácie vo vyučovacom procese. Podstata a význam rozhovoru. Chyby pri komunikácii.
Ing. Pavol Antal Motivácia žiakov Definícia motivácie. Motivácia ako súčasť štruktúry osobnosti. Potreby primárne a sekundárne .Druhy motivácie. Praktické odporúčania pre zvýšenie motivácie.
Ing. Pavol Antal Základy prenosu informácií Historické spôsoby prenosu. Využitie technických prostriedkov na prenos informácií. Formy informácií. Prenosový reťazec.
Ing. Pavol Balint Podmienky vytvorenia správneho vzťahu učiteľa k žiakovi Cieľom práce je prezentovať požiadavky na správny vzťah učiteľa k žiakom. V práci sú rozobraté typy vzťahov a zložky vzťahu učiteľ - žiak. V práci sú ďalej spomenuté dôležité vlastnosti učiteľa, ktoré pomáhajú vytvoriť správny vzťah učiteľa k žiakovi.
Ing Pavol Bába Hodina mechaniky 1.roč.SOŠ, Téma – Väzba telesa, väzbové sily Práca sa zaoberá interaktívnym sprostredkovaním učiva v predmete mechanika. Cieľom je prostredníctvom prezentácie vysvetliť žiakom pojem väzba telesa, kedy vzniká a aké druhy väzieb telesa poznáme.
Ing Pavol Bába Umenie komunikácie Práca sa zaoberá efektívnosťou komunikačných metód. Komunikácia má v živote človeka nezastupiteľné miesto, je prostriedkom jeho kontaktu s inými, prostriedkom získavania informácií. Úroveň komunikácie významne ovplyvňuje efektívnosť osobného úspechu jedinca.
Mgr Pavol Fajdek Pedagogická komunikácia Prezentácia je zameraná na charakteristiku komunikácie jej druhov foriem a zložiek.
Mgr Pavol Fajdek Slnečná sústava Využitie práce pri opakovaní učiva Prírodovedy 4. ročníka
Mgr. Pavol Patarák Opis osoby Vyčlenenie opisného slohového postupu medzi slohovými postupmi, vyčlenenie opisu osoby – hlavné znaky, vyvarovanie sa chýb
Mgr. Pavol Patarák Vzťah učiteľ – žiak Vyučovací proces je aj vzťah ľudí. Ostatné je od toho závislé, ale je to proces dynamický a kolíše.
Mgr. Peter Gombár Interaktívna tabuľa vo výchovno-vzdelávacom procese Prezentácia vysvetľuje pojem interaktívnej tabule v súčinností s interaktívnymi učebňami ako komplexné riešenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Prezentujem ďalšie produkty interaktívnej učebne a technológie interaktívnej tabule. Prínos interaktívnej tabule pre vyučujúceho a žiaka. Stav vo využívaní interaktívnych tabúľ na našej škole, v školstve Slovenskej republiky a vo svete.
Mgr. Peter Gombár Komunikačné zručnosti v predmete telesná výchova a športová príprava. Prezentácia je zameraná na vysvetlenie pojmu a dôležitosti komunikácie medzi ľuďmi, ale hlavné vo výchovno-vzdelávacom procese. Zvýraznená je pedagogická komunikácia a jej dôležitosť vo všetkých jej formách zameraná na telovýchovný proces a športovú prípravu. Prezentované sú komunikačné zručnosti priamo v procese.
Ing. Peter Husz Neverbálna komunikácia učiteľa V práci sa opisuje neverbálna komunikácia vo vzťahu učiteľ - žiak, typy neverbálnej komunikácie ako aj vhodnosť ich použitia a zóny neverbálnej komunikácie.
Ing. Peter Husz Sústruženie V práci je priblížený úvod do tematiky sústruženie. Pomocou výhod práce na interaktívnej tabuli sú vysvetlené časti strojov a druhy sústruhov ako aj ich použitie.
PaedDr. Peter Ivan Asertívna komunikácia učiteľa Peter Ivan: Asertívna komunikácia učiteľa Anotácia: Práca sa venuje charakteristike asertívnej komunikácie učiteľa vo vyučovacom procese. Jej verbálnym, neverbálnym a metakomunikačným prejavom. Správne pochopenie významu asertívnych techník a postupov a ich uplatnenie na úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu je predpokladom efektívnej komunikácie učiteľa a žiaka.
PaedDr. Peter Ivan Košický kraj - ak vieš odpovieš Práca je pomôckou k predmetu geografia cestovného ruchu pre 1. ročník študijného odboru MRCR. Cieľom je zhrnúť základné poznatky o danom regióne a overiť a zopakovať vedomosti žiakov formou krátkych úloh.
PaedDr. Peter Ivan peter.ivan@polarka.sk Peter Ivan: Asertívna komunikácia učiteľa Anotácia: Práca sa venuje charakteristike asertívnej komunikácie učiteľa vo vyučovacom procese. Jej verbálnym, neverbálnym a metakomunikačným prejavom. Správne pochopenie významu asertívnych techník a postupov a ich uplatnenie na úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu je predpokladom efektívnej komunikácie učiteľa a žiaka.
Ing. Peter Jezerčák Riešenie konfliktov a sporov Prezentácia je venovaná riešeniu konfliktov a sporov, ktoré sú súčasťou každodenného života a nemožno im zabrániť. Práca sa zaoberá definíciou konfliktu, ako predchádzať konfliktom, vzťahom učiteľ – žiak a riešením sporov.
Mgr. Peter Kimák - Fejko Rozvíjame komunikačné zručnosti pomocou hier Prezentácia je zameraná na rozvoj komunikácie medzi žiakmi pomocou hier. Súčasťou prezentácie sú tri hry: Tajný veliteľ, Ľudská skladačka a Bodkovaná. Hlavným cieľom týchto hier je rozvíjať zručnosti v percepcii neverbálnej komunikácie v sociálnych situáciách, podporiť uvoľnenú pracovnú atmosféru v skupine a vedieť identifikovať znaky prostredníctvom neverbálnej komunikácie. Dôraz sa kladie aj na potrebu sústrediť sa na pozorovanie, zapamätanie a spoluprácu.
Mgr. Peter Kimák - Fejko Zdravá výživa Hlavným cieľom prezentácie Zdravá výživa je poukázanie nato, že zdravé potraviny sú pre naše telo dobré a prospešné. Obsahom prezentácie je porovnanie zdravých a nezdravých potravín, čo obsahujú zdravé potraviny, prečo ich máme jesť, koľkokrát denne treba jesť a čo je súčasťou zdravého života. Prezentácia sa dá využiť na hodinách prírodovedy a biológie.
Mgr. Peter Konrády Hodnotenie žiakov na hodinách TV Tabuľky hodnotenia, hodnotenie plávania a vybraných kolektívnych športov.
Mgr. Peter Konrády Ochrana života a zdravia, Pohyb a pobyt v prírode Základné pravidlá pobytu v prírode, základné potreby na pobyt v prírode, podmienky a správanie sa v prírode.
Mgr. Peter Koršňák Premena jednotiek dĺžky Práca obsahuje výučbový materiál, ktorý sa dá využiť na hodinách fyziky i matematiky. Pomocou interaktívnej tabule formou prezentácie Power Point interaktívnym spôsobom je spracovaný výklad premeny jednotiek dĺžky a precvičenie učiva
Mgr. Peter Koršňák Rozvoj komunikačných zručností v domácich experimentoch z fyziky Práca obsahuje niekoľko návodov na využitie fyzikálnych pokusov pre rozvoj komunikačných zručností žiakov.
Mgr.Bc. Peter Kraus Describing graphs Práca s názvom Describing graphs sa zaoberá opisom rôznych druhov grafov v anglickom jazyku na pozadí témy Alternatívne zdroje energie. Poskytuje návod, ako efektívne a účelne pristupovať k opisom jednoduchých a zložitejších čiarových grafov.
Mgr.Bc. Peter Kraus Osobnosť učiteľa Práca z názvom Osobnosť učiteľa uvádza, ktoré základné zložky osobnosti učiteľa majú vplyv na duševnú rovnováhu žiaka tak v pozitívnom, ako aj v negatívnom smere.
Mgr. Peter Krivda In, On, Under - predložky Práca je zameraná na využitie interaktívnej tabule vo vyučovacom procese anglický jazyk. Aktivizuje žiakov s usmernením kľúčových kompetencií. Prácu je možné využiť na sprístupnenie a fixáciu učiva v anglickom jazyku.
Mgr. Peter Murina Komunikácia prostredníctvom IKT Práca obsahuje definíciu komunikácie, rozdelenie komunikácie na interaktívnu a neinteraktívnu, popis prostriedkov na komunikáciu pomocou IKT, rôzne prostriedky na komunikáciu: či už skype, videokonferencia, facebook, twitter... ich výhody a nevýhody.
Mgr. Peter Murina Obsluha interaktívnej tabule Práca obsahuje definíciu interaktívnej tabule, jej využitie, výhody a nevýhody. Ďalej práca obsahuje kedy je výhodné, vhodné a prospešné interaktívnu tabuľu používať a čo práca s tabuľou prináša učiteľovi a žiakovi.
Mgr. Peter Pavol Interaktívna tabuľa na hodine anglického jazyka – Nepravidelné slovesá, Frázové slovesá Opis interaktívnej tabule, výhody a nevýhody interaktívnej tabule, použitie interaktívnej tabule na hodine anglického jazyka. Konkrétne príklady využitia interaktívnej tabule pri doplnkových cvičeniach na precvičenie nepravidelných slovies a tvorba frázových slovies.
Mgr. Peter Pavol Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese. Definícia pojmov Komunikácia, Verbálna komunikácia, Neverbálna komunikácia, Komunikácia vo vyučovacom procese, vyučovací proces. Vymenujem typy verbálnej a neverbálnej komunikácie ako aj charakteristika jednotlivých typov. Opíšem využitie a prínos verbálnej a neverbálnej komunikácie vo vyučovacom procese.
Ing. Peter Smolnický Aktuálne problémy v súčasnej škole-egocentrizmus Práca poukazuje na egocentrizmus u dieťaťa ako aj dospelého a jeho možné príčiny vzniku. Rozoberá egocentrizmus učiteľ vs. žiak, jeho prejavy a riešenie problému.
Ing. Peter Smolnický Logické obvody Práca je zameraná na logické obvody, ich rozdelenie, princíp a funkciu. Poníma základné kombinačné členy a moduly, poznamenáva praktické využitie logických obvodov.
Ing. Peter Tokoš Pedagogická komunikácia vo vzťahu medzi učiteľom a žiakom. Práca analyzuje vzťah medzi učiteľom a žiakom, a ich vzájomnú komunikáciu.
Mgr. Peter Trella Psychológia vzťahu medzi učiteľom a žiakom Prezentácia je zameraná na charakteristiku vzťahu medzi učiteľom a žiakom. V práci sú uvedené základné zložky, činitele a niektoré typické druhy týkajúce sa týchto vzájomných vzťahov.
Mgr. Peter Uličný Kondičný tréning vo futbale Prezentácia s daným názvom je vo formáte eBeam Scrapbook s príponou *.esb. Rozsah prezentácie je 11 snímkov, pričom obsahuje úvodnú stranu aj zdroje informácií. Obsahuje všetky základné prvky (textové polia..) a typy interaktívneho cvičenia (vrstvy).
Mgr. Peter Čarnoký Austrália Prezentácia je zameraná na oboznámenie so základnými informáciami o kontinente, o jeho histórii, obyvateľstve, štátnom usporiadaní, priemysle, poľnohospodárstve a živočíšstve. Prezentácia obsahuje rôzne úlohy na precvičenie získaných poznatkov.
Mgr. Peter Čarnoký Komunikácia v školskej triede Prezentácia je zameraná na objasnenie pojmov ako verbálna, neverbálna komunikácia, ako členíme komunikáciu a taktiež poukazuje na rôzne aspekty a špecifiká komunikácie v školskej triede.
Mgr. Peter Suchár Planéty slnečnej sústavy V prezentácii sa žiaci oboznámia s planétami. Dopĺňajú názvy planét. V závere si žiaci otestujú svoje vedomosti o planétach.
Bc. Petra Blašková Spoločenské účesy Vo svojej práci som sa zamerala na históriu účesov a všeobecný prehľad spoločenských účesov. Do práce som vložila niekoľko obrázkov a opísala som typy spoločenských účesov a vlasových doplnkov, ktoré sú aktuálne v súčasnej dobe
Mgr. Petra Hanečáková Verbálna komunikácia Prezentácia je zameraná na: - oboznámenie sa s pojmom komunikácia, - verbálna komunikácia, - bariéry komunikácie - chyby komunikácie.
Mgr. Petra Hanečáková Verbálne komunikovanie v triede Práca je zameraná na vymedzenie pojmov: komunikácia, verbálna komunikácia, bariéry komunikácie, rozhovor. Práca je doplnená ukážkami hier zameraných na komunikáciu, ktoré môžme využiť na triednických hodinách
Mgr. Petra Smatanová Agresivita v školskom prostredí V prvej časti prezentácie je definovaný pojem agresia, typy agresie a mechanizmy agresívneho správania. V druhej časti sú uvedené prostriedky redukovania agresie, interakčné hry a cvičenia pre usmerňovanie agresivity.
Mgr. Petra Šomšáková Osobnosť učiteľa a jeho budovanie pozitívneho vzťahu so žiakmi Úspech pri rozvoji celej osobnosti žiakov sa môže dosiahnuť aj pôsobením pozitívnych vzťahov medzi učiteľom a žiakmi.Vplyv na budovanie vzťahov má okrem iného aj samotná osobnosť učiteľa, ktorá je charakterizovaná v tejto práci.
Mgr. Petra Hanečáková Matematika hrou Práca je zameraná na upevňovanie sčítania a odčítania v obore do 100 hravou formou. V práci je prepojenie na rôzne testy z matematiky. V závere si žiaci po vypočítaní daných príkladov a za odmenu vyfarbia obrázok.
Mgr. Petronela Klaučová Rysovanie Prezentácia je zameraná na učivo 5. ročníka z matematiky, rysovanie kolmíc a rovnobežiek. Cieľom práce je naučiť žiakov rozdiel medzi kolmicou a rovnobežkou a spôsob ich rysovania.
Ing. Petrus Jozef Všeobecné zásady kótovania na technických výkresoch Všeébecné zásady kótovania ,základné prvky kótovania .Reťazové kótovanie, kótovanie od spoločnej základne, súradnícové, tabuľkové , kombinované kótovanie.
MVDr. Pľutová Alžbeta Racionálna výživa Výživa obyvateľstva je nesmierne dôležitá otázka. Možno povedať, že pokiaľ výživa je proces biologický, jej zabezpečovanie je úloha spoločenská.. Stravovacie návyky populácie sú nesprávne, preto je na mieste zdravé stravovanie ako prevencia proti civilizačným ochoreniam. Vo svojej prezentácií som sa za- merala na zdravú a nezdravú stravu, zásady zdravého stravovania a pitia ako prevenciu proti chorobám.
RNDr. Radka Riečanová Požiadavky na správny vzťah učiteľa k žiakom Prezentácia obsahuje základné body, ktoré pomôžu učiteľovi vytvoriť dobrý vzťah so žiakmi, prípadne čoho sa má vyvarovať aby sa komunikácia so žiakmi nenarušila.
Mgr. Rastislav Dzurilla Komunikácia a vzťah učiteľa a žiaka Prostredie školy predstavuje komplikovanú sieť medziľudských vzťahov, ktoré sa realizujú vo vzájomnej interakcii medzi osobami vo vyučovacom procese. Preto som sa v práci zameral na činitele ovplyvňujúce vzťah medzi učiteľom a žiakom, schopnosť vzájomnej optimálnej komunikácie a charakter interakcie medzi učiteľom a žiakom.
Regína Bandžuchová Sčítanie a odčítanie desatinných čísel Prezentácia je zameraná na sčítanie a odčítanie desatinných čísel v 5.ročníku na základnej škole
Mgr. Renata Habčáková Drogy Prezentácia zameraná na vymedzenie pojmu čo sú drogy. Charakterizujem drogy a ich škodlivosť na ľudský organizmus.
Mgr. Renáta Bočkayová Komunikácia vo vyučovacom procese Čo je komunikácia, jej základné zložky a druhy. Využitie verbálnej a neverbálnej komunikácie na vyučovacej hodine, jej analýza a bariéry pri komunikácii.
Mgr. Renáta Bočkayová Literárne osobnosti Oravy Vyučovacia hodina zameraná na literárne osobnosti Oravy. Kto sa kde narodil, čo napísal a ako svojou tvorbou a činnosťou ovplyvnil rozvoj slov.jazyka a slov. kultúry.
Renáta Gabčová Domáce zvieratá Táto prezentácia je zameraná na poznávanie domácich zvierat a ich spôsob života. Rozdelenie podľa počtu nôh, pokrývky tela, zvieracie rodinky a prečo chováme zvieratá. Na záver som použila hádanky.
PaedDr Renáta Gumanová Osobnosť učiteľa Prezentácia je zameraná na vymedzenie pojmu učiteľ, popisuje typy učiteľov, funkcie učiteľa a vzťah medzi učiteľom a žiakom.
Mgr. Renáta Juhászová Aktuálne problémy v súčasnej škole v oblasti vzťahu učiteĺ a žiak -agresivita, nevšímavosť, egocentrizmus, poddajnosť, emočná labilita, úzkosť, neschopnosť začleniť sa do skupiny Oboznámiť s príčinami týchto problémov, nájsť vhodné riešenia ich odstránenia.
Mgr. Renáta Juhászová Tridsaťročná vojna Oboznámiť žiakov s príčinami, priebehom a ukončením tridsaťročnej vojny. Upozorniť na zbytočný vojnový konflikt zapríčinený náboženstvom a túžbou po moci.
Mgr. Renáta Krausová Aké vlastnosti majú látky? Práca je zameraná na zopakovanie základných vlastností látok. Úvodné sleidy sú venované zhrnutiu teoretických vedomostí. Nasledujúce sleidy sú zamerané na precvičovanie a overenia získaných vedomostí formou konkrétnych úloh spojených s prácou žiakov na interaktívnej tabuli - priraďovanie, spájanie, dopisovanie, premiestňovanie, dopĺňanie
Mgr. Renáta Krausová Zložky vo vzťahu učiteľ a žiak V prezentácii su spracované zložky vo vzťahu učiteľ a žiak. Podrobnejšie je rozobratá osobnosť učiteľa, ako aj žiakova osobnosť, metody poznávania žiakov, ich vlastnosti, ako aj poruchy správania žiakov, ktoré sú podmienené vplyvom rôznych činiteľov. Je tu zahrnuté aj neprispôsobivé správanie žiakov na vyučovaní.
Ing. Renáta Malcová Elektrický prúd a elektrické napätie Príprava prezentácie na hodinu Fyziky pre 9. ročník ŠZŠ. Vysvetlenie a priblíženie pojmov elektrický prúd a elektrické napätie. Jednotky elektrického prúdu a elektrického napätia ich vzájomná premena. Schematické značky ampérmetra a voltmetra. Zapojenie týchto prístrojov do elektrického obvodu a poučenie o bezpečnej a správnej práci s nimi.
Ing. Renáta Malcová Komunikácia ako súčasť školského vzdelávacieho programu Úrovne komunikácie v školskom vzdelávacom programe. Základné pravidlá efektívnej komunikácie. Brainstorming ako súčasť komunikácie. Verbálna a neverbálna komunikácia – téma preberaná na hodine Etickej výchovy v 7. ročníku ŠZŠ.
Mgr. Renáta Mitruková THE GREAT FIRE OF LONDON Tému tejto historickej udalosti som si zvolila preto, lebo vyučujem anglický jazyk v 7. a 8. ročníku, kde sa preberá téma Londýn. Pomocou obrázkov a rôznych interaktívnych cvičení je táto téma prístupnejšia žiakom. žiaci majú takto možnosť precvičiť si novú slovnú zásobu a reálie, ktoré sa týkajú Londýna. Učia sa zároveň pracovať s interaktívnou tabuľou a využívať jej možnosti v procese vlastného učenia sa.
Mgr. Renáta Obšatníková Verbálna komunikácia Moja prezentácia je zameraná na teóriu v oblasti verbálnej komunikácie. Základným elementom verbálnej komunikácie je slovná zásoba. Slovnú zásobu som rozdelil na aktívnu a pasívnu. Definujem čo je - verbálna komunikácia, vysvetľujem aké sú predpoklady a formy verbálnej komunikácie.
PaedDr. Renáta Tulejová Verbálna a neverbálna komunikácia Komunikácia je fenomén, ktorý ovplyvňuje spoločnosť ako celok, ale aj subjektívne človeka – jednotlivca. Komunikáciu medzi ľuďmi, možno považovať za špecifický druh komunikácie, v procese ktorého dochádza k vzájomnému dorozumievaniu ľudí, výmeny názorov, postojov, oznamovanie vlastného prežívania danej situácie i vzťahu k účastníkom komunikácie. Cieľom je rozdelenie komunikácie a charakteristika neverbálnej a verbálnej komunikácie.
PaedDr. Renáta Tulejová Verbálna a neverbálna komunikácia Komunikácia je fenomén, ktorý ovplyvňuje spoločnosť ako celok, ale aj subjektívne človeka – jednotlivca. Komunikáciu medzi ľuďmi, možno považovať za špecifický druh komunikácie, v procese ktorého dochádza k vzájomnému dorozumievaniu ľudí, výmeny názorov, postojov, oznamovanie vlastného prežívania danej situácie i vzťahu k účastníkom komunikácie. Cieľom je rozdelenie komunikácie a charakteristika neverbálnej a verbálnej komunikácie.
PaedDr. Renáta Tulejová Živočíšna bunka Cieľom je prostredníctvom interaktívnej tabule prezentovať žiakom živočíšnu bunku, jej definíciu, porovnať rozdiely s rastlinnou bunkou, ukázať rozmanité tvary živočíšnych buniek, vymenovať životné prejavy živočíšnej bunky. Interaktívnym perom doplniť cvičenie.
Ing Renáta Turicová Komunikácia v škole Prezentácia sa venuje verbálnej a neverbálnej komunikácii medzi učiteľom a žiakom. zásadám komunikácie, významu dialógu.
Ing Renáta Turicová Nukleové kyseliny Cieľom prezentácie je vysvetliť stavbu a funkciu nukleových kyselín, získané vedomosti precvičiť pomocou interaktívnych cvičení.
PaedDr. Renáta Vlčková OPELENIE Prostredníctvom prezentácie v súčinnosti s interaktívnou tabuľou si žiaci osvoja nové pojmy: opelenie, samoopelenie, cudzoopelenie, rozmnožovacie časti rastlín. Žiaci pomocou int. pera vyplnia tajničku, či popíšu obrázok. Kliknutím na hypertextové prepojenie si môžu žiaci pozrieť proces samoopelenia, či prečítať zaujímavosti o samoopeľovaní ovocných stromov.
Mgr. Renáta Ćinčárová Michalovce moje mesto Žiaci spoznávajú históriu a pamiatky mesta v rámci regionálnej výchovy
Mgr. Renáta Brédová Neohrozujúce prostredie ako podmienka efektívneho učenia Prezentácia sa venuje potrebe vytvárania bezpečného a podporujúceho prostredia pre efektívne učenie. Ponúka praktické ukážky postupov pri zavádzaní pravidiel v triede využitím inovačného vzdelávacieho modelu Vysoko efektívneho učenia.
Renáta Gabčová Domáce zvieratá Táto prezentácia je zameraná na poznávanie domácich zvierat a ich spôsob života. Rozdelenie podľa počtu nôh, pokrývky tela, zvieracie rodinky a prečo chováme zvieratá. Na záver som použila hádanky.
PaedDr Renáta Gumanová Zábavná geografia Práca je zameraná na využívanie IKT v predmete Geografia v 8.ročníku ZŠ vo forme aktivizačných úloh.
Mgr. Renáta Mitruková ČINITELE VZŤAHU UČITEĽA K ŽIAKOVI Túto tému som si zvolila preto, lebo v súčasnosti v období humanizácie školstva je nevyhnutná zmena a vytvorenie lepších vzťahov medzi učiteľom a žiakom. Sú rôzne činitele, ktoré tento vzťah ovplyvňujú. Dôraz je kladený na pestovanie pozitívnych vzťahov, ktoré zároveň pomáhajú vytvárať vzťah žiaka ku predmetu a podnecujú jeho ochotu učiť sa. N azáver pridávam niekoľko dobrých rád, ktoré sa osvedčili v mojej pedagogickej praxi a pomáhajú stať sa dobrým učiteľom.
Mgr Renáta Tomagová Usmerňovanie komunikácie v triede Spôsob ako efektívne pracovať a komunikovať so žiakmi.Postupy so žiakmi,jeho prejavy v dialógu v komunikácii s učiteľom,pôsobenie učiteľa na správanie žiakov.Prezentácia podáva informácie,akým spôsobom funguje komunikácia na vyučovaní
Bc. Renáta Štiavnická Pohrajme sa s hláskami Práca je urobená v programe ActivInspire. Obsahuje desať flipchartov zameraných na delenie hlások, samohlások, spoluhlások a dvojhlások, je pre žiakov druhého ročníka ZŠ. Žiaci si môžu prostredníctvom nej zopakovať delenie hlások a v cvičeniach sa môžu s nimi pohrať.
Mgr. Richard Szöllös Využitie activboard v biológii Prezentácia prináša ukážky využitia programu ActivInspire na hodinách biológie ZŠ. Vytvorením interaktívnych slidov v tomto programe pre účely activboardu vhodne prepája obsah učiva s využívaním IKT. Žiaci riešia rôzne úlohy priamo na tabuli a rýchlo si vedia aj overiť svoje poznatky.
Mgr. Ružena Dorová Živá a neživá príroda Práca Živá a neživá príroda je téma vyučovacieho predmetu Vlastiveda pre 4.ročník ŠZŠ. Informuje o tom čo je príroda, ako ju rozdeľujeme. Čo patrí do prírody. Práca obsahuje cvičenia priraďovania, spájania obrázkov so správnym textom a určovania vecí v živej a neživej prírode.
Mgr. Ružena Karpátyová Tematický celok Basketbal Športové hry, a teda aj basketbal, patria medzi najobľúbenejšie pohybové činnosti. Obsah základného učiva je zameraný na vybrané poznatky a pohybové činnosti spojené s organizáciou zápasov. Cieľom tematického celku je, aby žiaci dosiahli optimálnu úroveň, ktorá umožňuje hrať zápasy podľa pravidiel a získali pozitívny vzťah k športovým hrám.
PaedDr. Ružena Prepiorová Organizačné formy v edukačnom procese z hľadiska komunikácie V práci definujeme komunikáciu. Popisujeme jednotlivé organizačné formy v edukačnom procese z pohľadu komunikácie.
PaedDr. Ružena Prepiorová Využitie interaktívnej tabule na vyučovacej hodine biológie Práca je určená na vyučovaciu hodinu biológie.V práci popisujeme výklad nového učiva formou prezentácie na interaktívnej tabuli.
PaedDr. Róbert Hudák Model vyučovania tematického celku Florbal v Telesnej a športovej výchove Cieľ, obsah, hlavné moduly predmetu TŠV. Cieľ a obsah modulu športové činnosti pohybového režimu vo vzťahu k športovým hrám. Odporúčania k tvorbe programu, štandard pre rozširujúce učivo florbal. Čo je florbal, systematika florbalu, herné činnosti, herné systémy.
PaedDr. Róbert Hudák Význam komunikácie v edukačnom procese Pojem komunikácie - ako komunikovať, prečo komunikovať Efektívna komunikácia, druhy nonverbálnej komunikácie. Ktoré vyjadrenia v komunikácií uprednostniť? Úloha spätnej väzby v medziľudských vzťahoch. Dokážeme sa zapojiť konštruktívne do dialógu ? 8 pravidiel dialógu .
Mgr. Róbert Jankanič Anglická abeceda Prezentácia je zameraná na získanie komunikačných zručností na vyučovacej hodine Anglického jazyka. Nachádza sa na nej abeceda, slová ktoré začínajú na jednotlivé písmena a k ním obrázky. Na záver sú cvičenia na preopakovanie.
Mgr. Róbert Jankanič Samohlásky a ich využitie Prezentácia slúži na získanie nových vedomosti a ich opakovanie v oblasti Slovenského jazyka. Konkrétne je zameraná na samohlásky, ich rozdelenie, ako a kde sa používajú. V závere prezentácie sa naschádzajú rôzne cvičenia na preopakovanie učiva.
Mgr. Róbert Kmiť Pedagogická komunikácia Vymedzenie pojmu pedagogická dokumentácia, pedagogické informácie sprostredkované verbálnymi a neverbálnymi prostriedkami.
PaedDr. Róbert Hudák Význam komunikácie v edukačnom procese. Pojem komunikácie - ako komunikovať, prečo komunikovať Efektívna komunikácia, druhy nonverbálnej komunikácie. Ktoré vyjadrenia v komunikácií uprednostniť? Úloha spätnej väzby v medziľudských vzťahoch. Dokážeme sa zapojiť konštruktívne do dialógu ? 8 pravidiel dialógu .
Mgr. Róbert Kmiť Podstatné mená - osvojenie učiva o podstatných menách na 1. stupni ZŠ - využívanie úloh na upevnenie vedomostí
Mgr. Severin Gönczi Podme spolu počítať Práca je určená žiakom vzdelávajúcim sa vo variante B a C v 1.až 4.ročníku. Zaoberá sa priraďovaním predmetom k číslam ,porovnávaním čísel a doplňovaním číselného radu.
Severín Činčár Európska únia Prezentácia dáva žiakom v rámci predmetu GEO možnosť pochopiť zjednotenie štátov do EÚ
Severín Činčár Pedagogická komunikácia Prezentácia je zameraná na základnú charakteristiku komunikácie, druhy komunikácie, prostriedky komunikácie.
Mgr. Sidunová Miriam Vedieť nadviazať rozhovor Táto práca slúži na zopakovanie správania v rozhovore s inými ľuďmi, prípadne spolužiakmi s osobami staršími.Ako sa pozdraviť, ako rozprávať so staršími, ako a kedy sa opýtať, čo nás zaujíma. Základné rozdelenie komunikácie a jednotlivé príklady a situácie zo života.
Mgr. Sidunová Miriam Vybrané slová po M Na hodine Slovenského jazyka v treťom ročníku pomocou interaktívnej tabule si žiaci zopakujú vybrané slová.V jednotlivých cvičeniach na tabuli majú za úlohu doplniť i/y podľa významu a podľa obrázkov. Touto hodinou upevňujeme učivo aj formou zažitkového učenia.
PaedDr Silvia Baranová Vznik a vývoj písma Interaktívna tabuľa umožňuje rýchly prístup k obrovskej databáze rôznych zdrojov. Téma "Vznik a vývoj písma" je v práci spracovaná vyhľadávaním informácií z rôznych databáz. Touto aktivitou prispievame k inovácii metódy vzdelávania vo výtvarnej výchove a dejepise prostredníctvom využitia IKT. Zároveň je to aj snaha o debarierizáciu k plnému využitiu výpočtovej techniky vo vyučovacom procese.
Mgr. Silvia Benčková Interakcia medzi učiteľom a žiakom Téma prezentácie poukazuje na vzájomné pôsobenie medzi učiteľom a žiakom (žiakmi ). Charakterizuje pedagogické situácie a ich činitele, náročné interpersonálne situácie a chyby v sociálnej percepcii učiteľa.
Mgr. Silvia Benčková Počítame v obore do 6 Úlohy na opakovanie učiva matematiky v 1.ročníku. Sčítavanie a odčítavanie v obore do 6, porovnávanie v obore do 6, slovné úlohy v obore do 6.
Mgr. Silvia Horná Práca s nástrojmi na interaktívnej tabuli Tabula prostredníctvom programu ActivInspire umožňuje napr. pracovať v dvoch režimoch. V režime návrhu červená ikona a v režime návrhu prezentácie modrá ikona. Napr. vrátiť operácie späť, nastaviť pozadie stránky obrázok, nastaviť pozadie obrázok, ako pozadie plochy, kopírovať objekt, vložiť objekt do stránky, zväčšiť aktívny objekt o 25%, zmenšiť veľkosť objektu, vytvoriť zrkadlový objekt a pod.
Mgr. Silvia Horná ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTI Prostredníctvom preberanej témy, spracovanej pomocou prezentácie viesť žiakov k osvojeniu si možných rizík, ktoré vyplývajú zo závislosti. Prehlbovať komunikáciu počas priebehu vyučovacieho procesu.
Ing. Silvia Kravcová Počítačové siete Práca je zameraná na prenosové média ich využitie a popis častí prenosového média. V závere som využila doplnenie správnych výrazov do textu
Mgr. Silvia Moserová Aktuálne problémy vo vzťahu učiteľ a žiak Prezentácia sa zaoberá základnými problémami vo vzťahu učiteľ a žiak,poukazuje na ich príčiny a odstránenie.
RNDr. Silvia Mosorjaková Využitie interaktívnej tabule na hodine matematiky Záverečná práca obsahuje vytvorené snímky na vyučovanie rôznych tém matematiky strednej školy, na ktorých sú prezentované interaktívne cvičenia využiteľné na rôzne etapy vyučovacej hodiny.
RNDr. Silvia Mosorjaková Vzťah učiteľ - žiak Kvalita vzťahu medzi učiteľom a žiakom hrá významnú úlohu vo výchovno-vzdelávacom procese. Záverečná práca sa zaoberá tematikou vzťahu medzi učiteľom a žiakom, ako kvalita vzťahu vplýva na vyučovanie, žiakov a aké sú základné zložky vo vzťahu učiteľ- žiak.
PaedDr. Silvia Sopková Numerácia a sčítanie čísel v obore do 20 Opakovacia hodina na precvičenie numerácie do 20 a sčítania čísel v obore do 20
Mgr. Silvia Soľáková Rozvoj komunikačných zručností v nultom ročníku Tém.celok- naučiť sa rozlíšiť hlásku A, témou je - Hláska A. Prezentácia je prípravou na vyučovaciu hodinu.Obsahuje 10 slidov.
Mgr. Silvia Trnková Členenie slovnej zásoby z vecného hľadiska - synonymá, antonymá Zvýšenie efektivity vyučovania zapojením interaktívnej tabule. Skvalitnenie výuky, zvýšenie záujmu o vyučovanie formou hry a cvičení a následné zníženie rušivých javov počas vyučovania
Mgr. Silvia Valková Osobnosť žiaka vo výchovno-vzdelávaco procese Prezentácia je zameraná na osobnosť žiaka a konkrétne činitele vo vzťahu žiaka k učiteľovi. Zaoberá sa aktuálnymi problémami v súčasnom výchovno-vzdelávacom procese v škole a vytváraní priaznivej pracovnej klímy v triede.
PaedDr Silvia Baranová Komunikácia vo výchovno-vzdelávacom procese Práca je zameraná na komunikáciu v prostredí školy. Výchovno-vzdelávací proces prebieha medzi učiteľom a žiakom len prostredníctvom komunikácie. Slúži na dosiahnutie cieľov verbálnymi alebo neverbálnymi prostriedkami. Práca obsahuje opis komunikačného procesu, foriem, typov, funkcií a pravidiel komunikácie.
Bc. Silvia Sivčová Strihanie vlasov Prezentácia sa týka jedného tematického celku 1. Ročníka v odbore Kaderník – Strihanie vlasov. Oboznámime sa s delím strihov , pomôckami pri strihaní vlasov a tak isto s jednotlivými technikami strihania vlasov.
Mgr. Silvia Valková Francúzska revolúcia Cieľom prezentácie je prostredníctvom interaktívnej tabule prezentovať žiakom obdobie francúzskej revolúcie v európskych novovekých dejinách. Prezentácia systematizuje hlavné etapy francúzskej revolúcie a jej význam na rozvoj občianskych a národných požiadaviek v moderných dejinách Európy i sveta.
Mgr. Slavka Danišovská Slovesá Prezentácia ponúka vyvodenie učiva o slovesách formou milého príbehu o zvieratkách. Je určená žiakom 3. ročníka. Súčasťou prezentácie sú tiež cvičenia zamerané na precvičenie nového učiva.
Mgr. Slavka Danišovská Vzťah učiteľ - žiak Prezentácia ponúka stručnú charakteristiku vzťahu medzi učiteľom a žiakom. Popisuje jednotlivé druhy vzťahov a rozoberá postoje učiteľa a žiakov v rámci týchto vzťahov.
Mgr Slavka Diničová Dvojhlásky Práca obsahuje interaktívne spracované učivo zo SJL pre 2.-4. ročník ZŠ o dvojhláskach. Učiteľ ho môže využiť pri výklade nového učiva, precvičovaní i opakovaní dvojhlások. Zameriava sa na správnu výslovnosť a pravopis dvojhlások. Obsahuje aj úlohy na rozvoj tvorivosti žiakov mladšieho školského veku.
Mgr Slavka Diničová Prípadová štúdia Práca sa zameriava na sprístupnenie prípadovej štúdie ako inovačnej metódy vo výučbe žiakov ZŠ. Je praktickým návodom na prípravu prípadovej štúdie učiteľom. Oboznamuje učiteľov s uplatnením prípadovej štúdie vo vyučovaní. Obsahuje jednotlivé konkrétne kroky na realizáciu tejto situačnej metódy v podmienkach ZŠ.
PaedDr. Slavka Luczyová Rómska rodina a jej vplyv na vzdelávanie žiaka Prezentácia poskytuje náhľad na problematiku rómskej rodiny a jej vzťah k vzdelaniu žiaka. Venuje sa tradičným znakom rodiny, typom a faktorom, ktoré vplývajú na vzdelávanie. Poukazuje i na špecifiká rómskej rodiny k výchove a vzdelávaniu.
PaedDr. Slavka Luczyová Vlastiveda pre 4. ročník - Ryby Prezentácia je určená pre 4. ročník špeciálnych škôl. V úvode prezentácie je teoreticky spracovaná edukačná téma "Ryby". Po nej nasledujú praktické ukážky využiteľnosti interaktívnej tabule na vyučovacej hodine.
Mgr. Slavka Zatrochová Slovesá Učivo o slovesách je vhodné pre 5.až 6.ročník na opakovanie a precvičovanie druhov a gramatických kategórií slovies , upevňovanie učiva a teórie oslovesách.
Mgr. Slavka Danišovská Vzťah učiteľ – žiak Prezentácia ponúka stručnú charakteristiku vzťahu medzi učiteľom a žiakom. Popisuje jednotlivé druhy vzťahov a rozoberá postoje učiteľa a žiakov v rámci týchto vzťahov.
Mgr. Slavomír Balogh Triedenie živočíchov Cieľom prezentácie je rozdelenie živočíchov na stavovce a bezstavovce, podľa ich charakteristických znakov.Uvádzam systematické členenie oboch skupín. Popisujem základné charakteristiky a zástupcov jednotlivých tried.
Mgr. Slavomír Balogh Verbálna a neverbálna komunikácia Názov zaverečnej práce:Verbálna a neverbálna komunikácia Anotácia:Cieľom prezentácie je charakterizovať pojem komunikácia. Vytýčiť pojem verbálna a neverbálna komunikácia. Uviesť ich základné formy, ktoré sú využiteľné vo vyučovacom procese.
Mgr. Slavomír Balogh Verbálna a neverbálna komunikácia Cieľom prezentácie je charakterizovať pojem komunikácia. Vytýčiť pojem verbálna a neverbálna komunikácia. Uviesť ich základné formy, ktoré sú využiteľné vo vyučovacom procese.
PaedDr. Slavomír Pajonk Atletika Prezentácia je určená ako učebná pomôcka pre výučbu tematického celku atletika. Práca obsahuje krátku históriu atletiky, rozdelenie atletických disciplín a v závere je zameraná na overenie prijatých informácií.Taktiež je tu možnosť analyzovať biomechanickú pohybovú štruktúru jednotlivých atletických disciplín.
PhDr. Slavomíra Baníková Opatrovateľská starostlivosť o pacientky s rakovinou prsníka Odborné témy na odborných predmetoch si vyžadujú veľa názornosti, aby učivo bolo pochopené. Veľa veci sa bez využitia interaktívnej tabule vysvetliť nedalo. S prepojením na internet je možné aj 3D obrázky sprostredkovať. Využitím interaktívnej tabule hodiny získavajú iný rozmer, ktorý sa týka prenosu učiva a oboznamovanie sa s možnosťami výučby netradične.
PhDr. Slavomíra Baníková Rozvoj komunikačných zručnosti na hodinách opatrovateľstva Komunikácia s klientom v opatrovateľskej starostlivosti je dôležitým faktorom, preto sa na hodinách opatrovateľstva učíme komunikovať s jednotlivcami v navodených situáciach. Pomáhajúce profesie si vyžadujú pracovníkov komunikačne zručných a pohotových slovne reagovať na každú situáciu. Pprezentáciou chceme priblížiť rozvoj komunikačných zručnosti už na spomínaných hodinách opatrovateľstva, lebo si myslíme, že nedá sa nekomunikovať a pripisujeme komunikácii a jej rozvoju veľký význam pre úspešné zvládnutie náročného povolania.
Mgr. Slavomíra Michlíková Agresivita a šikanovanie Práca sa zaoberá teoretickou analýzou problému agresivity a šikanovania na základných školách. Ponúka možnosti riešenia ako aj prevencie šikanovania v školskom prostredí.
Mgr. Slavomíra Michlíková Body parts – Časti tela Práca obsahuje interaktívne precvičovanie slovnej zásoby, základných fráz k téme Časti tela. Je určená na hodiny anglického jazyka v 1., 2. ročníku základnej školy.
Mgr. Slavomíra Oravcová Agresivita a šikanovanie v škole Obsah prezentácie má 10 bodov. Vysvetľuje pojem šikanovanie, šikanovanie v škole, druhy šikanovania a motívy. Ďalej sa v nej uvádzajú typy iniciátorov a typy obetí šikanovania. V závere sú uvedené odporúčania pri odhaľovaní násilia.
Mgr. Slavomíra, Oravcová Obec nášho bydliska Dlhé Stráže Prezentácia je zameraná na základné informácie o obci Dlhé Stráže. Informácie sú doplnené fotografiami obce. V závere majú žiaci interaktívne cvičenie vytvorené v HOT POTATOES – J. CROSS. Viac informácií sa žiaci dozvedia z prepojenia s web stránkou obce.
PaedDr. Slávka Kerekaničová Hravá angličtina Témou mojej práce je komunikatívny, interaktívny prístup k vyučovaniu angličtiny hrovou formou s využitím moderných technológií.
PaedDr. Slávka Kerekaničová Osobnosť učiteľa a osobnosť žiaka Témou mojej práce je osobnosť učiteľa v pedagogickom procese, typológia učiteľov, vzťah učiteľa k žiakom, ako i osobnosť žiaka.
Mgr. Slávka Panenková Pedagogická komunikácia Práca je zameraná na pedagogickú komunikáciu, jej roviny, komunikáciu na tradičnej a netradičnej vyučovacej hodine. Práca rozoberá vzťah medzi učiteľom a žiakom, osobnosť učiteľa a žiaka, vplyv pozitívnej klímy na komunikáciu a tipy ako postupovať pri vytváraní dobrých vzťahov so žiakmi.
Mgr. Slávka Dzurjuvová Ako správne komunikovať Komunikácia v triede, v rôznorodom spoločenstve detí je veľmi ťažká. Keď si stanovíme pravidlá a budeme ich spoločne dodržiavať aj trénovať, potom bude spolunažívanie oveľa ľahšie. Vzájomná a správna komunikácia je základom dobre fungujúcej rodiny, či spoločnosti.
Mgr. Slávka Dzurjuvová Vyvodenie hlásky a písmena U, u, Ú, ú Učím v 1. ročníku a pri vyvádzaní učiva deti často potrebujú názorné ukážky. Rozvoj slovnej zásoby je veľmi potrebný, aby sa vedeli vyjadrovať. Praktickým cvičením- hravou formou (prácou s interaktívnou tabuľou) skvalitní vyučovaciu hodinu. Práca na hodine je zaujímavejšia a efektívnejšia.
Slávka Gecelovská Štyri ročné obdobia Príprava na prírodovedno-enviromentálnu záujmovú oblasť výchovy v ŠKD. Nadviazať na učivo ktoré žiaci preberajú na hodine prírodovedy – ako sa príroda počas roka mení, charakterizovať jednotlivé ročné obdobia a zapojiť žiakov k spolupráci na interaktívnej tabuli.
Ing. Soňa Benková Význam asertívneho prístupu učiteľa Práca približuje všeobecné poznatky o komunikácii a ich formy. Dotýka sa bežných aj náročnejších komunikačných situácií v práci učiteľa, ako sú konzultácie, ale aj poruchy správania žiakov a konflikty. Ako jedno z možných riešení ponúka asertívny prístup.
Ing. Soňa Benková Čo je a na čo slúži počítač Práca je určená na vyučovanie voliteľného predmetu pre praktické školy-pomocné práce v administratíve. Je zameraná na základné pojmy súvisiace s používaním počítača, ako sú: hardvér, softvér, bit a byte. Popisuje bežné parametre komponentov a druhy a kapacitu pamäťových zariadení.
Ing. Soňa Géciová Dlhodobý majetok Práca je zameraná na učivo 2.ročníka z predmetu účtovníctvo, vysvetlenie základných pojmov dlhodobého majetku a následne precvičenie a upevnenie učiva.
Ing. Soňa Géciová Vzťah učiteľa k žiakovi Vo svojej prezentácií som popísala niekoľko tipov na vytváranie a udržiavanie dobrých a pozitívnych vzťahov učiteľa k žiakovi.
Bc. Soňa Lehotzká Veselá abeceda Poznávanie abecedy hravou formou pomocou básničiek.Prácu využijem pre potreby vyučovania čítania.
Mgr. Soňa Struhárová Komunikácia vo vyučovacom procese Komunikácia ako základný prostriedok dorozumievania,druhy komunikácie, dialóg ako základná forma verbálnej komunikácie medzi učiteľom a žiakom
Mgr. Soňa Ďurajová Pochutina- káva V práci som sa zamerala na pestovaniekávy, výrobu, spracovanie. V prvej časti sa žiaci oboznamujú s pochutinou, v druhej časti žiaci majú zakrúžkovať správne slová, ktoré patria k danej téme.Podľa obrázkov si žiaci majú lepšie zapamätať učivo.
Mgr. Soňa Ďurajová Požiadavky na správny vzťah učiteľa k žiakovi V téme som rozobrala osobnosť všeobecne, osobnosť učiteľa a žiaka, ich vzťahy. Opísala som ideálne a negatívne vlastnosti učiteľa ale aj ideálne vlastnosti a a negatívne vlastnosti žiaka.
Ing. Stanislav Baumgartner Cestné vozidlá Prezentácia je zameraná na základné rozdelenie cestných vozidiel pre žiakov prvého ročníka učebného odboru autoopravár – mechanik
Mgr. Stanislav Hocko Činitele vzťahu žiaka k učiteľovi Cieľom prezentácie je popísať činitele vzťahu žiaka k učiteľovi. Zaoberať sa vekovými osobitosťami, rodinnou výchovou, individuálnymi osobitosťami učiteľovej osobnosti a psychickou klímou.
RNDr. Stanislav Krajkovič INTERAKTÍVNA TABUĽA Zabudnime na kriedu Prezentácia je zameraná na vysvetlenie pojmu interaktívna tabuľa a jej popis. V prezentácii nájdeme rozdelenie interaktívnych tabúľ podľa rôznych hľadísk, technologickú schému interaktívnej tabule, či logickú mapu využitia interaktívnej tabule. Prezentácia odpovedá na otázku: Prečo používať interaktívnu tabuľu a prináša výhody používania interaktívnej tabule pre učiteľa a žiaka.
RNDr. Stanislav Krajkovič Rodina a škola Prezentácia je zameraná na výchovu v rodine a jej vplyv na osobnosť žiaka. Definuje základné úlohy rodiny a školy vo výchovnom procese a podmienky pre správnu komunikáciu školy s rodičmi.
Stanislav Motyka Základný zjazdový výcvik Základný lyžiarsky výcvik v zjazdovom lyžovaní zahrňa nácvik chodenia na lyžiach,obraty a základný prívratový oblúk. Ide nám o odbúranie strachu a naučenie sa základných pohybových schopností na lyžiach. Zvládnutie prepravy lyžiara na vleku,bezpečný pobyt na horách.
Stanislav Prokop Výroba DPS V práci som sa venoval ručnej výrobe plošného spoja a jeho oživení.
Mgr. Stanislava Kušnírová Komunikácia ako dôležitý faktor rozvoja osobnosti dieťaťa V tejto práci som vymedzila pojem komunikácia, jej delenie a pod. Uviedla som, ako je dôležité vedieť správne komunikovať a ako vplýva komunikácia na rozvoj osobnosti dieťaťa. V záverečnej časti som opísala rôzne činitele, kt. môžu ovplyvniť osobnosť dieťaťa a ako môžeme niektoré slová v dialógu nahradiť inými.
Mgr. Svetlana Bučková Slovesá Prezentácia je zameraná na opakovanie slovies ako ohybného slovného druhu. V jednotlivých úlohách si žiaci zopakujú všetky gramatické kategórie slovies a ich pravopis.
Mgr. Svetlana Bučková Verbálna a neverbálna komunikácia Ako učiteľka využívam pri svojej profesii jeden aj druhý typ komunikácie. Často mi pomáha aj neverbálna komunikácia pri riešení konfliktných situácií. Kde nepomôže slovo, pomôže gesto.
Mgr. Svetlana Tuľová Jeseň Tvorenie viet, určovanie počtu slov vo vete, rozvíjanie slovnej zásoby. Žiaci čítajú vety o jeseni, určujú počet slov vo vete. Precvičia si učivo v pracovnom liste.
Mgr. Svetlana Tuľová Pedagogická komunikácia. Vysvetľujem pojem, zložky, faktory súvisiace s komunikáciou Bližšie rozoberám pedagogickú komunikáciu.
Mgr. Sylvia Písečná Činitele vzťahu žiaka k učiteľovi V prezentácii sa venujem činiteľom vzťahu žiaka a učiteľa. Tieto činitele sú napr. vekové osobitosti žiakov, rodinná výchova. Okrem toho som popísala v práci aj učiteľovu osobnosť a psychickú klímu ako činitele tohto vzájomného vzťahu medzi žiakom a učiteľom.
Mgr. Tatiana Bloščičáková Zložky vo vzťahu učiteľ a žiak ANOTÁCIA Prezentácia na tému: „Zložky vo vzťahu učiteľ a žiak - učiteľova osobnosť, žiakova osobnosť, pedagogické situácie, povaha činiteľov vzťahu učiteľa a žiaka“ vyčleňuje vybrané postuláty súčasných teoretických východísk najmä z pohľadu komunikatívneho poňatia výchovy v škole. V prezentácii sa autorka odvoláva na viacerých autorov pri vymedzovaní obsahu pojmov týkajúcich sa osobností učiteľa, žiaka a na povahu činiteľov ovplyvňujúcich ich vzájomný vzťah.
Mgr. Tatiana Bodnárová Adolf Hitler V prezentácii sa venujem osobnosti Adolfa Hitlera, ktorá sa dá využiť na hodinách dejepisu. Z obyčajného slobodníka (v 1. svetovej vojne) sa stáva diktátor a vodca Tretej ríše v (2. svetovej vojne). Objasňujem pojem „nacizmus“ a jeho nebezpečenstvo pre ľudstvo. Prezentáciu dopĺňajú obrázky zo života Hitlera od jeho účasti v 1. svetovej vojne až po jeho smrť v roku 1945.
Mgr. Tatiana Bodnárová Hodnotenie žiaka V prezentácii sa venujem pojmom hodnotenie a známkovanie. Ďalej uvádzam funkcie, princípy, zásady hodnotenia, ako aj didaktické požiadavky na hodnotenie. Osobitnú pozornosť venujem problematike „prečo hodnotiť“ a „ako zlepšiť hodnotenie“. V závere prezentácie uvádzam odmeny a tresty, ktoré s hodnotením úzko súvisia.
Tatiana Csiszárová Rozmnožovanie rastlín Význam a spôsoby rozmnožovania rastlín v záhradníckej výrobe. Používanie rôznych spôsobov rozmnožovania rastlín v praxi . Konkrétne ukážky rozmnožovania rastlín v kvetinárstve, zeleninárstve a ovocinárstve. Zhrnutie učiva, zopakovanie, vylúštenie tajničky.
Mgr. Tatiana Dragošeková Komunikácia vo výchovno-vzdelávacom procese Komunikácia vo výchovno-vzdelávacom procese ako interakcia. Interakčné štýly učiteľa. Interakčný štýl žiakov.
Mgr. Tatiana Dragošeková Stredná Európa Prehľad stredoeurópskych štátov – poloha štátov, hranice, hlavné mestá, počet obyvateľov, vlajky, povrch; Slovensko – štátne symboly, povrch, pamiatky.
Bc. Tatiana Ontková Komíny Zvislá konštrukcia, ktorej úlohou je bezpečné odvádzanie spalín od spotrebičov do ovzdušia. Je dôležitou súčasťou každého objektu. Základ jeho konštrukcie tvorí komínový plášť, prieduch a príslušné otvory – vyberací, vymetací a sopúchy.
Mgr. Tatiana Ordošová Formy, druhy a štruktúra komunikácie vo výchovno-vzdelávacom procese Komunikácia vo výchovno – vzdelávacom procese má kľúčové postavenie.V svojej prezentácii sa zaoberám sociálnou komunikáciou. Verbálnou a neverbálnou komunikáciou s využitím parajazyka a príslušných atribútov. Formy, druhy a štruktúra komunikácie sú prepojené v interakcii učiteľ - žiak.
Mgr. Tatiana Ordošová Obsluha interaktívnej tabule na hodine vlastivedy pre štvrtý ročník základnej školy Učivo je zamerané na vysvetlenie základných pojmov napríklad prameň, ústie rieky, vodný zdroj. Cieľom hodiny je získať vedomosti a zručnosti žiakov ukázať na mape hlavné vodné toky Slovenska . V prezentácii sa zaoberám aj využívaním vodných zdrojov. Téma je zameraná na povodne a liečivé účinky minerálnych vôd.
Mgr. Tatiana Popovičová Verbálna a neverbálna komunikácia Prezentácia je zameraná na charakteristiku verbálnej a neverbálnej komunikácie, typy verbálnej a neverbálnej komunikácie, jej výhody a nevýhody
Mgr. Tatiana Popovičová Vybrané slová po p Prezentácia je zameraná na vysvetlenie významu vybraných slov a na tvorbu príbuzných slov. Obsahuje cvičenia na precvičenie a upevnenie vedomosti.
Mgr. Tatiana Žáčiková Verbálna a neverbálna komunikácia v škole Vhodné formy komunikácie sú základným predpokladom dobrého fungovania spoločnosti. Žiaci sa učia komunikovať hlavne doma a v škole. Našou úlohou je nielen poznať, ale aj naučiť našich žiakov využívať vhodné formy komunikácie. V mojej prezentácii som uviedla ako by žiaci a učitelia mali komunikovať, aby si čo najlepšie rozumeli.
Mgr. Tatiana Klausmanová Opakovanie učiva 1. ročníka Interaktívne cvičenia sú zamerané na zopakovanie učiva 1. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky.
Mgr. Tatiana Klausmanová Verbálna a neverbálna komunikácia Prezentácia je zameraná na definovanie a rozdelenie verbálnej a neverbálnej komunikácie, a tiež ich využitie vo výchovno-vzdelávacom procese.
Mgr Taňa Lichvarová Pedagogická komunikácia Komunikácia medzi učiteľom a žiakom, verbálna a neverbálna komunikácia.
Mgr Taňa Lichvarová Vzťahy medzi významami slov K slovám dopísanie iných slov, priradenie antoným a pospájanie obrázkov.
Mgr. Terézia Onofrejová Součkková Komunikácia Prezentácia obsahuje základnú charakteristiku komunikácie,zložky komunikácie,proces komunikácie jej funkcie a typy.
Mgr. Terézia Onofrejová Součková Holandsko na internete Prezentácia je určená ako učebná pomôcka pre výučbu v 8. ročníku predmetu geografia základnej školy. Sú v nej spomenuté základné informácie danej krajiny.
PaedDr. Terézia Pekáriková Neverbálna komunikácia Výraz osobného prejavu sa predovšetkým skladá z verbálnej a neverbálnej zložky. Slovná zložka je akoby viac spojená s oznamovaným obsahom, kým neverbálna stránka je skôr spojená s emotívnymi prvkami a vnútorným stavom komunikujúceho človeka. Jedno bez druhého nemôže existovať.
Mgr. Terézia Valeková Verbálna komunikácia Cieľom mojej práce bolo poukázať na správnu komunikáciu v triede medzi žiakmi a medzi žiakmi a učiteľmi v školskom prostredí. Záverečnú prácu som rozdelila na 2 hlavné skupiny – monologická komunikácia (monológ) a dialogická komunikácia (dialóg). V závere som upresnila pozornosť aj na oblasť – bariéry v komunikácií a navrhla jej riešenia (bariéry – komunikácia nárečím, slová viacerých významov, cudzie slová).
Tibor SEMAN Spôsoby ručného spracovania kovov Osvojenie si základných pojmov prostredníctvom interaktívnej tabule: meranie, strihanie, rezanie, pilovanie. Získavanie základných zručností pri práci s interaktívnou tabuľou - spätná väzba. Popisovanie postupu práce pri jednotlivých spôsoboch ručného spracovania kovov. Šetrné a hospodárne zaobchádzanie s pracovnými pomôckami.
Ing. Tibor Tokár Prítomný priebehový čas - anglidký jazyk Prezentácia je zameraná na zopakovanie a precvičenie tvorby a použitia prítomného priebehového času v rámci vyučovania anglického jazyka
RNDr. Tomáš Girmon Komunikácia ako prostriedok na zvládanie agresivity V úvode práce som definoval pojmy komunikácia, agresivita, agresívny jedinec, agresívne správanie. Ďalej som sa venoval príčinám a druhom agresivity. V závere práce som spomenul využitie komunikácie pri agresívnom správaní.
Mgr. Tímea Straňovská Komunikácia – verbálna a neverbálna V prezentácii sú vysvetlené pojmy spojené s verbálnou a neverbálnou komunikáciou. Práca sa predovšetkým zameriava na komunikáciu v triede. Hlavným cieľom bolo poukázať na možnosti využitia neverbálnej komunikácie vo vyučovacom procese, ktorá môže viesť k zlepšeniu komunikácie vo vzťahu učiteľ - žiak.
Mgr. Tímea Straňovská My house (Môj dom) Aktivity v danej práce sú zamerané na precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby, v tomto prípade slovnej zásoby týkajúcej sa bývania – domu. Cvičenia sú určené pre 5.-6. ročník základných škôl alebo prímy – sekundy osemročných gymnázií. Hravá forma precvičovania by mala viesť k lepšiemu a rýchlejšiemu zapamätávaniu a zároveň ku kvalitnejšiemu využívaniu poznatkov v reálnom živote.
Mgr. Valeria Krempaská Komunikácia verbálna a neverbálna Verbálna a neverbálna komunikácia je v užšom slova zmysle výmena informácií, v širšom slova zmysle je to proces, v ktorom si ľudia vzájomne vymieňajú informácie, postoje, kvalitu vzájomných vzťahov, pravidlá vzájomného styku, žiadosti a priania. Vzťah sa mení v závislosti od prostredia, v ktorom prebieha. Sprievodným javom je neverbálna komunikácia, ktorú je nutné tiež pozorovať. Osvetľuje, ozrejmuje a približuje komunikáciu.
Mgr. Valeria Krempaská Koncoročné opakovanie zo SLJ Interaktívna tabuľa je najnovšou interaktívnou technológiou v škole. Mení sa tým klasické vyučovanie na moderné a zážitkové. Zručnosti s IT si žiaci veľmi rýchlo osvoja a v tejto podobe ich práca baví. IT predstavuje priame aktívne vstupovanie žiaka do systému.
Ing. Valerij Procenko Základné pojmy úrokového počtu, výpočet úroku Prezentácia je určená pre žiakov 3. ročníka obchodnej akadémie s názvom „Základné pojmy úrokového počtu, výpočet úroku“. Okrem Obsahuje učebnej látky prezentácia má aj interaktívne prvky a otázky na upevňovanie prebraného účiva.
PhDr. Valéria Dluhošová Pedagogická komunikácia Práca podáva prierez najdôležitejších znakov komunikácie v pedagogickom procese. Cieľom je priblížiť jednotlivé funkcie komunikácie, zložky komunikačného procesu a spôsoby komunikácie so zameraním na špeciálne komunikačné zručnosti učiteľa.
PhDr. Valéria Dluhošová Výchova k zdraviu - zdravý úsmev Prezentácia je zameraná na zdravie a hygienu dutiny ústnej. Podáva prehľad najdôležitejších činiteľov,ktoré ovplyvňujú zdravie a krásny úsmev každého človeka.
Mgr. Valéria Holdová Agresivita v škole V prezentácii sa zaoberám agresívnym správaním žiakov v školách, prejavmi a metódami agresie. Skúmam príčiny a v závere hľadám, ako predchádzať agresivite žiakov.
RNDr. Valéria Jacková Aromatické uhľovodíky. Témou mojej práce je rozdelenie uhľovodíkov, ich vlastnosti a význam. pri chemických vlastnostiach uvádzam základné typy reakcií, ktoré vyplývajú z ich stavby. Prezentáciu budem využívať pri výklade aj opakovaní tematického celku.
RNDr. Valéria Jacková Význam komunikácie v edukačnom procese. V mojej prezentácií som sa zamerala na dôležitosť vhodnej pedagogickej komunikácie potrebnej na motiváciu žiakov, ich tvorivú prácu na výchovno-vzdelávacom procese, čo je nevyhnutným predpokladom pri osvojovaní vedomostí a zručností žiakov.
Mgr. Valéria Lysivková Andské štáty Prezentácia pozostáva z 28 snímok, na ktorých je rozpracované učivo o štátoch, ktoré označujeme spoločným prívlastkom - andské. Na jednotlivých snímkach sú rozpracované teoretické poznatky o daných štátoch (Kolumbia, Venezuela, Chile, Bolívia, Peru a Ekvádor) z oblasti hospodárskej, prírodných podmienok a z hľadiska obyvateľstva. Záverečná časť je zameraná na vizuálny pohľad andských prírodných krás a overenie vedomosti z prebraného učiva, kde si žiaci môžu prostredníctvom otázok preveriť získané vedomosti. V celej prezentácií sú použité prepojenia medzi blokmi učiva, ktoré umožňujú prehľadný prechod medzi snímkami. Zároveň v niektorých častiach práce bolo využité prepojenie na internet.
Mgr. Valéria Lysivková Verbálna a neverbálna komunikácia Prezentácia má 20 snímok a je spracovaná na teoretickom základe. Podáva stručný výklad základných pojmov komunikácie. Ďalej sú tu rozpracované základné spôsoby prenosu informácie a to prostredníctvom verbálnej a neverbálnej komunikácie. Niektoré snímky prezentácie sú doplnené obrazovými ilustráciami. Zároveň sú tu použité prepojenia medzi blokmi učiva, ktoré umožňujú prehľadný prechod medzi snímkami a tiež prepojenie na internet.
Mgr. Valéria Lysivková Verbálna a neverbálna komunikácia Prezentácia má 20 snímok a je spracovaná na teoretickom základe. Podáva stručný výklad základných pojmov komunikácie. Ďalej sú tu rozpracované základné spôsoby prenosu informácie a to prostredníctvom verbálnej a neverbálnej komunikácie. Niektoré snímky prezentácie sú doplnené obrazovými ilustráciami. Zároveň sú tu použité prepojenia medzi blokmi učiva, ktoré umožňujú prehľadný prechod medzi snímkami a tiež prepojenie na internet.
Mgr. Valéria Olejárová Ľudské telo Ľudské telo - tvár, zmysly, hlavné časti, vnútorné orgány je vďačnou témou predovšetkým na realizáciu praktických úloh pre žiakov jednotlivo alebo v skupine. Žiaci môžu orgány ukazovať priamo na sebe alebo spolužiakovi. Vo fixačnej časti hodiny žiaci sme najprv spoločne na interaktívnej tabuli postupne vypracovali jednotlivé úlohy a neskôr individuálne každý žiak sám vo svojom PC. Úlohou žiakov je pomenovať, dopísať, priradiť správnu odpoveď alebo rozhodnúť o správnosti.
Mgr. Valéria Pulščáková Hodnotenie žiakov na 1. stupni ZŠ Spôsoby hodnotenia, slovné hodnotenie a klasifikácia, samohodnotenie žiakmi.
Mgr. Valéria Pulščáková Včela medonosná Včelstvo – zloženie, popis stavby tela, význam pre človeka.
PhDr. Valéria Šafrová Komunikácia a riešenie konfliktov Prezentácia sa okrem iného venuje charakteristikám a osobnostným atribútom učiteľa a činiteľom, ktoré vplývajú na správanie žiakov. Ďalej popisuje okolnosti, za ktorých môže dochádzať ku konfliktom medzi žiakom a učiteľom a zároveň udáva spôsob vedenia vyučovacieho procesu, pri ktorom sa minimalizuje konfliktnosť.
Mgr. Valéria Švecová Neverbálna komunikácia vo výchovno-vzdelávacom procese V prezentácií som charakterizovala druhy komunikácie v škole. Zamerala som sa na popis neverbálnej komunikácie a jej efektívne využitie vo výchovno – vzdelávacom procese.
Mgr. Valéria Olejárová Agresivita žiakov špeciálnych základných škôl Práca je zameraná na stručné objasnenie pojmov mentálna retardácia, agresia a agresivita. Rozoberá typológiu, vnútorné a vonkajšie faktory agresivity. Bližšie sa zaoberá vonkajšími činiteľmi negatívneho správania žiakov a šikanovaním.
Mgr. Veronika Deňalucová Odstráňovanie komunikačných bariér informačného kolobehu vo vyučovacom procese Cieľom práce je poznať miesta vzniku možných bariér v informačnom kolobehu a možnosti pomoci prekonávania prekážok v komunikácií vo výchovno-vzdelávacom procese. Práca definuje náhradné komunikačné systémy využívané vo vyučovacom procese pri prejavení sa bariér. Poukazuje na hlavné pravidlá komunikácie učiteľ - žiak a na vlastnosti učiteľa ako účastníka pedagogickej komunikácie.
Mgr. Veronika Deňalucová Človek a spoločnosť Práca je určená pre žiakov 6. ročníka základnej školy k predmetu občianska náuka. Cieľom je poskytnúť žiakom elementárne poznatky z oblasti života človeka v spoločnosti a pochopiť význam rodiny pri socializácii jednotlivca. Obsahuje základné charakteristiky termínov spoločnosť, kultúra, socializácia, sociálna skupina. Vyzdvihuje rodinu ako najzákladnejšiu a najdôležitejšiu sociálnu skupinu nielen pre jednotlivca, ale aj pre život celej spoločnosti.
Mgr Veronika Franková Motivácia vo výchovno-vzdelávacom procese Všetci učitelia považujú motiváciu za predpoklad úspešného učenia a pre mnohých z nich je najväčšou úlohou priviesť svojich žiakov k tomu, aby sa chceli učiť. Táto práca hovorí o tom, čo je to motivácia, motív, rozoberá jednotlivé motivačné metódy ale i učiteľa v pozícii toho, kto motivuje.
Veronika Judičáková Krájanie surovín Krájaním surovín zmenšíme ich veľkosť, objem a zväčšíme plochu ktorou surovina odovzdáva alebo prijíma vodu, šťavu alebo koreniny.
PaedDr. Veronika Kahanová Neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese Prezentácia sa zaoberá neverbálnou komunikáciou, ktorá je bežnou súčasťou prejavu učiteľa i žiaka. V práci sú rozobrané jednotlivé druhy neverbálnej komunikácie, ako je mimika, haptika, posturológia, proxemika a starostlivosť o prostredie.
Mgr. Veronika Kluknavská Komunikácia- proces dorozumievania Oboznámenie s pojmom komunikácia. Druhy komunikácie. Základné pravidla pri komunikácii.
Mgr. Veronika Kluknavská Slovenský jazyk a literatúra Upevňovanie písaných a tlačených, otvorených a zatvorených tvarov slabík mo, Mo, om.
Veronika Kovalovská Domáce zvieratá Poznávanie ich vzhľadu a spôsobu života.Stopy zvierat - poznávanie.Starostlivosť o domáce zvieratá. Význam chovu domácich zvierat.
Mgr. Veronika Totošová Severná Európa Súbor je určený ako učebná pomôcka predmetu geografia v 8. ročníku ZŠ. Cieľom bolo s využitím skupinovej práce žiakov zhrnuť základné poznatky o danom regióne. V závere je možné overiť svoje vedomosti formou krátkych testov.
Mgr. Veronika Vaľková Osobnosť učiteľa Práca je venovaná charakteristike osobnosti učiteľa, požiadavkám na prácu učiteľov, typológii osobnosti učiteľa. V krátkosti sa venuje činiteľom, ktoré ovplyvňujú prístup učiteľa k žiakovi, tvorivosti v práci učiteľa a sebareflexii učiteľa.
Mgr. Veronika Vaľková Vybrané slová po S Práca je zameraná na vybrané slová po obojakej spoluhláske S. Cieľom práce je aplikovať y, ý vo vybraných slovách po S. Tvoriť príbuzné slová k jednotlivým vybraným slovám. Vysvetliť význam frazém s vybranými slovami
Ing. Veronika Mereiderová Psychická klíma Výchovno-vzdelávací proces prebieha v prostredí školy, ktoré okrem objektívnych faktorov vytvárajú aj tzv. subjektívne. Tieto subjektívne faktory vytvárajú psychickú klímu triedy a školy. Pozitívna psychická klíma je dôležitým faktorom výchovno-vzdelávacieho procesu
Mgr. Viera Gmurczyková Hlavné mestá str. Európy Cieľom tejto prezentácie je upútať a zaujať žiakov. Krásy hlavných miest našich najbližších susedov sú presvedčivé, aby sme ich obdivovali, venovali im pozornosť, poznali ich pomocou prezerania a keď niekedy budeme mať možnosť aj navšívili tieto prekrásne miesta dnešných moderných hlavných miest v strednej Európe.
Mgr. Viera Gmurczyková Motivácia žiakov Cieľom je predstaviť hlavné charakteristiky motivácie žiakov pri výchovno-vzdelávacom procese. Ukázať hlavné metódy podporujúce motiváciu žiakov.
PaedDr. Viera Helbichová Opakovanie podstatných mien v 5.ročníku Cieľom mojej prezentácie je zopakovať učivo o podstatných menách formou interaktívnej tabule. Žiaci riešia doplňovacie cvičenia, tabuľky a iné tvorivé úlohy zamerané na skloňovanie a pravopis podstatných mien.
Mgr. Viera Hlaváčová Základné pravidlá komunikácie v triede Prezentácia je zameraná na prvý ročník, v ktorom sa prváci učia správne a slušne komunikovať. Stanovenie jasných pravidiel komunikácie v triede, uľahčuje vyučovací proces. Práca sa venuje verbálnej komunikácii: ako sa rozprávať, ako počúvať. Dotýka sa aj neverbálnej komunikácii :ako sa rozprávať bez úst. Pre prvákov je dôležité vymedzenie komunikačných pravidiel, ako osobitého druhu sociálnych pravidiel, pri predstavovaní, zdravení, prosení, či poďakovaní.
Mgr. Viera Hricová Verbálna a neverbálna komunikácia Definovanie pojmu komunikácia. Druhy komunikácie. Funkcie komunikácie. Komunikačné bariéry.
Mgr. Viera Hricová Štyri ročné obdobia Sledovať zmeny počasia v prírode. Jednotlivé znaky ročných období. Globálne zmeny teploty počas roka. Priraďovanie obrázkov k jednotlivým ročným obdobiam.
Mgr. Viera Kesselová Špecifiká pedagogickej komunikácie V mojej prezentácií sa venujem jednotlivým špecifikám pedagogickej komunikácie. Poukazujem na jednotlivé druhy – verbálnu a neverbálnu komunikáciu, zároveň vymedzujem ich výhody a nevýhody. Záverom prezentácie poukazujem na komunikačné bariéry.
Mgr. Viera Korečková Opytovacie vety Zameranie mojej práce je cielené na upevnenie učiva o opytovacích vetách v druhom ročníku ZŠ. Aktivita s interaktívnou tabuľou uľahčuje prácu na hodinách a podnecuje žiakov k aktívnej činnosti počas vyučovania. Použila som názornosť, primeranosť a postupnosť pre žiakov zo SZP.
Mgr. Viera Korečková Verbálna a neverbálna komunikácia V mojej práci som použila teoretické poznatky z oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie. V jednotlivých slidoch som definovala konkrétne druhy a ich špecifikáciu.
Mgr. Viera Kováčová Činitele vzťahu žiaka k učiteľovi Práca je zameraná na stručnú charakteristiku osobnosti žiaka. Poukazujem na to, ako činitele vývoja osobnosti ovplyvňujú vzťah žiaka k učiteľovi. V závere práce sú odporúčania na zlepšenie vzťahu žiaka k učiteľovi.
Mgr. Viera Lupáková Hlavné rozdelenie komunikácie Vo svojej práci som sa snažila vysvetliť pojem komunikácia a jej hlavné rozdelenie podľa jednotlivých uvedených kritérií.Na záver som uviedla niektoré časté chyby pri komunikácii žiak-učiteľ.
Mgr. Viera Lupáková Prídavné mená 6.ročník Vo svojej prezentácii som spracovala učivo o prídavných menách na úrovni žiakov 6.roč.Prezentácia môže byť v rámci opakovania, nového výkladu alebo hodnotenia žiaka.
Mgr. Viera Matúšková Osobnosť učiteľa Moja práca je zameraná na predpoklady pre úspešnú výchovno- vzdelávaciu činnosť učiteľa. Učiteľskú spôsobilosť, požiadavky na učiteľa. Predpoklady a požiadavky na učiteľa humanistu a globálneho učiteľa.
Mgr. Viera Matúšková Stavba Zeme Cieľom mojej práce je utvrdiť učivo o stavbe Zeme. Pomenovať a určiť hlavné časti zemského telesa. Rozlíšiť zemskú a oceánsku kôru, vedieť definovať čo je litosféra, poznať látkové zloženie hlavných sfér Zeme. Rozvíjanie digitálnej kompetencie - práca s interaktívnou tabuľou.
Mgr. Viera Meričková Objavujeme Slovensko Poloha Slovenska, krásy našich hôr, národné parky, lesy Slovenska, rieky a priehrady, kúpeľné mestá, jaskyne Slovenska
Mgr. Viera Meričková Triedna klíma Faktory ovplyvňujúce triednu klímu Emocionálne bezpečie- dobré vzťahy Efektívne vyučovanie – motivácia, ako zvyšovať motiváciu Triedny manažment – vedenie triedy Disciplína- typy rušivého správania
Ing. Viera Paradová Komunikácia činmi Cieľom prezentácie je prezentovať komunikáciu činmi ako konkrétny prejav správania či konania, ako spôsob komunikácie, pri ktorom nie je potrebné rozprávať, pretože skutok, čin jasne naznačuje zmysel správania. Vyzdvihnúť pôsobenie komunikácie činom na ovplyvňovanie kvality atmosféry v triede.
Mgr. Viera Pauliková Využitie interaktívnej tabule na hodine slovenského jazyka. Slovné druhy. Cieľom mojej práce je precvičiť a upevniť učivo o slovných druhoch na 1. stupni ZŠ. Žiaci majú určovať gramatické kategórie, hľadať a podčiarkovať slovné druhy, dopĺňať i,y, koncovky ou, ov.
Mgr. Viera Pauliková Zvládnutie komunikačných zručností v každodenných situáciach Pravidlá komunikácie pri osobnom rozhovore,pravidlá písomnej komunikácie, e-mailová komunikácia, telefonovanie, odkazovač.
Ing Viera Suchaničová Podstata účtovníctva a jeho právna úprava Účtovníctvo je dôležitým ekonomickým informačným systémom, ktorého cieľom je podávať verný a pravdivý obraz o finančnej a výnosovej situácii podniku. V prezentácii je vysvetlená podstata účtovníctva, definovaný cieľ a predmet účtovníctva a sú uvedené hlavné funkcie účtovníctva. Právna úprava účtovníctva, ktorá je daná súhrnom zákonov a nižších právnych noriem, je prezentovaná na zákone o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ostatné právne normy nevyhnutné pre vedenie účtovníctva sú uvedené v obrázkovej podobe.
Ing Viera Suchaničová Rozvoj komunikačných zručností vo vyučovacom procese prostredníctvom IKT Pri rozvoji komunikačných zručností vo vyučovacom procese zohráva dôležitú úlohu internet, interaktívna tabuľa a hlasovacie zariadenie. V prezentácii som sa zamerala na možnosti a výhody komunikácie na vyučovaní prostredníctvom týchto technológií, pretože takéto vyučovanie zvyšuje vedomostnú úroveň žiakov a rozvíja aj emocionálnu a tvorivú stránku ich osobnosti. Vzájomnú komunikáciu žiakov s učiteľom podporuje aj využívanie hlasovacieho zariadenia, ktoré zvyšuje efektivitu interaktívneho vyučovania.
Mgr. Viera Tchurová Dramatická výchova ako prostriedok rozvoja komunikačných zručností Vo svojej práci sa venujem metódam dramatickej výchovy, ktoré je možné využiť vo vyučovacom procese na rozvíjanie komunikačných zručností. Cieľovou skupinou sú žiaci na 1. stupni základnej školy.
Mgr. Viera Tchurová Vyvodenie hlásky a písmena v 1. ročníku Práca je zameraná na osvojenie si novej hlásky a písmena. Pri jej realizácii je aktívne využitá interaktívna tabuľa na priamu činnosť detí v jednotlivých úlohách.
Viera Telepjanová Interakíivne cvičenia zo SJ Prezentácia je zameraná na precvičovanie a upevňovanie vedomosti zo slovenského jazyka pre 1-4 roč. ZŠ. Slúži ako pomôcka na individuálnu prácu s deťmi v detskom domove.Cieľ práce - osvojovanie učiva hravou formou.
Mgr. Viera Vargová Riadený dialóg vo vyučovaní cudzieho jazyka Cieľom vyučovania každého cudzieho jazyka je komunikácia v tomto jazyku. Riadený dialóg je dôležitou súčasťou vyučovania cudzieho jazyka a prípravou na aktívnu komunikáciu v ňom. Je pre žiakov dobrou prípravou na zapojenie sa do neriadeného situačného dialógu. V tomto by mal žiak vedieť začať, viesť a ukončiť konverzáciu.
Mgr. Viera Vargová W-Frage Hodina nemeckého jazyka na úrovni A2-B1. Žiaci si zopakujú tvorenie doplňujúcej otázky, pozíciu jednotlivých vetných členov v tomto type vety. Naučia sa rozlišovať opytovacie zámená podľa toho na akú situáciu sa hovoriaci pýta a rozdelia ich do možných skupín. Naučené budú upevňovať v cvičeniach na interaktívnej tabuli.
Mgr. Viera Čorovčáková Vyučovacia hodina prírodovedy inak Projektové vyučovanie na tému Plody rastlín. Využitie aj v predmetoch SJL, VYV, INF.
Mgr. Viera Ďurašová Cudzokrajné zvieratá - ŤAVA Využitie IT na hodinách prírodovedy. Cieľom je vizuálne a interaktívne sprístupniť žiakom učivo o typických znakoch a lokalizácii ťavy jednohrbej a dvojhrbej.
Mgr. Viera Ďurašová Podmienky utvorenia správneho vzťahu učiteľa k žiakom na princípe preventívneho systému dona Bosca Obsahom prezentácie je priblížiť tri piliere preventívneho systému dona Bosca a poukázať na základné vlastnosti pedagóga. Taktiež upozorniť na spôsoby využívania trestov vo výchove, na hodnoty získané pri hre a charakterizovať najdôležitejšie cesty lásky.
Mgr Viera Śebošíková Vyvodenie písmena B b Veľké a malé písmeno B b slabiky a slova a usporiadanie písmen do slov
Mgr. Viera Hricová Verbálna a neverbálna komunikácia Definovanie pojmu komunikácia. Druhy komunikácie. Funkcie komunikácie. Komunikačné bariéry.
Mgr. Viera Janeková VERBÁLNA KOMUNIKÁCIA Verbálna komunikácia je základný prostriedok komunikácie. Cieľom práce je poukázať na špecifiká a význam verbálnej komunikácie v základnej škole. Tiež na význam jazyka vo verbálnej komunikácii. Komunikačný proces a faktory, ktoré sa na ňom zúčastňujú.
Mgr. Viera Lukáčová Lesné vtáky Cieľom môjho príspevku je prezentovať možnosti práce s interaktívnou tabuľou so zameraním na jej využitie na hodinách biológie v 5. ročníku základnej školy v téme Lesné vtáky. Vytvorila som zaujímavé interaktívne cvičenia, do ktorých žiaci dopĺňajú chýbajúce pojmy, zvýrazňujú správne odpovede a spájajú názvy lesných vtákov s obrázkami. Pripravená prezentácia a jej následné použitie na interaktívnej tabuli zvýši názornosť výkladu, úroveň pochopenia a precvičenie učiva o lesných vtákoch.
Ing. Viera Najpaverová Obsluha interaktívnej tabule, vyuzitie interaktivnej tabule a jej druhy Prezentácia obsahuje tému efektivity využívania interaktívnej tabule. Porovnáva druhy interaktívnych tabúľ, ich výhody a nevýhody súvisiace s cenou, mobilitou a ich výbavou.
PaedDr. Viera Sciranková Ideme do hôr Učivo 4.ročníka ZŠ
Viktor Pacholský Druhy vypínačov, ich zapojenie a použitie Záverečná práca je zameraná pre študijný odbor Elektromechanik. Cieľom témy je oboznámiť žiakov so základnými druhmi spínačov používaných v domovej elektroinštalácií a vedieť ich použiť v praxi.
Mgr. Viktória Varšová Verbálna a neverbálna komunikácia Práca sa venuje charakteristike verbálnej a neverbálnej komunikácie vo vyučovacom procese. Verbálna komunikácia sa zameriava na slovný (rečový) prejav. Neverbálnu komunikáciu tvorí všetko, čo je sprostredkované nie slovným obsahom.
Viliam KARAFFA Meranie a orysovanie V prvej časti vysvetlené rozdelenie merania podľa charakteru, druhy meradiel, spôsoby merania a odčítavanie rozmerov z jednotlivých meradiel. V druhej časti-druhy orysovania a postup pri orysovaní podľa nameraných hodnôt, použitie náradia. V záverečnej časti-dodržiavanie BP, jednotlivé zadania a overenie získaných vedomosti
Viliam Sýkora Využitie učebnej pomôcky - Elektrická požiarna ústredňa s príslušenstvom Cieľom je priblížiť problematiku elektrickej požiarnej signalizácie prostredníctvom využitia učebnej pomôcky: Elektrická požiarna ústredňa s príslušenstvom. Prezentácia obsahuje popis zariadenia a princíp činnosti Elektrickej požiarnej signalizácie s príslušenstvom.
Mgr. Vincent Voľar T.G.Masaryk Prezentácia sa zaoberá životom a dielom T.G.Masaryka a v závere žiaci vypracujú pomocou interktívnej tabule viaceré úlohy, ktoré súvisia s danou prezentáciou.
Vladimír Bernát Nudzové osvetlenie Cieľom mojej prezentácie je vysvetliť žiakom, kedy sa používa núdzové osvetlenie, spôsob montáže osvetlenia a základný systém napájania núdzového osvetlenia.
Ing. Vladimír Dronzek Podmienky dobrého vzťahu žiak - učiteľ V prezentácii sa zameriavam na kvalitu vzťahu medzi učiteľom a žiakom, na činitele tohto vzťahu – osobnosť učiteľa, osobnosť žiaka a pedagogickú situáciu, na osobnostné a charakterové vlastnosti učiteľa a uvádzam podmienky dobrého vzťahu žiak – učiteľ.
Ing Vladimír Fábian Pedagogická komunikácia - verbálna a neverbálna komunikácia Pedagogická komunikácia - verbálna a neverbálna komunikácia V mojej práci som sa venoval vymedzeniu pojmu pedagogická komunikácia,jej rozdeleniu, cieľom pedagogickej komunikácie. Ďalej som stručne charakterizoval 3 zložky komunikácie: - verbálna komunikácia - neverbálna komunikácia - komunikácia činom. Venoval som sa aj metódam, formám a prostriedkom pedagogickej kumunikácie.
Ing. Vladimír Golian Moje mesto Košice - Meine Stadt Kosice Práca je určená na hodinu NEJ pre začiatočníkov na strednej odbornej škole. Téma je Pamiatky Košíc a orientácia v meste. Práca zahŕňa všetky jazykové 4 zručnosti.
Mgr. Vladimír Hojstrič Hodina fyziky 8.roč.Šzš, Téma - Teplo, práca, energia Učiť jednoducho a zábavne fyziku. Pomocou jednoduchých zákonitostí oboznámiť žiakov s fyzikálnymi javmi pri ktorých vzniká teplo, práca a uvoľňuje sa energia
Mgr. Vladimír Hojstrič Komunikácia - verbálna a neverbálna Komunikácia súvisí so životom každého človeka. Výrazne ho ovplyvňuje a obohacuje o nové poznatky a postoje. Reguluje naše konanie a správanie, pomáha nám začleniť sa do spoločnosti a vytvoriť si sociálne kontakty
Mgr. Vladimír Horváth Neverbálna komunikácia V mojej prezentácii by som chcel priblížiť žiakom čo je vlastne neverbálna komunikácia a ako ju môžu využiť pri komunikácii s inými ľuďmi. Komunikáciu tvoria z 20% slová a z 80% práve neverbálna komunikácia. Formou prezentácie sa pokúsim objasniť a bližšie vysvetliť práve týchto 80%, ktoré tvoria neverbálnu komunikáciu hlavne: mimika tváre, pohľady , proxemika , gestika , haptika , posturika, kinezika , úprava zovňajšku, celkový rozhľad, prostredie.
Mgr. Vladimír Horváth Sčitovanie a odčitovane prirodzených čísel Vo svojej prezentácii by som chcel priblížiť žiakom sčitovanie a odčitovane prirodzených čísel inou netradičnou formou prostredníctvom interaktívnej tabule. V prezentácií sa zameriavam na vysvetlenie a doplnenie učiva z matematiky pre šiesty ročník špeciálnej základnej školy.
Bc. Vladimír URBAN Tepelné úpravy potravín.  Cieľ modulu sa zameriava na rozšírenie vedomosti a zručnosti žiakov , ktorí musia zvládnuť pri úprave potravín , technologických postupoch a príprave jedál.  Obsah vzdelávania  Stratégia vyučovania  Hodnotenie žiakov
Mgr. Vladimír Juroš Pedagogická komunikácia Verbálna a neverbálna komunikácia medzi pedagógom a žiakom.
Mgr. Vladimír Juroš Zlomky Zlomok ako časť celku. Znázornenie zlomkov na číselnej osi. Porovnávanie zlomkov.
Vladimír Vaško Energeticky nezávisla farma Prezentácia je zameraná na výrobu elektrickej energie z biomasy a ďalšie zdroje použitia v podmienkach farmy. V ďalšej časti je zrealizovaný model farmy a modul riadenia jednotlivých zdrojov elektrickej energie.
Mgr. PhD. Vlasta Pramuková Zložky vo vzťahu učiteľ a žiak Prezentácia poskytuje pohľad na základné zložky vzťahu učiteľa a žiaka. Tento vzťah je ovplyvnený osobnosťou učiteľa i žiaka, ako aj pedagogickými situáciami, v ktorých sa učiteľ i žiak nachádzajú. K vzájomnej interakcii učiteľa a žiaka dochádza prostredníctvom komunikácie. Komunikácia je najdôležitejšim nástrojom práce učiteľa.
Vlasta Sabolová Cukor je sladký, ale je škodlivý ... Výchova k zdravému spôsobu života. Repný cukor je síce sladkej chuti, ale je veľmi škodlivý! Prečo je vyrábaný cukor škodlivý? ... Dobrý cukor - TO JE MED.
Mgr. Vlasta Volčková Komunikačné zručnosti pri výučbe cudzích jazykov Táto prezentácia sa zameriava na využitie všetkých komunikačných zručností a popritom aj metód, foriem a postupov práce pri výučbe cudzích jazykov, počúvanie , čítanie, písanie a rozprávanie, v závere prezentácie sú ukážky týchto zručnosti na konkrétnom texte pri výučbe cudzieho jazyka - nemecký jazyk
Mgr. Xénia Frančáková Opakovanie učiva matematiky v 3. ročníku Úlohy na opakovanie učiva matematiky v 3. ročníku. Sčítanie a odčítanie v obore do 1000, násobenie a delenie do 100 a slovné úlohy.
Ing. Xénia Brečková Komunikácia medzi učiteľom a žiakom vo výchovno – vzdelávacom procese V svojej prezentácii vymedzujem interakciu medzi učiteľom a žiakom. Zaoberám sa verbálnou komunikáciou v zmysle pedagogického cyklu podľa A. Bellacka. Otázky a úlohy sú podľa taxonómie Benjamina Blooma. Interakcia učiteľ – žiak je je prispôsobená komunikačným schopnostiam v zmysle adekvátnej spôsobilosti klásť otázky a počúvať.
Ing. Xénia Brečková Obsluha interaktívnej tabule na hodine Ekonomika a prevádzka optiky V prezentácii Trhový mechanizmus a jeho pôsobenie upevňujem vedomosti žiakov o subjektoch trhu. Vysvetľujem rozdelenie trhu podľa predmetu kúpy a predaja a z územného hľadiska. Objasňujem proces tvorby krivky ponuky a dopytu v závislosti na cene a množstve. Zaoberám sa rovnovážnou a trhovou cenou.
Mgr. Zdenka Gallová Zlomky a ich zápis V práci chceme naučiť žiakov správne chápať, čítať a zapisovať zlomky, využívať interaktívnu tabuľu na vyučovaní, prepájať matematiku s reálnym životom, viesť žiakov k logickému mysleniu a vyvodzovaniu záverov.
Mgr. Zdenka Geregová Prírodné podmienky Afriky Vo svojej práci charakterizujem jednotlivé prírodné geosféry Afriky (atmosféru, hydrosféru, pedosféru, litosféru, biosféru), pričom využívam rôzne možnosti interaktívnej tabule - presúvanie, dokresľovanie, doplňanie...Ďalej opisujem aj polohu Afriky na našej Zemi, ako aj rekordy a zaujímavosti "čierneho " kontinentu.
Mgr. Zdenka Geregová Rizikové správanie adolescentov Vo svojej práci stručne charakterizujem rizikové správanie žiakov.(alkohol, fajčenie). Uvádzam prehľad rizikových činností súčasných mladých ľudí. Rozoberám vzťah medzi školou a rodinou v pri riešení problémového správania. Uvádzam dôležitosť školy v prevencii rizikového správania.
Mgr. Zdenka Lisoňová Projekt: Mesto Spišská Nová Ves Projekt na danú tému som robila v 9.ročníku, v ktorom sa nemecký jazyk vyučuje ako 2.cudzí jazyk. Žiaci pracujú s učebnicou Hallo, da sind wir! 4. V piatej lekcii je téma Mesto. Po dvoch hodinách prípravy prezentujú na inter. tab. svoje práce. V úvode prezentácie je štatistika, čo všetko sa nachádza v meste. Ďalej žiaci prezentujú kultúrne pamiatky, školy, podniky... V závere prezentácie sú úlohy pre žiakov, ktoré vychádzajú z úvodnej štatistiky. Na inter. tabuli riešia žiaci dané úlohy. Po skončení si overujú správnosť odpovede.
Mgr. Zdenka Lisoňová Spišská Nová Ves Projekt na danú tému som robila v 9.ročníku, v ktorom sa nemecký jazyk vyučuje ako 2. cudzí jazyk. Žiaci pracujú s učebnicou Hallo, da sind wir!4. V piatej lekcii je téma Mesto. Po dvoch hodinách prípravy prezentujú na inter. tab. svoje práce. V úvode prezentácie je štatistika, čo všetko sa nachádza v meste. Ďalej žiaci prezentujú kultúrne pamiatky, školy, podniky... V závere prezentácie sú úlohy pre žiakov, ktoré vychádzajú z úvodnej štatistiky. Na inter. tabuli riešia žiaci dané úlohy. Po skončení si overujú správnosť odpovede.
Mgr. Zdenka Lisoňová Učiteľova osobnosť V tomto programe kontinuálneho vzdelávania som sa rozhodla venovať téme: Učiteľova osobnosť. Tu by som chcela poukázať na vlastnosti učiteľa, ktoré sú dôležité vo vzťahu k žiakovi. Najmä jeho láska k deťom, spravodlivosť, empatia, zmysel pre humor... Na vedomosti učiteľa v predmetoch, ktoré vyučuje, kladie spoločnosť vysoké požiadavky. Dôležité je aj správanie učiteľa k žiakom, jeho úcta k žiakovej osobnosti, čo sa spája aj s dôverou.
Mgr. Zdenka Rovinová Pedagogická komunikácia Prezentácia je zameraná na teoretické východiská pedagogickej komunikácie ako špecifickej formy sociálnej komunikácie.
Mgr. Zdenka Koňaříková Prídavné mená Práca je rozdelená na dve časti.V teoretickej časti je spracované teoretické učivo o prídavných menách.V praktickej časti si žiaci overujú svoje vedomosti o tomto učive.
Mgr. Zdenka Koňaříková Verbálna a neverbálna komunikácia V mojej prezentácii rozoberám formy a spôsoby komunikácie.Prezentácia je doplnená obrázkami,ktoré súvisia s touto problematikou.
Mgr. Zdenka Koňaříková Verbálna a neverbálna komunikácia V mojej prezentácii rozoberám formy a spôsoby komunikácie.Prezentácia je doplnená obrázkami,ktoré súvisia s touto problematikou.
Ing. Zita Hegedüsová AGRESIVITA Prezentácia definuje základné pojmy sociálno-patologického správania. Prehľadná tabuľka znázorňuje podoby agresívneho správania na školách a ich príčiny. Poznatky sú dôležité pre prácu pedagóga so žiakmi s agresívnym správaním. Záver rieši elimináciu agresivity v školskom prostredí.
Ing Zita Hegedüsová Bubnové a kotúčové brzdy Prezentácia porovnáva bubnové a kotúčové brzdy. Konštrukcia kotúčových a bubnových bŕzd je základom pre úspešné zvládnutie maturitných skúšok a prax študentov. Zamerala som sa na osvojenie odbornej terminológie, konštrukčné časti bŕzd a praktické ukážky. Prezentáciu je možné použiť na predmete Cestné vozidlá, Technika jazdy a Prax.
Mgr. Zlata Guľášová Základné pravidlá komunikácie Kto a čo tvorí pravidlá komunikácie, počet pravidiel, konkrétne pravidlá v triede.
Mgr. Zlata Guľášová Živé a neživé prírodniny Triedenie prírodnín na živé a neživé, ich charakteristické znaky a odlišnosti; vymedzenie pojmu prírodné deje; didaktická hra.
Ing. Zlata Prokopičová Osobnosť učiteľa Cieľom prezentácie je poukázať na osobnosť učiteľa, požiadavky na jeho profesiu, osobnostné charakteristiky učiteľa a vzťahy medzi učiteľom a žiakom.
Ing. Zlata Prokopičová Porovnávanie a meranie Prezentácia je zameraná na upevňovanie vedomostí daného tematického celku. Oboznamuje žiakov so základnými fyzikálnymi veličinami. Zároveň na jednoduchých úlohách si žiaci precvičia svoje vedomosti.
Zlatica Nemcová Zvieracie rodinky Obsahom práce je poznávanie zvieracích rodiniek, obrázky a rozlišovanie podľa toho, čím majú pokryté telo, srsťou, alebo perím.
Zlatica Halková Striedanie ročných období V prezentácii sa deti oboznamujú s učivom prírodovedy , hlavne so striedaním ročných období. samostatne dopĺňajú názvy ročných období a priraďujú správne k ročným obdobiam jednotlivé mesiace v roku. Touto prezentáciou si deti upevňujú teoretické vedomosti spojené s praxou.
Mgr Zlatuse Kleinová Moja obec Prezentácia slúži žiakom 6. ročníka ako pomôcka na predmete OBN. Prostredníctvom nej sa žiaci dozvedia čo je obec, spoznajú symboly, históriu,pamiatky,zvyky a slávnych rodákov svojej obce.
Mgr. Zlatuše Kleinová Komunikácia ako prostriedok predchádzania komfliktov V práci sa zaoberám problematikou komunikácie - jej formami, zložkami, technikami a zásadami správnej komunikácie. Pozornosť som venovala najmä komunikácii s agresívnym žiakom. Uviedla som spôsoby komunikácie s rodičom pri pohovore. Navrhla som aktivity na triednické hodiny realizované prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania.
Mgr. Zuzana Alexievová Podstatné mená Podstatné mená -opakovanie. Téma hodiny je zameraná na zhrnutie učiva.Rozdelenie slov podľa rodu. Zoradenie k správnemu vzoru. Pády podstatných .mien. Vzory podstatných.mien. Podstatné mená-práca s textom.
Mgr. Zuzana Alexievová Verbálna komunikácia vo vyučovaní. Prezentácia je zameraná na charakteristiku verbálnej komunikácie.Druhy komunikácie. Bariéry komunikácie.Komunikačné techniky.Chyby v komunikácií.Pravidla komunikácie vo vyučovaní.
Mgr. Zuzana Brišová Hodnotenie žiakov Práca opisuje jednotlivé spôsoby hodnotenia žiakov, taktiež jeho význam. Cieľom práce je poukázať na objektívne a spravodlivé hodnotenie žiakov, ktoré sa dosahuje používaním daných metód, foriem a prostriedkov hodnotenia, rešpektovaním práv dieťaťa a používaním pedagogického taktu.
Mgr. Zuzana Brišová Hodnotenie žiakov Práca opisuje jednotlivé spôsoby hodnotenia žiakov, taktiež jeho význam. Cieľom práce je poukázať na objektívne a spravodlivé hodnotenie žiakov, ktoré sa dosahuje používaním daných metód, foriem a prostriedkov hodnotenia, rešpektovaním práv dieťaťa a používaním pedagogického taktu.
Mgr. Zuzana Brišová Liečivé rastliny Prezentácia je určená pre žiakov 1. stupňa v predmete prírodoveda. Jej cieľom je priblížiť žiakom známe druhy liečivých rastlín, čas ich kvitnutia, časti zberu rastliny a ich priaznivé účinky na ľudský organizmus. V závere si žiaci môžu hravou formou overiť svoje získané vedomosti.
Mgr. Zuzana Diószeghyová Komunikácia medzi učiteľom a žiakom Prezentácia obsahuje vysvetlenie pojmu komunikácia a druhy komunikácie. Udáva, aká má byť komunikácia medzi učiteľom a žiakom.Charakterizuje osobnosť učiteľa a žiaka.
PaedDr Zuzana Ferková Vybrané slová Súhrnné opakovanie pravopisu vybraných slov, precvičovanie, upevňovanie.
Mgr. Zuzana Ficková Osobnosť učiteľa Požiadavky na kompetencie učiteľa boli a sú zamerané na všetky stránky jeho osobnosti. Učiteľ musí byť silná osobnosť, ktorá zvládne tlak spoločnosti a musí zvoliť vhodný štýl výchovy a vzdelávania pre svojich žiakov.
Mgr. Zuzana Ficková Vyvodenie písmena ž Deti majú niekedy problém s čítaním písmena ž a jeho spájaním do slabík a slov. Táto prezentácia im má napomôcť k názornému zapamätaniu si tohto písmena a zlepšeniu jeho výslovnosti.
PaedDr. Zuzana Grešlíková Učiteľ ako tvorca mravných hodnôt žiaka Práca sa venuje osobnosti učiteľa, ktorý je nositeľom mravných vlastností a svojím pôsobením vo výchovno-vzdelávacom procese vplýva na plnohodnotný rozvoj žiaka.Optimálna komunikácia medzi učiteľom a žiakom priaznivo vplýva na vzdelávacie a výchovné výsledky, pozitívnu klímu v triede aj motiváciu žiakov.
Mgr. Zuzana Hajduková Exponenciálna a logaritmická funkcia Prezentácia je určená ako učebná pomôcka pre učiteľov aj študentov. Témou prezentácie je exponenciálna a logaritmická funkcia, určovanie ich grafov a vlastností. Grafy sú vytvorené pomocou programu RJS Graph 3.21.11. Materiál je využiteľný na hodinách matematiky, pre samoštúdium a na opakovanie pred maturitami.
Mgr Zuzana Havčová Umenie komunikovať. Tréningové aktivity na triednických hodinách Umenie komunikovať Práca je určená na tréningové aktivity zamerané na efektívne rozvíjanie komunikačných zručností na triednických hodinách. Má usmerniť žiakov v hľadaní a využití najschodnejšej cesty komunikácie medzi sebou navzájom, s učiteľom, v rodine. Má pomôcť žiakom nájsť spôsob riešenia prípadných problémov alebo otázok v rodine, škole, prípadne s vyučujúcimi. Teória je doplnená praktickými činnosťami žiakov, diskusiou, hľadaním argumentov, prácou s časopisom, textom, prácou s výstrižkami na témy blízke mladým ľudom.
Mgr. Zuzana Homolková Hodnotenie žiakov Prezentácia vymedzuje základné pojmy týkajúce sa hodnotenia. Podáva ucelený pohľad na rôzne druhy hodnotenia podľa spôsobu aj podľa účelu, na ktorý je určené. Uvádza didaktické požiadavky, ktoré by mal učiteľ pri hodnotení žiakov dodržiavať.
Mgr. Zuzana Homolková Stavba a vlastnosti minerálov V prezentácii je spracovaná vyučovacia hodina základného typu s využitím DT. Žiaci si môžu osvojovať nové učivo o mineráloch prostredníctvom riešenia interaktívnych cvičení, krížovky, doplňovania textu...
Mgr. Zuzana Horká Malé formy ľudovej slovesnosti Charakteristika piesní, prísloví, porekadiel a hádaniek, doplňovanie vedomostí na tabuli.
Mgr. Zuzana Hudáková Pedagogická komunikácia Co je to pedagogická komunikácia, jej delenie a druhy. Význam správnej pedagogickej komunikácie pre zlepšenie motivácie žiakov na vyučovaní.
Mgr. Zuzana Hudáková Živočíchy Triedenie živočíchov na stavovce a bezstavoce, charakt. znaky stavovcov - učivo preberané na prírodovede v 3. ročníku ZŠ.
Mgr. Zuzana Jančárová Požiadavky na správny vzťah učiteľa k žiakom Práca poskytuje prehľad o tom, čo je pedagogický proces a ako v tomto procese funguje pedagogická komunikácia. Zaoberá sa vzťahom učiteľa k žiakom, rozoberá jednotlivé zložky, poskytuje prehľad o štýloch výchovy a typoch učiteľovej osobnosti. V závere sú zhrnuté požiadavky na správne fungujúci vzťah žiak-učiteľ.
Mgr. Zuzana Jančárová Veta Prezentácia poskytuje základné informácie o vete žiakom 2. ročníka. Zaoberá sa tým, čo je veta, čo tvorí formálnu stránku vety a aké poznáme vety podľa obsahu. Zaoberá sa aj melódiou jednotlivých druhov viet.
Mgr. Zuzana Kováčová Verbálna a neverbálna komunikácia V prvej časti prezentácie je charakterizovaný pojem komunikácia, zložky, druhy a typy komunikácie. Druhá časť je zameraná na verbálnu a neverbálnu komunikáciu vo výchovno-vzdelávacom procese.
Mgr. Zuzana Kočiková Vybrané slová po B Práca je zameraná na opakovanie a upevnenie učiva o vybraných slovách po b. V práci sú rôzne formy práce, dopĺňanie slov do viet, tvorba príbuzných slov, hľadanie vybraných slov v osemsmerovke.
Mgr. Zuzana Kočiková Vzťah medzi učiteľom a žiakom Vo svojej prezentácii sa zaoberám vzťahom medzi učiteľom a žiakom, autoritou učiteľa. Venujem sa tiež formovaniu triednej klímy a rozvoju optimálnej a tvorivej triednej klímy. V závere práce sú aktivity na rozvoj vzťahov medzi učiteľom a žiakom.
Mgr. Zuzana Kreitlerová Koncoročné opakovanie zo slovenského jazyka pre 1.ročník. Cieľom prezentácie je utvrdiť si učivo z 1.ročníka.Pomocou nej si žiaci zopakujú celoročné prebraté učivo dopĺňaním, presúvaním,spájaním písmen, slabík a slov.
Mgr. Zuzana Kreitlerová Vzájomná úcta pri komunikácii Žiaci prvého ročníka si majú osvojiť základné prejavy vzájomnej úcty v komunikácii a uvedomiť si význam slov prosím, ďakujem, prepáč.
Mgr. Zuzana Kurinciová Predprítomný čas Práca je zameraná na prezentáciu učiva o predprítomnom čase v anglickom jazyku. Žiaci sa zoznámia s formou a použitím slovesného času a pomocou interaktívnych úloh si odprezentované učivo precvičia.
Mgr. Zuzana Kľocová Komunikácia učiteľa so žiakmi a klíma tiedy V práci sa snažím zdôrazniť, že osobnosť učiteľa a jeho spôsob komunikácie so žiakmi prispieva k vytváraniu pozitívnej pracovnej klímy. Tá prispieva k pracovnej pohode žiakov a aktivizuje žiakov pri vyučovaní
Mgr. Zuzana Kľocová Mačka domáca Hodina zameraná na vyvodenie učiva o mačke domácej. Stavba tela, rodenie mláďat a spôsob obživy. Porovnanie života mačky žijúce na dedine a v meste.
Mgr. Zuzana Lukošiková Rozvoj komunikačných zručností v čítaní a literárnej výchove. Prezentácia je zameraná na rozvoj komunikačných zručností v čítaní a literárnej výchove na 1. stupni ZŠ .Cieľom je oboznámiť deti s bájkou , pomocou úloh zameraných na komunikáciu spoločne dospieť k definícii bájky, k jej znakom a motivovať deti k čítaniu detskej literatúry.
Mgr. Zuzana Macejková Slnečná sústava Táto prezentácia je určená žiakom 4. ročníka - predmet prírodoveda. Jej cieľom je vysvetliť, čo je slnečná sústava a z čoho sa skladá. Veľkú pozornosť som venovala samotným zložkám slnečnej sústavy s ich popisom a pútavými obrázkami.
Mgr. Zuzana Macejková Verbálna a neverbálna komunikácia Cieľom tejto práce bolo poukázať na dôležitosť verbálnej a neverbálnej komunikácie. Okrem zložiek, cieľov a rozdelenia komunikácie všeobecne, som sa bližšie venovala verbálnej a neverbálnej komunikácii. Je tu ich stručná charakteristika a taktiež jednoduché rozdelenie. Pozornosť som venovala i zlepšeniu neverbálnej komunikácie.
Mgr. Zuzana Markovičová Krásy lesa Prezentácia je vypracovaná na hodinu Prírodovedy pre 3. ročník ZŠ - upevňovacia hodina. Žiaci opakujú a upevňujú poznatky - druhy lesa, živočíchy v lese ...
Mgr. Zuzana Markovičová Nonverbálna komunikácia Prezentácia je zameraná na nonverbálnu komunikáciu bez slov- mimiga, haptika, gestikulácia, dotyk ...,
Mgr. Zuzana Maršalová Mapa Žiaci sa na hodine vlastivedy oboznámili s informáciami o mape. Naučili sa rozoznávať rôzne znaky a farby na mape, mierku mapy. Vedia rozoznať sever, juh, východ a západ. Žiaci vedia pracovať s mapou a aj s interaktívnou tabuľou.
Mgr. Zuzana Maršalová Rozvoj komunikácie na hodine prírodovedy - Magnet Poznávanie umelého a prírodného magnetu. Žiaci sa naučili rozoznávať predmety, ktoré sú a nie sú priťahované magnetom. Ktoré póly magnetu sa priťahujú. Žiaci poznávajú predmety bežného použitia s magnetom v domácnosti.
Mgr. Zuzana Ometáková Riešenie problémov Konflikty v medziľudských vzťahoch, teda aj v triede sú prirodzené a vyskytujú sa. Vznikajú z toho, že žiaci majú rozdielnu výchovu, zvyky, záujmy. Ak vedieme žiakov k neustálemu zlepšovaniu svojej komunikácie s okolím, naučíme ho tak predchádzať nedorozumeniam a konfliktom. Pri riešení problémov v triednom kolektíve je dôležité utvoriť dobre fungujúcu triedu. Práca sa zaoberá riešením konfliktov v škole. Podrobnejšie rozoberá techniky, ktoré môžu deťom pomôcť zvládnuť konflikt.
Mgr. Zuzana Ometáková Vyučovacia hodina matematiky Práca sa zaoberá učivom siedmeho ročníka- sčítaním zlomkov s rovnakým menovateľom. Pomocou interaktívnej tabule si môžu žiaci v rámci učiva matematiky zopakovať matematický slovník- konkrétne pojem zlomku a jeho zapisovanie. Cieľom je pomocou interaktívnej tabule názorne prezentovať algoritmus sčítavania zlomkov s rovnakým menovateľom. V rámci IT si precvičia prácu s interaktívnym perom.
Mgr. Zuzana Oravcová Meranie teploty a teplomery Cieľom prezentácie je sprístupniť žiakom učivo o teplote , druhoch teplomerov a meraní teploty.Ovplyvniť a priaznivo motivovať žiakov . Jednotlivé časti sa dajú využiť v každej fáze vyučovacej hodiny. Žiaci aktívne dopĺňajú údaje a učia sa fyzikálne myslieť.
Mgr. Zuzana Oravcová Neverbálna komunikácia Prezentácia je zameraná na neverbálnu zložku komunikácie, ktorá podáva informácie o emóciách, pocitoch a vyjadruje čo si osoba (aj žiak a učiteľ) myslí. Sú v nej zahrnuté jednotlivé skupiny neverbálnej komunikácie aj s popisom a obrázkami.
Mgr. Zuzana Oravcová Ryniorasty a machorasty Cieľom prezentácie je sprístupniť žiakom gymnázia učivo o ryniorastoch a machorastoch. Dá sa využiť pri výklade nového učiva, ale aj na prehĺbenie a opakovanie. Prezentácia obsahuje množstvo obrázkov, ktoré majú pomôcť žiakom predstaviť si dané rastliny a má aj interaktívne prvky, ktoré pôsobia motivačne a zároveň uľahčia zapamätanie učiva.
Mgr. Zuzana Poliaková Osobnosť učiteľa matematiky v edukačnom procese Obsahom prezentácie je stručná charakteristika vzťahu, komunikácie a vplyvu učiteľa na motivačnú a zážitkovú sféru osobnosti žiakov, aby ich svojim pôsobením viedol k učeniu a učeniu sa matematiky z vlastného záujmu, z potreby spoznať matematický svet.
Mgr. Zuzana Rendošová Aktuálne problémy v súčasnej škole v oblasti vzťahu učiteľ a žiak – agresivita Prezentácia je venovaná aktuálnemu problému súčasnej škole v oblasti vzťahu učiteľ a žiak – agresivite. Venuje sa rizikovým faktorom výchovných problémov, agresivite, druhom a jej príčinám. Všíma si dieťa a jeho agresivitu, agresivitu v škole a agresívne správanie žiaka. V prezentácií sa vychádza z odbornej literatúry. Písaný text je dopĺňaný obrázkami z internetu.
Mgr. Zuzana Rendošová Hravá matematika Prezentácia je zameraná na opakovanie učiva v 2. ročníku – prirodzené čísla 1-20. Žiaci si hravým spôsobom upevňujú učivo prostredníctvom jednoduchých matematických úloh, sčítavanie a odčítavanie do 20, porovnávanie číslic, riešenie slovných úloh, poznať geometrické tvary a vedieť sa orientovať v číselnom rade.
Mgr. Zuzana Romanová Interaktívna tabuľa Prezentácia sa zaoberá pojmom interaktívna tabuľa a jej využitím pri vyučovaní cudzích jazykov. Práca s programom Activstudio Professional. Možnosti využitia programu Activstudio Professional. Využitie prezentácií na interaktívnej tabuli na hodinách nemeckého jazyka.
Mgr. Zuzana Romanová Učiteľova osobnosť Prezentácia sa zaoberá problematikou osobnosti učiteľa. Poukazuje na požiadavky na primerané teoretické a odborné poznatky nutné pre vykonávanie tejto profesie. Zaoberá sa osobnostnými atribútmi učiteľa. Charakterizuje psychicky aj zdravotne zrelú osobnosť učiteľa.
Mgr. Zuzana Rozeková Slovenský jazyk v 6. ročníku - čítanie s porozumením Táto práca je zameraná na rozvoj komunikačných zručností žiakov v ŠZŠ na hodine slovenského jazyka - čítania. Obsahuje interaktívne úlohy na prácu s interaktívnou tabuľou s textom rozprávky o Červenej čiapočke.
Mgr. Zuzana Rozeková Vzťah učiteľa k žiakom Práca j e zameraná na podrobnú charakteristiku osobnosti učiteľa a jeho individuálne osobitosti vo vzťahu k žiakom.
Mgr. Zuzana Rusnáková Slovenský jazyk - Opakujeme s Kukom Prezentácia je zameraná na opakovanie učiva zo slovenského jazyka pre 1. ročník. Žiaci si zopakujú učivo: hlásky, slabiky, slová a vety. Dopĺňajú hlásky do slov, rozdeľujú slová na slabiky, tvoria vety.
Mgr. Zuzana Rusnáková Verbálna a neverbálna komunikácia v 1. ročníku Prezentácia je zameraná na rozvoj komunikačných zručností žiakov v 1. ročníku. Ako žiaci medzi sebou počas vyučovania verbálne a neverbálne komunikujú. Prezentácia obsahuje aj aktivity s neverbálnou komunikáciou.
Ing. Zuzana Soltiszová Tlmiče Prezentácia pojednáva o používaných druhoch tlmičov na automobiloch, ich hlavné časti a činnosť.
PhDr. Zuzana Timková Slová cudzieho pôvodu Práca je zameraná na upevnenie poznatkov o pravopise a význame slov cudzieho pôvodu prostredníctvom tvorivých úloh a práce so slovníkom cudzích slov, ktorý je dostupný v elektronickej podobe. Úlohy sú vhodné pre žiakov 8. a 9. ročníka. Žiaci okrem teoretických poznatkov si upevnia aj zručnosti týkajúce sa práce so slovníkom.
Ing. Zuzana Tomášiková Zelenina Vo svojej práci som sa zamerala na význam, zloženie, rozdelenie zeleniny vo výžive
Ing. Zuzana Tomášiková Zložky vo vzťahu učiteľ a žiak Vo svojej práci som sa zamerala na charakteristiku osobnosti učiteľa,na vyučovací proces a rôzne vplyvy, ktoré naň pôsobia
Mgr. Zuzana Vargová Osobnosť učiteľa Prezentácia pozostávajúca zo 14. snímok, rozpracovaná je téma Osobnosť učiteľa.Pojem učiteľ, rozpísané typy učiteľov, vlastnosti a vzťah učiteľ žiak.
Mgr. Zuzana Vargová Vlastnosti rovinných útvarov Prezentácia, ktorá sa môže využiť pri zhrnutí tematického celku alebo opakovaní. Pozostáva z 13 snímok, obsahuje nákresy a vzorce jednotlivých útvarov.
Mgr. Zuzana Černická Kvadratická funkcia Prezentácia je zameraná na úvodnú hodinu pri preberaní kvadratických funkcií s použitím interaktívnej tabule v 1.ročníku SOŠ.Cieľom je naučiť žiakov poznať rovnicu kvadratickej funkcie, vedieť zostrojiť grafy jednoduchých kvadratických funkcií a určiť ich vlastnosti. Táto forma výučby robí vyučovanie zaujímavejším a vedie k lepšiemu pochopeniu účiva.
PaedDr. Zuzana Študencová Aktuálne problémy v súčasnej škole – Agresivita, šikanovanie, kyberšikanovanie Práca sa zaoberá detskou agresivitou a jej formami, šikanovaním, fázami šikanovania, typmi agresorov a ich obeťami, dôvodmi a prevenciou šikanovania a taktiež pojednáva o novodobom probléme kyberšikanovania.
Mgr. Zuzana Benediková Dopravné prostriedky Táto práca poukazuje na dopravné prostriedky. Taktiež hovorí o ich delení a v práci sú aj názorné ukážky dopravných prostriedkov.
Mgr. Zuzana Benediková Verbálna a neverbálna komunikácia Charakteristika základných pojmov, Druhy verbálnej komunikácie. Druhy neverbálnej komunikácie,.Komunikačné bariéry.
Mgr. Zuzana Hudáková Pedagogická komunikácia Čo je to pedagogická komunikácia, jej delenie a druhy. Význam správnej pedagogickej komunikácie pre zlepšenie motivácie žiakov na vyučovaní.
Mgr. Zuzana Poľanská Cvičenia na upevnenia učiva tematických celkov "Dýchacia sústava, obehová sústava" Práca je zameraná na interaktívne precvičenie a upevnenie poznatkov o stavbe dýchacej sústavy a obehovej sústavy, dýchacích pohyboch hrudníka, o zásadách prvej pomoci pri zastavení dýchania. Taktiež žiaci upevňujú poznatky o stavbe srdca, o krvných elementoch, krvných skupinách a krvných cievach v tele človeka. Formulácia otázok a zadaní je podobná so zadaniami testovacích položiek v testoch.
Ing. Zuzana Romancová Stres žiakov Stres u žiakov dokáže vo veľkej miere ovplyvniť študijné výsledky. Preto tieto výsledky nemožno považovať za objektívne. Stres žiakov je ovplyvnený viacerými faktormi,ktoré by učiteľ mal brať do úvahy.
Mgr Zuzana Štochmalová Šikanovanie-sociálno-patologický jav v školách Predložená práca je obsahovo zameraná na problematiku šikanovania a jeho základnú charakteristiku. Druhy, príčiny a prejavy šikanovania sú konkretizované v jednotlivých snímkach prezentácie. Práca zároveň obsahuje analýzu agresora a obete. Cieľom tejto práce je upozorniť na možnosti a spôsoby prevencie tohto javu na školách.
Mgr. Ľuba Bušová Hráme sa s písmenkami Pomocou interaktívnej tabule upevňujeme a precvičujeme prebraté hlásky a písmená. Pri jednotlivých úlohách využívam ich kreativitu a samostatnosť hravou formou.
Mgr. Ľuba Bušová Slovné hodnotenie žiakov Svojou prácou chcem poukázať na výhody slovného hodnotenia,ktoré má pomôcť žiakom učiť sa nie pre známky,ale pre vedomosti.
Ľubica Buňová Voda okolo nás Mojou prezentáciou vediem deti k spoznávaniu životného prostredia, pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú. Vnímať vodu ako najdôležitejšiu zložku prírody, ktorá je súčasťou všetkého živého. Využitie - hodina prírodovedy, ŠKD.
Mgr. Ľubica Kozlovská Domáce zvieratá Upevnenie vedomostí o živote vybraných druhov živočíchov. Uvedomiť si rozmanitosť prírody, spôsob života vybraných živočíchov, pomenovať mláďatá a poznať ich podľa zvukov. Prezentácia je zameraná na splnenie týchto cieľov pomocou obrazu a zvuku s doplňujúcimi úlohami pre žiakov, ktoré slúžia ako spätná väzba pre učiteľa. Žiaci úlohy vypracuvávajú na interaktívnej tabuli.
Mgr. Ľubica Kozlovská Komunikácia v triede Prezentácia slúži na rozvoj rozvoj komunikačných zručností žiakov. Využitie – triednická hodina, etická výchova. Základy komunikácie. Pozdrav. Formy komunikácie.
Ing. Ľubica Kroupová Desatinné čísla – opakovanie, zápis, porovnávanie a znázorňovanie na číselnej osi Práca je zameraná na zopakovanie zápisu desatinných čísel, rozvinutý zápis desatinných čísel, znázorňovanie a porovnávanie desatinných čísel na číselnej osi.
Mgr. Ľubica Lacková Aktivity na podporu zlepšenia komunikácie medzi učiteľom a žiakom Prezentácia pojednáva o verbálnej a neverbálnej komunikácií medzi učiteľom a žiakom. Obsahuje konkrétne aktivity na zlepšenie tejto komunikácie.
Mgr. Ľubica Lacková Semená a plody Obsahom prezentácie je priblížiť žiakom stavbu semena, jeho význam. Vysvetliť čo je plod, aké typy plodov poznáme a aké je ich využitie.
Ing. Ľubica Smolejová Rozvoj komunikačných zručností v manažmente Vysvetlenie pojmu manažment a jeho využitie v praxi. Porovnanie klasického a neoklasického manažmentu. Charakteristika vzťahovej, informačnej a sociálnoekonomickej podstaty riadenia. Dôležitosť manažérskych funkcii a ich význam pri rozvoji komunikačných zručností.
Mgr. Ľubica Talarovičová Rozvoj komunikačných zručností vo výtvarnej výchove Práca obsahuje niekoľko popisov výtvarných techník, ktoré rozvíjajú komunikačnú zručnosť žiakov.
Mgr. Ľubica Talarovičová Ľudové remeslá nášho regiónu Práca obsahuje výučbový materiál o ľudových remeslách Horného Zemplína. Pomocou interaktívnej tabule formou prezentácie Power Point sa môžu žiaci oboznámiť s jednotlivými remeslami. Pri každom remesle je uvedený náš remeselník a ukážky jeho prác.
Mgr. Ľubica Uramová Komunikácia Komunikácia,dorozumievanie - pozitívny vzťah k žiakom, úcta k žiakovej osobnosti, porozumenie, trpezlivosť, pedagogická ochota a spravodlivosť
PhDr. Ľubica Verbická Daniel Hevier Prezentácia s názvom Daniel Hevier má za úlohu predstaviť žiakom univerzálnosť tvorivej osobnosti uvedeného autora v kultúrnej a umeleckej oblasti. Jednotlivé snímky približujú jeho tvorbu v širokom spektre literárnych a hudobných žánrov. Sústreďujeme sa hlavne na jeho literárne publikácie s dôrazom na ideovo-tematický rozmer diel. Keďže D. Hevier je známy svojou textárskou prácou, prezentácia obsahuje aj zvukové ukážky piesní, ktoré autor otextoval.
Ľubica Buňová ŠKD ako základná forma výchovy mimo vyučovania Formou prezentácie ukázať deťom krásy regiónu Spiša, naše mestá, hrady, národné parky a jaskyne na Spiši.Takouto formou vzbudiť záujem o región, v ktorom žijú a o jeho históriu.
Mgr. Ľubica Uramová Romantizmus Významné miesto v slovenskej romantickej literatúre zaujala skupina básnikov združených okolo Ľ.Štúra, tzv. štúrovská generácia. Téma je spracovaná vo forme potuliek na miesta, ktoré sú späté s hlavnými predstaviteľmi tejto generácie a poslúži ako zážitkové učenie s obrazovou dokumentáciou a na opakovanie tematického celku. Žiaci majú možnosť dozvedieť sa informácie mimo učebníc základnej školy a zároveň si overiť svoje vedomosti z tvorby týchto básnikov.
Mgr. Ľubomír Bujnovský Meranie teploty. Teplomer. Prezentácia je zameraná na vysvetlenie spôsobu merania teploty v minulosti a dnes. Vysvetľuje prácu so stupnicou teplomera s cieľom určiť teplotu meranú teplomerom.
Mgr. Ľubomír Horváth Objem telies V tejto prezentácii som zhrnul objem základných telies, ktoré sa preberajú na 2. stupni ZŠ a v prvých troch ročníkoch SŠ. Vzorce som doplnil vhodnými nákresmi jednotlivých telies a obrázkami znázorňujúcimi tieto telesá.
Bc. Ľubomír Ondík Obsluha motorovej píly Prezentácia je zameraná na používanie ochranných pomôcok a bezpečnú obsluhu motorovej píly. Pracovný postup pri rezaní rastúcich a vyvrátených stromov.
PhDr. Ľubomír Sobek Verejné vystúpenie ako špecifický typ komunikácie Prezentácia poukazuje na charakteristiku verejného vystúpenia, od prípravy až po obsahovú stránku ako aj formálnu stránku vystúpenia
Mgr. Ľubomír Horváth Komunikácia vo vyučovacom procese V tejto prezentácii som zhrnul základné poznatky o komunikácii, uviedol čo sa považuje za komunikáciu. Charakterizoval som dobrého učiteľa z pohľadu žiakov a zhrnul niekoľko pravidiel o vytváraní vzťahu učiteľ - žiak.
Mgr. Ľubomíra Molčanová Charakteristika Prezentácia pojednáva o základnej forme opisu človeka, jeho osobnosti. Definuje základné druhy charakteristiky (vonkajšiu, vnútornú; priamu, nepriamu; objektívnu, subjektívnu, umeleckú). Rozoberá rôzne typy osobnosti, pričom žiaci na základe jednotlivých úloh zisťujú, aký typ osobnosti sú. Prezentácia obsahuje aj vedomostný test, ktorý je obodovaný a ohodnotený známkou. Na záver prezentácia pobáda k tomu, prečo je dôležité poznať sám seba a čo to znamená.
Mgr. Ľubomíra Molčanová Zložky vo vzťahu učiteľ a žiak Prezentácia je zameraná na zachytenie podstatných zložiek vo vzťahu učiteľa a žiaka. Pojednáva o tom, na základe čoho si učiteľ vytvára vzťah k žiakovi, akými vlastnosťami má disponovať učiteľova, ale aj žiakova osobnosť, aké vedomosti má učiteľ mať, aby dokázal žiaka nielen učiť, ale zároveň aj motivovať. Prezentácia sa zaoberá aj tým, na základe čoho sa utvára a následne vyvíja žiakova osobnosť a čo ovplyvňuje žiakove spôsoby správania sa. Definuje rôzne pedagogické situácie, bližšie pojednáva o konfliktných pedagogických situáciách.
Mgr. Ľubomíra Valasová Slovné hodnotenie žiakov Prezentácia je urobená v programe Microsoft PowerPoint. Obsahuje 12 sleidov zameraných na slovné hodnotenie žiakov. V jednotlivých sleidoch sa venujem týmto témam: typy hodnotenia, ciele, zásady, formulácie vysvedčení. Práca obsahuje ukážku slovného hodntenia.
Mgr. Ľubomíra Valasová Vyvodenie písmenka K,k Prezentácia je urobená v programe ActivInspire –Studio. Obsahuje deväť flipchartov zameraných na vyvodenie písmena K,k v 1. ročníku ZŠ. Žiaci si prostredníctvom nich vyvodia písmeno K,k. V tvorivých úlohách si dané písmeno precvičujú.
Ing. Ľuboslav Pčola Multimédiálne vzdelávanie V prezentácii som chcel zdôrazniť dôležitosť počítačov a informačno- komunikačných technológií vo vzdelávacom procese, jeho modernizácii a ich využití pri sprístupňovaní nových poznatkov študentom a individuálnej práci s učivom.
Ing. Ľuboslav Pčola Vkladanie prepočtov a funkcií do tabuľky Prezentácia je určená ako učebná pomôcka pre výučbu v 2. ročníku predmetu informatika, v študijnom odbore obchodná akadémia. Je v nej zahrnutý postup pri riešení ekonomických úloh s použitím výpočtov v exceli.
Mgr. Ľubov Bombarová Agresivyta Prezentácia nám vysvetľuje pojem agresivity, charakteristiku pudu a druhy pudov. Udáva nám v akých oblastiach sa môže agresivita vyskytnúť.
Mgr. Ľubov Bombarová Loptové hry Táto prezentácia sa snaží hravou formou priblížiť žiakom loptové hry so zameraním na futbal, naučiť žiakov rozpoznávať loptové hry. Určujeme správne druhy športu a mená športovcov.
Mgr. Ľuboš Falat Pedagogické situácie Odlišné pedagogické situácie a odlišná komunikácia v nich medzi učiteľom a žiakom.
Mgr. Ľudmila Botová Apríl-mesiac lesov Prácou chcem poukázať, čo všetko lesy znamenajú, aké poklady ukrývajú a poukázať na nevyhnutnosť ekologickej a environmentálnej výchovy a potrebe výchovy k ochrane prírody nielen v mesiaci apríl.
Mgr. Ľudmila Demeková Osobnosť učiteľa Práca je rozdelená na tri časti. V prvej sa zaoberám osobnosťou učiteľa, v druhej časti som sa zamerala na charakteristiku dobrého učiteľa z pohľadu viacerých pedagógov a tretia časť mojej práce je zameraná na osobnosť učiteľa fyziky.
Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková Asertivita Asertivita je etická hodnota nácviku správania sa nekonfliktnou cestou : právo na vlastný názor ,na vyjadrenie svojich myšlienok. Práve toto sa nacvičuje na hodinách Etickej výchovy na základnej škole na 2.stupni. Táto prezentácia sa môže rozložiť na viac hodín a v ponuke je hrebeňovka na zopakovanie si základných pojmov.
Ing. Mgr. Ľudmila Dudašková Rímske čísla Rímske číslice sú spôsob zápisu čísel pomocou písmen abecedy. Ešte v predminulom storočí bola veľmi rozšírená. Dnes sa používa iba zriedkavo - rímske číslice nájdeme v historických nápisoch a poznávajú ich a učia sa im rozumieť aj žiaci základnej školy .Táto prezentácia je vytvorená pre žiakov 5. ročníka ako názorná pomôcka pri odhaľovaní vzniku rímskych čísel.
Mgr. Ľudmila Gicová Pravidlá komunikácie v triede V práci prezentujem základné pojmy, výhody a nevýhody dialógu vo vyučovacom procese, typy otázok a reakcie učiteľa na odpovede žiakov v dialógu.
Mgr. Ľudmila Gicová Rastlinstvo a živočíšstvo Afriky V práci Rastlinstvo a živočíšstvo Afriky prezentujem jednotlivé vegetačné oblasti Afriky s jej charakteristickými rastlinnými a živočíšnymi zástupcami.
Mgr. Ľudmila Ivancová Staroveký Egypt Vo svojej práci sa zaoberám kultúrnymi pamiatkami, ktoré sa nachádzajú v Egypte a zaroveň by mali slúžiť ako pomôcka pre žiakov pri získavaní poznatkov z oblasti histórie a kultúry.
Mgr. Ľudmila Janáková Rusko veľká krajina a jej kultúra Oboznámenie sa s Ruskom , jej významné kultúrne pamiatky. Významné osobnosti , ktoré mali vplyv na rozvoj krajiny. Krajina bohatá svojou históriou, pohostinnosťou,výnimočnou kuchyňou a jedlami. Prezentácia slúži ako učebná pomôcka pre maturitné triedy.
Ing. Ľudmila Kopkášová Pamätihodnosti Londýna Prezentácia je určená pre študentov strednej školy. Je to didaktická pomôcka pri vyučovaní anglického jazyka tematického celku Veľká Británia. Prezentácia je tiež vhodným materiálom pri príprave na maturitné skúšky.
Mgr. Ľudmila Kuzmiaková Komunikácia učiteľa so žiakmi Práca približuje základnú charakteristiku, druhy a funkcie pedagogickej komunikácie učiteľa so žiakmi. Poukazuje na výhody a nevýhody ústnej a písomnej verbálnej komunikácie. Približuje spôsoby a jazykové prostriedky neverbálnej komunikácie. Obsahuje aj test na zistenie konverzačných zručností učiteľa.
Mgr. Ľudmila Kuzmiaková Triedenie ovocia Práca je zameraná na využitie interaktívnej tabule na hodine prírodovedy na 1. stupni ZŠ na tému triedenia ovocia s využitím medzipredmetových vzťahov (MAT, SJL, HUV, VLA). Žiak má možnosť pracovať s textom, triediť obrázky spájaním aj presúvaním, odkrývať zakryté časti textu, obrázkov a odpovedí a tak ich samostatne kontrolovať, prepájať na hudobné odkazy,...
Mgr. Ľudmila Patzová Lalolamy Úlohy zamerané na utvrdenie spoluhlásky l L v prvom ročníku.
Mgr. Ľudmila Regulyová Súčasná účesová tvorba Cieľom tejto prezentácie je oboznámiť žiakov 3.ročníka učebného odboru kaderník v odbornom predmete Technológia s novinkami, ktoré prinášajú rozličné metódy práce v tvorbe účesov s prihliadnutím na typ tváre. Pre názornosť uvádzam strih TOP, ktorý radíme medzi strihy podliehajúce móde, tiež módu v odievaní, s ktorou sa účesová tvorba neoddeliteľne spája.
Mgr. Ľudmila Sabolová Najčastejšie poruchy správania a ich klasifikácie Príčiny poruch správania s etiologického , vývinovho hľadiska a špeciálnopedagogického hľadiska. Disociálne , asociálne, antisociálne správanie žiakov.Iné príčinne faktory vzniku porúch správania žiaka.
Mgr. Ľudmila Sabolová Poruchy správania a ich klasifikácie. Najčastejšie poruchy správania z etiologického , vyvinového , psychologického , špecialopedagogického hľadiska a iné príčinne faktory vzniku poruch správania u žiakov v súčastnej škole.
Bc. Ľudmila kocúrová Ročné obdobia Prezentácia poukazuje na rozdelenie kalendára na štyri ročné obdobia. Ku každému ročnému obdobiu som pridelila stručnú charakteristiku s pridelením mesiacov v danom období.Záver tvoria hádanky vo forme básničky k danému obdobiu.
Mgr. Ľudmila Čarnotová Interaktívna vyučba na hodine anglického jazyka Práca sa zameriava na precvičovanie lexiky a gramatiky pomocou priraďovania, prenesenia textového polia a doplňovania gramatických tvarov ku obrázkom a grafu.
Mgr. Ľudmila Čarnotová Zložky vo vzťahu učiteľ - žiak Práca poukazuje na požiadavky vo vzťahu učiteľ a žiak, na osobnosť učiteľa a na črty súčastného vyučovacieho procesu.
MVDr. Ľudmila Ďuričková Komunikačné pravidlá v triede učiteľ-žiaci Vo svojej práci popisujem pojem komunikácia ako základný prostriedok na realizáciu výchovy a vzdelávania. Ďalej sú v nej rozpracované pravidlá komunikácie v triede, postavenie učiteľa v triede a stratégie narušenia vyučovania zo strany žiakov.
Ing Ľudovít Repko Osobnosť učiteľa Záverečná prezentácia analyzuje osobnosť učiteľa strednej školy vo výchvno-vzdelávacom procese.
Mgr. Ľudovít Štúr Nové pojmy a komunikácia vo výučbe Dejepisu žiakov so sluchovým postihnutím Cieľom mojej práce je priblížiť žiakom so sluchovým postihnutím nový predmet. Dejepis v 5. ročníku je predstavený formou a spôsobmi blízkymi žiakom so sluchovým postihnutím. Vhodné zvolené komunikačné prostriedky motivujú a prehlbujú záujem spoznávať nový predmet. Názornosť a nové pojmy tlmočené cez komunikačné situácie robia Dejepis atraktívnejším pre všetkých žiakov.
PaedDr. Štefan Bačkay Neverbálne komunikačné zručnosti v práci učiteľa Prezentácia je zameraná na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Pojednáva o bezpečnostných pokynoch a správaní sa žiakov počas výletov,exkurzií aškolských kurzov. prezentácia sa využíva pred spomínanými akciami.
PaedDr. Štefan Bačkay Zimné športy-rýchlokorčuľvanie Prezentácia je zameraná na rýchlokorčuľovanie ako jeden z mladých olympijských športov v rámci zimných športov. Využívame ju ako súčasť doplnkového programu počas lyžiarskych výcvikových kurzov.
Mgr. Štefan Bombara Motivácia žiakov vo vyučovaní Motivácia, pojem, rozdelenie, znaky vnútornej a vonkajšej motivácie, princípy zvyšovania a demotivujúce činitele motivácie.
Mgr. Štefan Bombara Oporná a pohybová sústava Prezentácia je zameraná na spoznávanie a chápanie funkčnosti ľudského tela.
Mgr. Štefan Cupák Kolektívne športy Práca je učebnou pomôckou použiteľnou vo výuke predmetu Telesná výchova na II. stupni špeciálnej základnej školy. interaktivita je predpokladom zvýšeného záujmu žiakov o danú problematiku.
Mgr. Štefan Cupák Vzťah učiteľ žiak Práca sa zaoberá atribútmi sociálnej interakcie vo vzťahu učiteľa a žiaka, popisuje neverbálne prostriedky komunikácie, pozitívne a negatívne vzťahy, snaží sa načrtnúť zásady, ktorými by sa mal pedagóg pri práci so žiakmi riadiť.
Ing. Štefan Ivan Bloková schéma počítača Prezentácia je zameraná na vysvetlenie princípu počítača pomocou blokovej schémy podľa Neumanna. Po kliknutí na jednotlivé časti blokovej schémy sú zobrazované bližšie informácie k jednotlivým častiam (ALU, radič, pamäť, vstupné a výstupné zariadenia) . Okrem schémy sa v prezentácii nachádzajú aj informácie o jednotlivých častiach počítača.
Ing. Štefan Juško Návrh a verifikácia modelu dvojosovej, mechanickej sústavy v prostredí Matlab Simulink/SimMechanics Táto prezentácia si kladie za cieľ predstaviť spôsob návrhu modelu dvojosovej, mechanickej sústavy v prostredí Matlab Simulink/SimMechanics. Navrhnutý model verifikovať porovnaním vlastností modelu a reálnej sústavy. Z verifikovaných výsledkov posúdiť vhodnosť použitia modelu na návrh metódy riadenia tejto sústavy.
Ing. Štefan Vido Materiály využívané v technike Práca sa zaoberá praktickým využitím interaktívnej tabule v práci učiteľa. Konkrétne je zameraná na spracovanie problematiky materiálov, bližšie sa venuje dejinám vzniku a využitia jednotlivých materiálov - dreva, kovu, železa a plastov. Interaktívna tabuľa je tu použitá v úvodnej časti a hlavnej časti vyučovacej hodiny a obsah učiva vychádza z učebných osnov predmetu technika pre piaty ročník.
Mgr. Štefan Šivec Správny vzťah učiteľa k žiakovi. Prácou poukazujem na dôležitosť vzťahov medzi učiteľom a žiakom.Je to stručný návod na to,ako udržať optimálne vzťahy medzi pedagógom a žiakom.
Mgr. Štefan Šivec Vlastnosti dreva Prezentáciu je možné využiť ako interaktívne cvičenie v tematickom celku "Spracovanie dreva "v piatom ročníku,pri poznávaní drevín a pri výrobe jednoduchých výrobkov z dreva.
Mgr. Štefánia Gallová Domáce a voľne žijúce zvieratá Prírodoveda - Poznávanie a triedenie zvierat podľa ich vonkajších znakov a niektorých životných prejavov na domáce a voľne žijúce .
Mgr. Štefánia Gallová Komunikácia na vyučovaní Spôsoby komunikácií vo vyučovacom prostredí medzi učiteľom a žiakom. Pedagogická komunikácia. Pravidlá pedagogickej komunikácie. Základné funkcie pedagogickej komunikácie.
Mgr. Štefánia Hricková Kostra človeka V tejto prezentácii sa žiaci zoznámia so základnými časťami ľudského tela- kostami človeka. V prezentácii charakterizujem kosti a ich stavbu v ľudskom tele.
Mgr. Žaneta Biľová Asertívna komunikácia V prezentácii je vysvetlený pojem asertivita, asertívne správanie. Zároveň sú tu popisované asertívne práva, metódy asertívnej komunikácie, asertívne techniky i formy správania.
Mgr. Žaneta Biľová Štúrovci Prezentácia zobrazuje takmer všetky osobnosti veľkej generácie štúrovcov. Zvlášť sa venuje vedúcej osobnosti - Ľudovítovi Štúrovi, jeho životu i dielu. V prezentácii sú zobrazené aj iné osobnosti ako Andrej Sládkovič, Jozef Miloslav Hurban, Ján Botto, Janko Kráľ, Samo Chalúpka, Pavol Dobšinský.
Mgr Žaneta Reviľaková Komunikačno-slohová výchova na 1.st.ZŠ Ciele, obsah, metódy ,formy a aktivity komunikačno - slohovej výchovy v jednotlivých ročníkoch ( 2,3,4 ) 1.st. ZŠ.
Mgr Žaneta Reviľaková Hudobná výchova na 1.st. ZS Oboznámenie sa s hudobnými nástrojmi, ich zvukmi, notovou osnovou, notami, stupnicou.
Mgr. Želmíra Novotná komunikácia, počúvanie, komunikačné štýly, komunikačné zručností Práca obsahuje ucelený teoretický prehľad komunikačných zručností, na základe ktorého môžeme rozvíjať komunikačné zručností vo vyučovacom procese. Predstavuje ucelený pohľad na procesy komunikácie žiaka tak, aby sa uvedomelým spôsobom vedel súvisle a výstižne vyjadrovať, sústredene načúvať a naučil sa verejne prezentovať vlastný názor, čo pomáha žiakovi aj v tejto oblasti uplatniť a rozvíjať svoju osobnosť.
Mgr. Želmíra Novotná • prvá pomoc, rana, krvácanie, sterilná gáza, náplasť, obväz, infekcia, pinzeta, trojrohá šatka Práca prístupnou graficko-textovou formou predstavuje deťom vekovej kategórie 6-10 rokov bežné úrazy a zranenia s ktorými sa môžu stretnúť a vysvetľuje spôsob rozoznať nebezpečenstvo a následne aj správny postup pre poskytnutie prvej pomoci. V závere hravou formou ponúka niekoľko testov pre overenie vedomostí.
Mgr. Žofia Kočinská Hláska a písmeno Svoju prezentáciu som pripravila pre žiakov 2. ročníka na hodinu slovenského jazyka. Cieľom tejto prezentácie je , osvojiť si pojem hláska a písmeno. Poznať rozdiel medzi hláskou a písmenom. Vedieť určiť počet písmen a hlások v slovách. Precvičiť a zopakovať tvary písmen.
Mgr. Žofia Kočinská Požiadavky na správny vzťah učiteľa k žiakovi Moja práca je zameraná na požiadavky správneho vzťahu učiteľa k žiakovi. Ako má učiteľ utvárať priaznivú pracovnú klímu v triede. Aké sú podmienky utvorenia správneho vzťahu učiteľa k žiakovi. Učiteľská profesia patrí do tej skupiny od ktorej sa vyžaduje trpezlivosť, pedagogická ochota, vyvážené používanie kladných a záporných opatrení.